10 05 2013

ÜNİTE.7: ELEKTRONİK YÜZYIL

  ELEKTRONİK YÜZYIL      YAŞAMIN İÇİNDE SOSYAL BİLİMLER Ø       İçinde insan olan ve topluma ait olan bü­tün unsurların incelendiği bilim dalına sosyal bi­limler denir. Ø       Sosyal bilimler; tarih, coğrafya felsefe, psikoloji, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, ekonomi ve siyaset gibi birçok bilim dalınıiçine alan genişbir bilimdir. Ø       Sosyal bilimler hayatımızın her alanında vardır. İnsan, hayatında yaşadığıdeğişim ve ge­lişimleri anlatabilmek için sosyal bilimlerden ya­rarlanmak zorundadır.       SOSYAL BİLİM DALLARININ TOPLUMHAYATINA OLAN ETKİLER Ø       Tarih: Toplumu etkileyen hareketlerden do­ğan olayları, zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişki ve bağlantılarıortaya ko­yan bilim dalıdır. Ø       Tarih bilimi, geç­mişe ait bilgiler sunarken aynızamanda geçmiş­te yaşanan olayların neden ve sonuçlarınıdeğer­lendirme fırsatıda verir. Ø       Sosyoloji: Bir toplumun örfünü, âdetini, ya­şam biçimlerini, toplumsal olay ve kurumlarınıin­celeyen bilim dalıdır. Sosyoloji, törelerimizi, ina­nışve düşüncelerimizi kısaca kültürümüzüince­lemektedir. Ø       Sosyoloji ile uğraşan bilim insanlarına ise sosyolog denir. Sosyologlar, toplum içindeki de­ğerleri araştırır. Ø       Coğrafya: İnsanın içinde yaşadığıçevrenin doğal özelliklerini, insan ile doğal çevre etkileşi­mini konu edinen sosyal bilim dalıdır. Ø  ... Devamı

31 01 2013

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI

1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir? a) Almanya b) İtalya c) Rusya d) Avusturya-Macaristan   2-) Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır? a) Kafkas b) Kanal c) Suriye d) Çanakkale   3-)Mondros Ateş Kes Antlaşması’na Osmanlı Devleti’nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetlerine en yakın antlaşma devletleri kumandanlığına teslim olacaktı Bu madde, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi özelliğine örnektir? A)Osmanlı Devleti’ni güçsüz duruma düşürme B)Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya adlarını kullanma C) Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığını tanıma D) Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle bağlantısını kesme   4-). Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye Kavala Bulgaristan’a Yanya Selanik ve Girit Adası Yunanistan’a verilmiştir. Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir? A)Ege hava sahası B)Anadolu’ya yakın olan Yunan Adalarının durumu C)Ege denizi kıta sahanlığı D)Batı Trakya’da kalan Türklerin  durumu   5-). Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir? A) Sömürgecilik yarışı. B) Siyasi bloklaşma C) Hızlı silahlanma D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması   6-) Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir? A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için. B) Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması. C) Halifenin dinsel gücünden yararlanmak. D) Rusya’ya yardım... Devamı

31 01 2013

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI

26-) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir? a. ) Fransa b. ) İtalya c. ) ABD d. ) Ermenistan   27-) I. Dünya Savaşı’nı sonuçlandıran antlaşmalardan hangisi bir öncekini tamamlayıcı ve tekrarlayıcı niteliktedir? a. )Versay b. ) Triyanon c. )Nöyyi d. )Sevr   28-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir? a) Kaybedilen yerleri geri almak b) Yeni cepheler açmak c) Sömürgeler elde etmek d) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak   29-) Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir? a) Yeni cepheler açmak b) Ruslarla işbirliği yapmak c) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak d) Halifelik nüfuzundan yararlanmak   30-)Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere uğraması  ihtimaline karşı  kurulmuş olan    bölgesel kurtuluş hareketleridir. Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade, ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir? A)İzmir Reddi İlhak Cemiyeti B) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti C) Milli Kongre Cemiyeti D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti   31-)Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti. Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir? A) İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması B) Halkın elinde daha fazla silah bulunması C) İşgallerin bölgesel olması D) İstanbul Hükümeti’nin halkı bizza... Devamı

31 01 2013

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI

76-Aşağıdakilerden hangi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme sebebi değildir? a) Kaybedilen toprakları yeniden alma arzusu b) Cumhuriyet rejimi ilan etmek c) Almanların savaşı kazanacağı düşüncesi d) Enver Paşa ile İttihat ve Terakki Partisi’nin Alman hayranlığı   77-)Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı esnasında rejim değişikliğine uğrayarak savaştan çekilmek zorunda kalmıştır? a) İtalya b) Almanya c) Avusturya d) Rusya   78-) M. Kemal Atatürk aşağıdaki savaşlardan hangisinde aktif olarak görev almamıştır? a) 1. Dünya Savaşı b) Trablusgarb c) Kurtuluş Savaş d) Balkan Savaşı   79-) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir? a) Mavri Mira b) Kilikyalılar c) Pontus d) İngiliz Muhipler Cemiyeti   80-)1. Dünya savaşında Almanya’nın Osmanlı Devletini yanına çekmek istemesinin sebeplerinden biri değildir? a-) Doğudaki cephe yükünü hafifletmek b-)Osmanlı devletinin büyük askeri gücünden yararlanmak istemesi c-) Osmanlı devletinin halifelik gücünden yararlanmak istemesi d-)İngiltere’nin  sömürgelerine giden yolları kapatabilmek için   81-)Mondros Ateşkes antlaşmasının 24. maddesine göre “Altı doğu ilinde bir karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilebilecekti. ” İtilaf devletleri bu madde ile ne amaçlamıştır. a-)Doğuda bir Ermeni devleti kurabilmek. b-) Doğuda bir Kürt devleti kurabilmek c-)Doğuyu İngiliz himayesine bırakmak d-) Doğuyu Fransız himayesine bırakmak   82-) I. Rusya'ya yardım etmek II. Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cepheyi açmışlardır. ? A) Kafkasya B) Çanakkale C) Kanal D) Irak   83-)1909 yılında Me... Devamı

31 01 2013

8.SINIF TEST VE SORULAR

51-) Birinci Dünya Savaşının başlıca sebepleri I-Sömürgecilik II-Milliyetçilik akımı III-Silahlanma ve bloklaşma IV-Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenemez? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV   52) Osmanlı devleti Fransız İhtilalinin en çok hangi ilkesinden olumsuz etkilenmiştir? a-Özgürlük b-Milliyetçilik c-Eşitlik d-Adalet   53) Osmanlı devleti 1. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır? a-Kafkasya b-Çanakkale c-Trablusgarp d-Irak   54-) Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını tahsil  etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir? A-İttihat ve Terakki Cemiyeti B-Düyun-u Umumiye C-Kapitülasyonlar D-Kanunu esasi   55-) Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir? A-Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması B-Üçlü İttifak’ın kurulması C-Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi D-Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi   56-)Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin  I. Dünya Savaşı’na  kendi yanında girmesini istemesinin nedenlerinden biri değildir? a. ) Yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yaymak istemesi b. ) Süveyş kanalını denetim altına alarak İngiltere’nin sömürgelerine ulaşmasını engellemek c. ) Osmanlının eski gücüne kavuşmasını sağlamak d. ) Osmanlı padişahının halifelik nüfusundan faydalanmak istemesi   57-)Aşağıdakilerden hangisi   I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden değildir? A-Sömürgecilik ... Devamı

31 01 2013

8.SINIF TEST

101-)Fransız İhtilali’nin ortaya çıkarak, Avrupa’yı etkileyen imparatorlukların yıkılmasına, isyanların çıkmasına sebep olan düşünce hangisidir? A- Bağımsızlık B- Özgürlük C- Eşitlik D- Milliyetçilik   102-) Aşağıdakilerden hangisi kapitülasyonların sonucu değildir? A- Üretim durma noktasına geliştir. B- Borç para alındı. C- Eşitlik fikri ortaya çıktı. D- Osmanlı İmparatorluğu toprakları açık Pazar haline geldi.   103-Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesine dayanarak İtilaf devletleri yurdumuzu işgal ederken İstanbul Hükümeti bu duruma kayıtsız kalmıştır. Halkın bu duruma öncelikli tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A) Saltanatı kaldırmak B) Amasya Genelgesini yayınlamak C) Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri’ni kurmak D) Misak-ı Milli kararlarını yayınlamak   104-) Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları B) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması C) Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi D) İttihat ve Terakki Partisinin Almanya’ya hayranlık duyması   105-) Osmanlı topraklarının işgal edilmesi üzerine kurulan yararlı cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni bir devlet kurmak B) Bölgesel kurtuluş yolları aramak C) İtilaf devletleri ile birlikte savaşmak D) Manda ve himaye fikrini halka kabul ettirmek   106-) Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girmesiyle Kafkasya, Çanakkale, Suriye, Yemen, Ve     Kanal gibi yeni cepheler açılmıştır? Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Savaşın geniş bir alana yayıldığı B) Rusya’nın Erzurum’a kadar ilerlediği C) Osmanlı devletinin yeni topraklar kazandığı... Devamı

31 01 2013

İnkılap tarihi test soruları

  8. Sınıf Sosyal Karma Test Soruları 1)Türkiye’de aşağıdaki demokrasi çeşitlerinden hangisi uygulanmaktadır? A)Temsili demokrasi B)Doğrudan demokrasi C)Yarı doğrudan demokrasi D)Özgürlükçü demokrasi   2)Türk Milleti adına yasama (kanun koyma, kanun yapma) yetkisini hangi devlet organı kullanır? A)Bakanlar Kurulu B)Cumhurbaşkanı C)Mahkemeler D)TBMM   3)Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında mitingler ve gösterilerle işgallerin protesto edilmesini istemesinin temel nedeni nedir? A)Bölgesel direniş örgütlerine yardım sağlamak. B)Milli Kongreler düzenlemek. C)Düzenli bir ordu kurabilmek. D)Kurtuluş için milli bilinci uyandırmak.   4)Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı oluşan ilk silahlı birlikler aşağıdakilerden hangisidir? A)Düzenli birlikler B)Kuva-yi Milliye C)Kuva-yi İnzibatiye D)Halifelik Ordusu   5)Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı durumlar arasında yer almaz? A)Seferberlik B)Sıkıyönetim C)Seçim D)Savaş   6)Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında düşmanı yurttan atmak amacıyla direniş hareketini kırmak için, milli çıkarlarımıza aykırı faaliyet gösteren cemiyetlerden biridir? A)Teali İslam Cemiyeti. B)Milli Kongre Cemiyeti C)Kilikyalılar Cemiyeti D)Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti.   7)Çanakkale Savaşı sonucunda yardım almayarak savaştan çekilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? A)Fransa B)Rusya C)İngiltere D)Almanya   8)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı neticesinde kurulan devletlerdendir? A)Almanya B)Avusturya C)İngiltere D)Polonya   9)Aşağıdakilerden hang... Devamı

31 01 2013

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI

  TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ DENEME SINAVI   1- Birinci Dünya Savaşı sonunda; I- Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun   parçalanması ve toprakları üzerinde yeni devletlerin kurulması II- Almanya’da krallığın yıkılarak cumhuriyetin ilan edilmesi III- Avrupa haritasının yeniden çizilmesi IV- Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti’nin kurulması Durumlarından hangisi veya hangileri, savaştan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) III ve IV   2. -Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu’dan hiçbir şekilde göç edilmeyecek” kararını almakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir? A Halkın padişaha olan bağlılığını artırmayı B)Anadolu’da yeni bir hükümet kurmayı C)Anadolu hareketini İstanbul Hükümeti’ne bağımlı hale getirmeyi D)Bölgede Türk nüfusunu sayı bakımından azınlıklara oranla güçlü tutmayı   3)Malazgirt Savaşından sonra Selçukluların Anadolu’da Bizans’a karşı kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? A)Miryakefalon B)Pasinler C)Kösedağ D)Yassıçimen   4)”Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar. ” Manevi mirasa sahip çıkacaklar kimlerdir? A)Genç olanlar B)Akla ve bilme önem verenler C)Çalışkan olanlar D)Halkçılığı benimseyenler   5)Fransız İhtilali’nin yaydığı düşüncelerden hangisi Osmanlı İmpa... Devamı

31 01 2013

8.SINIF Seviye Tespit Sınavı

  01)Mondros Ateşkesinden sonra yaygınlaşan işgaller karşısında Türk Milletini bir arada tutan güç daha çok hangi ilke ile ilgilidir? A)Cumhuriyetçilik B)Milliyetçilik C)Halkçılık D)Devletçilik   02)Millet egemenlik hakkını kimseyi aracı yapmadan bizzat kullandığı yönetim şekli hangisidir? A)Doğrudan demokrasi B)Yarı doğrudan demokrasi C)Meşrutiyet D)Oligarşi   03)Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kurulunun üyesi değildir? A)Ulaştırma bakanı B)İçişleri bakanı C)Kuvvet komutanları D)Başbakan   04)Kuva-yi Milliye’nin amacı vatanı işgal eden düşman kuvvetlerini yurttan atmaktır. Kuva-yi Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Parçaya göre, Kuva-yi Milliye’nin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur? A)Direniş amacıyla kurulan birlikleri toparlama B)Kurulacak yeni yönetimin ilkelerini anlatma C)Türk insanında mücadele bilinci oluşturma D)Türk insanının özgürlük isteğini dünyaya anlatma   05)Amasya genelgesinde yer alan “Askeri ve sivil örgütler hiçbir şekilde değiştirilmeyecek, komuta ve yönetim kesinlikle başkalarına devredilmeyecektir” hükmü ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A)Ülke bütünlüğünü sağlamak B)Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı konulmasını sağlamak C)İstanbul hükümeti ile uyumlu bir çalışma ortamı sağlamak D)İşgalci güçler teslimiyetini engellemek   06)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kaleme aldığı... Devamı

31 01 2013

1. Ünite İnkılap Tarihi Test 400 Soru

  Bir Kahraman Doğuyor  1.   Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Bey'in yukarıdaki sözüne bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Mustafa Kemal askeri yetenekleri ile ön plandadır. B) Mustafa Kemal çevresinden etkilenmemiştir. C)Mutafa Kemal farklı siyasi görüşleri savunmuştur. D) Mustafa Kemal eğitim ve öğrenimin önemini anlayan bir aile ortamında yetişmiştir.   2. Mustafa Kemal, toplumun huzurunu, güvenini ve geleceğini aile mutluluğunun sağlanmasında görmüştür. Buna göre Mustafa Kemalin aşağıdaki sözlerinden hangisi bu görüşünü kanıtlar niteliktedir? A) Ya İstiklal Ya Ölüm! B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. C) Uygarlığın esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. D) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.   3. Mustafa  Kemal  aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim görmemiştir? A)  Robert Koleji B) Manastır Askeri İdadisi C) Askeri Rüşdiye D) Harp Akademisi   4. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde almıştır? A) Sakarya Savaşı      C) Trablusgarp Savaşı B) I. Dünya Savaşı      D) Büyük Taarruz   5.     Yukarıda verilen, Sosyal Bilgiler öğretmeninin söylediklerine bakarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Ülke sorunlarına karşı duyarlıdır. B) Sorunların çözümünde tarih biliminden de yararlanmıştır. C) Avrupa'nın örnek  alınması  gerektiğini savunmuştur, D) Okumak hayatının önemli bir parçasıdır. 6.  Mustafa Kemal Paşa'nın yukarıda ... Devamı

31 01 2013

1. Ünite İnkılap Tarihi Test 400 Soru

  8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK  1. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir? A) İngilizler B) Ermeniler C) Rumlar D) Fransızlar CEVAP:B 2. Türk halkı Urfa, Antep, Maraş’ta aşağıdaki devletlerden hangisine karşı mücadele etmiştir? A) Fransa B) İngiltere C)Yunanistan D) İtalya CEVAP:A 3. Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir? A) Fevzi Çakmak B) Rauf Orbay C) Kazım Karabekir D) Ali F.Cebesoy CEVAP:C 4. Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır? A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D)Yunanistan CEVAP: D 5. Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır? A) Kars Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Gümrü Antlaşması D) Brest Litowsk Antlaşması CEVAP:B 6. Kars Antlaşması Moskova Antlaşması Ankara Antlaşması Yukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında TBMM’nin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkili olmuştur? A) Fransa B) İngiltere C) Yunanistan D) İtalya CEVAP:C 7. Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhuriyeti ilan etmek B) Anadoluyu düşman işgalinden kurtarmak C) Anadolu halkını örgütlemek D) Hilafet ve saltanatı kaldırmak CEVAP:B 8. Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisinin arasında problem olmuştur? A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Yunanistan CEVAP:A 9. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantına katılmamıştır? A) Romanya B) Bulgaristan C) Yugoslavya D) Yunanistan CEVAP:B 10. Bulunan yer altı kaynaklarını işlemek amacıyla Cumhuriyet Dönemind... Devamı

31 01 2013

1. Ünite İnkılap Tarihi Test 400 Soru

  1)  Atatürk’ün taviz vermediği ve siyasi parti tartışmalarının dışında tutmak istediği iki temel ilke hangisidir? a) Cumhuriyetçilik-Laiklik b) Halkçılık-Devletçilik c) Devletçilik-Milliyetçilik d) Medeniyetçilik-Laiklik 2) Atatürk yönetimindeki devletçilik politikasının temel amacı hangisidir? a) Büyük yatırımları devlet eliyle yapmak b) Devlet sosyalizmini gerçekleştirmek c) Özel mülkiyeti sınırlamak d) Dış borçları ödemek 3) Aşağıdaki Türk devrimlerinden hangisi ulusçuluk ilkesine uygun bir girişimdir? a) Yeni Türk alfabesinin geliştirilmesi b) Milat takviminin kabul edilmesi c) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi d) Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması 4) Atatürk devletin dış politikasını yönlendirmede aşağıdakilerden hangisini temel ilke saymıştır? a) Devrimcilik b) Devletçilik c) Medeniyetçilik d) Bağımsızlık 5) Düşman işgallerine karşı 1918-1919 yılları arasında Anadolu ve Trakyanın çeşitli yörelinde bölgesel direniş güçlerinin oluşturulması Atatürkün hangi ilkesinin daha önce benimsenmiş olduğunu gösterir? a) Devletçilik b) Halkçılık c) Milliyetçilik d) İnkilapçılık 6) Halkçılık aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin bir sonucudur? a) Devletçilik Laiklik b) Devletçilik İnkilapçılık c) Inkılapçılık Laiklik d) Cumhuriyetçilik Milliyetçilik 7) Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? a) Bağımsızlık ve milli egemenliğe b) Laiklik ve Devletçiliğe c) Cumhuriyetçilik ve İnkilapçılığa d) Bilimsellik ve Milliyetçiliğe 8) Bir devleti... Devamı