27 01 2013

5.ÜNİTE ÜLKEMİZ VE DÜNYA

ÜLKEMİZ VE DÜNYA •   Dünyanın her yerinde nüfus dağılımı eşit değildir. Nüfusun Dağılışını Etkileyen Etmenler: 1.   İklim ( en önemlisi ) 2.   Ulaşım 3.   Toprak 4.   Yeraltı Zenginlikleri 5.   Sulak alanlar 6.   İş imkanları     Nüfusun Yoğun ( kalabalık) Olduğu Alanların Özellikleri: •   Ilıman iklimlerde •   Ulaşımın kolay olduğu yerlerde •   Kıyı ovalarında •   Sulak alanlarda •   Sanayi ve teknolojinin geliştiği yerlerde •   İş imkanlarının olduğu yerlerde •   Zengin yer altı kaynaklarının bulunduğu yerlerde nüfüus yoğundur. ÖRNEK: Orta kuşakta: Avrupa, Kuzeydoğu Amerika, Hindistan, Çin, Japonya gibi Asya ülkelerinde yoğundur. Nüfusun Seyrek ( az ) Olduğu Alanların Özellikleri: •   Çok soğuk ve çok sıcak iklimlerde •   Ulaşımın zor olduğu yerlerde •   Dağlık ve engebeli alanlarda •   Kurak bölgelerde •   Sanayi ve teknolojinin gelişmediği yerlerde •   İş imkanlarının az olduğu yerlerde •   Doğal kaynaklar bakımından fakir olan yerlerde nüfus seyrektir. ÖRNEK: Kutuplar, Antartika, Alaska, Gröland, Çöller Not: Dünyada en fazla nüfus Asya kıtasında yaşar. Not: 1 milyar 300 milyona yaklaşan nüfusuyla Dünya’nın en kalabalık ülkesi Çin’dir. Doğal Nüfus Artışı: Doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olmasıdır. Böylece dünya nüfusu sürekli artmaktadır. KİM NEREDE ÇALIŞIYOR? •&nb... Devamı

27 01 2013

6.ÜNİTE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ

6.ÜNİTE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ |  görsel 1

  DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ Seçme ve seçilme demokrasinin temel özelliklerindendir. Bu temel özellik seçim kanunlarında bazı maddelerle belirtilmiştir. Bunlar; Madde 2: Seçimler serbest, eşit, tek dereceli genel oy esaslarına göre yapılır. Seçmen, oyunu kendisi kullanır. Oy, gizli verilir. Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır. Madde 6: On sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Madde 14/2: Oyunu kullanan seçmenin parmağının işaretleneceği özel boyayı ithal veya imal ettirmek, sandık kurullarında zamanında bulun¬durmak ve saklamak devletin görevlerindendir. 1995 yılında yapılan bir değişiklik ile partilere üye olma yaşı 18’e indirildi. Siyasî partilerin kadın ve gençlik kolları kurmalarını, yurt dışında örgütlenmelerini yasaklayan hüküm kaldırıldı. Yükseköğretim elemanları ile yükseköğretim öğrencilerine siyasi partilere üye olma hakkı getirildi. 1995 yılında milletvekili sayısı 450'den -550'ye çıkarıldı OKUL MECLİSLERİ PROJESİ Okul meclisleri demokrasi bilincinin oluşmasını sağlamak ve demokrasiyi yaşatabilmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 13 Ocak 2004 tarihinde imzalanan bir protokolle kabul edilmiştir. Projenin Amacı Yerleşik bir demokrasi kültürü ve bilincini oluşturmaktır. Hoşgörü, çoğulculuk ve farklılıklara rağmen insanların huzur ve barış içerisinde bir arada yaşayabileceği tartışma adabı, düşünen, sorgulayan analiz ve sentez yapma kabiliyeti olan bireylerin, büyük Atatürk'ün "Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür" olarak nitelediği cumhuriyet vatandaşlarının yetişti... Devamı

27 01 2013

6.ÜNİTE İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 10 Aralık 1948 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A (III) sayılı kararı ile benimsenmiş ve ilan edilmiştir. Resmi Gazete: 27 Mayıs 1949-7217 BAŞLANGIÇ İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin niteliğinde bulunan onurunu ve eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsanın zorbalık ve baskıya karşı son bir yol olarak ayaklanmaya başvurmak zorunda bırakılmaması için İnsan haklarının hukuk düzeniyle korunması gerektiğini, Uluslar arasında dostça ilişkileri geliştirmeyi özendirmenin temeli olduğunu, Birleşmiş Milletler halklarının Birleşmiş Milletler Antlaşmasında te-mel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle kadınların hak eşitliğine olan inancını yeniden belirttiğini ve daha geniş bir özgürlük içinde toplumsal gelişme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya karar vermiş olduğunu, Üye Devletlerin Birleşmiş Milletlerle işbirliği içinde, insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel olarak saygı görüp gözetilmesini sağlamayı yükümlendiklerini, Bu hak ve özgürlükler konusunda ortak bir anlayış oluşturmanın bu yükümlülüğün tam olarak gerçekleşmesi için büyük önem taşıdığını gözönüne alarak, Genel Kurul, Toplumun her bireyi ve her organının bu Bildirgeyi sürekli olarak gözönünde bulundurarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye ve ulusal ve uluslararası geliştirici önlemlerle gerek üye Devlet halkları, gerekse bu Devletlerin yargı yetkisi içindeki ülkele-rin halkları arasında bu hak ve özgürlüklerin evrensel ve etkin biçimde tanınıp gözetilmesin... Devamı

27 01 2013

6.ÜN.TE Yönetim Biçimleri

Demokratik Devletler: -   Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir -   Millet kendini yönetme gücünü yine kendi yaptığı anayasadan alır -   Bireylerin sahip olduğu özgürlükler (din, vicdan, fikir, mal, mülkiyet vb.) ana¬yasa ile güvence altına alınmıştır -   Bireyler siyasi haklara (seçme seçilme vb ) sahiptir -   Yasama yürütme yargı yetkileri birbirinden bağımsızdır Örnek: TC. Batı ülkeleri Monarşik Devletler -   Egemenliğin kaynağı tek kişidir. -   Yasama yürütme yargı tek kişide toplanmıştır. -   Monarşilerde hükümdar Kral - Şah - Padişah gibi adlarla anılır. -   Hükümdar kanun koyar, kanun yapar ve uygular. Hükümdarların yetkisinin sınırlı olmasına göre iki şekilde adlandırılır. A.   Mutlak Monarşi -Tek kişi hakimiyeti esastır -Yetkileri sınırsızdır ülkeyi istediği gibi yönetir B.   Meşruti Monarşi -Tek kişinin yetkileri Anayasa ile sınırlanmıştır -Yetkilerini milletin temsilcilerinin oluşturduğu meclis ile birlikte Anayasa çer¬çevesinde kullanır Örnek: Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Bahreyn     Teokratik Devlet -   Dini kurallara göre oluşturulup yönetilen devletlerdir -   Egemenlik tanrıya aittir -   Ülkeyi yönetenler ilahi kurallar doğrultusunda tanrı adına ülke¬yi yönetir -   İdare edenler halka karşı değil tanrıya karşı sorumludur Örnek: İran, Vatikan DEMOKRASİNİN GETİRDİKLERİ *   Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir. Demokrasinin Türk Toplumu İçin Önemi *   Demokrasi, kişin... Devamı

27 01 2013

6.ÜNİTE DEMOKRASİNİN DAYANDIĞI TEMEL İLKELER

  DEMOKRASİNİN DAYANDIĞI TEMEL İLKELER Millet Egemenliği *   Anayasada belirtildiği gibi "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." Millet bu hakkını, temsilcileri (milletvekilleri) aracılığı ile kullanır. Yönetenler gücünü milletten alır. Kimse zorla iş başına getirilemez. Hürriyet ve Eşitlik *   Demokraside hürriyet ve eşitlik esastır. Hürriyet, başkalarına zarar vermeden her istediğini yapabilmektir. Tüm insanlar hürdür. Serbestçe düşünür ve düşüncelerini açıklayabilirler. *   Din, dil, ırk, cinsiyet ve siyasi düşüncesinden dolayı hiç kimseye farklı işlem yapılamaz. Hiçbir ayrım yapılmaksızın herkes kanun önünde eşittir. Siyasi Partiler *   Vatandaşların yönetime katılma hürriyetidir. *   Aynı düşünceye sahip kişiler bir araya gelerek bir parti kurabilirler. Bu görüşün karşısında olanlar da bir araya gelerek ayrı bir parti kurabilirler. Kişiler, kurulmuş bu partilerden birine üye olabilirler. *   Demokrasilerde, hükümet kurma görevi, genellikle seçimler sonunda en çok milletvekilliği kazanan partiye verilir. *   Hükümeti kuran partiye iktidar partisi denir. Diğer siyasi partiler ise mühalefet partileri olarak adlandırılır. *   Serbest olarak yapılan seçimler ve bunun sonucunda millet meclisinin oluşması da demokrasinin temel esaslarındandır. Ülkemizde ilk kez 1946 yılında birden çok partinin katıldığı seçimler yapıldı. Böylece çok partili hayata geçildi. Demokrasinin Korunmasında Bireylere Düşen Görevler *   İnsanlar, demokrasiyi korumakla rahat ve huzurlu bir ortamda yaşama im¬kanı elde ederler. *  ... Devamı

27 01 2013

6.ÜNİTE Demokrasinin Yolculuğu

Demokrasi adını ilk kez Eski Yunanda raslanmıştır. Eski Yunanda halk meydanlarda toplanır kanunlar yapardı. Burada halkın yönetime katıldığı görülürdü. Ancak kölelik olduğu için eşitlik yoktu. Bu nedenle gerçek anlamda bir demokrasi sayılmaz. Ortaçağda demokrasi yoktu. (Derebeylik rejimi) 1215'te İngiltere'de "Magna Carta" (Büyük ferman) da kralın yetkileri sınırlandırılmış, görevlerin bir kısmı bir meclise verilmiştir. 1776'da Amerikada yayınlanan "Bağımsızlık Beyannamesi'yle temel hak ve özgürlükler belirtilmiştir.   1789 Fransız Devrimi ile eşitlik, özgürlük ve halkın egemenliği gibi düşünceler yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Demokrasi günümüzde insanlığın kurtuluş umudu olmuştur. Türklerde demokrasi hareketleri: -   Osmanlılarda padişahın yetkisini sınırlayan ilk belge Ayanlar ile II. Mahmut arasında imzalanan Sened-i İttifak oldu. -   Osmanlı Devleti Fransız İhtilalinin getirdiği demokrasi hareketlerinin etkisi ve dış baskılardan kurtulmak için demokrasi hareketlerini başlattı. 1839 Tanzimat Fermanı ile kişi hak ve özgürlükleri güvence altına alındı. Kanun üstünlüğü ön plana çıktı. -   1856 Islahat Fermanı ile Tanzimat Fermanı ile Müslümanların elde ettiği haklardan azınlıklar da yararlanmaya başladı -   1876 I. Meşrutiyetin ilanı ile ilk kez halk  kısıtlıda  olsa yönetime katıldı. Meclis 1878’de padişah tarafından kapatıldı. -   1908’de Meşrutiyet ikinci kez ilan edildi. Anayasada yapılan değişiklikler ile padişahın yetkileri sınırlandırıldı. -   Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.1921 Anayasası Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir maddesi... Devamı

27 01 2013

6.ÜNİTE TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ Osmanlı İmparatorluğu’nda halkın yönetime katılması yönünde ilk adım 1. Meşrutiyet’le atıldı. 1876’da ilan edilen anayasada ilk kez kişi hak ve özgürlüklerinden söz ediliyor ve üyeleri seçimle belirlenecek bir meclis kurulu¬yordu. Kısa süren bu dönemi 1908’de İİ. Meşrutiyet’in ilanı ve anayasanın meclisin yetkilerini genişletici yönde değiştirilmesi iz¬ledi  1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti “halk egemenliği” temeline dayanıyordu. 1924’te kabul edilen yeni anayasada “Hakimiyet ka¬yıtsız şartsız milletindir” ilkesi de yer aldı. Ge¬nel oya dayalı seçim sistemi kabul edilmekle birlikte yalnızca bir siyasal parti bulunuyordu. 1924 ve 1930’daki çok partili demokrasiye ge¬çiş girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. İİ. Dünya Savaşı sonrasında yeni partilerin ku¬rulmasına olanak tanındı. 1946’da kurulan Demokrat Parti 1950’de yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden daha fazla oy alarak iktidara geldi. Türkiye’deki çok partili demokratik yaşam 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980’de olmak üzere üç kez askeri müdahale sonucu kesintiye uğradı. 27 Mayıs müdahalesi sonrasında halkoylamasıyla kabul edilen 1961 Anayasası kişi hak ve özgürlüklerini genişle¬ten, yasama ve yürütme üzerindeki yargı de¬netimini güçlendiren bir nitelik taşıyordu. Bu¬na karşılık, 12 Eylül müdahalesinin ardından hazırlanan ve 1982’de halkoylamasıyla kabul edilen yeni anayasa bazı hak ve özgürlüklere sınırlamalar getirdi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi yargı organlarının yetkilerini kısıtladı. Günümüzde, Türkiye’de demokrasinin tüm ilke, kural ve kurum... Devamı

27 01 2013

6.ÜNİTE Demokrasi

Demokrasi  Yunanca’da halk anlamına gelen ‘’demos ‘’ile güç, kudret, iktidar ve yönetim anlamına gelen ‘’ kratus’’ kelimelerinin birleşmesi ile meydana gelir ve halkın egemenliğine dayanan yönetim şekli olarak tanımlanır. Demokrasi en gelişmiş siyasi teşkilatlanma modelidir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde, insanların eşitliği ve özgürlüğü ön plandadır. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri yasalarda güvence altına alınmıştır. Çoğunluğun verdiği karara göre hareket edilir ve kararlar tartışarak alınır. İnsanlar düşüncelerini başkalarına özgürce ifade edebilir. İnsanların yaşama, düşünme, inanma, seyahat etme, mal-mülk edinme gibi hakları vardır. Demokrasi bir anda ortaya çıkmış bir yönetim biçimi değildir. Tarih boyunca haklarını ve özgürlüklerini korumaya çalışan çabaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bütün gelişmiş ülkelerde sosyal ve siyasal bir model olarak benimsenen demokrasi eğitim ile karşılıklı etkileşim içindedir. Bu yüzden demokrasinin amaçları ve yöntemleri eğitim konusu içine girmiştir. Demokratik hayat tarzının yaşanılır hale gelmesi de zorunluluktur. Demokrasinin iyi işlenebilmesi için, tüm bireylerin demokrasiyi iyi anlaması ve demokrasi kurallarına uyması gerekir. Türk milleti demokratik yaşama hakkına sahiptir. Bu hak Atatürk’ün Önderliğinde , Kurtuluş Savaşı yapılarak kazanılmıştır. ’Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.’’ Milli Egemenlik Ülkeyi yönetme yetkisinin millete ait olmasıdır. Millet, bağımsız olarak, hiçbir koşula veya şarta bağlı olmadan ülkeyi yönetme gücüne sahiptir. Bu duruma milli... Devamı

27 01 2013

6.ÜNİTE Demokrasinin Gelişimi

Sizinle demokrasinin, tarihten günümüze kadar olan yolculuğunu inceleyelim. Öncelikle aşağıda göreceğiniz gibi demokrasinin gelişip olgunlaşması uzun ve zor dönemeçlerden sonra gerçekleşmiştir. Demokrasinin gelişip olgunlaşması bir insanın gelişimine benzetebiliriz. Bebek, doğduktan bir süre sonra emekler konuşur ve yürür. Ardından çocuk,  genç ve yetişkin olur. İşte demokraside tıpkı bir insanın gelişip aşmalarında olduğu gibi aşamalarda olduğu gibi çeşitli aşamalardan geçer. Bir insanın kaza geçirmesi, hastalanması gibi demokraside zaman içinde hastalanmış ve çeşitli kazalar geçirmiştir. Önemli olan iyileşip gelişimini sürdürebilmesidir. DEMOKRSİNİN DOĞUŞU (MÖ 450) Atina’ da Sokrates, Aristo ve platon (Eflatun) gibi bilim ve düşünce adamlarının katlarıyla yeni yönetim şekli doğdu. Site devreleri denilen şehir devletlerinde kadınlar ve köleler vatandaş olarak kabul edilmiyordu. Yetişkin erkeklerin ise oy kullanma ve halk meclisinde konuşma yapma hakkı vardı. (MS  212) Roma İmparatorluğu’nda doğan herkese vatandaş olma hakkı tanıdı. DEMOKRASİNİN İLK ADIMLARI (MS 450) İngiltere Kralı küçük John’ un Magna Cartha (Magna = Büyük Şart) ile kralın ilk kez yetkileri sınırlanmış, halka bazı hak ve özgürlükler tanımıştır. (1689)  İngiliz İnsan Hakları bildirgesi kabul edildi. Bu bildirge ile seçimlerin serbestçe yapılmasına ve mecliste (Parlemento) ifade özgürlüğüne imkan tanındı. (18.Y.Y.) Avrupa’ da aydınlanma çağı başladı. Bu çağın düşünürlerinden olan Montesqieu (Monteskü) yasama yürütme ve yargının ayrı olmasını savundu. J.J.Rouseu (Rus) Toplum Sözleşmesi isimli “ünlü kitabında” eşitlik &ldquo... Devamı

27 01 2013

6.ÜNİTE Temel Hak ve Özgürlükler(Konu Anlatımı)

Temel Hak ve Özgürlükler(Konu Anlatımı)  HAK: İnsanların herhangi bir işi yapma yetkisine hak denir. ÖZGÜRLÜK: İnsanların hiçbir insana zarar vermeden dilediği her şeyi yapabilmesine özgürlük denir. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KÖTÜYE KULLANILMAMASI (Anayasa, Madde 14): Anayasa’nın hiçbir hükmü Anayasa’da yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şeklinde yorumlanamaz. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZİN GENEL ÖZELLİKLERİ 1- Doğumla başlar, ölümle biter. 2- Evrenseldir. Dünya’nın her yerinde geçerlidir. 3- Dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez özellikler taşırlar. 4- Tamamı bir bütündür. Bir tanesi bile olmazsa veya kullanılmazsa diğerleri bir işe yaramaz. 5- Yaşama hakkımızın dışındaki diğer tüm haklar sıkıyönetim, savaş, bulaşıcı hastalıklar, nüfus sayımları gibi insan hayatının söz konusu olduğu olağanüstü durumlarda sınırlandırılabilir. Normal durumlarda hakların sınırlandırılması asla söz konusu olamaz. 6- Başkalarının hak ve özgürlüklerinin başladığı yerde bizim hak ve özgürlüklerimiz biter. 7- Her devlet düzenlediği anayasa ve yasalarla İnsan haklarını güvence altına almak zorundadır. 8- Bütün haklar uluslar arası belgeler ve kuruluşlar tarafından da koruma altına alınırlar. KİŞİ DOKUNULMAZLIĞI HAKKI (Anayasa, Madde 17) Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya muameleye tabi tutulamaz. Böylece kişinin yaşaması ve vücut bütünlüğü g&uu... Devamı

27 01 2013

6.sınıf 6.ünite demokrasinin serüveni

  6.SINIF DEMOKRASİNİN SERÜVENİ ÜNİTESİ HANGİYÖNETİM DAHA DEMOKRATİK   HÂKİMİYETİN KAYNAĞINA GÖRE YÖNETİM BİÇİMLERİ Monarşi Oligarşi Teokrasi Cumhuriyet   •Tüm yetkilerin ve güçlerin tek kişide toplanmasıdır. •   Seçim dışıyöntemler kullanılır. •   Yetki, genellikle miras yoluyla (babadan oğula- saltanat) geçer ve tek bir kişide toplanır. Bu kişi kral,  prens, padişah, çar olabilir •   Bu kişinin emirleri tartışılmaksızın kabul edilir. •   Yasama, yürütme ve yargıyetkileri bu kişinin elindedir. Kimseye hesap vermez.  Geçmişte monarşi ile yönetilen ülkeler; Roma İmparatorluğu, Rusya, İngiltere Osmanlı Devleti, Fransa.  Günümüzde ise Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri,Ürdün, İngiltere, İspanya, Hollanda, Japonya monarşik devletlerdir. •   Belli bir sınıfın, grubun ya da küçük bir azınlığın egemenliği ve yönetimi altında tutulan yönetim şeklidir. •   Asiller meclisi vardır. Bu meclis krala yaptırım uygulayabilir. •   Meclisin kararlarına uymayan kral görevden alınabilir •   Kral yetkilerini bu meclisten alır   Geçmişte oligarşi(aristokrasi) ile yönetilen ülkeler; Eskiçağ’da Roma Yunanistan Günümüzde Cezayir, Irak ve Suriyegibi ülkeler oligar­şik devletlerdir ... Devamı

20 01 2013

5.sınıf Ürettiklerimiz Ünitesi Çözümlü Test

Adı Soyadı: Sınıfı    : Numarası  : Kitapçık Türü: A 1)   "Dağlık alanlarda kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım daha zor olur." Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde ulaşım daha kolay sağlanır? a) Ege   b) Akdeniz                   c) Marmara             d) Karadeniz Cevap: B 2)   Yurdumuzun en yoğun nüfuslu bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? a)   İç Anadolu b)   Doğu Anadolu c)   Marmara d)   Karadeniz Cevap: B 3)   İç Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin tahıl ambarı olmasının en önemli nedeni aşağı¬dakilerden hangisidir? e)   Halkın tarıma önem vermesi f)   Toprağın nadasa bırakılması g)   Sulama olanaklarının artırılması h)   İklimi veTarım alanlarının fazlalığı Cevap: D 4)   Aşağıdaki yerlerden hangisinde petrol ra¬finerisi bulunamaz? a) Mersin   b) İzmit               c) Niğde         d) İzmir Cevap: D 5)   Hakkari Bölümü Türkiye'nin en az nüfuslu yerlerindedir. Aşağıdakilerden hangisi bu¬nun nedenlerinden değildir? i)   Çok dağlık ve engebeli olması j)   Ekonomisinin gelişmemesi k)   İklimin elverişsizliği l)   Küçük yer kaplaması Cevap: D 6)   Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? m)   İskenderun - demir ve çelik n)  &nb... Devamı

20 01 2013

5.sınıf ürettiklerimiz test

    5. SINIF                       SOSYAL BİLGİLER: ÜRETTİKLERİMİZ                         4. TEST                                       1. Bir tarım ürününün yetişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?         A) İklim                        B) Sulama olanakları       C) Nüfus                      D) Toprak yapısı           2.  “Karadeniz Bölgesi’nde üretilen fındık, yurt dışına satılarak ekonomiye katkı sağlanır.” Yukarıdaki cümlede anlatılan şekilde, bir malın yurt dışına satılmasına ne ad verilir?         A) ithalat                      B) sanayi                      C) üretim                      D) ihracat       ... Devamı

20 01 2013

5.sınıf Bölgelerimiz test

    A. Aşağıdaki açıklamalara karşılık gelen kavram veya değerleri eşleştiriniz.   ( 6  )  Fabrika                                    (  5 ) Reklâm                         ( 7  ) Coğrafi Özellik            ( 3  )  Üzüm                ( 1  )  Karadeniz                    (  9 ) Akdeniz            (  4 )  Girişimci                      ( 2  )  İklim                 ( 8  )  Doğu Anadolu           ( 10 )  sağlık turizmi   1.     Çayın yetiştirildiği bölgemiz. 2.      Pamuğun Çukurova’da yetişmesinin nedeni. 3.         İhracatını yaptığımız bir ürün. 4.         Riski göze alarak iş hayatına atılan, atılımlar yapan kişi. 5.         Bir ürünü satabilmek için gerekli olan tanıtım. 6.         Bir ham maddenin ürüne dönüştüğü yer. 7.&... Devamı

20 01 2013

BÖLGEMİZİ TANIYALIM II.BÖLÜM BÖLGELERİMİZ VE ÖZELLİKLERİ

  BÖLGEMİZİ TANIYALIM II.BÖLÜM BÖLGELERİMİZ VE ÖZELLİKLERİ        Yurdumuz büyük bir ülkedir. Yeryüzü şekilleri,iklimi, bitki örtüsü, nüfusu ve ekonomik özellikleri her yerde aynı değildir. Bu özellikler göz önünde bulundurularak benzerlik görülen yerler coğrafibölgelerioluşturmuştur. Coğrafyacılar,1941 yılında yapılan “Birinci Türk Coğrafya Kongresi”nde ülkemizi yedi bölgeye ayrılmıştır. Coğrafi Bölgelerimiz Karadeniz Bölgesi Marmara Bölgesi Ege bölgesi Akdeniz bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi İç Anadolu Bölgesi      1. KARADENİZ BÖLGESİ Konumu:Karadeniz’in güney kıyısında yer alan dar bir kıyı şerididir.Adını kuzeyindeki Karadeniz’den alır. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Marmara Bölgesi ile komşudur. Yer Şekilleri ve Ulaşım:Engebeli bir arazi yapısı vardır. Bölgenin büyük bir kısmını dağlık alanlar oluşturur.Dağlar denize paralel uzandığı için kıyılar fazla girintili ve çıkıntılı değildir. Bu durum kıyı kesimlerden iç kesimlere geçişi zorlaştırmakta,ulaşımın daha çok kıyı şeridinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Karadeniz Bölgesi’ndeki Karadeniz Bölgesi’ndeki dağ sıralarını Küre, Bolu, Ilgaz ve Köroğlu dağları oluşturur.En yüksek yeri Kaçkar Doruğu’dur.Bölgedeki Bafra, Çarşamba ovaları deltaovalarıdır. Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya ve Çoruh nehri en önemli akarsulardır. Nüfusu: Kırsal nüfusun en fazla olduğu bölgemizdir.Şehirlerde genelde kıyılara yakın yerlerde kurulmuştur. Köylerde arazi yapısından dolayı evler dağınıktır. İklimi ve... Devamı

20 01 2013

5.sınıf BÖLGEMİZİ TANIYALIM 1.BÖLÜM

  BÖLGEMİZİ TANIYALIM 1.BÖLÜM Bölgemizi Tanıyalım Ünitesinde Geçen Kavramlar: Dağ: Çevresine göre yüksek olan yeryüzü şekillerine dağ denir. İki çeşittir:1. Tek dağ 2. Sıradağ Tek dağ: Bulunduğu yerde tek başına yükselen dağa verilen addır. Sıradağ: Aralarında uzunlamasına vadilerin bulunduğu dağlar dizisidir. Doruk: Dağın en yüksek yerine doruk denir. Etek:Dağların alt kısımlarına etek adı verilir. Geçit: Dağların arasındaki yollara geçit adı verilir. Tepe:Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer kabartılardır. Ova: Çevresine göre alçakta kalmış, olan geniş düzlüklerdir. Delta:Bir ırmağın çatallanarak denize veya göle kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ovalardır. Plato: Akarsular tarafından derin biçimde yarılmış yüksek ve geniş düzlüklerdir. Vadi:Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturduğu “u” veya “v” şeklindeki uzun oluklardır. Deniz:Okyanusların karaların içine doğru girmiş kollarıdır. Koy: Denizin, karanın içine küçük girinti hâlinde sokulduğu yere koy denir. Koylar, körfezden daha küçük ve daha sığ girintilerdir Körfez:Denizlerin, büyük ve derin girintiler halinde karaların içine sokulduğu yerlere denir. Burun: Kara parçalarının denize doğru uzanmış bölümlerdir Boğaz: İki denizi birbirine bağlayan dar su geçitleridir. Ada:Etrafı sularla çevrili kara parçasıdır. Yarımada:Üç tarafı sularla çevrili kara parçasıdır. Göl:Karlara üzerinde bulunan dört tarafı kapalı çukurlardaki su birikintileridir. Göller ikitürlüdür: 1. Doğal göller 2. Baraj gö... Devamı

20 01 2013

5.sınıf Doğal afet

Doğal afet, insan faktörü olmadan, aniden ve belirli bir süre içinde oluşan doğal yer ve hava hareketleridir. Afetin şiddetine göre üretim, alt yapı, ulaşım, haberleşme gibi alanlarda işleyiş kısmen ya da tamamen bozulabilir. Doğal afetler yaşadığımız yerin coğrafi yapısından da oluşabilir. Eğimin olmadığı yerlerde suyun toprağı taşıma gücü azdır. Bu yüzden eğimin çok olduğu yerde toprak erozyonu çoktur. Bitki örtüsü erozyonu önler veya azaltır. Tarım alanlarının yanlış kullanılması da erozyona neden olur. Su, eğimle aynı doğrultuda sürülen arazide kolayca kendisi için yol bulur. Önüne kattığı toprağı sürükler. Selin oluşmasında da coğrafi özelliklerin etkisi vardır. Yamaçlardan aşağıya doğru akan sular birleşerek çoğalır ve akışı hızlanır. Eğimli arazilerin teraslanması gerekir. Dağlık alanlarda dağın yüksek bir yerinden koparak yuvarlanan büyük kar kütlesi çığı oluşturur. Doğal afetlerin oluşumunda coğrafi özellikler büyük rol oynar. Ancak insanlarda yerleşim ve yaşama alanlarını belirlerken coğrafi özellikleri ve bu özelliklerin neden olacağı doğal afetleri göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin; akarsu kenarında yerleşim yapmak sel felaketi oluşabileceğinden sakıncalıdır. Doğal Afetler Deprem: Doğal güçlerin neden olduğu yer kabuğunun titreşim ve sarsıntılarına deprem denir. Büyük depremler yer kabuğundaki kırık kuşakları (fay hatları) boyunca görülür. Bunlara deprem kuşağı  denir. Depremleri inceleyen bilim dalına sismoloji, süresini ve şiddetini kaydeden alete de sismograf denir. Depremler hafif, bazen de oldukça şiddetli olur. Şiddetli depremlerde toprakta derin yarıklar oluşur ve toprak çatlar. Sonucunda barajlar yıkılır, sel baskınlarına neden olur. Bu tür depr... Devamı

20 01 2013

5.sınıf yaşadığımız yer ünitesi

YAŞADIĞIMIZ YER ÜNİTESİ KONU ÖZETİ    Coğrafi Yönler    Herhangi bir yerin bilinen başka bir yere göre nerede bulunduğunu belirtmek için coğrafi yönlerden yararlanırız. Yurdumuzun, bölgemizin, başka ülkelerin yerlerini belirtirken de yönlerden yararlanırız.    Coğrafi yönler, güneşin doğuşuna ve batışına göre belirlenir.    Kuzey, güney, doğu ve batı olmak üzere 4 ana yön vardır. Doğu güneşin doğduğu, batı güneşin battığı yöndür. Ana yönler arasında 90°’lik açı vardır.    Ana yönlerin arasında kalan açının tam ortadan bölünmesiyle ara yönler belirlenir. Ara yönlerin adı ana yönlerin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Ara yönler; kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu ve güneybatıdır.     Yönleri Belirlenmesi  Yönleri belirlemek için;  a-   Güneşten, b-   Pusuladan, c-   Karınca yuvalarından, d-   Bahçeye dikilecek çubuktan, e-   Ağaç ya da kayaların yosunlu bölgelerinden, f-   Kutup Yıldızı’ndan yararlanabiliriz. Güneşin doğduğu tarafa sağ kolumuz, battığı tarafa sol kolumuz gelecek şekilde kollarımızı açalım. Bu durumda sağımız doğu, solumuz batı, önümüz kuzey, arkamız güney yönünü gösterir. Güneşten yararlanarak yönümüzü çubuk yöntemi ile de bulabiliriz. Öğle saatinde güneş gökyüzünde olabileceği en yüksek noktadadır. Bu sırada gölgeler en kısa şekliyle görülür. Gölgenin en kısa olduğu öğle vaktindeki yönü kuzeyi gösterir. Düz bir yere bir çubuk dikeriz. Belirl... Devamı

20 01 2013

5.sınıf 4.ünite DERS özeti

  4. ÜNİTE   : ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomik Faaliyetler İnsanlar, yaşayabilmek için çeşitli işler yaparlar. Hayvanlardan ve topraktan yararlanırlar, ticaretle uğraşırlar veya çeşitli iş yerlerinde çalışırlar. Bunlaraekonomik faaliyet denir. Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri o bölgenin coğrafi yapısı, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, iklimi, ulaşım yolları belirler. Bölgede tarıma elverişli toprakların olması o bölgede tarım yapılmasına imkân sağlar. Bölgede yetiştirilen ürünleri de o bölgenin iklimi belirler, ekonomik faaliyetleri, ulaşım yolları, ticaret ve turizmi etkiler. İnsanların geçimlerini sağlayabilmek için uğraştıkları ekonomik faaliyetler şunlardır:Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Madencilik, Turizm, Ormancılık Ulaşım,Hizmet sektörü(bankacılık, eğitim, sağlık ticaret vb.) gibi ekonomik faaliyetler insanların geçimlerini sağladıkları başlıca iş alanlarıdır. Tarım:Toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla topraktan faydalanma işlerinin bütününetarım denir. Hayvancılık:Çeşitli hayvanların beslenerek para kazanılması faaliyetine denir.Küçük Baş(Koyun,Keçi);Büyük Baş(İnek,Öküz),Kümes(Tavuk,Hindi,Ördek),İpek Böcekciliği,Balıkcılık,Arıcılık hayvancılık faaliyetini çeşitleridir. Madencilik:Yer altında bulunan cevher, sanayi hammaddesi, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürme işidir. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli doğal hammaddeyi sağlamaktır. Sanayi:Ham maddeleri işlenmiş(kullanılabilir ve tüketilebilir) ya da yarı işlenmiş ürün haline getirmeye yarayan faaliyetlerin tümüdür.Sanayi üretiminin yapıldığı yerefabrika denir. Turizm:İn... Devamı

20 01 2013

5.sınıf Bölgeler ve Özellikleri

  BÖLGELER VE ÖZELLİKLERİ 1)MARAMARA BÖLGESİ Yükseltisi az olup, yeryüzü şekilleri sadedir.Bölgenin iklimi Çeşitlilik gösterir.Karadeniz kıyılarında  Karadeniz iklimi ,Trakya Bölümü’nde Karasal iklimi,bölgenin güneyinde isi Akdeniz iklimi görülür. 2)KARADENİZ BÖLGESİ     Karadeniz Bölgesi dağlık bir bölgedir ve dağlar kıyıya paralel uzanmıştır. Bu nedenle denizin ılımanlaştırıcı etkisi iç kesimlere ulaşamaz. Ülkemizin her mevsim yağış alan bölgesi olup bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlardır.     3)EGE BÖLGESİ   Dağlık ve engebeli bir bölgemizdir.Kışları yağışlı,yazın kurak geçer.Akdeniz İklimi görülür.Dağlar kıyıya dik uzandığı için denizin ılımanlaştırıcı etkisi iç kesimlere kadar sokulur.Bitki örtüsü makidir. 4)AKDENİZ BÖLGESİ   Dağlık bir bölgedir ve dağlar kıyıya paralel uzanır.Bu nedenle ılımanlaştırıcı etkisi iç kesimlere giremez.Akdeniz iklimi görülür ve bitki örtüsü makidir.Çukurova ve Antalya ovası önemli ovaları olup Taşeli,Tefenni,teke ve Acıpayam platoları bu bölgemizde yer alır. 5)İÇ ANADOLU BÖLGESİ   Yeryüzü şekilleri sade olup yükseltisi az olan bir bölgemizdir.Yazları sıcak,kışları soğuk geçen karasal iklim görülür.Yağışlar en fazla ilkbaharda en az ise sonbaharda yağar.Bitki örtüsü Kısa boylu çalılardan oluşan bozkırlardır. 6)DOĞU ANADOLU BÖLGESİ     Yurdumuzda yükseltinin en fazla olduğu bölgemizdir.Ülkemizin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın güneybatısı boyunca Tendürek , Süphan ve Nemrut dağl... Devamı

20 01 2013

5.sınıf Karadeniz Bölgesi Konu Özeti

BÖLGEM HAKKINDA BİLGİLER: *Bölgem adını ve özelliklerini komşusu bulunduğu denizden alır. *Yurdumuzun kuzeyinde bulunurum. *Bu nedenle çok  seveceğiniz özelliklerim vardır. BÖLGEMİN  YÜZEY ŞEKİLLERİ: Bölgem dağlık bir bölgedir.Özellikle  doğu kesimlerim yüksek dağlarla kaplıdır. Dağlarım kıyıya ve birbirlerine paralel uzanır.Bu nedenle de fazla geçit vermezler.Diğer bölgelere gitmek için ( Zigana ve Kop ) geçitlerini kullanabilirsiniz. Dağlarım sıra dağlar olarak uzanır..Diğer bir adıyla da Kuzey Anadolu Dağları diye anılır. Yine Akdeniz Bölgesinden gelen Toros Dağları ile bölgemin doğusunda birleşirim. BÖLGEMİN OVALARI:Kızılırmak ağzındaki Bafra Ovası ,Yeşilırmak ağzında Çarşamba Ovasını  oluştururum.Bunlar zengin  delta ovalarıdır. BÖLGEMİN  ve yurdumuzun en uzun  akarsuyu KIZILIRMAKTIR.Ayrıca Çoruh,Yeşilırmak Filyos ve Sakarya ırmakları  benim için önemlidir. En üzüldüğüm konu göl bakımında çok fakir olmam. .Bunun da nedeni dağlarımın kıyıya paralel uzanmasıdır.Bu da kıyılarımı fazla girintili ve çıkıntılı yapmamıştır. BÖLGEMİN İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ: Yazlarım serindir.Kışlarım ılıktır.Bölgeme  her  mevsim yağmur yağar .En çok ta sonbaharda yağmur alırım.Kendimle gurur  duyarım .Çünkü Doğu Karadeniz tarafım ormanlarla kaplıdır. BÖLGEMDE  HAYVANCILIK:Küçük baş hayvan yetiştirilir. BÖLGEMDE  NUFÜS:Bölgemde Nüfus yoğunluğu azdır En çok  doğu tarafımda nüfus yoğunluğu vardır.Şehirleşme genelde deniz kıyısındadır.  BÖLGEMDE TARIM: Diğer bölgeler gibi çok toprağa sahip değilim.Bu nedenle insanlarım bahçe tarımı yaparlar. Çay,fındık,mısır,soya fasul... Devamı

20 01 2013

5.sınıf KONU: BÖLGELERİMİZDE EKONOMİK FAALİYETLER

    KONU: BÖLGELERİMİZDE EKONOMİK FAALİYETLER       Ekonomi: Bir ürünün üretiminden  kullanıcısına ulaşana kadar geçen ilişkiler bütününe EKONOMİ denir.       Ekonomi ile ilgili yapılan bütün faaliyetlere de EKONOMİK FAALİYETLER denir. Toplumdaki insanların  çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik faaliyetler gerçekleşmek zorundadır.                  EKONOMİK FAALİYETLER           Tarım         Turizm    Hayvancılık     Ormancılık    Madencilik     Ulaşım    Sanayi         El sanatları   Ticaret   MESLEK:İnsanların geçimlerini sağlamak ve başka insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları    sürekli işlere  MESLEK denir.  Toplumda herkes eğitimine, yeteneğine, yaşadığı yerin imkan ve ihtiyaçlarına göre çeşitli mesleklerde çalışır. BİR YERİN EKONOMİK FAALİYETİNİ  o yerin iklimi ve coğrafik özellikleri belirler. Bazı ekonomik faaliyetler  her bölgede yapılabildiği gibi ( ticaret, arıcılık, ulaşım gibi) bazı ekonomik faaliyetler ise belirli bölgelerde yapılabilir.( Tuzculuk İç Anadolu bölgesi’ne ait bir faaliyettir.)   *Verimli topraklarda tarım, hayvancılık     *Ormanı bol alanlarda ormancılık         *Göl ve denizi olan yerde  balıkçılık       ... Devamı

20 01 2013

5.sınıf BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÜNİTESİ DERS NOTLARI

BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÜNİTESİ DERS NOTLARI   T.C   DEVLETi’NİN  YAPISI                                 YASAMA               YÜRÜTME               YARGI                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI BAŞBAKAN                                                                 BAKANLAR İç İşleri Bakanlığı             Tarım ve Köy İşleri Bankanı Sağlık  Bakanlığı                Orman Bakanlığı Mili Eğitim Bakanlığı          Çevre ve Bakanlığı Dış İşleri Bakanlığı            Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Adalet Bakanlığı                 Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı     Bayındırlık ve İskan Bakanlı. Maliye Bakanlığı                 Ulaştırma Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bkn İLLER                                                    İLÇELER     Valilik  ... Devamı

20 01 2013

5.sınıf Bir Ülke Bir Bayrak Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamı genel olarak düzenleyen yazılı kuralların tümüne birden verilen addır? A)  Âdet          B)  Töre  C)   Kurallar         D) Anayasa 2. Devletin yasama gücü tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu olan yaptırımlara ne denir? A)  Yasa         B)  Plan C)  Yönetmelik      D) Kural 3. Aşağıdakilerden hangisi, anayasaya göre, yürütülen yasalardan değildir? A)   İş Yasası B)   Vatandaşlık Yasası C)   Töre Yasası D)   Kara Yolları Trafik Yasası 4. Aşağıdakilerden hangisi,  anayasamızın ilk üç maddesi içinde yer almaz? A)   Türkiye devleti, bir cumhuriyettir. B)   Türk devleti; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. C)   Her Türk vatandaşı 8 yıl zorunlu eğitim hakkına sahiptir. D)   Millî marşımız "İstiklal Marşı"dır. 5. Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın özelliklerinden biri değildir? A)   Anayasa, bir devletin temel niteliklerini tarif eder. B)   Vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirler. C)   Anayasa, insanları baskı altında tutar ve sıkıntı yaratır. D)   Anayasa, diğer yasalara öncülük eder ve onları denetler. 6. TBMM'nin açılmasıyla yeni Türk devleti kurulmuş oldu. Bu nedenle, yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuldu. Yeni Türk devletinin ilk anayasası, 20 Ocak 1921'de I. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra oluşturuldu. Aşağıdak... Devamı

20 01 2013

5.sınıf Bir Ülke Bir Bayrak Konu Özeti

  BİR ÜLKE BİR BAYRAK ÜNİTESİ DERS NOTLARI    T.C   DEVLETi’NİN  YAPISI                                YASAMA               YÜRÜTME               YARGI   DEVLET TBMM MAHKEMELER                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI         BAŞBAKAN                                          &... Devamı

20 01 2013

5.sınıflar Bir Ülke Bir Bayrak Ünitesi

1. KONU: YASALAR Soru 1: Bir toplum için kurallar niçin gereklidir? Cevap 1: Kurallar, toplumda huzur, güven ve emniyetin sağlanabilmesi için gereklidir. Soru 2: Yazısız kurallar nelerdir? Cevap 2: Yazısız kurallar, gelenek görenekler ile ahlak ve görgü kurallarıdır. Soru 3: Yasa nedir? Hangi kurum tarafından yapılır? Cevap 3: Yasa, kamu yararını hedef alan ve insanlar arası ilişkileri düzenleten değerler sistemidir. Yasalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılır. Soru 4: Anayasa nedir? Cevap 4:Anayasa, devletin temel niteliklerini tanımlar ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirtir. Soru 5: Yasaların insanlar için faydaları nelerdir? Örnek verin. Cevap 5: Yasalar, insanların güvenli ve mutlu yaşamalarını sağlar. Örneğin, trafik kurallarını belirleyen yasalara uymak, trafik kazalarını önler veya azaltır. Kapalı yerlerde sigara içmeyi yasaklayan yasaya uymak, insanları sigaranın zararlarından korur. Soru 6: Yasalara uymamanın sonuçları nelerdir? Cevap 6: İnsanların yasalara uymamaları, toplumda huzur ve güveni ortadan kaldırır. Ayrıca böyle davranan insanlar, devlet tarafından cezalandırılır. Soru 7: Şu anda ülkemizde hangi anayasa yürürlüktedir? Cevap 7: 1982 Anayasası Soru 8: Zaman geçtikçe anayasada değişiklikler yapılmasının nedeni nedir? Cevap 8: Çünkü toplumun ihtiyaçları ve şartlar zamanla değişir. Ortaya çıkan yeni bir durum yeni yasalar gerektirebilir.  Kelimeler ve Kavramlar Yasa:Kamu yararını hedef alan ve insanlar arası ilişkileri düzenleyip kolaylaştıran değerler sistemi Anayasa: Devletin temel niteliklerini tarif eden ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirten temel yasa.  ... Devamı

20 01 2013

5.sınıf Bir Ülke Bir Bayrak sorular

2.KONU: MERKEZİ YÖNETİM Soru 1: Devlet nedir? Cevap 1: Bir ulusun egemenliği altındaki topraklarda kurduğu yönetim örgütüne devlet denir. Soru 2: Yurttaş nedir? Cevap 2: Devlete karşı sorumlulukları olan ve devletin sağladığı haklardan yararlanan bireylere yurttaş denir. Soru 3: Türkiye’de devletin görevleri nelerdir? Örnekler verin. Cevap 3: Türk ulusunun bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü korumak, yurttaşlara sağlık, eğitim ve güvenlik gibi temel hizmetleri sunmaktır. Soru 4: Türkiye’de il ve ilçelerde bulunan merkeze bağlı yönetim birimleri nelerdir? Bunların başında kimler bulunur? Cevap 4: Türkiye’de merkeze bağlı yönetim birimleri iller ve ilçelerdir. İllerin başında vali, ilçelerin başında kaymakam bulunur. Ayrıca, il ve ilçelerde emniyet müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü gibi başka yönetim birimleri de vardır. Bunlar valiliğe ve ya kaymakamlığa bağlıdır.... Devamı

20 01 2013

5.sınıflar Bir Ülke Bir Bayrak Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamı genel olarak düzenleyen yazılı kuralların tümüne birden verilen addır? A)  Âdet          B)  Töre  C)   Kurallar         D) Anayasa 2. Devletin yasama gücü tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu olan yaptırımlara ne denir? A)  Yasa         B)  Plan C)  Yönetmelik      D) Kural 3. Aşağıdakilerden hangisi, anayasaya göre, yürütülen yasalardan değildir? A)   İş Yasası B)   Vatandaşlık Yasası C)   Töre Yasası D)   Kara Yolları Trafik Yasası 4. Aşağıdakilerden hangisi,  anayasamızın ilk üç maddesi içinde yer almaz? A)   Türkiye devleti, bir cumhuriyettir. B)   Türk devleti; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. C)   Her Türk vatandaşı 8 yıl zorunlu eğitim hakkına sahiptir. D)   Millî marşımız "İstiklal Marşı"dır. 5. Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın özelliklerinden biri değildir? A)   Anayasa, bir devletin temel niteliklerini tarif eder. B)   Vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirler. C)   Anayasa, insanları baskı altında tutar ve sıkıntı yaratır. D)   Anayasa, diğer yasalara öncülük eder ve onları denetler. 6. TBMM'nin açılmasıyla yeni Türk devleti kurulmuş oldu. Bu nedenle, yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuldu. Yeni Türk devletinin ilk anayasası, 20 Ocak 1921'de I. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra oluşturuldu. Aşağıdak... Devamı

20 01 2013

5.sınıf 5. ÜNİTE : GERÇEKLEŞEN DÜŞLER KONU ÖZETİ II.BÖLÜM BİL

  5. ÜNİTE   : GERÇEKLEŞEN DÜŞLER KONU ÖZETİ II.BÖLÜM BİLİMİN ÖNCÜLERİ: THOMAS EDİSON:Bini aşkın buluş yapan; elektrik ampulünü, fonografi ve film gösterme makinelerini geliştiren Amerikalı mucittir. Havası boşaltılmış bir ortamda ışık yayan ve düşük akımla çalışanampul yapmayı başarmış bir bilim adamıdır. LOUİS PASTEUR:Fransa da doğmuş bu bilim adamı fizik, kimya ve tıp alanındaki çalışmaları ile tanınmıştır. İnsan ve hayvanlarda görülen şarbon, tavuk kolerası ve kuduz hastalıkları ile, bağışıklık mekanizması ve aşı hazırlama teknikleri üzerinde çalışmıştır. Pasteur'un tüm dünyada tanınmasını sağlayan buluşu ise kuduz aşısıdır. Kuduz aşısı diğer aşıların da önünü açmıştır. MADAM CURİE:Polonyalı ünlü kadın fizikçidir. Kanser hastalığını tedavi eden radyoaktivite ışınlarını bulmuştur. Bilim dalında Nobel Ödülü'nü iki kere alan ilk bilim insanı olmuştur. GUGLİELMO MARCONİ:İtalya'da doğan bu bilim adamı ilk başarılı telsiz telgraf sistemini geliştirmiştir.Kısa dalga radyo iletişimi üzerinde yaptığı çalışmalarla modern radyo yayımcılığının gelişmesini sağladığından,radyonun babası olarak tanınmıştır. ALBERT EİNSTEİN:Yüzyılımızın  önemli isimlerinden birisidir. O, ilk defa Galileo tarafından dile getirilen fakat kendisinin geliştirdiği İzafiyet Teorisi, ayrıca madde-enerji ilişkisini  veren ünlü denklemi ile tanınmaktadır. Einstein, sadece iyi bir fizikçi değil aynı zamanda yetenekli bir  matematikçiydi. ISAAC NEWTON:İngiltere'de doğmuştur. Fizik, matematik, astronomi alanlarında buluşlar yapan, büyük bir mucittir. Bilimin gelişmesine büyük katkısı olmuştur. Fiziğin en temel konularından biri olan madde-enerji arasındaki ilişkiyi a&cc... Devamı

20 01 2013

5.sınıf5. ÜNİTE : I.BÖLÜM ;GERÇEKLEŞEN DÜŞLER KONU ÖZETİ

  5. ÜNİTE   : I.BÖLÜM ;GERÇEKLEŞEN DÜŞLER KONU ÖZETİ BULUŞLAR VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER Mucit;yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kişiye mucit denir. Buluş(İcat),bir şeyi ilk kez ortaya koymaya veya icat edilmeye denir. Ø       Buluşlar, insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılama ve karşılaştığı problemleri çözme gayret ve merakından doğmaktadır. Bununla beraber, planlı ve sürekli bir çalışma gerekmektedir. Ø       Buluşlar ve icatlar insan yaşamını kolaylaştırır ve değiştirir. Ø       Teknoloji bilimsel bilgilerden yararlanarak insan oğlunun ihtiyaçlarına uygun alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. Ø       Bilim ve teknoloji arasında sıkı bir ilişki vardır. Buluşlar, teknolojik gelişmeler sayesinde zamanla gelişmiş ve işlevleri artmıştır. Ø       Buluşların çok azı tesadüf sonucu ya da aniden ortaya çıkmıştır. Buluşların ortaya çıkması için insan oğlunun belli bir bilimsel ve teknolojik birikime sahip olması gerekmiştir. Günümüzde buluşların çoğu, daha önce yapılan çalışmaların, birikimlerin ve aletlerin geliştirilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. BULUŞLARIN HAYATIMIZA ETKİLERİ: 1. OLUMLU ETKİLERİ: Günlük hayatımızda pek çok teknolojik buluşu kullanmaktayız. Bu buluşlar iletişimden sağlığa, eğitimden ulaşıma, beslenmeden eğlenceye kadar bir çok alanda yaşantımızı kolaylaştırmaya devam etmektedir. İnsanlar, yeryüzünde var oldukları ilk çağlardan itibaren çevresini incelemeye ve ondan yararlanmaya çalışmıştır.Beslenebilmek için büyü... Devamı