25 12 2008

tüm sınıflar proje ödevi

Proje Konuları

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROJE ÖDEVİ KONULARI

v            İlk Türk Devletleri ile ilgili kitapçık hazırlama

v            Bor madeninin Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelecekteki etkileri

v            M.Ö 3000-M.S 2000 arasını kapsayan Tarih Şeridi Hazırlama

v            Marmara bölgesi'nin bitki örtüsünün maketi

v            Anadolu’da Kurulan Medeniyetler Kitapçık Hazırlama

v            Ülkemiz ile başka bir ülke arasında ekonomik,sosyal,kültürel vb.   alanlarda işbirliği veya yatırım projesi

v            Bilim ve teknoloji haberlerini içeren bir bülten veya broşür hazırlama

v            Asya Hun Kök Türk, Uygur, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu Devletlerinden birini seçerek, seçtiğiniz devletin coğrafi, ekonomik, siyasal ve kültürel özelliklerini içeren bir kitapçık hazırlanması

v            Demokrasinin tarihsel gelişimini anlatan bir oyun hazırlama

v            Yakın Çevrenizde Yaşana Çocuk Hakları İhlalleri ve Çözüm Yolları

v           İSTANBUL'U dünya’ya tanıtmak için film, afiş, broşür hazırlanması

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROJE ÖDEVİ KONULARI

v          İletişimi Etkileyen Faktörleri Anlatan Bir Oyun (Video’ya çekilecek) hazırlama

v          Bir televizyon yayınının canlandırılması (Video’ya çekilecek)

v          Kitle iletişim özgürlüğü ile özel yaşamın gizliliği arasındaki ilişkiyi anlatan bir oyun hazırlama

v          1990 ile 2007 yılları arasında üsküdar nüfusunu tanıtan grafikler hazırlama ve bunların sunulması

v          Oturduğunuz mahhalede yedi haneyi kapsayacak bir nüfus sayımı gerçekleştirerek elde ettiğiniz verileri grafikler haline getiriniz

v        Bulunduğunuz ilçenizde  göçlerin sebepleri ve bu göçlerin kültürel,ekonomik ve sosyal sonuçları üzeride bir araştırma yapınız

v          Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden kalma yapı ve eserleri gösteren görsel malzemelerin kullanıldığı bir harita hazırlama

v          Anadolu Selçuklu Devletinin kuruluşunu anlatan bir oyun hazırlama

v          Görsel materyaller kullanarak Haçlı seferleri ve bu seferlerin güzergâhlarını  anlatan harita/haritalar çizme

v          Osmanlı Devletinin kuruluşu ve kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmesini kolaylaştıran faktörleri araştırınız  

v          İstanbul’un fethi,bu fethin sebep ve sonuçlarının bir oyunla canlandırılması

v          Türk Tarihinde yönetim şekilleri ve yaşanan değişimler

v          Türk Tarihinde Anadolu’nu ,farklı kültürlerin bir arada yaşadığı anlatan bir poverpoint sunusu hazırla (fotoğraf ağırlılı)

v          Osmanlı kültür ve sanatını tanıtan poster ve afişler hazırlama

v          Osmanlı’da Lale Devrini tanıtan bir poverpoint sunusu hazırlama

v          Bulunduğunuz ilçenin tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerini ve ilçe ekonomisine katkıları

v          İkta sistemi ve sağladığı yararların araştırılması

v          Sanayi İnkılabı’nın olumlu ve olumsuz sonuçlarının anlatan afişler hazırlama

v          Türk ve İslam dünyasında yetişen bilginler ve bunların bilime sağladığı katkılar

v          Rönesans ve Reform hareketleri ve bu hareketlerin bilimsel düşüncenin gelişmesinde sağladığı yararlar

v          Osmanlı devletinin I.Dünya Savaşına girmesi,savaştığı cepheler ve sonuçlarını anlatan bir sunu hazırlama

8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK PROJE ÖDEVİ KONULARI

v          I. Dünya savaşında Osmanlı Devletinin savaştığı cepheler ve bu cepheleri gösteren bir harita hazırlama

v   Mustafa Kemal'in hayatını, çocukluğunu, okul hayatını, askerlik hayatını, Kurtuluş savaşı yılları ile Cumhuriyet sonrası Atatürk dönemine ait bir sunum hazırlama.
v   Bir Osmanlı şehirleri olan Selanik, Manastır ve İstanbul'u tanıtan bir sunum hazırlama.
v   Falih Rıfkı Atay'ın ''BABANIZ ATATÜRK'' kitabını Okuma, özet çıkarma çıkarılan özetlerle bir sunum hazırlama.

v             Çanakkale Savaşını anlatan PowerPoint sunusu hazırlama

v             Çanakkale Cephesi’nde vatanı uğruna çarpışan Mehmetçiklerin yakınlarına gönderdiği mektupları ‘’Cepheden mektup var’’başlığı ile derleyip bir sunum hazırlama.

v          Gaziantep, Urfa ve Maraş Kuvay-i Milliye hareketleri araştırıp bir sunum hazırlama.

v          Kurtuluş Savaşında kadının yeri ve bununla ilgili olayların araştırılıp derlenmesi

v          Kurtuluş Savaşı cephelerini tanıtan bir harita hazırlama

v          Kurtuluş Savaşında yapılan kongreleri anlatan bir sunu hazırlama

v          Lozan Barış görüşmeleri ve Lozan Barış Antlaşmasının araştırılması

v          İzmir İktisat Kongresinin araştırılması ve Türk ekonomisi açısından önemi

v          Musul ve Kerkük Sorunu

v          Atatürk İlke ve İnkılâpları

v          Atatürk’ün Hayatını anlatan bir kitapçık hazırlama

v          Atatürk Dönemi Türkiye’nin Dış Siyaseti

 

Tüm sınıflarda serbest proje konuları(demokrasi ve insan hakları ile ilgili)

v            Devlet ve Devlet çeşitleri

v            Uygulanış biçimlerine göre demokrasiler

v            İnsan haklarının korunmasının gerekliliği

v            İnsan haklarının korunması ile ilgisi olan uluslar arası kuruluşlar

v            İnsan haklarının korunması ile ilgisi olan gönüllü kuruluşlar

v            Türk silahlı kuvvetlerinin önemi ve temel görevleri

v            Türkiye’nin jeopolitik önemini anlatan bir pover point sunusu hazırlama

v            İnsanlığın ortak mirası: Dünyanın Yedi Harikası kitapçık hazırlama

v            İnsanlığın ortak mirası olan eserleri korumanın önemi

v            İnsan hakları düşüncesinin ortaya çıkışını ve yeni çağdaki gelişimi

v            Toplumsal yaşamda vatandaşların hak ve ödevleri

v            İnsan hakları evrensel bildirgesi

v            T.C Anayasasında vatandaşlara verilen Temel hak ve özgürlükler

v            Avrupa insan hakları sözleşmesi

v            Atatürk ilke ve inkılapları açısından insan hakları

 

 

0
0
0
Yorum Yaz