28 01 2013

SSCB DAĞILDIKTAN SONRA

SSCB DAĞILDIKTAN SONRA    1991 yılı dünya tarihi açısından yeni bir dönüm noktasıdır. Bu tarih¬ten sonra Avrupa ve Asya'nın siyasi haritası değişmiştir. 1917'de temel¬leri atılan ve 1922'de kurulan Sov¬yetler Birliği'nin dağılması ve yerini Bağımsız Devletler Topluluğu'na bı¬rakması (BDT) dönemin en önemli olaylarındandır.    İlk önce SSCB'nin batısındaki Baltık ülkelerinden; Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna, Belarus (Be¬yaz Rusya) Moldova, Kafkas ülke¬lerinden; Azerbaycan, Gürcistan, Er¬menistan, Orta Asya ülkelerinden; Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan birer birer bağım¬sızlığını ilan etti.    Yeni bağımsız devletler, içinde bulundukları siyasi dönüşüm süre¬cinde komünist yapılanmadan uza¬klaşma arayışlarına girerken, kendi milli kadrolarını, sembollerini ve tarih¬lerini keşfetmenin heyecanına bü¬ründüler.    Sovyetler Birliği'nin dağılması dünyada hakim olan süper güçlerden birinin ortadan kalkması demekti. Bu da dünyada siyasi, sosyal ve ekonomik alandaki dengeleri değişikliğe uğrattı. Sovyet Birliği'nin dağılması ile birlikte Adriyatik'ten Çin’e kadar siyasi bir boşluk oluştu. Tûrkiye'nin çevresinde Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya tehlikeli bir bölge hâline geldi.    Türkiye bağımsızlığına kavuşmuş ve henüz ne yapacağına karar vermemiş, zayıf ve güçsüz kuzey komşularıyla olduğu kadar Orta Asya'daki Türk devletleriyle de ilgile¬mek durumunda kalmıştır. SSCB’nin dağılması ile Türk dış ve iç politikası hem olumlu hem olumsuz yönde etkilenmiştir. SSCB'nin dağılması Avrupa'da komünist rejimi uygulayan ülkelerde ... Devamı

28 01 2013

7.ünite 2.dünya savaşı

  ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ   KONU II DÜNYA SAVAŞI’NIN TÜRKIYE’YE SIYASI ve EKONOMIK ETKILERI   HAZIRLAYAN FUNDA EKİCİ 99050031458 / KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ                       GAZİ ÜNİVERSİTESİ       EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYAÖĞRETMENLİĞİ HAZİRAN / 2001               GİRİŞ A-) II. DÜNYA SAVAŞI  SONRASI TÜRKIYE’NIN DIŞ POLITIKASI I.          Sovyet Rusya’nın Türkiye Üzerindeki Etkileri II.         Amerika’nın Türkiye’yi Desteklemesi a)   Truman Doktrini b)   Marshall Planı III.       1950-1960 Yıllarındaki Gelişmeler a)   Kore Uyuşmazligi b)   Kuzey Atlantik Paktı c)   Balkan İttifakı d)   Bağdat Paktı ( Cento) e)   Kıbrıs Meselesi B-) II DÜNYA SAVAŞI’NIN TÜRKIYE’YE EKONOMIK ETKILERI I.          Savaş Yıllarında Türkiye’nin Ekonomisi. II.         Savaş Sonrası Dönemdeki Ekonomik Gelişmeler III.       1950 Yılından Sonra İzlenen Ekonomik Siyaset C-) SONUÇ D-) KAYNAKÇA                           GİRİŞ II. dünya savaşi başlarken, Türkiye bati demokrasileri ile işbirligi yapmiş, savaşin Akdeniz’e, Balkanlara ve Ortadogu’ya yayilmasinin önlemek istemiştir. ... Devamı

27 01 2013

İletişim Konulu Boşluk Doldurma

                                   İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ KONULU BOŞLUK DOLDURMA Karşılıklı bilgi alışverişi amacına yönelik bütün etkinliklere ............................................. denir.Başka bir deyişle;duygu,düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına .........................denir.(İletişim,insanlar arasındaki duygu ve düşünce alışverişidir.)   İnsanlar arası iletişimin en önemli aracı ...........................Bu nedenle,doğru iletişim için dilin doğru ve düzgün kullanılması gerekir.Ayrıca bir insanın bildiği kelime ne kadar azsa kendini ifade etmesi de o kadar zor olur.Bu nedenle ilköğretimde öğrencilere zengin bir dil eğitiminin verilmesi gerekir.   İletişim sürecinin en önemli unsurlarından birisi de etkili .............................Etkili bir dinlemede dinleyen kişi yalnızca sessiz kalmaz (pasif dinleyici olmaz).Karşı tarafa .............................. önerileri sunar ve ona doğru ................................. için yol gösterici ve  yardımcı olma çabası ile hareket eder.   NOT:Dinleyenin anlatanı yalnızca duyduğunu değil,aynı zamanda doğru olarak anladığını iletebilmesine olanak sağlayan dinlemeye .................................... dinleme denir.    Kitle iletişim araçları 5 aşamadan oluşmuştur. Bunlar; 1. İşaretlerle iletişim          2. Dilin gelişimiyle iletişim           3. Baskı makinesinin icadıyla basılı materyallerle iletişim   4.   Yazının icadıyla iletişim     5. Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle kitle iletişimi.   İletişim aynı zamanda; -Ne s... Devamı

27 01 2013

7.sınıf Ünite-1 Kazanımlara Uygun Ders Notu

  ÜNİTE-1  İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ   Konu Başlığı: İLETİŞİM BENİMLE BAŞLAR KAZANIMLAR                      *İletişimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır.    *İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder   Verilen bilgiler İletişim:Duygu,düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.                 Her canlı değişik yöntemlerle iletişim kurar,Örneğin hayvanlar kimi zaman birbirlerini koklayarak kimi zaman  da çeşitli sesler çıkartarak iletişim kurarlar.                 Diğer canlılardan farklı olarak insanlar konuşma ve dinleme yeteneğine sahip olduğundan  iletişimi geliştirme şansına sahiptir. Başlıca İletişim Yolları: 1-Sözlü İletişim:  Karşılıklı konuşmaya dayalı iletişimdir. 2-Yazılı İletişim:Yazı yoluyla sağlanan iletişimdir. Not, mektup, gazete, dergi ve kitaplardaki yazılar veya yazılı işaretler aracılığı ile yapılan iletişimdir. 3-Hareketlerle İletişim:Jest, mimik ve çeşitli hareketlerle sağlanan iletişimdir. Sözsüz veya Beden dili ile iletişim de denilebilir. Hareketlerle iletişim sağlarken insanlarla aynı kültürden olmamız gerekir.Aksi takdirde yapacağımız hareketlerin yanlış anlaşılması kaçınılmazdır.Bu tür iletişim yolunu genellikle işitme engelli insanlarımız kullandığı gibi işitme problemi olmayan insanlarımız da kullanabilmektedir.Selam veren bir insana başımızı sallamamız gibi . Etkili bir iletişimde dikkat edilmesi gerekenl... Devamı

27 01 2013

İLETİŞİM VE ETKİLİ DİNLEME-NOT

  İletişim Benimle Başlar                                                 RTÜK: Ülkemizde yayın yapan tele- İletişim: Duygu, düşünce ve bilgilerin akla ge-                   vizyon ve radyo kuruluşlarının ilkeler- lebilecek her türlü yolla başkaların aktarılma-                     ini belirlemek, yayınları düzenlemek, sıdır. İletişim kurarken;                                                      denetlemek ve gerektiğinde ceza uygu- ·        Jest ve mimiklere dikkat etmek                                lamakla görevli olan kurumdur. ·        Göz teması kurmak             ·        Emir cümlesi kullanmamak ·        Başka işle uğraşmamak ·        Onay ifadeleri kullanmak                   ... Devamı

27 01 2013

7.SINIF 1.ÜNİTE İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

  İLETİŞİM: İnsanların sahip oldukları bilgileri, duyguları ve düşünceleri çeşitli yöntemler kullanarak başkalarına aktarmalarına iletişim denir. BAŞLICA İLETİŞİM YOLLARI: 1-SÖZLÜ İLETİŞİM: Karşılıklı konuşmaya dayalı iletişimdir. 2-YAZILI İLETİŞİM:Yazı yoluyla sağlanan iletişimdir. Not, mektup, gazete, dergi ve kitaplardaki yazılar veya yazılı işaretler aracılığı ile yapılan iletişimdir. 3-HAREKETLERLE İLETİŞİM:Jest, mimik ve çeşitli hareketlerle sağlanan iletişimdir. Sözsüz veya Beden dili ile iletişim de denilebilir. Hareketlerle iletişim sağlarken insanlarla aynı kültürden olmamız gerekir.Aksi takdirde yapacağımız hareketlerin yanlış anlaşılması kaçınılmazdır.Bu tür iletişim yolunu genellikle işitme engelli insanlarımız kullandığı gibi işitme problemi olmayan insanlarımız da kullanabilmektedir.Selam veren bir insana başımızı sallamamız gibi . ETKİLİ BİR İLETİŞİMİN TEMEL ŞARTLARI: 1-Bireyin Kendini Tanıması:Kendisini tanıyan ve sahip olduğu özelliklerin farkında olan bir kişi çevresindeki insanları daha kolay algılar ve tanır, onlarla daha kolay ve uyumlu bir iletişim sağlar. İlim, ilim bilmektir,İlim, kendin bilmektir, Ya kendin bilmezsen, Bu nasıl okumaktır?(YUNUS EMRE)       2-Etkili Anlatım:Karşımızdaki insanlarla konuşurken; -Yorgun bir şekilde topluluk önüne çıkmamalıyız, - Konuşurken doğal olmalıyız, yapmacık konuşma ve hareketlerden kaçınmalıyız, - Dinleyici ile göz teması kurarak onun zihnine ve gönlüne girmeye çalışmalıyız, ona pozitif enerji      vermeye çalışmalıyız, - Ses tonumuzu sürekli olarak konuşmamızın içeriğine göre ayarlamalıyız, tek düze bir konuşma insanın   dikkatini çekmez. - Kullandığımız kelime ve cümlelerin karşımızdaki insanların anlayabile... Devamı

27 01 2013

7. Sınıf 2.Ünite ders notu

  ÜNİTE -2:   ÜLKEMİZ DE NÜFUS Nüfus: Sınırları belli bir alanda, belli bir zamanda yaşayan insan sayısıdır. Nüfus Yoğunluğu: Bir Kilometre kareyedüşen insan sayısına denir. Şu formülle hesaplanır. Nüfus Yoğun.=Yaşayan İnsan Sayısı x100                                 Yüzölçümü Örnek:Nüfüsu 10.000 olan bir ilçenin yüzölçümü 1000km karedir. Bu ilçede kilometre kareye düşen insan sayısı bir başka deyişle bu ilçenin nüfus yoğunluğu nedir.? Çözüm:Nüfus Yoğ:=10.000 x100                                      1000             Nüfus Yoğ  =1000 dir **Bir yerin nüfusunun fazla(yoğun) olmasının  Nedenleri *Uygun iklim şartları *Verimli tarım alanlarına sahip olması *Endüstri kuruluşlarının fazla oluşu *Yer altı kaynakları açısından zengin olması *Turizmin gelişmiş olması *Eğitim imkanlarının fazla oluşu *Sahip olduğu sosyal ,kültürel ve tarihi özellikler. Not:Günümüzde bir yerin nüfus artışında o yerin sahip olduğu  iş imkanlarıbirinci derecede etkilidir. **Bir yerin nüfus yoğunluğunun fazla oluşu o yeri şu şekilde etkiler. *İş gücü ucuzlar             *Tüketim artar  *Konut sıkıntısı yaşanır   *Eğitim, sağlık vb. sorunlar artar     *Trafik sorunları yaşan... Devamı

27 01 2013

Ülkemizde Nüfus

  NERELERDE YAŞIYORUZ   Ülkemizin ve dünyanın her yerinde nüfus dağılımı aynı değildir. Yani her yerde kilometrekareye düşen insan sayısı aynı değildir.   **Nüfus miktarı ile nüfus yoğunluğu birbirinden farklı şeylerdir. ***Nüfus miktarı, bir yerde yaşayan toplam insan sayısıdır. Nüfus yoğunluğu ise, nüfus miktarının yüzölçümüne oranıdır. *Nüfus Yoğunluğu, nüfus miktarının yüz ölçümüne bölünmesi ile bulunur.                                                                                                      Yüzölçümü ne kadar az ise, nüfus yoğunluğu o kadar fazladır. Bölgelerimizin ve illerimizin nüfus yoğunlukları birbirlerinden oldukça farklıdır. Ülkemizde nüfusun büyük bir kısmı, verimli tarım alanları olan kıyı ovalarında toplanmıştır. İç kesimlerde de düz alanların bulunduğu yerlerde nüfus kalabalıktır. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde genellikle ulaşım, ticaret, sanayi ve tarım gelişmiştir. Nüfusun seyrek olduğu yerler ise, engebeli ve dağlık alanlar ile ulaşım, ticaret, sanayi ve tarımın gelişmediği yerlerdir.   Seyrek Nüfuslu Yerler: Doğu Anadolu’nun çoğu yeri Orta ve Batı Akdeniz(Teke Yarımadası, Taşeli Platosu)... Devamı

27 01 2013

7.sınıf ders notları ülkemizde nüfus

  ÜLKEMİZDE NÜFUS (Sosyal Bilgiler, 7. Sınıf Ders Notları)       Nüfus, belirli bir alanda, belirli bir zamanda yaşayan insan topluluğudur. Ülkemizde nüfus sayımlarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yapmaktadır. İlk düzenli nüfus sayımı 1927, ikincisi 1935 yılın­da yapılmıştır. Daha sonra 1990 yılına kadar her 5 yılda nüfus sayımı yapılmıştır. 1990 yılından sonra her 10 yıl­da bir yapılmasına karar verilmesine rağmen, bazı ihtiyaçlardan dolayı 1997 yılında nüfus sayımı yapılmıştır. En son yapılan nüfus sayımı ise, 2000 yılındadır. Nüfus sayımları ülkemizdeki insan sayısının bilinmesi ve ona göre bazı planlamaların yapılması için önemlidir.   NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Türkiye'de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır: 1.   Fiziki Faktörler a.  İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun ol­duğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılı­man iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun de­ğildir. b.   Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşe-li platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir. c. Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulundu­ğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfus­ça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır. 2.   Beşeri Faktörler a.  Sanayileşme: Bütün Dünya'da olduğu gibi Tür­kiye'de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nü... Devamı

27 01 2013

7. Sınıf 3. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk 6. Bölüm

  7. SINIF 3. ÜNİTE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK 6. BÖLÜM   OSMANLI-RUS SAVAŞLARI I-1711 OSMANLI –RUS SAVAŞ VE PRUT ANTLAŞMASI Rusya bu yüzyılda sıcak denizlere açılmak için iki siyasal güçle, OsmanlıDevleti ve İsveç'le mücadele etmiştir, İsveç'e saldıran Rus ordularıkarşısında ba­şarısız olan İsveçkralıOsmanlıDevleti'ne sı­ğınınca, Osmanlı-Rusya Savaşıbaşlamışve savaş1711 Prut Antlaşması ile sona erdirilmiştir. II-1736-1739 SAVAŞLARIBELGRAD ANTLAŞMASI: ·         1736-1739 savaşlarısonucunda 1739'da Belgrad Antlaşmasıimzalanmışve bu antlaşma ile; ·         Karadeniz'de donanma ve ticaret gemisi bulunduramayacaklardır ·         Azak Kalesi, yıkılmak koşuluyla, Ruslar'a   bırakılmıştır. UYARI: Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'de Ruslar'a karşıüstünlüğünüvurgulayan son antlaşma Belgrad Antlaşması'dır.   III-1768-1774 OSMANLI-RUS SAVAŞLARIVE KÜÇÜK KAYNARCAANTLAŞMASI: Rusların saldırdığıLehlerin, Osmanlıya sı­ğınmasıve onlarıtakip eden Rus ordularının Osmanlıtopraklarına girmesiyle başlamıştır. Ruslar, Akdeniz'e açılarak, 1770'de Çeşme'de Osmanlıdonanmasınıyakacaklar ve büyük bir üstünlük sağlayacaklardır. Savaş1774'te Küçük Kaynarca Antlaş­masının imzalamasıyla sona erecektir. Bu antlaşmaya göre;                   a)   Kırım'ın bağımsızlığıtanınmıştır.            &... Devamı

27 01 2013

7.sınıf Yeni Müfredat 3.ünite 3.bölüm(devlet Yönetimi Ve Ordu)

  7. SINIF 3. ÜNİTE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK 3. BÖLÜM   DEVLET YÖNETİMİ Osmanlı Devleti'nde devlet yönetimi ikiye ayrılır. Merkezi Yönetim ve Taşra Yönetimi.   A.      MERKEZİ YÖNETİM •       Osmanlı Devleti merkeziyetçi ve mutlak otoriteye dayalı bir yönetim anlayışı ile yönetiliyordu. Devletin başında Osmanlı hanedanından gelen Padişah bulunuyordu. •       Egemenlik Allah adına padişaha aitti. Bu nedenle bütün yetkiler padişahta toplanmıştır. Padişahlar, Bey, Gazi, Hünkar, Hüdavendigar ve Sultangibi unvanlar kullanmışlardır. •       Padişahlar, hükümdarlık alameti olarak kendi adlarına hutbe okutup, para bastırmışlardır. •       Padişah adayı şehzadeler, yetişmeleri için san­caklara gönderilirlerdi. Buna "Sancağa Çıkma" denilirdi. Devlet yönetiminde tecrübe kazanmala­rı için gittikleri sancaklarda yanlarına "Lala" adı verilen tecrübeli devlet adamları verilirdi. •       I. Ahmet 1603 yılında bu uygulamayı kaldırarak "Kafes Usulü"nü getirdi. Bu tarihten itibaren şehzadeler sarayda yetiştirilmeye başlanıldı. •       I. Ahmet devrine kadar Osmanlı Devleti'nde pa­dişah öldüğü zaman yerine kimin geçeceği belir­lenmemişti. Her şehzadenin padişah olma hakkı bulunduğundan bu durum şehzadeler arasında taht kavgalarının çıkmasına neden olmuştur. •       I. Ahmet 1603'te Ekber ve Erşed (büyük ve akıl­lı) olanın tahta geçmesi kuralını getirdi. Böylece taht kavgaları ve kardeş katlia... Devamı

27 01 2013

7. SINIF YENİ MÜFREDATA UYGUN KONU ÖZETİ 3. ÜNİTE (TÜRK TARİHİND

  7. SINIF YENİ MÜFREDATA UYGUN KONU ÖZETİ 3. ÜNİTE (TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK 2. BÖLÜM)   ANADOLU'DA TÜRK BEYLİKLERİDÖNEMİ 1243 KösedağSavaşıyenilgisinden sonra Anadolu Selçuklu Devleti hızla yıkılmaya doğru gitti. Moğollar Anadolu'yu işgal ettiler. Anadolu'da karışık­lıklar başladı. Devlet otoritesi kalmadı. Bunun üzerine uçlardaki Türkmen beyleri birer birer bağımsızlıklarını ilan ettiler. Anadolu Türk birliği dağıldı. Bir çok beylik kuruldu. Bu beylikler şunlardır; 1.     Osmanoğulları(1299-1922) Osman Bey tarafından Söğüt ve Domaniççevresin­de kuruldu. Diğer beyliklere göre küçük olmasına rağmen idarecilerin kabiliyeti, coğrafi konumu saye­sinde kısa zamanda güçlenerek Anadolu Türk birliğini sağladıve bir dünya devleti haline geldi. 2.      Karamanoğulları(1256 - 1487) Karaman ve Ermenek çevresinde kurulmuştur. Ana­dolu Selçuklu Devleti yıkılınca Konya'yıalarak başkent yaptılar. Kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mi­rasçısıgörmüşlerdir. Anadolu Türk birliğini sağlamak için OsmanlıDevleti'yle en fazla mücadele eden bey­liktir. II. Bayezid zamanında ortadan kaldırılmıştır.   UYARI:Moğol kültür tesirini kırmak için Karamanoğlu Mehmet Bey, 1277 yılında Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmiştir.   3.      Germiyanoğulları(1299 - 1429) Kütahya, Emet ve Tavşanlıyöresinde kuruldu. Top­raklarının bir kısmıI. Murat zamanında çeyiz olarak, bir kısmıda miras olarak II. Murat zamanında Osmanlı topraklarına kaldı. 4.      Karesioğulları(1304 - 1360) Balıkesir ve Çan... Devamı

27 01 2013

7. Sınıf 3. Ünite (türk Tarihinde Yolculuk - 4. Bölüm)

  7. SINIF 3. ÜNİTE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK 4. BÖLÜM   OSMANLI - MEMLÛK SAVAŞLARI (1485 - 1491)   Fatih döneminden itibaren bozulan Osmanlı- Memlûk ilişkileri; •       İslam dünyasının siyasi liderliği için başlayan çe­kişme •       Hicaz su yollarımeselesi •       Şehzade Cem Sultan olayında Memlükler'in kış­kırtıcıbir rol oynaması •       Memlükler'in Osmanlılara karşıKaramanoğlu ve Venediklilerle işbirliği yapmasınedenlerine bağlı olarak savaşa dönüştü. 1485 - 1491 yıllarıarasında yapılan savaşlarda iki tarafta birbirlerine üstünlük sağlayamadı.   OSMANLI - VENEDİK İLİŞKİLERİ . 1499 Osmanlı- Ve­nedik Savaşı'nda Modon, Koron, Navarin ve İnebahtıkaleleri alındı(1500). InebahtıOsmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki üssüoldu. OSMANLI - İRAN İLİŞKİLERİ İran'da bulunan Safeviler Anadolu'yu parçalamak ve Şiiliği yaymak için faaliyette bulunuyorlardı. Bu faali­yetler sonucunda 1511'de Şahkulu Ayaklanması çıktı. Bu ayaklanma güçlükle bastırıldı. Bu dönemde Safevi Devleti Anadolu'daki halkısürekli kışkırtmıştır.   YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ(1512-1520)      Trabzon'da sancakbeyi olan Yavuz Sultan Selim, Safeviler'in Anadolu'daki faaliyetleri karşısında babası II. Bayezid'in mücadelesini yetersiz bulmaktaydı. Ya­vuz, babasına karşıayaklandı.  Yeniçerilerin desteği ile padişah oldu.      OSMANLI - İRAN İLİŞKİLERİ II. Bayezid döneminde Osmanlı- İran ilişkileri, Safevilerin Anadolu'daki Şii faaliy... Devamı

27 01 2013

Yeni Çağda Avrupa

Rönesans ve Reform Yeni Çağ'da Avrupa Orta Çağ’da Avrupa’da egemen siyasal sistem feodalite idi. Ayrıca siyaset, düşünce ve din alanlarında Katolik Kilisesi’nin büyük ağırlığı vardı. Yeni Çağ Avrupa'sında görülen gelişmeler feodalitenin ve kilisenin etkisini ortadan kaldırmıştır. Yeni Çağ’da Avrupa’nın genel özellikleri şöyle sıralanabilir; o Feodalite rejiminin yerine mutlak krallık (monarşi) rejimi egemen olmuştur. Bu durum Avrupa’da kralların siyasal birliği sağlamasına ortam hazırlamıştır. o Krallar papaların devlet işlerine karışmasını önlemişlerdir. Bu durum yönetimde laik anlayışın ve kralların güçlenmesini sağlamıştır. o Ticaret faaliyetleri bölgesel olmaktan çıkarak önce ülke sınırlarına, sonra bütün Avrupa’ya, ardından farklı kıtalara yayılmıştır. Bu durum Avrupalı devletlerin ekonomik yönden güçlenmelerini sağlamıştır. Coğrafi keşifler sonucunda Avrupalılar çeşitli kıtalarda sömürge imparatorlukları kurmuşlardır. o Düşünce ve bilim hayatında skolastik düşünce yerine pozitif düşünce egemen olmuştur. Bu durum Avrupa’nın gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamıştır. o Mezhep birliği bozulmuş, Katolik kilisesi zayıflamıştır. Bu durum Avrupa’da dinden uzaklaşmaya neden olmuş ve Haçlı seferlerinin düzenlenmesini zorlaştırmıştır.  Yeni Çağ’da Avrupa’daki bu gelişmelere yol açan temel olaylar şunlardır.  Teknolojik gelişmeler a) Barutun Ateşli Silahlarda Kullanılması Avrupalılar, Haçlı Seferleri sırasında Müslümanlardan barutu öğrenmişlerdir. Ancak barutun ateşli silahlarda kullanılmasını, Avrupa’yı, özellikle İstanbul’un Türkler tarafından ... Devamı

27 01 2013

5.ünite Zaman İçinde Bilim Boşluk Doldurma

                                                     ZAMAN İÇİNDE BİLİM KONULU BOŞLUK DOLDURMA NOT:İnsanlığın tarih boyunca yaratarak sonraki kuşaklara bıraktığı ...................................ve ............................. değerlerin tümüne .......................... ................................denir. İnsanlığın ortak mirasını;  -...........................................Mirası                  -..............................................Mirası  -...........................................Mirası                  -...............................................Mirası oluşturur. Ortak miras,gelecek kuşaklarda dahil bütün insanlığın ...................................... NOT:Evreni ve evrende olan olayları konu olarak ele alan,deney ve gözleme dayanan,yöntemlerle yasalarla ulaşmaya çalışan sistemli bilgiler bütününe ............................. denir.                                                                           BİLİMİN YOLCULUĞU İnsanların yerleşik hayata geçmesiyle kurulan medeniyetler bilimsel ve kültürel faaliyetlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilim tarihinde ilk uygarlıklar ......................-......................,............. ve ...... Devamı

27 01 2013

5.ünite Zaman İçinde Bilim Özet

BULUŞLARIN SERÜVENi İnsanların, avladıkları hayvanları kesip parçalamak, kemikleri kırmak için çakılları ve taşları kullandıkları zamandan beri bu aletlerde sürekli devam edecek bir gelişme, teknolojik gelişmeler başlan bulunuyordu.[/color]CAM: Camın hammaddesi kumdur. Kumun yapısında bulunan silisyum dioksit, yüksek sıcaklıkta erir. Camın dayanıklı olmasını sağlamak, yumuşaklığı­nı artırmak ve renk katmak için çeşitli maddeler katılır. Evlerde kullandığımız cam eşyaları­nın dışında yeni yapılan iş merkezlerinin birçoğunun dış yüzeyleri de cam bloklarla kaplanmaya başlanmıştır. Camın hafif olması ve aydınlığı sağlaması ya­nında estetik olması da kullanım alanını genişletmiştir. Mezopotamya'da bulunan ilk cam örneklerinin tarihi MÖ 3. yüzyıla dayanır. MÖ 1000 yıllarında Mısırlılar cam elde etmeyi başardılar. Suriyeli cam ustaları "Cam Üfleme Tekniği'ni kullandılar. Türklerde cam sanatı Selçuklularla beraber başladı ve İstanbul'un alınışından sonra Osmanlı döneminde gelişti. İstanbul ve çevresinde 14. yüzyılın başlarında "Çeşm-i Bülbül" adı verilen bir cam çeşidi yapılmaya başlandı. Türkiye'de ilk cam fabrikası 1934 yılında Paşabahçe'de kuruldu.Çeşm-i Bülbül: Anadolu atölyelerinin çıkardığı bir üründür. Bu teknik, modern cam endüstrisinin ilerlemiş yöntemlerinin bile geleneksel ustaların çalışmalarını geçemediği bir tekniktir.   MÜREKKEP: Günümüzden yaklaşık yedi bin yıl önce Mezopotamya'nın verimli toprak­larında tarımın gelişmesiyle yazılı kayıtlar tut­ma zorunluluğu ortaya çıktı. Babiller ve Mısır­lıların başlangıçta kullandıkları yazma aracı basit çakmak taşı iken, bunun yerini ucu yon­tulmuş &cced... Devamı

27 01 2013

5.ünite ekonomik ve sosyal hayat

  7.SINIF 5.ÜNİTE EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT                                                       TOPRAK ANA                Toprak bütün canlılar için hayat kaynağıdır. Yeryüzündeki yaşam toprak sayesinde devam eder. İnsanlar topraktan tarım faaliyetleri ile yararlanır. Toprak hem bizi beslediği hem de bize vatan olduğu kutsal kabul edilerek “Toprak Ana” olarak anılmıştır.                                       TÜRKİYE'DE TARIM            Tarım, insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toprağı işleyerek ürün elde etmesidir. Bu faaliyet, topraktan çeşitli ürünlerin elde edil­mesinin yanı sıra hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerini de kapsar. Ülkemizde nüfusun yaklaşık yarısı (% 48,4) geçimini tarımla sağlamaktadır. Cumhuriyet Dönemi'nde, ülkemizde tarım olanaklarını artırmak amacıyla; ·         •  Sulama, gübreleme ve tohum ıslahına önem verilmiş, ·         •  Tarımda makineleşme ile birlikte modern tarım yöntemleri uygulanmaya başlanmış, ·         •  Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi Tarım Kooperatifleri kurulmuş, ·  &... Devamı

27 01 2013

5.ünite Ekonomik ve Sosyal Hayat

   7.SINIF 5.ÜNİTE EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT                                                                         TOPRAK ANA                Toprak bütün canlılar için hayat kaynağıdır. Yeryüzündeki yaşam toprak sayesinde devam eder. İnsanlar topraktan tarım faaliyetleri ile yararlanır. Toprak hem bizi beslediği hem de bize vatan olduğu kutsal kabul edilerek “Toprak Ana” olarak anılmıştır.                                       TÜRKİYE'DE TARIM            Tarım, insanların ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla toprağıişleyerek ürün elde etmesidir. Bu faaliyet, topraktan çeşitli ürünlerin elde edil­mesinin yanısıra hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerini de kapsar. Ülkemizde nüfusun yaklaşık yarısı(% 48,4) geçimini tarımla sağlamaktadır. Cumhuriyet Dönemi'nde, ülkemizde tarım olanaklarınıartırmak amacıyla; ·          •  Sulama, gübreleme ve tohum ıslahına önem verilmiş, ·          •  Tarımda makineleşme ile birlikte modern tarım yöntemleri uygulanmaya başlanmış, ·       ... Devamı

27 01 2013

6.ünite yaşayan demokrasi

  7.SINIF SOSYAL BİLGİLER (YAŞAYAN DEMOKRASİ)                       KURULTAYDAN MECLİSE   Orta Asya Türklerinde Kurultay   Ø         Eski Türklerde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı meclise toy ya da kurultay adı verilirdi. Ø         Orta Asya Türk devletlerinden biri olan Hunlarda her yıl ilkbaharın beşinci ayında (Hazi­ran ayı) devlet işlerinin görüşüldüğü kurultay top­lanırdı. Çeşitli şenliklerin ve spor etkinliklerinin yapıldığı bu toplantılarda bir taraftan da devlet iş­leri görüşülerek karara bağlanırdı. Bu meclislere ileri gelen boylar davet edilir, gelmeyenler devleti protesto etmiş kabul edilirdi. Bu toplantılarda hü­kümdarların yanında her zaman hatun denilen hanımı oturur ve bazı elçileri kabul edebilirdi. Ø         Türkler hükümdara devleti yönetme yetki­sinin Tanrı tarafından verildiğine inanıyorlardı. Tanrı tarafından verilen bu yönetme hakkına kut inancı denirdi. Kutun kan yoluyla hükümdarın tüm erkek çocuklarına geçtiğine inanılırdı. Ø         Bütün hanedan üyelerinde kut olduğun­dan kendine siyasi ve askerî bakımdan güvenen kişi taht mücadelesine girebilirdi. Bu durum Türk devletlerinde bölünmeye neden olurdu. Ø         Devletin devamı için baba - oğul veya kardeşlerin birbirleriyle mücadelesi normal karşı­lanırdı. Ø         Türk devletlerinde hükümdar... Devamı

27 01 2013

6.ünite Türkiye Cumhuriyetinin Nitelikleri

Türkiye Cumhuriyetinin Nitelikleri Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan hakları saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel  ilkelere dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. ( 2. madde). 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyet ilan edilerek, meclis hükümeti sisteminden parlamenter sistemine geçildi. Mustafa Kemal, cumhurbşkanı seçildi. Artık halkın her egemenliğinle belli oldu.   Böylece ülkenin çağdaşlığı ve modernliğini anlamında bir adım daha atılmış oldu. Anayasa; bütün yasaların üzerinde olan, ülkemizin temel yasasıdır.   Anayasamızın ilk dört maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bu maddeler şunlardır; 1. Madde: Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde: Türkiye Cumhuriyeti, toplum huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Ataürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir.   3. Madde: Türkiye devleti, milliyetiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununla belirtilen; beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı ‘ dır. Başkenti Ankara’ dır.   4. Madde: Anayasamızın ilk üç maddesi değitirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Türkiye Cumhuriyeti; 1.Demokratik bir devlettir; Demokraside, egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Demokrasilerde halk belirli aralıklarla sandığa gider ve kendisini  yönetecek olan insanları seçer. 18 yaşını doldurmuş her Türk genci de oy kullanabilir. Demokratik devletlerde, insanlar özgürce düşünür ve düşündüklerini ifade ede... Devamı

27 01 2013

ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER ÜNİTESİ BOŞLUK DOLDURMA

                                  ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER ÜNİTESİ  BOŞLUK DOLDURMA Osmanlı Devleti’nin yıkılış dönemi ................. ............................... ile başlar,1-Kasım-1922’de TBMM’nin ............................. kaldırması ile sona erer. 20.Yüzyılda (Yıkılış Döneminde) Osmanlı Padişahları:.......................................................,....................................................., ....................................(Vahdettin) NOT:20.yy’a gelindiğinde Osmanlının Kuzey Afrika’da kalan son toprak parçası .........................idi.Çünkü  Fransızlar 1830’da ................................‘i ve 1881’de ........................’u ,İngilizler 1882’de .............................’ı işgal etmişlerdi.Ayrıca bu sırada siyasi birliklerini tamamlayan İtalya ve Almanya’da gelişen sanayileri için sömürge arayışına başlamışlardı.   1911-1912 TRABLUSGARP SAVAŞI: ......................... Savaşı ........................ Devleti ile ........................ arasında yapılmıştır. Savaşın Nedenleri: -................................ gelişen sanayilerine ............................... ve ................... sağlamak için ............................. arayışı içinde olması. -Trablusgarp’ın  uygun ............................. konumu (hemen İtalya’nın güneyinde yer alması) ve Osmanlının burayı savunacak ..................... gücünün olmamasıdır.  İtalya,Osmanlı Devleti’nden Trablusgarp topraklarını istemiş,isteği reddedilince de Trablusgarp  ve Bingazi’ye asker çıkarmışlardır.Osmanlının Trablusgarp’ı savunmak için yapabildiği tek şey ............................. Devamı

27 01 2013

Dünyada Neler Oluyor

DÜNYA HEPİMİZİN ■Yeryüzünde çok sayıda canlı yaşamaktadır. Canlılar, yaşamlarını çevreleriyle sürekli etkileşim içinde sürdürürler. Beslenme, barınma ve çoğalma gibi temel gereksinimlerini yaşadıkları bu doğal ortamdan karşılarlar. ■Doğal ortamda canlılarla cansızlar arasın daki sürekli ilişkiye doğal denge denir. ■Canlılar arasındaki doğal dengenin bozulmasına neden olan tek canlı insandır. ■Dünya nüfusu sürekli olarak artmaktadır. Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için doğal dengeye zarar vermemek gerekir. ■Ormanlar; tarla açmak, bina yapmak amacıyla veya yangınlarla yok edilmektedir. Oysa ormanlar doğal dengeyi sağlayan çok sayıda canlının yaşam alanıdır. ■Ormanlar; çevreyi güzelleştiren erozyonu önleyen, toprak kaymalarını engelleyen ve insanlara pek çok yarar sağlayan doğal varlıklardır. ■Ormanların tahrip edilmesiyle birçok canlı türü yok olmaktadır. ■Sanayi atıkları, çevre kirliliğine, suların (deniz, göl, akarsu) kirletilmesine pek çok canlı türünün yok olmasına neden olmaktadır. ■Yaşamımızı sürdürmek için doğal kaynaklardan yararlanırız. Hava, su, toprak, bitki örtüsü ve madenler doğal kaynaklarımızı oluşturur. ■Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi sonucu bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar tükenmektedir. ■Su, sağlıklı bir hayatın devamı için canlıların gereksinim duyduğu en önemli doğal kaynaktır. ■Buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, tropikal bitki ve hayvan türlerinin azalması, salgın ve bulaşıcı hastalıkların çoğalması, seller, fırtınalar, küresel ısınma ve insanların doğal kaynakları bilinçsizce tüketmeleri nedeniyle dünyamız günden güne yaşanılmaz bir yer hâline gelmektedir. ■Gü... Devamı

27 01 2013

I. Dünya Savaşı Soru-Cevap

Sanayileşmeyle başlayan sömürgecilik nedeniyle devletler arasında çıkar çatışmaları ve ekonomik rekabet başlamıştı. Sömürgecilik yarışına sonradan katılan Almanya ve İtalya İngilizlerin sömürgelerine ve pazarlarına göz dikmişti.   Rusya’nın Balkanlarda yayılmacı bir siyaset izlemesi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun parçalanması tehlikesini yaratıyordu.    Almanya, Avusturya-Macaristan’ı destekliyor ve Osmanlılarla, topraklarından yararlanmak için yakınlaşıyordu. Bu durum İngiltere, Fransa ve Rusya’yı birbirine yakınlaştırdı.    İşte bu siyasi, ekonomik gelişmelerle çıkar çatışmaları ileri gelen devletleri iki bloğa ayırdı.    Buna göre bloklar nelerdir? 1)Üçlü İttifak(1882): Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya 2)Üçlü İtilaf(1907): İngiltere, Fransa, Rusya   I. Dünya Savaşı nasıl çıktı? 28 Haziran 1914’de Avusturya-Macaristan veliahdının Saray-Bosna’yı ziyareti sırasında Sırplı bir genç tarafından öldürülmesi ile savaş başladı. Avusturya-Macaristan Sırbistan’a, Rusya Avusturya-Macaristan’a, Almanya Rusya’ya, İngiltere ve Fransa Almanya’ya savaş açmıştır.  İttifak Devletlerinden olmasına rağmen İtalya niçin İtilaf devletlerine katılmıştır? Savaş başladığında İtalya hemen savaşa girmemiş ve İtilaf devletleriyle yaptığı Saint Jean de Maruanne anlaşması ile kendisine Osmanlı toprakları üzerinde pay verilmesi üzerine İtilaf devletlerine katılmıştır.   İttifak Devletlerini Osmanlıya karşı tutumu nasıldır? Almanya Osmanlının kendi yanında savaşa girmesini istiyordu    Çünkü: 1)Osmanlı savaşa girerse cepheler çoğalacak Almanya’nın üzerindeki baskı azalacaktı. 2)Osmanlı eğer Mısır&rs... Devamı

27 01 2013

I.DÜNYA SAVAŞI'NDA CEPHELER

Topraklarımızda Savaştığımız Cepheler 1. Kafkas Cephesi  2. Kanal Cephesi  3. Filistin-Suriye Cephesi  4. Irak Cephesi 5. Çanakkale Cephesi 6. Hicaz-Yemen Cephesi  Topraklarımız Dışında Savaştığımız Cepheler 1.Makedonya 2.Galiçya Cephesi 3.Romanya  Kafkas Cephesi Cephenin Açılma Nedenleri : 1. İttihatçıların Orta Asya'daki Türkler'i birleştirme ve Hindistan'a kadar toprakları genişletme isteği. 2. Almanlar'ın Bakû petrollerini ele geçirmek için Osmanlı'yı kışkırtması. 3. Ruslar'ın Doğu Anadolu'ya saldırmasıyla mücadele başlamıştır (1 Kasım 1914). 4. Enver Paşa Sarıkamış'ta Ruslar'a karşı cephe açmıştır. 5. 90.000 asker Allahuekber Dağları'nda soğuktan donarak şehit olmuştur (Sarıkamış Faciası). 6. Ruslar, Doğu Anadolu'yu işgal etmiştir. 7. M.Kemal Muş ve Bitlis'i Ruslar'dan geri almıştır (1914). 8. Rusya'da Bolşevik İhtilali çıkmıştır (1917). 9. Rusya Brest Litowsk Antlaşması ile I.Dünya Savaşı'ndan çekilmiş Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne bırakmıştır (3 Mart 1918).  Kanal Cephesi Cephenin Açılma Nedenleri : 1. Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı İngilizler'den geri alma düşüncesi. 2. Osmanlı Devleti'nin, İngilizler'in Uzak Doğu sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek ve Süveyş Kanalı'nı ele geçirmek istemesi.  3. Cephede mücadele 3 Şubat 1915'te başlamıştır. 4. Almanya'nın desteği ile iki kez harekat düzenlenmiştir. 5. Osmanlı Devleti başarılı olamamıştır (1916).  Suriye ve Filistin Cephesi Cephenin Açılma Nedeni : 1. Osmanlı Devleti'nin İngilizler'in Süveyş'ten kuzeye doğru ilerleyişini durdurmak istemesi. 2. İngilizler Halep'e kadar ilerlemiştir (1918). 3. Yıldırım Orduları Komutanı M.Kemal Paşa,... Devamı

27 01 2013

ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER

ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER I. Dünya Savaşı (1914–1918) I. Dünya Savaşı'nın nedenlerini 19. yüzyıl ile20. yüzyıl başlarındaki olaylarda aramak daha doğru olur. Savaşın Nedenleri: A.   Genel Nedenler: -1789 Fransız İhtilali'nin Etkisi Fransız ihtilali sonucunda yayılan milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle her milletin kendi devletini kurmak istemesi, Avrupa'nın siyasi ve sosyal yapı- sında büyük değişiklikler meydana getirmişir. -Fransız ihtilali, imparatorlukları çok etkilemiştir. -İtalya ve Almanya'nın siyasi birliğini kurması da bu düşüncenin sonucunda gerçekleşmiştir. -Pazar ve Ham Madde Arayışı -Coğrafi keşiflerle başlayan sömürgecilik sanayi inkılâbı ile hız kazanmıştır. -Devletler arasında pazar ve ham madde arayışından dolayı bloklaşmalar başlamıştır. Devletler silahlanma yarışına girmiştir. -Devletlerin Bloklara Ayrılışı ve -Silahlanma Yarışı -İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik rekabet, Avrupa'daki ekonomik faktörler, milli çatışmalar, askeri anlaşmalar, büyük devletlerin bazı devletleri yanlarına almalarına ve ittifak ve itilaf olarak iki gruba ayrılmasına neden olmuştur. İttifak Devletleri arasında bulunan İtalya Dünya Savaşı'nın ikinci yılında saf değiştirmiştir. B.   Özel Nedenler: İngiltere  Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya'nın siyasi nüfuzunu artırmasından rahatsız olmuştur. Bu nedenle Almanya'ya karşı yapılan her ittifakı desteklemiştir. Almanya Sömürgecilik yarışına geç katılmıştır. İngiltere'ye karşı rekabete girmiştir. İtalya Almanya gibi siyasi birliğini geç kurmuştur. Sömürgecilik yarışında geri kalmıştır. Avusturya-Macaristan Rusya'nın Balkanlardaki Slavları birleştirmek istemesinden rahatsız olmuştur. Balkan... Devamı

27 01 2013

7.ünite Küresel Sorunlar

20 . yüzyılın sonlarına doğru, dünya siyasetinin şekillenmesinde yeni oluşan kuruluşlar etkili olmaya başladı. Bu kuruluşlara; Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Bankası, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Amerika Devletler Örgütü örnek verilebilir. Uluslararası kuruluşların amaçları; _ Ortaya çıkan çatışmaları çözümlemek, _ İnsan hakları ihlallerini ortaya çıkarmak, _ Çatışma sonrası yeniden yapılanma süreçlerinde çalışmak, _ Küresel sorunları çözmektir. Uluslararası kuruluşlar gerçeklerin ortaya çıkarılmasına, çatışan taraflar arasında diyalog ortamının sağlanmasına katkı sağlar. Ayrıca çatışmanın çözülebileceği stratejilerin geliştirilmesi ve ulusal hükûmetlerin devreye sokulmasında etkin bir rol oynar Küresel Sorunlardan Bazıları Şimdi dünyamızdaki sorunlara ve bu sorunları dile getiren uluslararası kuruluşların haberlerine bakalım: Günümüz küresel sorunlarından biri de terördür. Terör insanları yıldırmak, sindirmek yoluyla onlara belli düşünce ve davranışları benimsetmek için zor kullanma tehdit ve öldürme olayıdır. Bunun için kullanılan yöntem, şiddettir. Terör geçmişte olduğu gibi günümüzde de çeşitli iç ve dış desteklerle gerçekleştirilmektedir. Terörün amacı ülkelerin gelişip güçlenmesini engellemektir. Cumhuriyet Türkiye’sinde de ba... Devamı

27 01 2013

7.ünite Neden Yaşatmalıyız

  İnsan; bir yandan doğup, büyümesi, beslenmesi ve yaşlanıp ölmesiyle hayvanlara benzer. Bir diğer yandan da akıl sahibi olması, aklını kullanarak doğaya egemen olabilmesi yönüyle hayvanlardan farklı ve üstün bir varlıktır. İnsanlık; gelmiş geçmiş bütün insanları kapsayan ortak bir kavramdır. İnsanlık dendiğinde insanı hayvanlardan farklı kılan özellikleri akla gelir. Barış, sevgi, hoşgörü, eşitlik, kardeşlik, dayanışma, özgürlük insanlık kavramının ortak özelliklerindendir. Kısaca insanların insana yaraşır bir yaşam sürmeleri için ulaşılmak istenen bir amaçtır. İnsan kendi çıkarını gözetmeden insanlık düşüncesiyle hareket ederse kendi özüne uygun davranmış olur. Ortak Miras Bir kuşağın kendinden sonra gelecek olanlara bıraktığı her şeye miras denir. Ortak miras ise sadece belirli bir kuşağın kendinden sonrakilere bıraktığı şeyler değil, geçmişteki bütün insanlık tarihini ve geleceği de içine alan maddi ve manevi değerlerin tümüdür.       Her toplum bilim, teknoloji, sanat, edebiyat ve düşünce gibi alanlarda sürekli bir şeyler üretir. Bu ürünler yalnızca üreten toplum için değil; diğer toplumlar için de değer taşır. Bu nedenle insanlığın ortak mirası olarak görülürler. İnsanlığın sanat mirası; mimarlık heykel, müzik, resim, bale, tiyatro, roman gibi dallardır. Tarihin en eski çağlarından beri insanlar sanata ilgi duymuştur. Eski çağlarda mağara duvarlarına kayalara, resim ve heykeller yapılmıştır. Bu eserler uzun emeklerle yapılmıştır. Günümüzde bu işler teknoloji sayesinde daha hızlı yapılabilmektedir. İnsanlığın düşünce mirası; ilk insanlar çevrelerinde olup bitenleri, tabiat olaylarını anlamaya çalışmış... Devamı

27 01 2013

7.ünite Ülkeler Arası Köprüler

  7.SINIF YAŞAYAN DEMOKRASİ ÜNİTESİ     İKİKURŞUN VE 20 MİLYON ÖLÜ          19. Yüzyılda OsmanlıDevleti           OsmanlıDevleti 19. yüzyılda topraklarını koruma ve yenilikler yaparak devletin ömrünü uzatma politikasıizledi. Bu dönemde Avrupa'da meydana gelen Fransız İhtilalı ve Sanayi İnkılabı gibi olaylar OsmanlıDevleti'ni olumsuz yönde et­kiledi.          Fransız İhtilalı'nın OsmanlıDevleti Üzerindeki Etkileri Ø        Fransız İhtilalı ile ortaya çıkan milliyetçi­lik akımıçok uluslu devletlerin dağılmasınıhız­landırdı. Ø        Milliyetçilik, her milletin kendi devletini kurup, kendi kendini yönetmesidir. Ø        OsmanlıDevleti, bünyesinde birçok etnik topluluğu barındırdığından bu akımın etkisiyle topraklarıüzerinde birçok isyan çıktı. Ø        OsmanlıDevleti'ne bağlıolan Balkan mil­letlerinden Sırplar ve Yunanlılar isyan ettiler. Çı­kan bu isyanlar azınlıkların bağımsızlıklarınıka­zanmasında etkili oldu. Ø        İhtilalın getirdiği fikirler, Osmanlıdevlet adamlarınıve aydınlarınıharekete geçirdi. Önce Tanzimat Fermanı, daha sonra Meşrutiyet ilan edildi.       Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri Ø        Sanayi İnkılâbı’nın sonunda sanayileş­mesini tamamlayan Avrupalıdevletlerin sömürge ve pazar arayışlarıarttı, bu durumun sonucunda OsmanlıDevleti... Devamı

27 01 2013

7.sınıf 7.ünite Ülkelerarası Köprüler Doğru Yanlış

Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarının başlaması üzerine İtalya ile Uşi Antlaşması‘nı imzalamıştır. Doğru    I.Balkan Savaşı, Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Yanlış   Balkan Savaşları sonucunda Balkanlarda yaşayan Türkler azınlık durumuna düşmüşlerdir. Doğru    I.Dünya Savaşı,İttifak Devletleri’nin galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Yanlış   İngiltere  I.Dünya Savaşı sırasında  taraf  değiştirmiştir. Yanlış Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na girmesiyle savaş daha geniş bir alana yayılmıştır. Doğru   İtilaf Devletleri, Çanakkale Cephesi’ni açarak savaşı kısa sürede sonuçlandırmayı amaçlamışlardı. Doğru Milletler  Cemiyeti’nin dünya barışını koruma konusunda başarısız olması üzerine II.Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler kurulmuştur. Doğru Türkiye, Milletler Cemiyeti’nin kurucu üyelerinden birisidir. Yanlış Küresel sorunlar bütün insanlığı etkilediğinden bunların çözümünde uluslar arası kuruluşların yanı sıra değişik sivil toplum örgütleri de rol oynamaktadır. Doğru   Küresel sorunların insanlığı ve bütün canlı yaşamını olumsuz etkilemesi küresel sorunların çözümünde dünya ülkelerinin ortak hareket etmelerini zorunlu hale getirmiştir. Doğru 14)TEMA erozyonla ve çölleşmeyle mücadele eden bir kuruluştur. Doğru   Milli Eğitim Bakanlığı UNICEF’in de desteğiyle kız çocukların okuma yazma oranını artırmak için ‘Haydi Kızlar Okula!’ kampanyasına başlamıştır. Doğru NATO, sağlık alanında uluslar arası çalışmalar organize etmek amacıyla kurulmuştur. Yanlış Savaşlar, tarih boyunca büy... Devamı

27 01 2013

7.ünite Ülkeler Arası Körüler Boşluk Doldurma

Çanakkale Savaşları’nda ------ Mayın Gemisi önemli başarılara imza atmıştır. Nusret 1911 yılında ------ Trablusgarp’ı işgal etmiştir. İtalya 1912 yılında ------ Devletleri kendi aralarında anlaşarak Osmanlı Devleti’ne saldırdılar Balkan  ---- ile 1918 yılları arasında I. Dünya Savaşı yaşanmıştır. 1914  I. Dünya Savaşı başlayınca Osmanlı Devleti -------------- ilan ederek savaşa girmeyeceğini belirtmiştir Tarafsızlığını I. Dünya Savaşında ------- Devletleri yenilmiştir. İttifak İnsanlığın ortak mirası olan uygarlık tüm insanlık tarihini içine alan maddi ve ------ değerlerden oluşur. manevi    --------- savaşlarında Mustafa Kemal, 19.Tümen Komutanlığı, Arıburnu Kuvvetleri Komutanlığı ve Anafartalar Grup Komutanlığı’nda görev alarak büyük başarılar kazanmıştır. Çanakkale ------ --------‘nın sonuçları I. Dünya Savaşı’nın başlamasında etkili olmuştur. Sanayi İnkilabı ------ Cephesi’nde Ruslarla mücadele edilmiştir Kafkas  I. Dünya Savaşı’nın İtilaf Devletleri tarafından galip bitirilmesinde ---‘nin savaşa girmesi etkili olmuştur. ABD ------‘in kurulma amaçlarından biri de çocuklar ve aileleri için uygun politikalar üretmek ve bunların hayata geçirilmesini sağlamaktır. UNICEF ------‘nun kuruluş amacı bilim, eğitim ve kültür alanında uluslararası iş birliği yapmaktır. UNESCO İslam kültür ve uygarlığının önemli eserlerinden biri bugün Hindistan sınırları içinde yer alan sanat şaheseri --- -----‘dır. Tac Mahal ----- ----- ----------‘nda galip devletler gizli antlaşmaları yürürlüğe koyarak bugünkü Orta Doğu’nun geleceğini belirlemiştir. Paris Barış Konferansı I.Dünya Savaşı&r... Devamı