afakay7171
15 Takipçi | 3 Takip
Kategorilerim

6.SINIF DERS NOTLARI

5.SINIF DERS NOTLARI

7.SINIF DERS NOTLARI

8.SINIF DERS NOTLARI

5.SINIF TEST VE SORULAR

6.SINIF TEST VE SORULAR

7.SINIF TEST VE SORULAR

8.SINIF TEST VE SORULAR

Diğer İçeriklerim (2203)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (15)
10 05 2013

6.ÜNİTE DEMOKRASİNİN SERÜVENİ

DEMOKRASİNİN SERÜVENİ Demokrasi: Halkın kendi kendini yönetmesine denir. Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer. Bu hakkını milletvekilleri seçerek kullanır. Belli bir süre için milletvekillerini seçer milletvekilleri mecliste halk adına ülkeyi yönetir. — Türk toplumunun, ruh ve karakter yapısına en uygun yönetim biçimi demokrasidir. Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlığıyla bütünleşen bir yönetimdir. İnsan haklarının en iyi korunup gelişebileceği yönetimdir. **Demokrasinin Temel İlkeleri: 1.Milli egemenlik 2. Hürriyet ve eşitlik 3. Siyasi partiler. a.Milli Egemenlik: Demokraside egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını temsilcilerini kullanarak seçer. Yönetenler, gücünü milletten alır. b.Hürriyet ve Eşitlik: Hürriyet; başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir. Eşitlik; hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır. c.Siyasi Partiler: Siyasi partilerin çok olması demokrasinin daha iyi işlemesini sağlar. Farklı düşüncedeki insanlar kendi fikirlerine uygun partilere üye olabilir. Ve istedikleri partiyi destekleyebilirler. Atatürk demokrasinin tam anlamıyla gerçekleşe bilmesi için çok partili hayata geçilmesinin şart olduğunu belirtmiştir. — Ülkeyi yöneten partilere “İktidar partisi” diğer partilere de “muhalefet partisi” denir. Eğer bir parti tek başına iktidar olamazsa başka partilerle anlaşarak iktidar olur. Bu birleşmeye “koalisyon” adı verilir. — Çoğunluk ilkesi ise halkın çoğunluğunun istediğinin olmasıdır. Ancak çoğunluğu sağlayan parti diğer insanları ezmez ya da baskı uygulamaz. Çünkü demokraside İnsan haklarına saygı ön plandadır. — Genel oy prensibi ise halkın y&oum... Devamı

10 05 2013

.SINIF DEMOKRASİNİN SERÜVENİ ÜNİTESİ HANGİ YÖNETİM DAHA DEMOKRAT

  6.SINIF DEMOKRASİNİN SERÜVENİ ÜNİTESİ HANGİYÖNETİM DAHA DEMOKRATİK   HÂKİMİYETİN KAYNAĞINA GÖRE YÖNETİM BİÇİMLERİ Monarşi Oligarşi Teokrasi Cumhuriyet   •Tüm yetkilerin ve güçlerin tek kişide toplanmasıdır. •   Seçim dışıyöntemler kullanılır. •   Yetki, genellikle miras yoluyla (babadan oğula- saltanat) geçer ve tek bir kişide toplanır. Bu kişi kral,  prens, padişah, çar olabilir •   Bu kişinin emirleri tartışılmaksızın kabul edilir. •   Yasama, yürütme ve yargıyetkileri bu kişinin elindedir. Kimseye hesap vermez.  Geçmişte monarşi ile yönetilen ülkeler; Roma İmparatorluğu, Rusya, İngiltere Osmanlı Devleti, Fransa.  Günümüzde ise Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri,Ürdün, İngiltere, İspanya, Hollanda, Japonya monarşik devletlerdir. •   Belli bir sınıfın, grubun ya da küçük bir azınlığın egemenliği ve yönetimi altında tutulan yönetim şeklidir. •   Asiller meclisi vardır. Bu meclis krala yaptırım uygulayabilir. •   Meclisin kararlarına uymayan kral görevden alınabilir •   Kral yetkilerini bu meclisten alır   Geçmişte oligarşi(aristokrasi) ile yönetilen ülkeler; Eskiçağ’da Roma Yunanistan Günümüzde Cezayir, Irak ve Suriyegibi ülkeler oligar­şik devletlerdir ... Devamı

10 05 2013

5.ÜNİTE ÜLKEMİZ VE DÜNYA

ÜLKEMİZ VE DÜNYA •   Dünyanın her yerinde nüfus dağılımı eşit değildir. Nüfusun Dağılışını Etkileyen Etmenler: 1.   İklim ( en önemlisi ) 2.   Ulaşım 3.   Toprak 4.   Yeraltı Zenginlikleri 5.   Sulak alanlar 6.   İş imkanları     Nüfusun Yoğun ( kalabalık) Olduğu Alanların Özellikleri: •   Ilıman iklimlerde •   Ulaşımın kolay olduğu yerlerde •   Kıyı ovalarında •   Sulak alanlarda •   Sanayi ve teknolojinin geliştiği yerlerde •   İş imkanlarının olduğu yerlerde •   Zengin yer altı kaynaklarının bulunduğu yerlerde nüfüus yoğundur. ÖRNEK: Orta kuşakta: Avrupa, Kuzeydoğu Amerika, Hindistan, Çin, Japonya gibi Asya ülkelerinde yoğundur. Nüfusun Seyrek ( az ) Olduğu Alanların Özellikleri: •   Çok soğuk ve çok sıcak iklimlerde •   Ulaşımın zor olduğu yerlerde •   Dağlık ve engebeli alanlarda •   Kurak bölgelerde •   Sanayi ve teknolojinin gelişmediği yerlerde •   İş imkanlarının az olduğu yerlerde •   Doğal kaynaklar bakımından fakir olan yerlerde nüfus seyrektir. ÖRNEK: Kutuplar, Antartika, Alaska, Gröland, Çöller Not: Dünyada en fazla nüfus Asya kıtasında yaşar. Not: 1 milyar 300 milyona yaklaşan nüfusuyla Dünya’nın en kalabalık ülkesi Çin’dir. Doğal Nüfus Artışı: Doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olmasıdır. Böylece dünya nüfusu sürekli artmaktadır. KİM NEREDE ÇALIŞIYOR? •&nb... Devamı

10 05 2013

Ünite.5: 6. SINIF ÜLKEMİZ VE DÜNYA

  6. SINIF ÜLKEMİZ VE DÜNYA                            DÜNYA'NIN NERESİNDEYİZ    Sınırları belirli bir alan içinde yaşayan in­san sayısına nüfus denir. Bu alan Dünyanın ta­mamı olabileceği gibi kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy veya daha dar bir alan da olabilmektedir.     İnsanların eseri olan ya da doğal çevre­den elde edilen, işletildiğinde gelir getiren zengin­likler ekonomik kaynak olarak adlandırılır. Ekono­mik kaynakların işleniş şekillen, mal ve hizmet et­kinlikleri ile bu etkinliklerden doğan ilişkilerin bü­tününe de ekonomik faaliyetler denir.     Nüfus ve ekonomik faaliyetler yeryüzüne eşit ve dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Bunun nedeni yeryüzündeki her alanın aynı özellikleri taşımamasıdır.     Dünya üzerinde nüfusun ve ekonomik fa­aliyetlerin dağılışının düzensiz olmasında çeşitli faktörler etkilidir. Bunlar; Fiziki Faktörler 1. Yeryüzü şekilleri 2.İklim özellikleri 3.Bitki örtüsü 4. Toprak verimliliği 5. Su kaynakları 6. Kara ve denizlerin dağılışı 7- Coğrafi konum 8.  Yer altı kaynakları 9.  Bakı Beşerî ve Ekonomik Faktörler 1.Ulaşım 2.Sanayileşme 3.Ticaret 4.Tarım 5.Yer altı zenginlikleri 6.Turizm 7 Tarihî faktörler 8.Göçler   Ø       Arazinin engebeli olduğu yerlerde ulaşım, iş olanakları ve tarım alanları kısıtlı olur. Bu ne­denle dağlık ve engebeli alanlar nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Dünya nüfusunun yaklaşık onda dokuzu ova ve... Devamı

10 05 2013

4.ÜNİTE: Ülkemizin Kaynakları

  6.SINIF 4. ÜNİTE DERS NOTU DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ Ekonomi:İnsanların yaşayabilmek için üretme,ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütününe ekonomi denir.                 Sanayi , hizmet sektörü , tarım insanların yaşamını sürdürmek için yaptıkları bazı ekonomik faaliyetlerdendir. EKONOMİYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1.                Coğrafi Özellikler :   Ülkemizde Yer Alan; A)        Düz , geniş ve verimli ovalar tarımın, B)        Farklı iklimlerin görülmesi tarım ve turizmin, C)        Üç tarafın denizlerle çevrili olması deniz ticareti, balıkçılık ve kıyı turizminin, D)        Yüksek ve dağlık alanlardaki gür otlaklar hayvancılığın, E)        Ormanlar ise mobilya ve kâğıt sanayinin gelişmesinde etkili olmuştur. 2.                Doğal Kaynaklar ;Toprak,su ,orman ve madenler başlıca doğal kaynaklardır.Demir ve taşkömürü yatakları demir-çelik sanayisinin ,bor,krom ve bakır madenleri elektrik,elektronik ve metal sanayisinin , hızlı akan çok sayıda akarsuların varlığı elektrik üretiminin , zengin taş ve kum yatakları cam ve inşaat sanayisinin gelişmesini sağlayan faktörlerdir. 3.                Teknolojik Gelişmeler ; Uçuş teknolojisi,elektirik-elektronik teknolojisi, ulaşım teknolojisi,haberleşme t... Devamı

10 05 2013

( Madenler ve Enerji Kaynaklan)

  6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( Madenler ve Enerji Kaynaklan)   MADENLER   Maden: Yeraltından çıkarılan ve ekonomik değeri olan maddelere  “maden” denir. Bir madenin işletilebilmesi için gerekli şartlar şunlardır: 1.          Büyük sermaye (para), 2.          Teknik olanaklar (bilgi, araç-gereç), 3.          Cevherdeki maden oranının yüksek olması (madenin kalitesi), madenin değeri, 4.          Madenin, zengin ve uzun süre işletilmeye elverişli olması (rezerv=madenin miktarı), 5.          Madenlerin yeryüzüne yakın olması, bölgenin ulaşıma müsait olması. Cumhuriyet dönemi ile birlikte madencilik alanında yapılan çalışmalar şunlardır: 1.        Bilimsel çalışmalara başlandı. 2.        Etibank, 1935 yılında yapılacak çalışmalar için gerekli olan sermaye için kuruldu. 3.        1935 yılında yer altı maden kaynaklarımızı araştırmak için MTA kuruldu. 4.        Yatakların işletilebilmesi ve değerlendirilebilmesi için “Maden Kanunu” çıkarıldı  (1950). Madenlerimizin bir kısmı enerji kaynağı, bir kısmı ise çeşitli sanayilerin hammaddesi olarak değerlendirilir.   Kullanıldığı Alan ve İşletmeler Çıkarılan Yerler DEMİR:Demir-çelik sanayisinin temel hammaddesidir. Rezervde: 10 Demir-çelik fabrikaları:Karabük, Ereğli ve İskenderu... Devamı

10 05 2013

6. SINIF 4. ÜNİTE: ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

  6. SINIF 4. ÜNİTE: ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI KAYNAKLARIMIZ KAZANCA DÖNÜŞÜYOR   TÜRKİYE’DE TARIM   İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak ama­cıyla toprağıişleyerek ürün elde etmesine denir. Bu faaliyet, topraktan çeşitli ürünlerin elde edilmesinin yanısıra hayvancılık ve ormancılık fa­aliyetlerini de kapsar. Ülkemizde nüfusun yaklaşık yarısı(% 48,4) geçimini tarımla sağlamaktadır.         Cumhuriyet döneminde ta­rım olanaklarınıartırmak için; ·         Sulama, gübreleme, tohum ıslahına önem verildi. ·         Tarımda makineleşme ile birlikte modern tarım yöntemleri uygulanmaya başlandı. ·         Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu. ·         Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile Fı­rat ve Dicle nehirleri üzerinde barajlar, hidroelek­trik santralleri ve sulama tesisleri yapıldı.   Tarımda Verimi Etkileyen Faktörler 1- Toprak ve bakımı: Topraktan en verimli şekilde yararlanmak için teknolojik yeniliklerin uygulanmasıgerekir. Toprağın bakımı; toprağın sürülmesi, çapalanması, yabancıotlardan ayıklanması, erozyonla mü­cadele ile sağlanır.   2- Sulama:Su, bitkiler için en önemli besin maddesidir. Toprağın uygun zamanlarda ve yete­rince sulanmasıgerekir. Ülkemizde özellikleİç Anadolu, Güneydoğu Anadoluve Doğu Anadolu bölgelerinde sulama sıkıntısının fazla olma­sısebebiyle tarım alanlarınadasa bırakılmakta­dır. Nadas, yarı kurak bölgelerde tarlanın sürüle­rek, suyunu... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

1-)Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için yapılması gerekenlerden biri değildir ? a-)Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanmak . b-)Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden dinlemek. c-)Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması d-)Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar etmek. 2-)Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRK’ün kitle iletişime katkılarından biri değildir ? a-) Tercüman Gazetesi b-)Anadolu Ajansı c-)İrade-i Milliye Gazetesi d-)Hakimiyet-i Milliye Gazetesi  3-) Yazılı, sesli veya görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarına ne denir? A)Televizyon B)İnternet C)Uydu D)Kitle iletişim araçları                                                                4-).Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir? A) Anadolu Ajansını kurması B) İrade-i milliye gazetesini kurması C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması D) Cumhuriyet gazetesini kurması                                                         5-) Aşağıdakilerden hangisi  Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ? A)   İrade-i Milliye B)   Hakimiyet-i Milliye C)   Takvim-i  Vekayi D)   Ceride-i  resmiye                                         6-)   Aşağıdakilerden hangisi Ata... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

26-.Atatürk tarafından çıkarılan “İradeyimilliye”gazetesinin çıkarılma kararı nerede alınmıştır? A)Sivas Kongresi          B)Amasya Genelgesi C)Erzurum Kongresi         D)Amasya Görüşmeleri                 27-Panel:Dinleyiciler önünde seçilmiş bir konuşma grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantıdır.Buna göre hangisi panelin özelliklerinden değildir? A)Dinleyici grubunun bulunması. B)Bir konuşma grubunun olması C)Bilginin dinleyenlere zorla kabul ettirilmesi D)Bir konunun tartışılması.     28-)Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün İrade-i Milliye ve Hakimiyeti         Milliye gazetelerinin açılmasında öncülük etmesinin amaçlarından değildir? A)İşgaller hakkında halkın bilgilenmesini sağlamak. B)İşgallere karşı halkın direnişe geçmesini sağlamak. C)Milli Mücadeleye destek sağlamak. D)İşgallerin sona ermesini sağlamak.           29-Eğitim, sağlık, seyahat gibi hakların kullanıla bilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine     bağlıdır? A)Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına  B)Kişi başına düşen ulusal geliri arttırmasında  C)Yargının sağlıklı işleyişinin sağlanmasına D)Yaşama görevinin yerine getirilmesinde  30-.Kırsal alanlardan şehirlere yapılan göçler sonucunda şehirlerde bazı sorunlar ortaya        çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir? A)Okur yazar oranının artması B)İşsiz sayısının artması C)Gece kondu sayısının artması D)Alt yapı hizmetler... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

51-.Aşağıdakilerden hangisinde nüfus farklı nedenle fazladır? a)Zonguldak             b) Manisa                c) Aydın                   d) Adana   52-.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişim alanındaki çalışmaları alanında yer almaz? a)Hakimiyeti Milliye b) Son Havadis c)İradiyei Milliye d) Anadolu Ajansı 53- Temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisinde kısıtlanmaz? a)Savaş                b) Sıkıyönetim                   c) Olağanüstü  hal     d) Nüfus sayımı         54- Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususlardan  değildir? a) Dinleme           b) Vücut hareketleri             c) Ses tonu            d) İstediği zaman konuşma          55- Kamuoyunun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre daha fazla etkiye sahiptir?    a. Sinema    b. Panel    c. Gazete    d. Tiyatro              56- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    a. Basın, kamuoyu oluşmasında etkilidir.    b. Bir ülkede basın-yayın kuruluşlarının çok olması, o ülkede basın özgürlüğü olduğunu gösterir.    c. Basın-yayın kuruluşlarının temel amaçlarından biri de halkı bilgilendirmektir.    d. Toplumun hür ve doğru haber alması için basın özgürlüğünün olması gerekir.    &nbs... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

76-Aşağıda ifade edilen davranışlardan hangisi bir iletişim engelidir? A) Empatik bir yaklaşım kullanmak B) Eleştirel yaklaşımla konuşmaya başlamak C) Gülümseyerek anladığını belli etmek D) Karşımızdaki kişi ile göz teması kurmak        77- Osmanlı Devletinin Rumeli’de aldığı ilk toprak parçası hangisidir? a)Keşan      b)Malkara      c)Balayır      d)Çimpe                                   78-  I.Bakır      II.Krom      III.Demir      IV.Taşkömürü Yukarıdaki madenlerden hangilerinin üretiminde Karadeniz bölgesi ilk sırayı alır? a)I-II         b)II-III         c)III-IV      d)I-IV 79-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi başlatma ifadelerinden biri değildir? A)Bugün nasılsın        B)Merhaba,Kolay gelsin            C)Günaydın              D)Yarın görüşürüz                           80-*Zonguldak’ta ………........sayesinde nüfus yoğundur.     *Tuz Gölü çevresinde ise……………nedeniyle nüfus seyrektir.   Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilebilir A) Yağış miktarı-Yükselti                      ... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

101-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında gösterilebilir? a) Gazete b) Uçak c) Tren d) Gemi 102-.I.RTÜK    II.Anadolu Ajansı    III.Hakimiyet-i Milliye Gazetesi    IV.İrade-i Milliye    Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncelik ettiği iletişim araçlarına örnek gösterilemez? a.)   I         b.)   II   c.)   III      d.)   IV       103-   Aşağıda verilenlerden hangisi yalnızca işitsel kitle iletişim araçlarına örnektir? a.)Televizyon            b.)Radyo       c.)   Gazete   d.)Bilgisayar 104 -Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nüfus yoğunluğunun  fazla olmasının nedenlerinden        değildir ? a) Sanayinin gelişmiş olması     b ) ılıman iklime sahip olması c) Turizm merkezi olması       d) Yer şekillerinin dağlık olması 105- Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanacağı durumlardan değildir? a) Sıkı yönetim     b) Savaş hali    c) Seferberlik hali  d) Seçim 106-Yüz ifadeleri de etkili bir iletişim parçasıdır.Buna göre;      I-Güler Yüzlü      II-Şaşkın      III-Kızgın yüz ifadelerinden hangisine sahip olan kişilerle iletişim kurmak daha zordur ? A) Yalnız I     B) II ve III     C) I,II ve III      D) Yalnız III 107-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kurulmasına önc... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesinde en çok üretilmez? a-Çay                          b-Mısır                               c-Fındık                              d-Pamuk 2. Aşağıdaki Akarsulardan hangisi kaynağını dışarıda alır? a-Ergene                     b-Meriç                               c-Sakarya                          d-Susurluk 3. Aşağıdaki yerlerden hangisi daha az nüfuslanmıştır? a-Gediz Ovası             b-Menteşe Yöresi               c-Aydın Ovası                  d-Menderes Ovası 4. Cumhuriyet Döneminde ilk şeker fabrikası hangi ilimizde kurulmuştur? a-Aydın                       b-Bursa                               c-Uşak                              d-Muğla 5. Aşağıdaki geçitlerden hangisi İskendorun Körfezini Amik Ovasına bağlar? a-Belen Geçidi             b-Sertavul Geçidi               c-Çubuk Geçidi                d-Gülek Geçidi 6. Akdeniz hangi savaşın sonunda bir Türk Gölü haline gelm... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

151-  I-Türkiye’nin nüfusu 1927 sayımında 13 milyon iken, 1990 sayımında 57 milyona yükselmiştir.        II- Köy nüfus oranı 1927’de %81 iken, 1990’da %40’a  düşmüştür.    Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? a) Şehir nüfusu artmıştır. b) Büyük oranda iç göç vardır c) Nüfus yaklaşık dört kat artmıştır d) Sanayileşme artmıştır.       152-) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde köyden kente göçün sonuçları arasında yer almaz ?    A-) Sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içinde kalması    B-) Tarım alanlarının genişlemesi    C-) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması    D-) Tarım alanlarının iş gücü eksikliği     153-) Aşağıda haçlı seferlerinin sonuçları sınıflandırılmıştır hangi eşleştirme yanlış yere verilmiştir?    A-) Doğu- Batı ticareti gelişti Akdeniz limanları önem kazandı   → ekonomik    B-) Barut matbaa gibi buluşlar Avrupa’ya götürüldü → teknik    C-) Kilise ve din adamlarına güven azaldı → dini    D-) Skolastik düşünce zayıfladı → siyasi 154-)  – Bizans’ın Türklere karşı saldırılarını sona erdiren Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır       -  Bu savaştan sonra Anadolu Selçuklu devleti iyice zayıflamış ve Moğol himayesine girmiştir    Yukarıdaki savaşlar hangi seçenekte doğru verilmiştir    A-) Malazgirt → Mirya kefalo    B-) Pasinler     →  Yassı çemen   &nbs... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

176)Haçlı seferleri ile kağıt, matbaa,    pusula ve barut gibi teknik buluşlar Avrupa’ya yayılmaya   Başlamıştır.  Sadece bu durum seferlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığının  Göstergesidir? A) Akdeniz ticaretinin gelişmesine  B) Kilise’nin  etkinliğinin  artmasına  C) Kültürel etkileşim yaşanmasına  D) Ekonominin tarıma dayanmasına                                                                                              177)Türkiye Selçukluları,  yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar Hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu   Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir? A)   Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak B)   Ülke sınırlarını genişletmek  C)   Ticari faaliyetleri geliştirmek  D)    Haçlılara karşı güç oluşturmak   178)Birinci  Haçlı Seferi  sırasında düşmana karşı başarılı  bir savunma  örneği  gösteren  Anadolu  Selçuklu Sultan’ı aşağıdakilerden hangisidir? a)Alpaslan    B)I.Kılıçarslan      c) Çağrı Bey        d)Melikşah                                                                     &nb... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

 201-  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından  biri değildir. A)   Hakimiyeti milliye gazetesi B)   Anadolu ajansı C)   İradeyi milliye gazetesi D)   Türkiye radyo ve  televizyon kurumu                             202- İletişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarından biri değildir? a)   SSK b)   BAĞ-KUR c)   TSK d)   EMEKLİ SANDIĞI                   203.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin medreselerinde öğretilen bilim dalları arasında yer almaz.? a)   Kelam b)   Matematik c)   Astronomi d)   Jeoloji                             204.İletişimle ilgi aşağıdakilerder hangisi yanlıştır.?     A) İletişimde karşımızdaki kişinin görüşlerine de saygı duymalıyız.     B) Konuşmak kadar dinlemeye de önem vermeliyiz.     C) Arkadaşlarımızı kırmamak için ne isterlerse yapmalıyız.     D) Biriyle konuşurken başka şeylerle meşgul olmamalıyız.                                         205- Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlış bir iletişim şeklidir?     A) Ali'nin sınıf arkadaşlarına her sabah "günaydın" demesi     B) Ahmet'in iş arkadaşlarına her gün "... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

  226-Türkler Anadolu’ya gelirken yerleşme amacıyla gelmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu’ya yerleşmek istemelerinin nedenlerinden biri değildir? A-Anadolu’nun uygun iklim şartları B-Önemli ticaret yolları üzerinde oluşu C-Tarım ve hayvancılık faaliyetleri için uygun oluşu D-Topraklarının engebeli oluşu                              227.Türkiye’de nüfusun dağılışı farklılıklar gösterir.  Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını en az etkiler? A)iklim             B)sanayi              C)yeryüzü şekilleri            D)bitki örtüsü                                                                                             228. I.Haçlı seferi sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti ,başkent İznik ve Batı Anadolu’yu kaybetmiştir. Aşağıdakilerden hangisi  I.Haçlı seferinin sonucu değildir? A) Anadolu Selçuklu devletinin başkenti Konya’ya taşınmıştır B) Anadolu Selçuklu devleti yıkılma sürecine girmiştir C) Anadolu Selçuklu devletinin sınırları daralmıştır D) Batıya doğru Türk ilerlemesi durmuştur.                 &n... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

276.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu da kurulan ilk Türk Devletidir? A)Saltuklular       B)Karamanoğulları      C)Mengücekliler    D)Artuklular                                                                                                277- Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk Türk halkının doğru bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? a) Amasya Genelgesini yayınlamıştır   b) Coğrafi keşifleri başlatmıştır c) Saltanatı kaldırmıştır         d) Anadolu Ajansını kurmuştur 278- Aşağıdakilerden hangisi yerleşim yeri seçilme sebeplerinden değildir? a) Sınırların değişmesi         b) Sanayinin gelişmesi d) Ulaşım imkanlarının olması      d) İklimin elverişli olması                                             279-   Aşağıdakilerden hangisi  iletişimsizliğe neden olan faktörlerden değildir? A) Etkili dinlememe                                                        B) Dinlerken konuşmama C) Dinlerken karşısındaki kişiye bakmama                    D)   Etkili konuşma becerisine sahip olmama   280-   Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun özellikleri arasında gösterilemez? a-   Genç nüfus oranının faz... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

301.Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün İrade-i Milliye ve Hakimiyeti Milliye gazetelerinin açılmasında öncülük etmesinin amaçlarından değildir? A)İşgaller hakkında halkın bilgilenmesini sağlamak. B)İşgallere karşı halkın direnişe geçmesini sağlamak. C)Milli Mücadeleye destek sağlamak. D)İşgallerin sona ermesini sağlamak. 302.Atatürk tarafından kurularak Milli mücadelenin öncüsü ve devletin sözcülüğünü yapan gazete aşağıdakilerden hangisidir? A)İradeyi Milliye   B)Ceride-i Resmiye   C) Hakimiyet-i Milliye   D)Cumhuriyet 303.Bir ülkede nüfusun dağılışında aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi yoktur? A)İklim özellikleri   B)yer şekilleri     C)yönetim şekli   D)sanayinin gelişmesi 304.Kentleri    fonksiyonlarına göre ayırdığımızda aşağıdakilerden hangisi tarım kentleri arasında yer almaz? A)   Konya B)   Rize C)   Kocaeli D)   Manisa 305-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişimin gelişmesi için yapılan çalışmalardan değildir? a)İrade-i Milliye gazetesinin kurulması b)Tercüman-ı Ahval gazetesinin kurulması c)Anadolu Ajansı’nın kurulması d)Hakimiyeti milleye gazetesinin kurulması 306.Türkiye’de yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfus artış hızı en az 1940 ile 1945 yılları arasında görülmüştür. Bunun en önemli sebebi nedir? a) İkinci Dünya Savaşı’nın olması b)Devletin nüfus planlamasına büyük önem vermesi c) Gençlerin eğitim için yurt dışına gitmesi d) Ekonomik yetersizlikler 307.Yüz ifadeleri de etkili bir iletişim par&cce... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

326.Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele yıllarında halkın gelişmeleri öğrenebilmesi  ve takip edebilmesi için kullanılan kaynaklardan en eski alandır? A-Anadolu Ajansı   B-İrade-i Milliye       C-İstanbul  Radyosu  D-Telsiz –Telgraf  vericileri 327. Kamuoyunun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre daha fazlaetkiye sahiptir?               A) televizyon                    C) gazete               B) panel                           D) tiyatro 328.Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kurduğu gazetelerden biridir?               A) Takvim-i Vakayi                C) Tercüman-i Ahval               B) Hürriyet                       D) İrade-i Milliye 329.Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim yollarından biri değildir?    A) Karşıdaki insanı ilgiyle dinlemek    B) Önyargılı olmamak    C) Hoşgörülü davranmamak    D) Eleştirilere açık olmak 330.Yerleşimi etkileyen etmenlerin hepsi aynı yerde bulunmayabilir.Bir yerde bir, başka bir yerde birden fazla  etmen bulunabilir.      Buna göre , Kocaeli’de yerleşmelerin tercih edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?      A) İş imkanlarının fazla olması      B) İklim koşullarının elverişliliği      C) Yer altı kaynaklarının zenginliği      D) Tarımsal faaliyetlerin gelişmişliği 331.   İnsanların kendilerini doğru ifade edebilmeleri i&ccedi... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

351. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlere yardımcı bilim dallarından biri değildir ?            A)Kimya                                      B) Arkeoloji            C)Coğrafya                                  D) Tarih         352..Aşağıdaki açıklamalardan hangisi özgürlükler kelimesinin içerdiği kavramlar içinde yer alır? A)Her istediğimizi istediğimiz zaman yapabilmek B)Başkalarının haklarını göz önünde tutarak davranışlarımızı biçimlendirmek C)Herhangi birisinin kontrolü altında yaşamak D)Kendi haklarımız için başkalarını haklarını çiğnemek 353.Bir yerin yerleşim merkezi olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? A)İş imkanlarının çokluğu B)İklim şartlarının uygun oluşu C)Nüfusunun fazla oluşu D)Hizmet sektörünün gelişmiş oluşu 354.  Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının görev ve sorumlulukları arasında yer almaz? a- Dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri hızlı ve doğru bir biçimde topluma aktarmak b- Toplumsal sorunların çözülmesine katkı sağlamak c- Bireylerin temel hak ve sorumluluklarını öğrenmesine yardımcı olmak d- Toplumun nasıl yönetileceğine karar vermek 355. Basın ve yayın organları bir haberi hazırlarken haberin niteliği ile ilgili aşağıdakilerden  hangisine dikkat etmek zorunda değildir?  a- Gerçek olmasına b- Popüler olmasına c- Toplumu ilgilendirmesine d- Kamu yararı bulunmasına 356.-Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedenlerinden biri olamaz? A-   İş i... Devamı

31 01 2013

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI

1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir? a) Almanya b) İtalya c) Rusya d) Avusturya-Macaristan   2-) Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır? a) Kafkas b) Kanal c) Suriye d) Çanakkale   3-)Mondros Ateş Kes Antlaşması’na Osmanlı Devleti’nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetlerine en yakın antlaşma devletleri kumandanlığına teslim olacaktı Bu madde, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi özelliğine örnektir? A)Osmanlı Devleti’ni güçsüz duruma düşürme B)Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya adlarını kullanma C) Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığını tanıma D) Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle bağlantısını kesme   4-). Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye Kavala Bulgaristan’a Yanya Selanik ve Girit Adası Yunanistan’a verilmiştir. Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir? A)Ege hava sahası B)Anadolu’ya yakın olan Yunan Adalarının durumu C)Ege denizi kıta sahanlığı D)Batı Trakya’da kalan Türklerin  durumu   5-). Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir? A) Sömürgecilik yarışı. B) Siyasi bloklaşma C) Hızlı silahlanma D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması   6-) Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir? A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için. B) Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması. C) Halifenin dinsel gücünden yararlanmak. D) Rusya’ya yardım... Devamı

31 01 2013

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI

26-) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir? a. ) Fransa b. ) İtalya c. ) ABD d. ) Ermenistan   27-) I. Dünya Savaşı’nı sonuçlandıran antlaşmalardan hangisi bir öncekini tamamlayıcı ve tekrarlayıcı niteliktedir? a. )Versay b. ) Triyanon c. )Nöyyi d. )Sevr   28-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir? a) Kaybedilen yerleri geri almak b) Yeni cepheler açmak c) Sömürgeler elde etmek d) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak   29-) Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir? a) Yeni cepheler açmak b) Ruslarla işbirliği yapmak c) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak d) Halifelik nüfuzundan yararlanmak   30-)Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere uğraması  ihtimaline karşı  kurulmuş olan    bölgesel kurtuluş hareketleridir. Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade, ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir? A)İzmir Reddi İlhak Cemiyeti B) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti C) Milli Kongre Cemiyeti D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti   31-)Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti. Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir? A) İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması B) Halkın elinde daha fazla silah bulunması C) İşgallerin bölgesel olması D) İstanbul Hükümeti’nin halkı bizza... Devamı

31 01 2013

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI

76-Aşağıdakilerden hangi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme sebebi değildir? a) Kaybedilen toprakları yeniden alma arzusu b) Cumhuriyet rejimi ilan etmek c) Almanların savaşı kazanacağı düşüncesi d) Enver Paşa ile İttihat ve Terakki Partisi’nin Alman hayranlığı   77-)Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı esnasında rejim değişikliğine uğrayarak savaştan çekilmek zorunda kalmıştır? a) İtalya b) Almanya c) Avusturya d) Rusya   78-) M. Kemal Atatürk aşağıdaki savaşlardan hangisinde aktif olarak görev almamıştır? a) 1. Dünya Savaşı b) Trablusgarb c) Kurtuluş Savaş d) Balkan Savaşı   79-) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir? a) Mavri Mira b) Kilikyalılar c) Pontus d) İngiliz Muhipler Cemiyeti   80-)1. Dünya savaşında Almanya’nın Osmanlı Devletini yanına çekmek istemesinin sebeplerinden biri değildir? a-) Doğudaki cephe yükünü hafifletmek b-)Osmanlı devletinin büyük askeri gücünden yararlanmak istemesi c-) Osmanlı devletinin halifelik gücünden yararlanmak istemesi d-)İngiltere’nin  sömürgelerine giden yolları kapatabilmek için   81-)Mondros Ateşkes antlaşmasının 24. maddesine göre “Altı doğu ilinde bir karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilebilecekti. ” İtilaf devletleri bu madde ile ne amaçlamıştır. a-)Doğuda bir Ermeni devleti kurabilmek. b-) Doğuda bir Kürt devleti kurabilmek c-)Doğuyu İngiliz himayesine bırakmak d-) Doğuyu Fransız himayesine bırakmak   82-) I. Rusya'ya yardım etmek II. Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cepheyi açmışlardır. ? A) Kafkasya B) Çanakkale C) Kanal D) Irak   83-)1909 yılında Me... Devamı

31 01 2013

8.SINIF TEST VE SORULAR

51-) Birinci Dünya Savaşının başlıca sebepleri I-Sömürgecilik II-Milliyetçilik akımı III-Silahlanma ve bloklaşma IV-Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenemez? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV   52) Osmanlı devleti Fransız İhtilalinin en çok hangi ilkesinden olumsuz etkilenmiştir? a-Özgürlük b-Milliyetçilik c-Eşitlik d-Adalet   53) Osmanlı devleti 1. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır? a-Kafkasya b-Çanakkale c-Trablusgarp d-Irak   54-) Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını tahsil  etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir? A-İttihat ve Terakki Cemiyeti B-Düyun-u Umumiye C-Kapitülasyonlar D-Kanunu esasi   55-) Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir? A-Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması B-Üçlü İttifak’ın kurulması C-Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi D-Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi   56-)Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin  I. Dünya Savaşı’na  kendi yanında girmesini istemesinin nedenlerinden biri değildir? a. ) Yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yaymak istemesi b. ) Süveyş kanalını denetim altına alarak İngiltere’nin sömürgelerine ulaşmasını engellemek c. ) Osmanlının eski gücüne kavuşmasını sağlamak d. ) Osmanlı padişahının halifelik nüfusundan faydalanmak istemesi   57-)Aşağıdakilerden hangisi   I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden değildir? A-Sömürgecilik ... Devamı

31 01 2013

8.SINIF TEST

101-)Fransız İhtilali’nin ortaya çıkarak, Avrupa’yı etkileyen imparatorlukların yıkılmasına, isyanların çıkmasına sebep olan düşünce hangisidir? A- Bağımsızlık B- Özgürlük C- Eşitlik D- Milliyetçilik   102-) Aşağıdakilerden hangisi kapitülasyonların sonucu değildir? A- Üretim durma noktasına geliştir. B- Borç para alındı. C- Eşitlik fikri ortaya çıktı. D- Osmanlı İmparatorluğu toprakları açık Pazar haline geldi.   103-Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesine dayanarak İtilaf devletleri yurdumuzu işgal ederken İstanbul Hükümeti bu duruma kayıtsız kalmıştır. Halkın bu duruma öncelikli tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A) Saltanatı kaldırmak B) Amasya Genelgesini yayınlamak C) Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri’ni kurmak D) Misak-ı Milli kararlarını yayınlamak   104-) Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları B) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması C) Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi D) İttihat ve Terakki Partisinin Almanya’ya hayranlık duyması   105-) Osmanlı topraklarının işgal edilmesi üzerine kurulan yararlı cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni bir devlet kurmak B) Bölgesel kurtuluş yolları aramak C) İtilaf devletleri ile birlikte savaşmak D) Manda ve himaye fikrini halka kabul ettirmek   106-) Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girmesiyle Kafkasya, Çanakkale, Suriye, Yemen, Ve     Kanal gibi yeni cepheler açılmıştır? Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Savaşın geniş bir alana yayıldığı B) Rusya’nın Erzurum’a kadar ilerlediği C) Osmanlı devletinin yeni topraklar kazandığı... Devamı

31 01 2013

İnkılap tarihi test soruları

  8. Sınıf Sosyal Karma Test Soruları 1)Türkiye’de aşağıdaki demokrasi çeşitlerinden hangisi uygulanmaktadır? A)Temsili demokrasi B)Doğrudan demokrasi C)Yarı doğrudan demokrasi D)Özgürlükçü demokrasi   2)Türk Milleti adına yasama (kanun koyma, kanun yapma) yetkisini hangi devlet organı kullanır? A)Bakanlar Kurulu B)Cumhurbaşkanı C)Mahkemeler D)TBMM   3)Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında mitingler ve gösterilerle işgallerin protesto edilmesini istemesinin temel nedeni nedir? A)Bölgesel direniş örgütlerine yardım sağlamak. B)Milli Kongreler düzenlemek. C)Düzenli bir ordu kurabilmek. D)Kurtuluş için milli bilinci uyandırmak.   4)Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı oluşan ilk silahlı birlikler aşağıdakilerden hangisidir? A)Düzenli birlikler B)Kuva-yi Milliye C)Kuva-yi İnzibatiye D)Halifelik Ordusu   5)Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı durumlar arasında yer almaz? A)Seferberlik B)Sıkıyönetim C)Seçim D)Savaş   6)Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında düşmanı yurttan atmak amacıyla direniş hareketini kırmak için, milli çıkarlarımıza aykırı faaliyet gösteren cemiyetlerden biridir? A)Teali İslam Cemiyeti. B)Milli Kongre Cemiyeti C)Kilikyalılar Cemiyeti D)Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti.   7)Çanakkale Savaşı sonucunda yardım almayarak savaştan çekilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? A)Fransa B)Rusya C)İngiltere D)Almanya   8)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı neticesinde kurulan devletlerdendir? A)Almanya B)Avusturya C)İngiltere D)Polonya   9)Aşağıdakilerden hang... Devamı

31 01 2013

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI

  TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI   1- Birinci Dünya Savaşı sonunda; I- Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun   parçalanması ve toprakları üzerinde yeni devletlerin kurulması II- Almanya’da krallığın yıkılarak cumhuriyetin ilan edilmesi III- Avrupa haritasının yeniden çizilmesi IV- Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti’nin kurulması Durumlarından hangisi veya hangileri, savaştan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) III ve IV   2. -Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu’dan hiçbir şekilde göç edilmeyecek” kararını almakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir? A Halkın padişaha olan bağlılığını artırmayı B)Anadolu’da yeni bir hükümet kurmayı C)Anadolu hareketini İstanbul Hükümeti’ne bağımlı hale getirmeyi D)Bölgede Türk nüfusunu sayı bakımından azınlıklara oranla güçlü tutmayı   3)Malazgirt Savaşından sonra Selçukluların Anadolu’da Bizans’a karşı kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? A)Miryakefalon B)Pasinler C)Kösedağ D)Yassıçimen   4)”Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar. ” Manevi mirasa sahip çıkacaklar kimlerdir? A)Genç olanlar B)Akla ve bilme önem verenler C)Çalışkan olanlar D)Halkçılığı benimseyenler   5)Fransız İhtilali’nin yaydığı düşüncelerden hangisi Osmanlı İmpa... Devamı

31 01 2013

8.SINIF Seviye Tespit Sınavı

  01)Mondros Ateşkesinden sonra yaygınlaşan işgaller karşısında Türk Milletini bir arada tutan güç daha çok hangi ilke ile ilgilidir? A)Cumhuriyetçilik B)Milliyetçilik C)Halkçılık D)Devletçilik   02)Millet egemenlik hakkını kimseyi aracı yapmadan bizzat kullandığı yönetim şekli hangisidir? A)Doğrudan demokrasi B)Yarı doğrudan demokrasi C)Meşrutiyet D)Oligarşi   03)Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kurulunun üyesi değildir? A)Ulaştırma bakanı B)İçişleri bakanı C)Kuvvet komutanları D)Başbakan   04)Kuva-yi Milliye’nin amacı vatanı işgal eden düşman kuvvetlerini yurttan atmaktır. Kuva-yi Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Parçaya göre, Kuva-yi Milliye’nin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur? A)Direniş amacıyla kurulan birlikleri toparlama B)Kurulacak yeni yönetimin ilkelerini anlatma C)Türk insanında mücadele bilinci oluşturma D)Türk insanının özgürlük isteğini dünyaya anlatma   05)Amasya genelgesinde yer alan “Askeri ve sivil örgütler hiçbir şekilde değiştirilmeyecek, komuta ve yönetim kesinlikle başkalarına devredilmeyecektir” hükmü ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A)Ülke bütünlüğünü sağlamak B)Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı konulmasını sağlamak C)İstanbul hükümeti ile uyumlu bir çalışma ortamı sağlamak D)İşgalci güçler teslimiyetini engellemek   06)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kaleme aldığı... Devamı

31 01 2013

1. Ünite İnkılap Tarihi Test 400 Soru

  Bir Kahraman Doğuyor  1.   Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Bey'in yukarıdaki sözüne bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Mustafa Kemal askeri yetenekleri ile ön plandadır. B) Mustafa Kemal çevresinden etkilenmemiştir. C)Mutafa Kemal farklı siyasi görüşleri savunmuştur. D) Mustafa Kemal eğitim ve öğrenimin önemini anlayan bir aile ortamında yetişmiştir.   2. Mustafa Kemal, toplumun huzurunu, güvenini ve geleceğini aile mutluluğunun sağlanmasında görmüştür. Buna göre Mustafa Kemalin aşağıdaki sözlerinden hangisi bu görüşünü kanıtlar niteliktedir? A) Ya İstiklal Ya Ölüm! B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. C) Uygarlığın esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. D) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.   3. Mustafa  Kemal  aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim görmemiştir? A)  Robert Koleji B) Manastır Askeri İdadisi C) Askeri Rüşdiye D) Harp Akademisi   4. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde almıştır? A) Sakarya Savaşı      C) Trablusgarp Savaşı B) I. Dünya Savaşı      D) Büyük Taarruz   5.     Yukarıda verilen, Sosyal Bilgiler öğretmeninin söylediklerine bakarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Ülke sorunlarına karşı duyarlıdır. B) Sorunların çözümünde tarih biliminden de yararlanmıştır. C) Avrupa'nın örnek  alınması  gerektiğini savunmuştur, D) Okumak hayatının önemli bir parçasıdır. 6.  Mustafa Kemal Paşa'nın yukarıda ... Devamı