13 07 2013

1. Dünya Savaşında Türk Cepheleri

1. Dünya Savaşında Türk Cepheleri Osmanlı Devletinin savaşa katılmasıyla savaş alanı genişlemiştir. Birçok cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti’nin hareket planının esasını, İttifak Devletleri’nin Avrupa da ki yükünü hafifletmek oluşturmaktadır. Bu amaçla 3 aşamalı şu plan uygulanacaktır: Ruslara karşı; Orta Asya’daki ve Kafkasya’daki Müslümanların, halifenin ilan edeceği cihat çağrısı ile harekete geçirilmesi. İngilizlere karşı; Habeşistan, Sudan, Trablusgarp’daki Müslümanların yine halifenin cihat çağrısı ile harekete geçirilmesi. Boğazların Türk ve Alman kuvvetlerince ortak savunulması. Bu planla; Kafkasya’da Ruslar, Suveyş’de İngilizler meşgul edilerek, Almanya ve Avusturya’nın yükü hafifletilecek, İngiltere’nin Hindistan ile olan deniz yolu bağlantısına engel olunacak ve güneyde ki zengin petrollerden ittifak devletlerinin yararlanması sağlanacaktır. I. Dünya Savaşında bu amaçla Türk Ordusu şu cephelerde savaşmıştır. 1-Çanakkale Cephesi: İngiliz ve Fransız ortak saldırılarına karşı savaşılan bu cephede gerçekleşen muharebeler, Türkler açısından savaşın en önemli olayıdır. Çanakkale’de bir cephe açılmasının sebebi, İtilaf devletleri açısından şöyledir: Çanakkale boğazını geçmek, İstanbul’u ele geçirmek, Osmanlı devletini savaş içinde çökertmek, sonrada müttefikleri Rusya’ya yardımda bulunmaktır. İtilaf devletleri yetkililerinin düşüncesine göre; Osmanlı Devletinin savaş dışı bırakılmasıyla Süveyş kanalı ve Hint Yolu üzerindeki Osmanlı baskısı kalkacak, Balkan Devletleri’nin İttifak Devletleri saffında yer almaları önlenecektir. Çanakkale Savaşlarında Tümen Komutanı ... Devamı

13 07 2013

I.DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI

1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Dünyanın büyük devletlerinin Avrupa’da, Ortadoğu’da, Afrika’da ve Uzakdoğu’da geniş bir alanda ve açık denizlerde, o zamana kadar görülmemiş büyüklükte ve uzun süreli savaşına I. Dünya Savaşı denilmektedir.   I. Dünya Savaşına yol açan nedenleri şunlardır: 1-Ekonomik Rekabet ve Sömürgecilik: Sömürge edinme ve dış yatırımlarla gelişen ekonomik rekabet, savaşın en önemli sebeplerinden biridir. Sömürgecilik anlayışı, Rönesans’tan sonra Sanayi Devrimi ile önem kazanmış, ham madde ve Pazar arayışı gelişmemiş, ham madde kaynakları zengin ülkelerin sömürge olarak kullanılması arzusunu kamçılamıştır. Öncülüğünü İngiltere’nin yaptığı sömürgecilikte İngiltere’yi Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Rusya gibi ülkeler izlemiştir. Sömürgecilik kervanına ABD’nin de katılmasıyla sömürgecilik anlayışı Pasifik Okyanusuna da egemen olmuştur. Bunun yanı sıra büyük devletlerin çeşitli ülkelerde maden, demiryolu, deniz işletmeleri vb dış yatırımları da vardır. 2-Avrupa’da Alman-Fransız; Balkanlar’da Rus-Avusturya Rekabeti: Avrupa’daki Alman-Fransız anlaşmazlığı savaşın diğer bir nedenini oluşturmaktadır. Alman milli birliğinin kurulması aşamasında Almanlar Fransızları yenmişler ve yer altı kaynakları açısından zengin Alsace-Lorraine’i Fransa’dan almışlardır. Bu tarihten itibaren Fransızlar bunu ulusal bir sorun haline getirmişlerdir. Diğer yandan Balkanlarda da Rusya ile Avusturya arasında çekişme vardır. Akdeniz’e açılmak isteyen Rusya, Panslavizm politikasıyla Balkanları nüfuzu altına almak istemektedir. Aynı şekilde Avusturya’da Balkanlarda egemenlik kurmak istemektedir.... Devamı

13 07 2013

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN YÖNETİM YAPISI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN YÖNETİM YAPISI YÖNETİMİN ÖZÜ Devlet, toplum yararına çalışan, toplum içerisinde ilişkileri düzenleyen, toplumun uyacağı kuralları koyan ve halkını iç ve dış tehditlere karşı koruyan düzene denir . Anayasamıza göre egemenliğin sahibi Türk milletidir. Millet, egemenlik hakkını Anaya¬sanın koyduğu esaslara göre yasama, yürütme ve yargı organları eliyle kullanır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, yasama TBMM, yürütme hükümet, yargı ise bağımsız mahkemeler tarafından yapılır. Bu faaliyetlerin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesine “Güçler Ayrılığı İlkesi” denir. YASAMA Millet, kendi hâkimiyetine dayanarak ka¬nun yapma yetkisini kabul ettiği bir organa verir. Anayasamıza göre, yasama organı TBMM’dir. Bu yetki devredilemez. TBMM genel oyla se¬çilen 550 milletvekilinden oluşur. TBMM’nin Görevleri • Kanun koymak, değiştirmek ve kaldır¬mak. • Bakanları denetlemek, • Para basılmasına karar vermek, • Cumhurbaşkanını seçmek, • Savaş ilanına karar vermek, • Uluslararası antlaşmaları onaylamak. • Bütçe ve kesin hesap tasarılarını görüş¬mek ve kabul etmek, • Genel ve özel af ilanına karar vermek • TBMM, seçimlerin yenilenmesine karar vermek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ,hükümetin yaptığı işleri meclis araştırması, meclis soruş¬turması ve gensoru yollarıyla denetler. Yapılan işlerde yetkiyi kötüye kullanma ya da yasalara ay¬kırı bir durum bulunduğunda meclis, hükümeti “güvenoyu vermemek” yoluyla düşürebilir YÜRÜTME Yürütme kanunları uygulama yetkisidir. Bu yetki ülkemizde anayasaya uygun olarak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulun... Devamı

13 07 2013

AHİLİK EĞİTİMİ

AHİLİK EĞİTİMİ              Anadolu’da 13. yüzyılda kurulmuş esnaf ve sanatkârlar birliğine “AHİLİK” denir. Şehirlerde oturan esnafın aralarında birleşerek kurdukları dini ve ekonomik özellikte bir teşkilattır. “ahi” kelimesi “kardeş” anlamına gelir. Ahiler, esnaf, tüccar ve diğer sahalardaki meslek grupları örgütlenmelerini sağlamış, böylece yerleşim merkezlerinde sosyal ve ekonomik düzenin kurulması yanında kültürün de gelişmesini sağlamıştır. Ustalığı tamamlayan kişiye Şet Töreni düzenlenir. Ahi babadan aldığı izine Destur denir. Ahilik eğitimde çırağın ahlâki eğitimine de çok önem verilirdi. Ahilik teşkilatının kurucusu, Ahi Evran’dır. Aslı adı Şeyh Mahmut Nasuriddin’dir. Ahi Teşkilatının Görevleri                                                Üye sayısını, malların kalitesini ve fiyatları belirlemek    Arz-talep dengesine dikkat etmek    Müşterilerin haklarını korumak    Üretimi ihtiyaca göre belirlemek    Mesleğe yeni eleman kazandırmak, yani yetiştirmek    Sanatkârlara sanat ahlakını yerleştirmek    Esnaf ile hükümetin ilişkilerini düzenlemek    Üyelerin zararlarını karşılamak ve kredi vermek    Çalışamayacak durumdaki üyelerini korumak, esnaflar arasında haksız rekabeti önlemek    Şehirlerde güvenliği sağlamak NOT: Her esnaf ve sanatkâr (derici, kuyumcu, ayakkabıcı, aşçı vs.) teşkilata girebilirdi. Sadece avcılar, cellatlar (can aldıkları için) giremezdi. NOT: Ahili... Devamı

13 07 2013

TARİHTE TOPRAK YÖNETİMİ

TARİHTE TOPRAK YÖNETİMİ    Hititler döneminde; toprak devletin malı idi. Kral, bu toprakları üretim yapılması için (işletmeleri için) komutan ve valilere veriyordu. Buna karşılık, bu komutan ve valiler, orduya asker besliyorlardı.    Ortaçağ Avrupası’nda; Feodalite (Derebeylik) adı verilen bir düzen vardı. Feodalite (Derebeylik): - Kavimler göçü sonunda oluşan boşluktan yararlanan kişiler toprakları egemenliği altına alıp üzerindeki insanları kendine bağladığı sistemdir. Kısaca zengin toprak sahibi kişiler diyebiliriz.  İnsanlar eşit değildi. En üst tabakada KRAL, sonra SOYLULAR, en alt kesimde ise SERF’ler bulunurdu. Toprak feodal beyler arasında paylaşılmıştır. Ekonomik güç feodal beylerin elinde olduğu için Kral’a her istediklerini kabul ettirebiliyorlardı. Serf’ler toprakla beraber alınıp satılabilen sürekli toprak işçisi olan kişilerdi. Senyörler (feodal beyler) toprakların ve bu topraklar üzerindeki her şeyin, çalışanlar dâhil, sahibi idiler. Köylüler bu topraklar üzerinde çalışırlardı, bunun karşılığında para alırlardı. Selçuklularda Toprak Yönetimi    Selçuklularda topraklar, devletin malı sayılırdı ve bu topraklara “miri arazi” denirdi. Miri Arazi 4’e ayrılır: 1.   Has Arazi: Mülkiyeti ve vergi gelirleri sultan ve ailesine ait olan topraklardır. 2.   Vakıf Arazi: Geliri sosyal yardım kurumlarına ayrılan topraklardır. 3.   Mülk Arazi: Görevlerinde başarılı olan devlet adamlarına verilen topraklardır. Bu topraklar kişinin mülkiyeti sayılır, bu toprakları istedikleri şekilde kullanırlardı. 4.   İkta Arazi: Ordu mensupları ile devlet adamlarına hizmetleri veya maaş karşılığı verilen topraklardır. İkta s... Devamı

13 07 2013

REFORM (Yeniden Biçim Verme)

 REFORM (Yeniden Biçim Verme)                                            16. yüzyılda Hıristiyanlığın KATOLİK mezhebinde yapılan değişikliklere ve yeni düzenlemelere “Reform” denir. Reform’un Nedenleri     Katolik Kilisesi’nin bozularak dini amaçlardan uzaklaşması, din adamlarının dini kendi çıkarları için kullanmaları.     Katolik Kilisesi’nin aşırı zenginleşmesi.     Matbaanın etkisi (İncil ve Tevrat’ın çeşitli dillere çevrilerek çok sayıda basılması), böylece din adamlarının anlattıkları ile dini metinlerdeki ifadelerin farklı olduğunun görülmesi.     Rönesans’ın etkisiyle serbest düşüncenin yayılması sonucu din adamlarının tutumu ve kilise uygulamalarının eleştirilmeye başlanması. Rönesans’ın getirdiği özgür düşüncenin etkisi.     Yoksullaşan Avrupalıların kilise mallarına göz dikmesi.     Din adamlarına duyulan güvenin azalması, din adamlarının halkı sömürmesi (endüljans).     Coğrafi Keşifler’in etkisi (yeni yerlerin keşfedilmesi, teknolojide ilerleme, dünya’nın yuvarlak olduğunun keşfedilmesi vs. din adamlarına duyulan güveni sarstı). NOT: Reform ilk olarak Almanya’da başlamış, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. İlk defa Martin Luther başlatmış, uzun mücadelelerden sonra Protestanlık mezhebi kurulmuştur. Endüljans: Orta Çağ Avrupası’nda bir tür günah çıkarma ve ölümden sonra cennete gitmek için Papa'nın sattığı af belgesi. Kilisenin halktan para alarak cennetten toprak satmasıdır. Eng... Devamı

13 07 2013

SANAYİ İNKILABI

SANAYİ İNKILÂBI                   İnsan ve hayvan gücüyle yapılan üretimden makine gücüne dayalı üretime geçişe “Sanayi İnkılâbı” denir. •   Sanayi İnkılâbı ilk olarak 1750’li yıllarda İngiltere’de başlamış, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. •   İngiltere’de, buhar gücü ile çalışan dokuma fabrikalarının kurulması, Sanayi İnkılâbı’nın başlangıcı olarak kabul edilir. Sebepleri o   Bilim ve teknik alanındaki gelişmeler o   Buharın makinede kullanılması o   Coğrafi Keşifler sonucu gelişen sömürgecilik vasıtasıyla sermaye ve hammadde birikimi olması Sonuçları                                                                                                                                                       o   İnsan ve hayvan gücünün yerini makine gücü, küçük imalathanelerin yerini büyük fabrikalar almıştır. o   Buhar ile işleyen makineler çoğaldı, üretim arttı ve milletlerarası ticaret gelişti. Buna karşın emek azalmıştır. o   Üretilen malların fiyatları ucuzladı. Pazar sorunu ortaya çıktı. o   Buhar gücüyle çalışan lokomotifler ve çelik gemiler yapılmış, bu durum ulaşım ve haberleşme alanında kolaylık sağlamıştır. o  ... Devamı

13 07 2013

RÖNESANS

RÖNESANS (Yeniden Doğuş)       15. ve 16. yüzyılda Avrupa’da güzel sanatlar, edebiyat ve düşünce alanında meydana gelen yenilikler ve gelişmelere “Rönesans” denir. Rönesans’ın Nedenleri     Eski Çağ’dan kalma edebiyat, sanat ve bilim eserlerinin incelenip değerlendirilmesi ve üniversitelerde okutulması.     Kâğıt ve matbaanın yaygın olarak kullanılmasıyla yeni buluş ve düşüncelerin her tarafa yayılması, okuma-yazma oranının, bilim ve kültürün artması.     Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’da sanattan ve edebiyattan zevk alan zengin ve üstün bir sınıfın ortaya çıkması.     Avrupa’da oluşan bu zengin sınıfın bilim adamları ve sanatçıları desteklemesi.     Bizans ve Roma dönemine ait eserlerin tanınması ve bunların benzerlerinin yapılmaya çalışılması.     Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşifler sonucu kilise ve din adamlarının inanç ve düşünce üzerindeki baskılarının azalması.     İstanbul’dan ayrılarak İtalya’ya giden bilginlerin eski Yunanca eserleri öğretmesi. NOT: Rönesans ilk İtalya’da başlamış, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Rönesans’ın İtalya’da Başlamasının Nedenleri    İtalya’nın Akdeniz ticaretinden dolayı diğer devletlere göre daha zengin olması    İtalya’da Roma, Helen ve Yunan kültürlerinin izlerinin bulunması                                                                        ... Devamı

13 07 2013

Coğrafi Keşifler

Coğrafi Keşifler Coğrafi Keşifler Nedir 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının Okyanusların ve kıtaların bulunmasına “Coğrafi Keşifler” denmiştir. Önceleri dini ve ilmi amaçlarla başlayan dünyaya yayılma hareketleri 15. yüzyılın ikinci yarısında açık bir şekilde ekonomik amaçlara yönelmiştir.  Yeniçağ Avrupası'nda ticaretin gelişmesi paranın esası olan değerli madenlere ihtiyacı arttırmıştır. Avrupalılar değerli madenlere ulaşabilmek için Asya ve Avrupa'ya seferler düzenlemişlerdir.  Coğrafi Keşiflerin Nedenleri  Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri gemicilik ve coğrafya bilgilerinin artması. Avrupalıların doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşabilmek amacıyla yeni ticaret yolları aramaları.  İstanbul'un fethinden sonra Türklerin doğu ticaret yollarına hakim olmaları ve Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri. *Avrupa'da değerli madenlerin az bulunmasından dolayı kralların (İspanyol-Portekiz) gemicileri desteklemesi. Avrupalıların Hıristiyanlık dinini yaymak istemeleri. Avrupalıların dünyayı tanımak istemeleri.  Keşifler İpek Yolu  Çin'den başlayarak Orta Asya üzerinden Hazar Denizi'nin güneyinden ve kuzeyinden geçerek Trabzon ve Kırım Limanlarına gelen malların buralardan Avrupa'ya ulaştığı yoldur.  Baharat Yolu Hindistan'dan başlayarak İran Körfezi ve Irak üzerinden Suriye Limanlarına veya Kızıldeniz yoluyla Süveyş ve Akabe'ye oradan da kara yoluyla İskenderiye'ye ulaşan yoldur. Uzak Doğu ile yapılan ticaret Venedik ve Mısırlıların elinde bulunuyordu. Bu devletler diğer devletlerin Baharat Yolu'ndan faydalanmasını engellemeye çalışmışlardır.  İlk keşif seyahatleri Atlantik Okyanusu ve Afrika Sahillerinde 14. yüzyılın başlarında Frans... Devamı

13 07 2013

COĞRAFİ KEŞİFLER

COĞRAFİ KEŞİFLER    15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalıların yeni ticaret yollarının, okyanusların ve kıtaların bulunması, bilinmeyen yerlerin keşfedilmesi amacıyla yaptıkları gezilere “Coğrafi Keşifler” denir. Coğrafi Keşiflerin Nedenleri     Doğu ülkelerinin zenginliği ve Avrupalıların buralara gitmek için yeni yollar aramaları.     İpek ve Baharat yolları ile gelen malların çok el değiştirmesinin fiyatları artırması, Avrupalıların bu ticaret mallarını ilk elden almak istemeleri.     Coğrafya bilgisinin ilerlemesi, yeni ve doğru haritaların yapılması.     Pusulanın geliştirilmesi sayesinde gemicilerin, büyük denizlere ve okyanuslara daha kolay açılmaya başlaması.     Dayanıklı ve sağlam gemilerin yapılması, cesur gemicilerin yetişmesi.     İstanbul’un fethinden sonra Türklerin, Doğu ticaret yollarına (İpek ve Baharat yolları) hâkim olmaları ve Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri.     Avrupa’da değerli madenlerin az bulunmasından dolayı kralların (İspanya ve Portekiz) gemicileri desteklemesi.     Avrupalıların Hıristiyanlık dinini yaymak istemeleri.     Avrupalıların dünyayı tanımak istemeleri. KEŞİFLER                                                                                                                                                      İlk keş... Devamı

13 07 2013

İletişim Araçları

" M.Ö 3000 civarında Mısırda HİYOROGLİF adı verilen yazı sistemi bulundu. Bu yazılar insan hayvan ve eşya şekillerinden ve bazı sembollerden oluşmaktaydı " M.Ö 1300 Civarında Mezopotamyada ( Bugünkü Suriye ve Irak toprakları) ilk alfabenin kullanıldığı bilinmektedir " M.S 1045 Mısırlılar tarafından bulunan papirus adlı kağıdı geliştiren çinde ilk kez Pi CHENG adlı mucid matbaa harflerini icad etmiş ve kitap basmıştır. Daha sonraları 1645Avrupada Guttenberg adlı mucit matbaa makinasını icad etmiştir. " 1820 yılında Danimarkalı OERSTED adındaki bilim adamının elektromanyetik akımı keşfetmesiyle günümüzde kullanılan modern iletişim araçlarının temel çalışma prensipleri doğmuştur " 1826 da günümüzde en yaygın iletişim araçlarından biri olan Fotoğrafı Fransız NIEPCE tarafından bulmuştur. " 1936 da İngiliz Cooke ve arkadaşı elektrikli telegrafı icad ettiler. " 1843 de Amerikalı li bilim adamı kendi adı olan ve (.) ve (-) lerden oluşan MORS alfabesini icad etmiştir. Böylece Fransızcada Uzaktan yazma denilen Tele-Graph : Telgraf aleti herkes tarafından kolay kullanılır hale gelmiştir. " 1867 yılında Amerikalı politikacı ve mucit SHOLES ilk daktilo makinasını icad etmiştir. Bu makina yazıyla iletişimde devrim yaratmıştır. " 1876 Yılında Amerikada sağırlar okulunda öğretmenlik yapmakta olan ve bu arada ses üzerine araştırmalar yapan İskoçya asıllı araştırıcı A.Graham BELL elektrik telleri üzerinden ilk insan sesini iletmeyi başarmış ve bu aletin adına Tele-Phone : Telefon yani uzaktan konuşma adını vermiştir. BELL ile yardımcısı Watson arasında 10Mart 1876 da odadan odaya gerçekleşen bu buluş modern iletişimin başlangıcı sayılmaktadır.  " 1877 yılında Amerikalı araştırmacı EDİSON FonoGraf denilen ve ses kaydetmeye yarayan ilk aleti icad etmiştir. İlk kez köpeğinin sesini kaydettiği bu c... Devamı

13 07 2013

2007–2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER 7.SINIFLAR

Adı-                     Soyadı:                          Sınıfı:                                No: 2007–2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER 7.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULAR A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden uygun olanları yazınız? (30 puan) “RTÜK, kitle iletişim araçları, iletişim,nüfus yoğunluğu,  televizyon , konut dokunulmazlığı” 1-) Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına ................... denir. 2-) ............................. ülkemizde TV ve radyo yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kurumdur. 3-) Bir kişinin izni olmadan evine girilmesi …………... ............................................’nın çiğnendiğini gösterir. 4-) Kişilerin görüşlerini gazete, dergi, radyo, televizyon gibi ................. ..................... ...................... ile iletmesi kitle iletişim özgürlüğü sayesinde gerçekleşir. 5-) İnsanlar arasındaki iletişim sınırını ortadan kaldıran ve en hızlı şekilde iletişimi sağlayan kitle iletişim aracı................’tir. 6) Kilometrekareye düşen insan sayısına………………………… denir. B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına( D) ,  yanlış olanların başına  (Y)  yazınız? (25 puan) 1)  (     ) Farklı fikirlerin ortaya atılması, tartışılması toplumsal bölünmelere yol açar. 2) (     ) Kitle iletişim araçları insanlar arasında bilgi alışverişini ... Devamı

13 07 2013

Sosyal Bilgiler 7 Dersi 1. Yazılı Yoklaması

Sosyal Bilgiler 7 Dersi 1. Yazılı Yoklaması  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile gösteriniz.  1-   Bireyin yüz ifadesi iletişimi olumlu ya da olumsuz etkiler………….…………….… (…)  2-   TV, İnternet  gibi kitle iletişim araçları aile içi iletişimi güçlendirir. .………….. … .(…)  3-   İletişimde dinlemek de çok önemlidir ………….………………….…..……………..(…) 4-   Devlete ait olan TV-Radyo kurumunun adı RTÜK’tür.………………..……………..(…) 5-   Anadolu Ajansı Atatürk tarafından kurdurulmuştur. …………………..……………..(…)  6-   Sanayi Tesislerinin çok olduğu yerler genelde kalabalık nüfusludur …..…………….(…)  7-   Ankara’nın nüfusu Başkent olmasından sonra hızla azalmıştır………………………..(…)  Boş bırakılan yerlere aşağıda verilen kelime veya gruplardan uygun olanı yazınız.     Eğitim-öğretim, Hakimiyet-i milliye, Fatih, II. Mahmud, yoğun, özgürlüğü, TRT, iletişim, hak  1-   İstanbul ……....... nüfuslu illerimizden birisidir.  2-   Osmanlı Devleti zamanındaki ilk nüfus sayımı padişah ……………. zamanında yapılmıştır.  3-   Ana... Devamı

13 07 2013

. 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı 7.sınıflar 1.dönem 1. yazılı

.  2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı  7.sınıflar  1.dönem 1. yazılı 1.1945 yılında nüfusta azlamanın asıl sebebidir?      A)2.dünya savası      B)kadınların iş hayatına atılması      c)Doğumdan çok ölum olması      d)kurtulus savası  2.Anadolu'nun ilk Türk Beylikleri Dönemine ait Erzincan ve Divriği çevresinde bulunan tarihi kalıntılar, hangi beylik döneminden kalmıştır? A) Saltuklular B) Mengücekliler C) Danişmentliler D) Artuklular 3. Milli Mücadele döneminde yurt işgal altında olduğu için iletişim oldukça güçlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi o dönemde iletişimi sağlayan organlardan birisidir? A) TRT B) İstanbul Radyosu C) Cumhuriyet Gazetesi D)anadolu ajansı 4..Öğüt Vermek  Göz teması kurmak - Dinlemek - Soru sormak Yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesi kişiler arasında zaman zaman iletişimsizliğe sebep olabilir? A) 1  B) 2  C) 3  D) 4   5.Antalya Bölümü'nde görülen geçici nüfus artışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarım B) Turizm C) Ulaşım D) Bitki örtüsü 6.Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki "İrade-i Milliye"dir. Gazete kongrenin yayın ve propaganda organı olarak 4 Eylül 1919'dan itibaren yayınlanmaya başlamıştır. - Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ikincisi ise Hakimiyet-i Milliye'dir. Bu gazete ulusal bağımsızlığın öncüsü olmuş, devletin sözcülüğünü yapmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bağımsızlık mücadelesinde basın destekçi olmuştur. B) Atatürk iletişim konusunda topluma öncü olacak çalışmalar yapmıştır. C) Devlet&ccedi... Devamı

13 07 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. DÖNEM 1. SINAV SORULARI

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. DÖNEM 1. SINAV SORULARI  Çaka Bey, Trakya'daki Peçeneklerle birleşip Bizans İmparatorluğu'nu ele geçirmek istemişti. Oysa Bizans, Anadolu Selçukluları'nı yanına alıp onu alt etmeyi başardı... //temsili resmi 1. Çaka  Beyliği  'nin en önemli  özellikleri nedir ? yazınız(10 P) 2)1945 yılında  nüfusumuzun azalma  nedeni nedir? yazınız.(10p) 3. Geçici Göç , Beyin Göçü ,Dış Göç  göçlerinin tanımını yazınız  ve bunlara örnek veriniz (10p) 4.  6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı bir yandan milli birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı Türk halkını uyarırken diğer yandan da Büyük Millet Meclisi'nin kararlarını günü gününe halka ileterek hükümet ile halk arasındaki bağlantıyı sağlamıştır. Parçada verilen bilgiler Anadolu Ajansı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermemiştir? A) Hükümet ile halk arasındaki iletişimi nasıl sağlamıştır? B) Günümüzde nasıl bir yayın politikası izlemektedir? C) Milli mücadeledeki rolü nedir? D) Hangi tarihte kurulmuştur?(5 puan)                        5.Milli Mücadele döneminde yurt işgal altında olduğu için iletişim oldukça güçlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi o dönemde iletişimi sağlayan organlardan birisidir? A) İstanbul Radyosu B) Cumhuriyet Gazetesi C) Anadolu Ajansı   D)Trt 6.Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki "İrade-i Milliye"dir. Gazete kongrenin yayın ve propaganda organı olarak 4 Eylül 1919'dan itibaren yayınlanmaya başlamıştır. - Atatürk tarafından ... Devamı

12 07 2013

DEMOKRASİNİN SERÜVENİ

6-B Bilge Türktaş Yunanca halk anlamına gelen - - - - -  ile güç, iktidar, kuvvet anlamlarındaki kratos  kelimeleri demokrasiyi oluşturmuştur. demos  İslam öncesi Türk devletlerinde, devlet işleri - - - - - - - - ‘da görüşülürdü. kurultay II. Abdülhamit 1876’da  Kanuni    - - - - - ‘yi ilan etmiştir. esasi Egemenliğin tek kişinin elinde olduğu yönetim şekline  - - - - - - -  denir. monarşi Egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimine  - - - - - - - - -  denir. demokrasi Din egemenliğine dayalı olan yönetim şekline  - - - - - - - -  denir. teokrasi   Egemenliğin belli bir grubun elinde olduğu yönetim şekline  - - - - - - - -  denir. oligarşi Ülke yönetimi için gerekli yasaları yapma ve bu yasaları uygulama gücüne - - - - - - - - -  denir. egemenlik Seçimlerde oy kullanma yaşı  - - dir. 18  - - - - -    Carta özgür kişilerin haklarını güvence altına almıştır. magna  Demokrasilerde kanunları  - - - - - -  yapar.meclis - - - - - - - - - -  rejiminde halkın çoğunluğunun fikri önemlidir. cumhuriyet Milletin egemenliği,- - - - -  ve - - - - - - -  hakkının kullanılmasıyla ortaya çıkar. seçme – seçilme  - - - - - -    - - - - - - - -   mecliste halkın görüş ve isteklerini temsil ederler. siyasi partiler İlk demokratikleşme hareketi  - - - - - ‘da başlamıştır. atina Tarihte bilinen ilk yasa Sümer Kralı    - - - - - - - -  tarafından hazırlanmıştır. urgakina Kralın yanında halkın yönetime katıldığı yönetim şekline - - - - - - - - - -  denir.   meşru... Devamı

12 07 2013

ÜLKEMİZ VE DÜNYA

Ülkemiz ve DÜnya Doğru Yanlış Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika yani Eski Dünya Kıtaları olarak bilinen üç kıtanın birleşme noktasıdır.                       Doğru Dünyadaki kara parçalarına insanlar aynı oranlarda yerleşmiştir. Yanlış  Bazı yerlerde hiç nüfus yoktur.    Doğru   Türkiye zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahiptir. Doğru Ortadoğu'nun en önemli iki akarsuyu Fırat ve Dicle nehirleri Türkiye'den doğmaktadır. Doğru Türkiye Asya ile Avrupa arasında, ekonomik bakımdan gelişmiş Avrupa devletleri ile petrol bakımından zengin Orta Doğu ülkeleri arasında doğal bir köprü görevi yapar. Doğru Ülkemiz tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bunların geleceğe aktarılmasını sağlamıştır. Doğru Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle dört mevsimin yaşandığı ender ülkelerden birisidir. Doğru Ülkemiz hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılığın yaygın biçimde yapıldığı bir yerdir. Doğru Dünyada bazı yerlerde nüfus yoğunluğu az, bazı yerlerde çoktur. Doğru İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için en uygun olmayan sahaları seçmişlerdir. Yanlış Dünyada insanların yoğun yaşadığı alanlar, ılıman iklimlere sahip, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yapmaya elverişli ve sanayi için ham madde ihtiyacını giderecek madenlere sahip alanları olmuştur. Doğru Dünyanın en yoğun nüfuslu alanları ilk yerleşim yerlerinin kurulduğu alanlarda toplanmıştır. Doğru Avrupa özellikle dünya otomotiv ve eczacılık ürünleri sanayisinde dünyanın en önemli ülkelerindendir. Doğru Avrupa sanayisinin hızla gelişmesi nedeniyle sanayi... Devamı

12 07 2013

ÜLKEMİZ VE DÜNYA

Su kaynaklarının olduğu yerde nüfus yoğun olur. Buna en güzel örneklerden birisi de --- nehridir. Nil Madenciliğin ve buna bağlı sanayinin olması ile nüfusu yoğun olan yer--------- şehrimizdir. Zonguldak Balıkçılık ,ormancılık,arıcılık-----faaliyetleridir. Doğal Bir ülkenin başka ülkelere mal satmasına -------  denir. İhracat Turizm faaliyetleri ------ sektörüne girer. Hizmet Dünyanın en kalabalık ülkesi --- dir. Çin Ekonomik faaliyetler Tarım, Hizmet ve ------ olmak üzere 3 grupta incelenir Sanayi En fazla nüfusa sahip kıta ---- dır Asya Başka ülkelerden mal satın almasına ------- denir. İthalat Mal ve hizmetlerin alım ve satımı ülke içinde olursa buna ---------denir. İç Ticaret Ülkeler arasında yapılan alım satım işlemlerine ---------- denir. Dış Ticaret Azarbeycan önemli ----- ve -------- üretici ülkelilerindendir. Petrol, Doğalgaz -------------nüfusun seyrek olduğu yerlerin başında gelmektedir. Kutup Bölgeleri Sanayi ve Ticaretin en yoğun olduğu yerlerden biride ------------ dır. Kuzey Amerika Gözlem evleri dışında yerleşim olmayan kıta,  ---------- dır. Antartika ---------------gibi yüksek ve engebeli alanlar nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Himalaya dağları ------------'nda yükseltinin az olması tarımsal faaliyetleri ve yerleşmeyi kolaylaştırmıştır. Avrupa Kıtası Ekvatoral bölgede yer alan ------ ve Kongo havzalarında yıl boyunca süren aşırı sıcaklık ve nem yerleşmeyi olumsuz etkiler. Amozon  Dünyada nüfusun çok büyük bir kısmı, ılıman ----- koşulları olan yerdedir İklim Dış Ticaret -------arasında yapılır  Ülkeler Dönenceler çevresinde ve orta kuşakta deniz etkisinde kaplı yerlerdeki -------- vahaların dışında yerleşme rastlanmaz. çöller T&... Devamı

12 07 2013

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

TİCARET Üretilen mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına ticaret denir. İç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İç Ticaret Ülke sınırları içinde, bölge ve bölümler arasında yapılan ticarete iç ticaret denir. Türkiye’de çok canlı bir ticaret vardır. Bunda etkili olan faktörler şunlardır: •   Sanayi kuruluşlarının dengesiz dağılımı  •   Bölgeler arasında yetişen tarım ürünlerinin farklı olması  •   Nüfusun dengesiz dağılımı  •   Hayvansal maddelerin her yerde üretilememesi  Ülkemizde bazı il merkezleri ticaret şehirleri özelliği kazanmışlardır. Bunlar, İstanbul, Bursa, İzmit, İzmir, Denizli, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Malatya gibi illerdir. Bu merkezlerde ticaretin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmalarının büyük etkisi olmuştur. İhracat (Dış satım): Bir ülkenin başka ülkelere yaptığı satışlardır.  İthalat (Dış alım): Bir ülkenin başka ülkelerden aldığı mallara denir. 2. Dış Ticaret Bir ülkenin başka ülkelerle yaptığı alışverişe dış ticaret denir. Dış ticaretin para karşılığına dış ticaret hacmi denir. Gelişmiş ülkelerde dış ticaret hacmi fazla, gelişmemiş ülkelerde düşüktür. Yine, gelişmiş ülkelerde ihracat, genelde ithalattan daha fazladır. Bu ülkeler dışarıdan daha çok hammadde alıp dışarıya işlenmiş sanayi ürünleri satarlar. Az gelişmiş ülkeler ise dışardan daha çok işlenmiş sanayi ürünleri alıp, dışarıya tarım ürünleri veya ham maddeler satarlar. TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET Türkiye’de, Cumhuriyetin ilk yıllarında çok az olan dış ticaret hacmi, artan nüfus ve canlanan ekonomi... Devamı

12 07 2013

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

Kümes Hayvancılığı  = = = =                                                                          Hayvancılık =================================Büyük baş Hayvancılık                                                                           =                                                                          =                                                                          = Küçükbaş Hayvancılık = = = eşittir (=) işaretli yerlere verdiğim sözcükleri yerleştiriniz  Yerleştireceğiniz sözcükler Tiftik keçisi Tavuk İnek Kıl keçsi Hindi Koyun Sığır At Kaz  Ördek Ben Yaptım kendim şimdi hazırladım cevaplr altta Cevaplar Kümes Hayvancılığı  =Tavuk =Ördek =Hindi =Kaz                                                                          Hayvancılık =================================Büyük baş Hayvancılık          &... Devamı

12 07 2013

ÜNİTE-4 ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

6-B Kağan Ocak / Mete Gürbüz İnsanlar sorunlarını çözüm önerileri sunmak haksızlığa uğramış kişilerin haklarını korumak gibi görevleri üstlenen meslek avukatlıktır. Doğru Antalya'da çay fabrikası kurmak daha ekonomik bir yatırım olur. Yanlış Dağlık bölgelerdeki, gür otlaklar hayvancılık için elverişli ortamlardır. Doğru Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin dağılışı düzenli olmayıp, belli bölgelerde yoğunlaşmıştır. Doğru Demirin çıkarıldığı başlıca yerler ; Kırka, Bandırma ve Emet' tir. Buralardan çıkarılan demir, Bandırma ve  Kırka'daki fabrikalarda işlenir.   Yanlış Ülkemiz ,fındık ve kurutulmuş incir üretiminde dünya' da ilk sırada yer alır. Doğru Sanayi tesislerin kuruluş yerinin seçiminde; sermaye, ham madde,ulaşım ve pazarlama koşulları etkilidir. Doğru GAP' ın faaliyete geçmesiyle tarımsal üretim ve tarım ürünü çeşitliği artmıştır. Doğru Ülkemizin genelinde  nemli iklim olduğu için verimli tarım arazilerinden yeterince yararlanılmamaktadır. Yanlış Küçükbaş hayvancılığın , özellikle de koyun yetiştiriliciğinin yaygın olduğu yörelerde yünlü dokuma sanayisi gelişme göstermiştir. Doğru Vatandaşlardan toplanan vergiler , doğrudan alınan vergiler ve dolaylı yoldan alınan vergiler şeklindedir. Doğru Vergi vermek bir vatandaşlık görevidir. Doğru Vergi mükelleflerini tespit eden , vergiyi denetleyen devlet kurumuna devlet planlama teşkilatı adı verilir. Yanlış Devletin vatandaşlarına karşı görevleri arasında vergi vermekte vardır. Yanlış Türkiye ' de doğrudan alınan vergiler adlarını konularından alır. Doğru Erozyona karşı alınabilecek en önemli tedbir doğal bitki örtüsünü ... Devamı

12 07 2013

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI Çay en çok ---- şehrimizdedir.      Rize Taş kömürü --------- şehrimizde bulunur.      Zonguldak Güneydoğu Anadolu projesinin kısaltılmışı --- ‘dır.      GAP   Fındık --------- bölgesinde yetişir.     Karadeniz Buğday ambarı olarak bilinen şehrimiz ----- ‘dır.         Konya  Bataklık yerlerde yetişen bitkimiz ------ ‘ dir.                                                                                   Pirinç ----- fabrikaları iç bölgemizde toplanır.      Şeker ----- madenimiz yumuşak bir metal olduğundan işlenmesi kolaydır.      Bakır ----- fabrikaları genelde orman bakımından zengin yerlerde bulunur.      Kağıt ------ taş kömürüne göre kalori değeri daha düşük bir kömürdür.      Linyit Tütün tarımının yapıldığı yörelerde ------ fabrikaları bulunur.      Sigara --- madeni çıkarılan şehirlerimizden biri Bursa‘dır.      Bor Ülkemiz ---  mineralleri bakımından dünyanın en zengin ülkesidir.    Bor .  Divriği (Sivas), Hekimhan (Malatya) çevresinde ----- madeni çıkartılır.   Demir Zeytin ve turunçgiller -------  iklimine uyum sağlamış bitkilerdir.   Akdeniz Ülkemizde üretilen çayın tamamı . ---------  Bölgesi'nden elde edilir.    Karadeniz Batman, Garzan, Kurtalan çevresind... Devamı

10 05 2013

ÜNİTE.7: ELEKTRONİK YÜZYIL

  ELEKTRONİK YÜZYIL      YAŞAMIN İÇİNDE SOSYAL BİLİMLER Ø       İçinde insan olan ve topluma ait olan bü­tün unsurların incelendiği bilim dalına sosyal bi­limler denir. Ø       Sosyal bilimler; tarih, coğrafya felsefe, psikoloji, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, ekonomi ve siyaset gibi birçok bilim dalınıiçine alan genişbir bilimdir. Ø       Sosyal bilimler hayatımızın her alanında vardır. İnsan, hayatında yaşadığıdeğişim ve ge­lişimleri anlatabilmek için sosyal bilimlerden ya­rarlanmak zorundadır.       SOSYAL BİLİM DALLARININ TOPLUMHAYATINA OLAN ETKİLER Ø       Tarih: Toplumu etkileyen hareketlerden do­ğan olayları, zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişki ve bağlantılarıortaya ko­yan bilim dalıdır. Ø       Tarih bilimi, geç­mişe ait bilgiler sunarken aynızamanda geçmiş­te yaşanan olayların neden ve sonuçlarınıdeğer­lendirme fırsatıda verir. Ø       Sosyoloji: Bir toplumun örfünü, âdetini, ya­şam biçimlerini, toplumsal olay ve kurumlarınıin­celeyen bilim dalıdır. Sosyoloji, törelerimizi, ina­nışve düşüncelerimizi kısaca kültürümüzüince­lemektedir. Ø       Sosyoloji ile uğraşan bilim insanlarına ise sosyolog denir. Sosyologlar, toplum içindeki de­ğerleri araştırır. Ø       Coğrafya: İnsanın içinde yaşadığıçevrenin doğal özelliklerini, insan ile doğa... Devamı

10 05 2013

ÜNİTE.7: ELEKTRONİK YÜZYIL

  ELEKTRONİK YÜZYIL      YAŞAMIN İÇİNDE SOSYAL BİLİMLER Ø       İçinde insan olan ve topluma ait olan bü­tün unsurların incelendiği bilim dalına sosyal bi­limler denir. Ø       Sosyal bilimler; tarih, coğrafya felsefe, psikoloji, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, ekonomi ve siyaset gibi birçok bilim dalınıiçine alan genişbir bilimdir. Ø       Sosyal bilimler hayatımızın her alanında vardır. İnsan, hayatında yaşadığıdeğişim ve ge­lişimleri anlatabilmek için sosyal bilimlerden ya­rarlanmak zorundadır.       SOSYAL BİLİM DALLARININ TOPLUMHAYATINA OLAN ETKİLER Ø       Tarih: Toplumu etkileyen hareketlerden do­ğan olayları, zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişki ve bağlantılarıortaya ko­yan bilim dalıdır. Ø       Tarih bilimi, geç­mişe ait bilgiler sunarken aynızamanda geçmiş­te yaşanan olayların neden ve sonuçlarınıdeğer­lendirme fırsatıda verir. Ø       Sosyoloji: Bir toplumun örfünü, âdetini, ya­şam biçimlerini, toplumsal olay ve kurumlarınıin­celeyen bilim dalıdır. Sosyoloji, törelerimizi, ina­nışve düşüncelerimizi kısaca kültürümüzüince­lemektedir. Ø       Sosyoloji ile uğraşan bilim insanlarına ise sosyolog denir. Sosyologlar, toplum içindeki de­ğerleri araştırır. Ø       Coğrafya: İnsanın içinde yaşadığıçevrenin doğal özelliklerini, insan ile doğal çevre etkileşi­mini konu edinen sosyal bilim dalıdır. Ø  ... Devamı