29 01 2013

ÜNİTE 1 HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

 Ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen insan topluluğuna ne ad verilir? A)    kalabalık B)    grup C)    kişi D)    kurum     Aile aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A)    kalabalık B)    grup C)    kişi D)    kurum     Fırının önünde ekmek sırası bekleyen topluluk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)    kalabalık B)    grup C)    kişi D)    kurum     Belediye aşağıdaki topluluklardan hangisiyle adlandırılabilir? A)    kalabalık B)    grup C)    kişi D)    kurum     Aşağıdakilerden hangisi  bir grup olmasına karşın aynı zamanda bir kurumdur? A)    Okul B)    Aile C)    Sınıf D)    Dolmuş     Dolmuşta yolculuk yapanlar aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır? A)    kalabalık B)    grup C)    kişi D)    kurum     Aşağıdakilerden hangisi resmi bir kurum değildir? A)    Okul B)    Milli Eğitim Müdürlüğü C)    Belediye D)    Market     Aşağıdakilerden hangisi topluluk değildir? A)    Film izleyenler B)    Bankada sıra bekleyenler C)    Futbol takımı D)    Sahilde güneşlenen insanlar     Aşağıdakilerden hangisi grup değildir? A)    Sınıf arkadaşları B)    Akrabalar C)    Müzik korosu D)    Konser izleyicileri     “İsteyerek ve planlayarak bir araya gelen, ortak amaçları olan, birbirlerini yakından t... Devamı

29 01 2013

2.ÜNİTE ADIM ADIM TÜRKİYE

ÖĞRENME ALANI :  KÜLTÜR VE MİRAS ÜNİTE                     :  ADIM ADIM TÜRKİYE                               Aşağıdaki soruların her birine dört seçenek verilmiştir. Seçeneklerden biri doğrudur. Doğru olan seçeneği bulup işaretleyiniz. 1. Aşağıdaki tarihi eserlerden hangisi İstanbul’dadır?     A.  Nemrut heykelleri    B.  Ayasofya Müzesi     C.  Selimiye Camii   D.  Efes Antik Tiyatrosu 2. Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi tarihi evleri ve lokumu ile ünlüdür?     A.  İznik   B.  Susurluk              C.  Safranbolu     D.  Göreme 3. Aşağıdaki göllerden hangisi “Kuş Cenneti” olarak adlandırılmaktadır?      A.Manyas Gölü        B. Tuz Gölü      C. Van Gölü       D. Acıgöl                    4. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi tahılın bolluğu nedeniyle “tahıl ambarı” olarak adlandırılır?      A. Doğu Anadolu Bölgesi                     B. İç Anadolu Bölgesi        C. Ege Bölgesi                                      D. Güneydoğu Anadolu Bölgesi         5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?      A. kaymak-Afyon                  &n... Devamı

29 01 2013

2.ÜNİTE ADIM ADIM TÜRKİYE

Her insanın ait olduğu bir grup vardır. Bu grubun bir tarihi olduğu gibi içinde yaşadığı çevrenin de bir tarihi vardır. Biz bu tarih içinde yaşarız ama bunun farkın¬da olmayız. Bunun farkında olmanın birçok yararı vardır. Farkında olmak araştır¬macı, merak eden ve soru soran bir anlayışa sahip olmak demektir. (1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız). 1.    Yukarıdaki metne göre her insanın içinde yaşadığı çevrenin geçmişini açıklayan ve insanlarla birlikte yaşayan aşağıdakilerden hangisidir? A.   tarihi B.   ekonomisi C.   coğrafî yapısı D.   bitki örtüsü 2.  İçinde yaşadığımız çevrenin geçmişiyle ilgili bilgilere ulaşmada aşağıdakilerin hangilerinden yararlanamazız? A.  çeşme yazılarından B.  kale duvarları ve eski binalardan C.  kuşlardan D.  eski giysi ve kaplardan 3.    Bir yerin tarihinin farkında olmayı aşağıdaki ifadelerin hangisi ile daha doğru açıklayabiliriz? A.   o yer hakkında inceleme yapmak B.   o yeri sevmek C.   o yerde geçimini sağlamak D.   oradan daha güzel yerler aramak 4.    Merak eden insanın özelliklerine aşağıdakilerden hangisi uymaz? A.   Oturduğu yerin tarihiyle ilgili kaynakları okur. B.   Oturduğu yerin binalarını, çeşmelerini inceler. C.   Oturduğu yeri sever ve orada yaşar. D.   Oturduğu yerin doğal ve zenginlik kaynaklarını araştırır. 5.   Bir yerin geçmişini araştıran insan aşağıdaki sorulardan hangilerini sorar? A.   kim, ne zaman, nerede, niçin, nasıl B.   kaça, ne kadar, nelerle, kimlerle C.   ... Devamı

29 01 2013

3.ÜNİTE ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM  ADI SOYADI:…………………………………………………..      ÇALIŞMA TESTLERİ - 1   1. Ülkemizdeki 9 adet tarihî yer, "Dünya Ortak Kültür Mirası" listesinde yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yerlerden biri değildir? A)   İstanbul Tarihî Yarımada ve Galata B)   Safranbolu C)   Ankara Kalesi D)   Göreme - Kapadokya 2. Aşağıdakilerden hangisi iklim ile ilgili değildir? A.   Tarım ürünlerinin çeşitliliği B.   Bitki örtüsü C.   Barınaklar D.   Savaşlar 3. Truva hangi ilimizde bulunur? A)  Çorum         B)  Elazığ C) Çanakkale      D) Kırklareli 4. Aşağıdaki eserlerden hangisi Sivas'ta bulunmaktadır? A)   Pamukkale B)   Divriği Cami ve Darüşşifa C)   Göreme, Kapadokya D)   Hattuşaş 5.   Ege kıyıları niçin çok girintili ve çıkıntılıdır? A)   Dağların kıyıya dik olması B)   Dağların denize paralel olması C)   Denizin sert dalgalarının kıyıyı aşındırması D)   Deprem kuşağında olması 6.   Aşağıdaki şehirlerden hangisi Ege Bölgesindedir? A) Bursa                 B) Muğla C) Antalya      ... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE.3 ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM

 DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM  ADI SOYADI:…………………………………………………..      ÇALIŞMA TESTLERİ - 5   1.   Seçeneklerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi'nde olan illerimizdendir?  A) Hatay    B) Hakkâri    C) Mardin   D) Şanlıurfa 2.   Seçeneklerden hangisi Akdeniz Bölgesi'nin komşusu değildir?  A) Ege    B) İç Anadolu C) Güneydoğu Anadolu    D) Marmara   3. Yurdumuzun güneyinde hangi ülkelerle toprak sınırımız vardır? A) Suriye - Irak    B) İran - Azerbaycan C) Gürcistan - Ermenistan    D) Yunanistan - Bulgaristan   4. Karadeniz Bölgesi'nde kıyılar ile iç kesimler arasındaki ulaşımı zorlaştıran temel etken aşağıdakilerden hangisidir? A)   Ormanların geniş yer kaplaması B)   Yağışların fazla olması C)   Dağların denize paralel olarak uzanması D)   Erozyon olayının sıkça görülmesi 5. Yurdumuzda çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?   A)   Yüzey şekillerinin engebeli olması B)   Kuzey yarımkürede olması C)   Dağların çoğunlukla doğu-batı doğrultusunda olması D)   Uç tarafının denizlerle çevrili olması 6. Hangi seçenekte verilenlerin tümü aynı coğrafi bölge içi... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE.3 ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM  ADI SOYADI:…………………………………………………..      ÇALIŞMA TESTLERİ - 6   1. Türkiye fizikî haritasında kahverengi en çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülür. Burada kahverenginin her tonu bulunur. Doğu Anadolu Bölgesi'yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Ortalama yükseltisi fazladır. B. Dağlar fazla yer tutar. C. Orman örtüsü gürdür. D. Yer şekilleri engebelidir. 2. Aşağıdakilerden hangisi bir yerde torun yapılamamasının nedenlerinden değildir? A. bölgenin geniş olması B. iklimin elverişsiz olması C. tarım alanlarının yetersiz kalması D. yüksekliğinin çok fazla olması 3. Pamuk, yaz sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde yetiştirilirken, turunçgiller kışın sıcaklıkların fazla düşmediği yerlerde yetiştirilir. Buna göre yetiştirilen ürünlerle aşağıda-kilerden hangisi arasında ilişki vardır? A. iklim         C. yer şekilleri B. bitki örtüsü       D. insan sayısı 4. Ülkemizde nüfus ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi'dir. Bu durum bölgenin hangi özelliğinden kaynaklanmaz? A. küçük bir bölge olması B. iklimin uygun olması C. sanayileşmenin fazla olması D. turizm imkânları 5.Ülkemizde sanayinin ve ticaretin en çok geliştiği bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? A. Ege Bölgesi    B. K... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE 3 ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM  ADI SOYADI:…………………………………………………..      ÇALIŞMA TESTLERİ - 7     1.Ülkemizde bölgeler arasında farklı iklimler görülmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? A. dağların ve ovaların dağılımına B. ormanların az veya çok oluşuna C. nüfusun az veya yoğun oluşuna D. yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğine 2.Ülkemizde aynı mevsimde farklı hava koşullarının görülmesini sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir? A.yer şekillerinin çeşitli olması B. deniz ve göllerin çok olması C. geniş topraklara sahip olması D. tarımın yoğun olması 3. Doğu Anadolu bölgemizde kışlar çok soğuk geçer. Bu duruma yol açan etken aşağıdakilerden hangisidir? A. ovaların çok olması B. yükseltinin fazla olması C. bozkır bitki örtüsünün olması D. kar yağışlarının görülmesi 4.   I. Karadeniz Bölgesi'nin geniş olması  II. bitki örtüsünün gür olması III. yağışların bol olması IV. yüksek dağların bulunması Yukarıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi'nde gür ormanların görülmesinin nedenidir? A.I      B. II      C. III    D.IV 5.    I. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde bulunur. II. Sıcağa ve kuraklığa dayanıklıdır.  III. Kısa boylu çalılardır.  Yukarıda verilenler hangi bitki örtüs&... Devamı

29 01 2013

ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM  ADI SOYADI:…………………………………………………..      ÇALIŞMA TESTLERİ - 8     1. Aşağıdakilerden hangisi, doğal afetlerden biri olan sel felaketinde kaybın fazla olmasının sebeplerinden biri değildir?   A)   İnsanların doğayı tahrip etmeleri B)   İklimde oluşan bozulmalar C)   Çok sıkı alınan önlemler D)   Dere yatakları ve yakınlarına yapılan evler   2. Su, insan hayatında çok önemlidir; ancak bazen bir felaket hâline dönüşebilir. İnsanlara çok fazla zarar verebilir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bunun sebeplerden biri olamaz?   A)   Çok yoğun yağmurlar B)   Dere, çay ve nehir taşması C)   Denizden gelen büyük ve şiddetli dalgalar D)   Yapılan baraj ve setler 3. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında asla yapılmamalıdır? A)   Deprem olurken dışarı çıkmaya çalışmak B)   Deprem durana kadar beklemek C)   Hayat üçgeni oluşturmak D)   Buzdolabı yanına veya masa altına girmek 4. Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan afetlerden biridir? A)   Deprem         B) Sel    C) Yangın         D) Tsunami 5. Deprem ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A.   Yer kabuğunun iç katmanl... Devamı

29 01 2013

4.ÜNİTE ÜRETTİKLERİMİZ

1)  İç Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin tahıl ambarı olmasının en önemli nedeni aşağı¬dakilerden hangisidir? a)   Halkın tarıma önem vermesi b)   Toprağın nadasa bırakılması c)   Sulama olanaklarının artırılması d)   İklimi ve tarım alanlarının fazlalığı 2)  Aşağıdaki yerlerden hangisinde petrol ra¬finerisi bulunamaz? a) Mersin   b) İzmit               c) Niğde         d) İzmir 3)  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. İskenderun - demir ve çelik        B. Elbistan - linyit        C. Zonguldak - taş kömürü      D. İstanbul - petrol 4)  Turfanda sebzeciliğin Türkiye'de en fazla Antalya bölümünde olmasının nedeni aşağı¬dakilerden hangisidir? A. Düz bir araziye sahip olması           B. İşlek bir limana sahip olması C. İklimin elverişli olması                     D. Tarımın fazla gelişmiş olması 5)  İç Anadolu Bölgesi fazla nüfuslu olmamasına rağmen bu bölgede yer alan Ankara'nın nüfusunun yoğun olmasının nedeni aşağıdakilerde hangisidir? A. Başkent olması                             B. Tarımın çok gelişmesi C. İkliminin yumuşak olması              D. Düz bir araziye sahip olması 6)  Aşağıdaki eşleştirmelerde hangisi yanlıştır? A. Akdeniz - maki      B. Karadeniz - orman       C. Karasal iklim - bozkır           D. Karadeniz iklimi - sera 7)  Yurdumuzda petrol çıkarılan b... Devamı

29 01 2013

4.ÜNİTE ÜRETTİKLERİMİZ

64)   Ülkemizin en önemli geçim kaynağı hangisidir? A)balıkçılık  B)sanayi   C)madencilik  D)tarım Cevap: C 65)   Taş kömürü aşağıdaki illerden hangisinde çıkarılmaktadır? A)Kayseri    B)Zonguldak  C)Rize  D) Batman Cevap: C 66)   Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ekim alanı çok sınırlıdır?(yalnızca bir yerde yetişir) A)fındık  B)şekerpancarı   C)çay   D) mısır Cevap: A 67)   Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde ormancılık en çok gelişmiştir? A)İç Anadolu Bölgesi       B)Karadeniz  Bölgesi           C)Doğu Anadolu  Bölgesi   D)Marmara Bölgesi Cevap: D 68)   İnsanların eğlenmek, gezmek, görmek, dinlenmek için yaptıkları gezile ve bu gezilerin ortaya çıkardığı etkinliğe ne ad verilir? A)seyahat     B)gezi   C)turizm    D)yolculuk Cevap: A 69)   I.tarım      II. hayvancılık      III. doktorluk Yukarıdakilerden hangisi yâda hangileri ekonomik faaliyettir? A. I ve II   B. I ve III    C. II ve III      D. I,II, III Cevap: D 70)   I.yeryüzü şekilleri   II. iklim      III. bitki örtüsü Bir bölgede yapılan ekonomik faaliyetleri yukarıdakilerden hangisi yâda hangileri etkiler? A. yalnız I   B. I ve II   C. I,II, III   D. Yalnız II Cevap: B ... Devamı

29 01 2013

4.ÜNİTE ÜRETTİKLERİMİZ

29)    Kayısı üretimi ile tanınan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?   A-Kayseri       B- Malatya        C- Antalya          D- Ankara Cevap: C 30)   Tuz Gölü hangi ilimizdedir?  A-Ankara         B- Eskişehir        C- Konya         D- Isparta Cevap: C 31)   Ankara’nın sembolü olan küçükbaş hayvan aşağıdakilerden hangisidir?  A-koyun       B- kıl keçisi          C- tiftik keçisi          D- koç Cevap: A 32)   Türkiye’de büyükbaş hayvancılık en çok hangi bölgemizde yapılır? A-İç Anadolu   B- Marmara    C- Doğu Anadolu         D- Güneydoğu Anadolu Cevap: A 33)   Yurdumuzun Tekirdağ ve çevresi, iklim bakımından  aşağıdaki ürünlerden hangisinin yetişmesine  imkân sağlamaktadır?   A- incir          B- portakal    C- fındık                D- ayçiçeği Cevap: A 34)   Yurdumuzda küçükbaş hayvancılığın en yaygın olarak yapıldığı bölgemiz  hangisidir?   A- İç Anadolu   B- Karadeniz     C- Ege           D- Marmara Cevap: D 35)   Rezerv bakımından Türkiye’nin dünyada ilk sırada yer aldığı maden hangisidir?  A- bor          B-  bakır         ... Devamı

29 01 2013

Ürettiklerimiz Ünitesi Çözümlü Test

Adı Soyadı: Sınıfı    : Numarası  : Kitapçık Türü: A 1)   "Dağlık alanlarda kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım daha zor olur." Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde ulaşım daha kolay sağlanır? a) Ege   b) Akdeniz                   c) Marmara             d) Karadeniz Cevap: B 2)   Yurdumuzun en yoğun nüfuslu bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? a)   İç Anadolu b)   Doğu Anadolu c)   Marmara d)   Karadeniz Cevap: B 3)   İç Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin tahıl ambarı olmasının en önemli nedeni aşağı¬dakilerden hangisidir? e)   Halkın tarıma önem vermesi f)   Toprağın nadasa bırakılması g)   Sulama olanaklarının artırılması h)   İklimi veTarım alanlarının fazlalığı Cevap: D 4)   Aşağıdaki yerlerden hangisinde petrol ra¬finerisi bulunamaz? a) Mersin   b) İzmit               c) Niğde         d) İzmir Cevap: D 5)   Hakkari Bölümü Türkiye'nin en az nüfuslu yerlerindedir. Aşağıdakilerden hangisi bu¬nun nedenlerinden değildir? i)   Çok dağlık ve engebeli olması j)   Ekonomisinin gelişmemesi k)   İklimin elverişsizliği l)   Küçük yer kaplaması Cevap: D 6)   Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? m)   İskenderun - demir ve çelik n)  &nb... Devamı

29 01 2013

5.ÜNİTE Gerçekleşen Düşler Test

1. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik bir ürün sayılmaz ?      A. buzdolabı                    B. otomobil                  C. radyo                  D. su 2. Geçmişte yaşamış insanların zamanı ölçmek için kullandığı Güneş saati için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?    A. Akrep ve yelkovanı vardır. B. Güneş ışığının oluşturduğu gölgeye göre zamanı belirler.    C. Enerjisini Güneş ışığından alır.  D. Saniye ve saliseleri gösterir. 3. Aşağıdaki teknolojik ürünleri kullanım amaçlarına göre gruplamak istersek hangisi grubun dışında kalır? A. otobüs                 B. bilgisayar                C. uçak                      D. tren                                                                                      4. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin getirdiği kolaylıklardan biri değildir? A. Ulaşım süresinin kısalması               B. Haberleşmenin hızlanması                  C. Enerji kaynaklarının azalması           D. Ulaşımın kolaylaşması 5. Çağlar boyunca insanlar bir çok ürün tasarlamış ve yapmıştır.      Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?  A. Rahat yaşama isteği        B. İşleri kolayl... Devamı

29 01 2013

6.ÜNİTE TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR

TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR    1. ” Türkiye çöl olmasın!” kampanyasını aşağıdakilerden hangisi başlatmıştır?       A. ÇEKÜL                    B. TEMA                  C. AKUT                      D. TEV        2. TEMA vakfı aşağıdakilerden hangisini yapmaz?       A. erozyonla mücadele                           B. ağaçlandırma çalışmaları       C. doğal varlıkları koruma                      D. doğal varlıkları koruma    3. Hangi kuruluş eğitimle ilgili etkinlikler yapmaktadır?       A. TEGV                B. Greenpeace                 C. ÇEKÜL               D. ÇEKÜD    4. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde kurtarma çalışmaları yapan bir kuruluştur?       A. TEV                   B. AKUT                C. TEMA                      D. TEGV    5. Aşağıdakilerden hangisinin amacı içki ve uyuşturucuların kullanımını eğitim yoluyla                engellemektir?       A. Yeşilay                              &n... Devamı

29 01 2013

Toplum İçin Çalışanlar Ünitesi Soruları

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR ÜNİTESİ SORULARI 1.   “Toplumun sürekli ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan kalıcı yapılara kurum denir.” Aşağıdakilerden hangisi kurum olarak adlandırılamaz?          A. Çocuk Esirgeme Kurumu                        B. Mahalle Takımı               C. İl Halk Kütüphanesi                            D. Meteoroloji İstasyonu 2. “İnsanların ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığı oluşumlara ……………… denir.” tümcesini en      doğru hangisi tamamlar?          A. Hukuk kurumu       B. Özel teşebbüs       C. Resmi kurum       D. Gönüllü hizmet 3. Toplumun huzur ve güvenini sağlamakla görevli en yetkili resmi kurum aşağıdakilerden hangisidir?          A. Emniyet Müdürlüğü                           B. İçişleri Bakanlığı                        C. Kültür ve Turizm Bakanlığı                   D. Sınır Karakolları          4. Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında hizmet veren resmi kurumdur?          A. Turkcell                 B. Avea              C. TV8             D. TRT        &... Devamı

29 01 2013

6.ÜNİTE Toplum İçin Çalışanlar Test

 1)İnsanın toplum içinde yaşamak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a)   Huzur ve güven içinde olmak b)   İhtiyaçlarını karşılamak c)   Doğal ve sosyal problemlerini çözmek d)   Toplumdan baskı görmek 2) Toplumun huzur ve güvenliğini aşağıdakiler¬den hangisi sağlar? a)   Aileler b)   Merkezi örgütler c)   Devlet d)   Sivil toplum örgütleri 3) Aşağıdakilerden hangisi devletin görevleri arasında yer almaz? a)   Doğal görevler b)   Hukuki görevler c)   Siyasi görevler  d)   d)Ekonomik görevler 4)Yasa yapma, yasaları uygulama ve yargı yetkisini bünyesinde toplayan kurum aşağı¬dakilerden hangisidir? a) devlet   b)  aile      c) vakıf   d) Sivil toplum örgütü 5) Devlet eliyle kurulmuş kurum ve kuruluşlara ne ad verilir? a)   Merkezi kurum     b)Yerel kurum        c)Resmi kurum         d) Sivil kurum 6)Devlet iç ve dış güvenliğimizi korumak için aşağıdaki örgütlerden hangisini oluşturmuş¬tur? a)   Bağımsız Mahkemeleri b)   Türk Silahlı Kuvvetlerini c)   Türkiye Büyük Millet Meclisini d)   Başbakan ve Bakanlar Kurulunu 7) Aşağıdakilerden hangisi devletin yürütme görevini örgütlü bir biçimde yapmasıdır? a) yönetim   b) güvenlik      c) Yasa koyma   d) yargı  Yetki ve sorumlulukları yasayla belirlenmiş değişik kademelerde çalışan görevliler... Devamı

29 01 2013

Bir Ülke Bir Bayrak Test Soruları ve Cevapları

  BİR ÜLKE, BİR BAYRAK   1.    Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardan biri değildir? A. Trafik kuralları     B. Ahlak kuralları      C. Hukuk kuralları     D. Yönetmelikler   2.    Demokratik davranış, sevgi, saygı, dayanışma gibi alışkanlıkların ilk kazanıldığı yer hangisidir? A. Toplum              B. Aile                  C. Okul                  D. Çevre   3.    Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A.   Demokratik yaşayışın en önemli unsurlarından biri seçimdir. B.    Demokratik bir toplumda fikirlerimizi özgürce söyleyebiliriz. C.    Demokratik toplumda başkalarının haklarına saygı gösterilir. D.   Demokratik toplumlarda geleneklere uymayanlar mahkemeler tarafından cezalandırılır.(+)   4.    Ülkemizin yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla olan ilişkilerini hangisi yürütür? A. İç İşleri Bakanlığı                           B. Turizm Bakanlığı C. Dış İşleri Bakanlığı                          D. Kültür Bakanlığı          5. “Toplum içinde kendi …………………………&helli... Devamı

29 01 2013

7.ÜNİTE BİR ÜLKE, BİR BAYRAK

BİR ÜLKE, BİR BAYRAK 1.   Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardan biri değildir? A. Trafik kuralları     B. Ahlak kuralları      C. Hukuk kuralları     D. Yönetmelikler 2.   Demokratik davranış, sevgi, saygı, dayanışma gibi alışkanlıkların ilk kazanıldığı yer hangisidir? A. Toplum              B. Aile                  C. Okul                  D. Çevre  3.   Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A.   Demokratik yaşayışın en önemli unsurlarından biri seçimdir. B.   Demokratik bir toplumda fikirlerimizi özgürce söyleyebiliriz. C.   Demokratik toplumda başkalarının haklarına saygı gösterilir. D.   Demokratik toplumlarda geleneklere uymayanlar mahkemeler tarafından cezalandırılır.(+) 4.   Ülkemizin yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla olan ilişkilerini hangisi yürütür? A. İç İşleri Bakanlığı                           B. Turizm Bakanlığı C. Dış İşleri Bakanlığı                          D. Kültür Bakanlığı    5. “Toplum içinde kendi ……………………………… sahip çıkarken başkalarının ……………………………….. da saygı       göstermeliyiz.”        Yukarıdaki tümceyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?     ... Devamı

29 01 2013

Sosyal Örgütler

  1. Sivil toplum kuruluşlarının kurulmasında ve çalışmasında kimler görevlidir? A) Gönüllüler B) İşçiler C) Memurlar D) Resmi görevliler      2. Sivil toplum kuruluşlarının ekonomik ihtiyaçları nasıl karşılanır? A) Maaşlarla B) Bağışlarla C) Ticaretle D) Hizmet karşılığı.      3. Doğal afetlerde öncelikle görev alan sivil toplum örgütü hangisidir? A) Kızılay B) TEMA C) LÖSEV D) Doğal Hayatı Koruma Derneği     4. Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisi devlet tarafından desteklenmektedir? A) TEMA B) LÖSEV C) TKV D) Kızılay      5. Erozyonla mücadele etmek amacıyla kurulan ve bu doğrultuda çalışan sivil toplum kuruluşu hangisidir? A) TEV B) MEV C) TEMA D) AKUT      6. Arama kurtarma faaliyetlerini gönüllü olarak yürüten sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? A) TEV B) MEV C) TEMA D) AKUT      7. Okulların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? A) TEV B) MEV C) TEMA D) AKUT      8. Fakir öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılamaya çalışan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? A) TEV B) MEV C) TEMA D) AKUT      9. Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisi sağlık alanında çalışmaktadır? A) TEV B) LÖSEV C) TEMA D) AKUT      10. “Baba beni okula gönder” kampanyasını yürüten sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir? A) TEV B) MEV C) TEMA D) AKUT      11. Memur ve işçilerin haklarını savunmak amacıyla kurdukları sivil toplum kuruluşlarının ortak adı ne... Devamı

29 01 2013

7.ÜNİTE Kurumlar

  Adı – Soyadı : ………………………………… …. ……No :…… Tarih :………………..   1-) -) “ Sağlık Bakanlığı’nda memur olarak çalışan Ahmet Bey , hiçbir sebep gösterilmeden çalıştığı kurumdan işten çıkarıldı.”    Ahmet Bey , aşağıdakilerden hangisi ile bu sorununa bir çözüm bulabilir? a-) Sendika      b-) Oda      c-) Vakıf       d-) Dernek   2-) “Toplumun eğitim ,sağlık,güvenlik,gibi bir kısım temel ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları karşılamak için belli kuralları olan ,işleyişi yasalarla düzenlenmiş çeşitli kurumlar oluşturulmuştur.”      Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayan bu kurumlardan biridir? a-) Okul       b-) Spor Kulüpleri    c-) TEMA      d-) ÇEVKO   3-) “ Bireylerin ,grupların ve kuruluşların  birbirleriyle ilişki içinde olmalarına sosyal etkileşim denir.” Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir sosyal etkileşimdir? a-) Devletin sivil toplum örgütlerini desteklemesi. b-) Gönüllü bir kişinin yardım derneği kurması. c-) Okulun çevreyi ağaçlandırmak için çevre örgütlerinden yardım istemesi. d-) Belediye başkanının halka yaptığı hizmetleri anlatması. 4-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bir problemdir? a-) Yeni doğan bir çocuğun nüfusa kaydedilmesi. b-) Hırsızlığın artması. c-) Bilgisayarın bozulması. d-) Çevrenin ağaçlandırılması 5-) “Ha... Devamı

28 01 2013

8.ÜNİTE Bir Bayrak Ünite Değerlendirmesi

  BİR ÜLKE, BİR BAYRAK   1.    Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardan biri değildir? A. Trafik kuralları     B. Ahlak kuralları      C. Hukuk kuralları     D. Yönetmelikler   2.    Demokratik davranış, sevgi, saygı, dayanışma gibi alışkanlıkların ilk kazanıldığı yer hangisidir? A. Toplum              B. Aile                  C. Okul                  D. Çevre   3.    Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A.   Demokratik yaşayışın en önemli unsurlarından biri seçimdir. B.    Demokratik bir toplumda fikirlerimizi özgürce söyleyebiliriz. C.    Demokratik toplumda başkalarının haklarına saygı gösterilir. D.   Demokratik toplumlarda geleneklere uymayanlar mahkemeler tarafından cezalandırılır.(+)   4.    Ülkemizin yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla olan ilişkilerini hangisi yürütür? A. İç İşleri Bakanlığı                           B. Turizm Bakanlığı C. Dış İşleri Bakanlığı                          D. Kültür Bakanlığı          5. “Toplum içinde kendi …………………………&helli... Devamı

28 01 2013

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER: BİR ÜLKE BİR BAYRAK

    5. SINIF                       SOSYAL BİLGİLER: BİR ÜLKE BİR BAYRAK               7. TEST                                                 1. Bir yurtta doğup büyümüş ve yaşamış olan kişilere ne denir?         A) birey                    B) vatandaş       C) toplum                 D) akraba             2.  Toplumsal yaşayışımızda hak ve görevlerimiz hangisiyle belirlenir?             A) töreler                  B) ekonomik güç                                                                                  &nb... Devamı

28 01 2013

8.ÜNİTE Hepimizin Dünyası

  1.    I.   Beslenme            II.   Oyun       III. Oyun                   IV. Çalışma Yukarıdakilerden hangileri tüm dünya çocuklarının hakkıdır?         A) I-II-III                     B) I-IV       C) I-III-IV                    D) IV-II           2.  Aşağıdakilerden hangisi Almanya ile ilgili değildir?         A) Bremen Mızıkacıları                             B) Gutenberg       C) Rio Karnavalı       D) Pamuk Prenses           3.  Aşağıdakilerden hangisi tüm dünya çocuklarında bulunması gereken özelliklerden değildir?         A) Çalışkanlık               B) Sevgi       C) Sorumluluk               D) Çıkarcılık           4.  Ülkemizden Almanya’ya çok sayıda insanın çalışmaya gitmesinin nedenleri içinde hangisi gösterilemez?         A) Almanya ekonomisinin gü... Devamı

28 01 2013

ÜNİTE 7: ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE-II.DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

  ÜNİTE 7: ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE-II.DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI KONU 1: YİNE BİR DÜNYA SAVAŞI Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı’na İlişkin Görüşleri: ·         Almanya’nın bütün Avrupa’yı işgal edecek ordu kurabileceğini, ·         Çıkacak savaşın 1940-1946 yılları arasında olabileceğini, ·         ABD’nin savaşa katılacağını, ·         Avrupalı devletlerin bencilce davranışlarının yeni felaketlere yol açabileceğini belirtmiştir. ·         Atatürk savaş karşısında birlikte hareket edilerek barışın korunmasını savunmuştur. Almanya’nın ırkçı politikalar izlemesinin ve İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesinin çok tehlikeli sonuçlar doğuracağını vurgulamıştır. ·         Atatürk savaş sırasında Türkiye’nin savaşa katılmayarak tarafsız kalmasını ve barış içindeyaşaması gerektiğini belirtmiştir. Savaş sırasında yapılması gereken işleri şu şekilde özetlemiştir: ·         Komşu devletler başta olmak üzere yabancı devletlerle yapılan antlaşmaları güçlendirmek. ·         Ekonomik açıdan güçlü olmak. II. DÜNYA SAVAŞI İkinci Dünya Savaşı’nın Sebepleri: ·         Birinci Dünya Savaşı’nı mağlup olarak bitiren devletlerle ağır şartlar taşıyan antlaşmalar yapılması, ·         ... Devamı

28 01 2013

ÜNİTE 6: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ

  ÜNİTE 6: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ KONU 1: TÜRK DIŞ POLİTİKASI Dış Politika Esasları Atatürk, yeni Türk Devleti’nin kurucusu olarak söz ve düşünceleri ile dış politikaya yön vermiştir. Atatürk’ün sözleri ışığında dış politika esasları şu şekilde sıralanabilir: Barışçıdır:“Yurtta barış, dünyada barış.” Bağımsızdır:“Devlet için bağımsızlık kelimesinin karşılığı hayattır. Bağımsızlığı olmayan bir devlet gerçek manada bir devlet değildir.” Gerçekçidir:“Efendiler, büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekâr insanlardan değiliz.” Hukuka Bağlıdır:“Dış siyasetimizde başka bir devletin hukukuna tecavüz yoktur.” Milli Güce Bağlıdır:“Dış siyaset bir toplumun iç bünyesi ile sıkı şekilde ilgilidir.Çünkü iç bünyeye dayanmayan dış siyasetler daima mahkum kalır.” Yabancı Okullar Türkiye’ye Bağlanıyor &    Atatürk I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında yabancı okulların zararlı faaliyetlerini yakından görmüştü. Bu yüzden Türkiye’nin girişimleri sonucunda Lozan Barış Antlaşmasında yabancı okullara Türk hukuk kurallarına uyma zorunluluğu getirilmişti. &    Türk Hükümeti, 1925-1926 öğretim yılında bu okulların çalışma şartlarını yeniden düzenledi.      Buna göre, Ü      Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulacaktı. Ü      Yabancı okullar Türk müfettişler t... Devamı

28 01 2013

ÜNİTE 5: ATATÜRKÇÜLÜK

  ÜNİTE 5: ATATÜRKÇÜLÜK KONU 1: TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMASI:Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlı­ğa, huzur ve refaha sahip olması, devlet yönetimi­nin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılmasıamacıyla temel­leri yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatı­na, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun te­mel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve il­kelere Atatürkçülükdenir. Atatürkçülüğün Nitelikleri: Atatürkçülüğüoluşturan ilkeler bir bütündür. Birbirinin devamıve tamamlayıcısıdır. ►   Akıl ve bilime dayanır, milli birlik ve beraberliğe önem verir. ►  Yurtta ve dünyada barışın korunmasından ya­nadır. ►   Millete ve insanlığa hizmet etmeyi esas alır. ATATÜRKÇÜDÜŞÜNCE SİSTEMİ   Atatürkçülük; Türk Devleti'nin ve toplumunun çağdaşlaşmasıyolundaki genel hedef, amaçve ilkeleri ortaya koyduğundan, Atatürkçüdüşün­ce sistemi olarak da adlandırılmaktadır. AtatürkçüDüşünce Sisteminin Özellikleri ü       Siyasi, ekonomik, kültürel, adli, askeri vb. alan­larda tam bağımsızlığısağlamayıhedefler. ü       Milli egemenliğe dayalıgüçlübir devleti öngö­rür. ü       Milli kültürümüzüaklın ve bilimin yol göstericili­ğinde çağdaşuygarlık düzeyinin üstüne çıkar­mayı; ç... Devamı

28 01 2013

ÜNİTE 4: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

  ÜNİTE 4: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA                                               ADIMLAR KONU 1: SALTANATTAN MİLLİ EGEMENLİĞE Saltanatın Kaldırılması(1 Kasım 1922) ü       İtilaf devletleri Türkiye’de iç çekişmeye sebep olmak için Lozan görüşmelerine hem TBMM’yi hem de İstanbul Hükümetini çağırmıştı. Artık egemenlik millete aitti. Egemenliğin millete ait olduğu bir sistemde saltanatın varlığı mümkün değildi. ü       M. Kemal’in isteği ile meclis saltanatı kaldırdı. ü       Halife Abdülmecit Efendi seçildi ü       Böylece iki başlılık sona erdi. ü       623 yıllık Osmanlı saltanatı sona erdi. ü       Demokratikleşme ve Laikliğe geçişte bir adım atıldı. KONU 2: ZAFERİN VE BAĞIMSIZLIĞIN TESCİLİ Lozan Barış Antlaşması: (23 Temmuz 1923) 20 Kasım 1922 yılında İtilaf devletlerin daveti üzerine Lozan’da barış görüşmeleri başlamıştır. Atatürk barış görüşmelerinin İzmir’de olmasını istemiştir. Fakat o dönemde barış antlaşmalarının tarafsız bir ülkede yapılması gelenek olduğu için barış görüşmeleri İsviçre’nin Lozan kentinde başlamıştır. Görüşmeler bir ara kesintiye uğramış, İsmet paşa yurda dönmek zorunda kalmıştır. Daha sonra görüşmeler tekrar başlamış, 24 Temmuz 1923 yılında taraf ülkeler arasında Lozan Antlaşması imzalanmıştır. Sınırlar · Tü... Devamı

28 01 2013

ÜNİTE 3: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! KONU .

  ÜNİTE 3: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! KONU 1: İLK ZAFERİMİZ DOĞU CEPHESİ:Türkler&Ermeniler n       Doğuda Ermenilere karşı yapılmıştır. n       Doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir’dir. n       Türk ordusu doğuda zafer kazandı. Gümrü Antlaşması imzalandı. GÜMRÜ ANTLAŞMASI n       Ermeniler işgal ettikleri yerleri boşalttılar. n       Doğu Anadolu’daki isteklerinden vazgeçtiler. n       Ardahan ve Artvin dışında doğu sınırı çizildi. GÜMRÜ ANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİ n       TBMM hükümetinin uluslar arası alandaki ilk siyasi ve askeri başarısıdır. n       Ermenistan TBMM’yi tanıyan ilk devlet oldu. n       Doğu cephesi kapatıldı. Böylece buradaki birlikler batı cephesine kaydırıldı. n       TBMM’nin gücü ve otoritesi arttı. KONU 2: DESTANLAŞAN DİRENİŞ GÜNEY CEPHESİ:Türkler&Fransızlar n       Fransızlara karşı yapılmıştır. n       Güney Cephesinde düşmana karşı Kuva-ı Milliye birlikleriyle karşı konulmuştur. Bu cephede düzenli ordular savaşmamıştır. n       Antep, Urfa ve Maraş savunması yapılmıştır. Antep’e, GAZİ; Urfa’ya, Şanlı; Maraş’a, KAHRAMAN unvanı verilmiştir. n       Türklerin Sakarya Meydan Savaşını kazanmalarının ardından TBMM ile Fransızlar arasında Ankara Ant. İmzalandı. n       Bu Antlaşmadan sonra Fransızlar işgal ettikleri yerleri (Hatay dışınd... Devamı

28 01 2013

KONU 5: BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İSYANLARA KARŞI TBMM’ ye Karşı Ayak

  KONU 5: BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İSYANLARA KARŞI TBMM’ ye Karşı Ayaklanmalar: İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin desteklediği ayaklanmalar:(Kuvay-ı inzibatiye, Anzavur, Bolu, Düzce, Adapazarı, Yozgat, Konya, Afyon, Milli Aşiret)  Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar:(Pontus, Ermeni)  Kuvay-ı Milliye taraftarlarının çıkardığı ayaklanmalar : (Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe) Ayaklanmanın Nedenleri: ü       Azınlıkların devlet kurma arzusu, ü       Bazı Kuvay-i Milliyeci’lerin düzenli orduya katılmak istememesi, ü       İstanbul hükümetinin aleyhte fetva yayınlaması, ü       Mustafa Kemal ve arkadaşlarının gıyabi bir mahkemede idama mahkûm edilmeleri, Ayaklanmaların Önlenmesi İçin Alınan Tedbirler ü       Ayaklanmalara karşı “Hiyanet-i Vataniye” kanunu çıkarıldı. ü       “İstiklal Mahkemeleri”kuruldu ü       İstanbul hükümeti ile bütün ilişkiler kesildi. ü       Damat Ferit’in yayınlattığı fetvaya karşı Ankara Müftüsü RıfatBörekçi’ye karşı fetva yayınlatıldı. ü       Kuvay-ı Milliye birliklerinin düzenli orduya katılması sağlandı. ü       Halkı doğru bilgilendirmek için Anadolu Ajans’ı kuruldu. Sonuçlar ü       Milli Mücadelenin uzamasına neden oldu. ü       Kurtuluş savaşının kazanılması gecikti.         ... Devamı

28 01 2013

KONU 3: VE MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR…

  KONU 3: VE MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR… Mustafa Kemal Paşa, 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul’dan Samsun’a gitmek üzere Bandırma Vapuru’yla hareket etmiştir. Bandırma Vapur’unda Mustafa Kemal Paşa, 22 kurmay, 25 er ve erbaş, 8 kâtip müşavir, 21 gemi personeli olmak üzere 76 kişi bulunmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa neden Samsuna gitmiştir? 1919 yılı başlarında İngilizler, Türklerin Rumlara karşı geliştirmiş oldukları direnişlerden rahatsız olmaya başlamışlardı. Damat Ferit Paşa, Sadrazam olduktan sonra sorunun çözümü için yollar aramaya başlamıştı. 30 Nisan 1919'da 9. Ordu Müfettişliğine atanan Mustafa Kemal, Samsun'a, görev bölgesindeki iç huzuru sağlamak, silah ve cephaneleri toplamak, vatandaşlara silah dağıtılmasını engellemek ve bunu yapan kuruluşları ortadan kaldırmak üzere gönderildi. 16 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. İngilizlerin denetiminde olan Samsun'da milli mücadele hareketi için istediklerini gerçekleştiremeyeceğini anlayan Mustafa Kemal, 25 Mayısta Havza'ya geçti. Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919):Mustafa Kemal; Havza’da, milli bilincin uyanması ve İtilaf devletlerinin Türk halkının tepkisini görmesi için İzmir’in işgalini protesto eden bir miting düzenledi. Bu tür mitinglerin tüm yurtta da yapılmasını istedi. Miting:Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı.   Amasya Genelgesi (21-22 Haziran 1919): Maddeleri:      - Vatanin bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. (Milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir.) - İstanbul'daki hükümet, üzerine aldığı sorumluluğu yerine g... Devamı