06 01 2014

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK 1. Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur." Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek olarak gösterilemez? A) Mekkelilerin İslamiyet’in yayılmasına karşı çıkması B) Göçebe Türklerin yerleşik yaşama geçmeyi kabul etmemesi C) Yeniçerilerin batı türü eğitime tepki göstermesi D) Ulema sınıfının fesin zorunlu başlık olarak kabul edilmesine tepki göstermesi E) Osmanlılarda "ülke hanedanının ortak malıdır." anlayışının benimsenmemesi 2. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıl başlarına kadar padişahlığın babadan oğula geçmesine karşın, hangi şehzadenin padişah olacağı konusunda kesin kuralların olmaması taht kavgalarına neden olmaktaydı. Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek olarak gösterilemez? A) II. Bayezid-Cem mücadelesi B) Şehzade Selim'in II. Bayezid'e karşı mücadele etmesi C) Fetret devrinde yaşanan şehzadeler mücadelesi D) I. Mehmet döneminde çıkan Şeyh Bedrettin ayaklanması E) II. Murat döneminde yaşanan Şehzade Mustafa olayı 3. Osmanlılarda sadrazam olabilmek için belirli bir kuralın olmaması aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır? A) Devşirme sisteminin uygulanmamasının B) Divan örgütünün yetkileri sınırlandırmasının C) Taht kavgaları çıkmasının önlenmesinin D) Dirlik sisteminin yeniden düzenlenmesinin E) Yetenekli olan herkese yönetimde görev alma hakkı verilmesinin 4. Osmanlı Devleti'nde divan üyelerinden bazıları şunlardır: I. Veziriazam II. Vezir III. Defterdar IV Nişancı V Kazasker Bunlardan hangilerinin sayısı, sınırların genişlemesine paralel olarak artırılmıştır? A) I, II ve III      B) II, III ve V                   &n... Devamı

06 01 2014

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK 1. Osmanlı Devleti'nde yönetim, İslam hukukuna dayanır. Ancak, Osmanlı devlet anlayışını boyutlandıran bazı diğer unsurlar da vardır. Bunlar eski Türk geleneği ve fethedilen yerlerin daha önceki uygulamalarıdır. Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma kanıt olarak gösterilemez? A) Padişahın kanun koyarken şeriat ile çelişmemesi B) Hükümdarın halkı adaletle yönetmek zorunda olduğuna inanılması C) Hanedanın erkek bireylerinin taht üzerinde hak sahibi olması D) Özerklik verilen eyaletlerin yöneticilerinin kendi içinden seçilmesi E) Batı türü kurumların oluşturulması 2. Osmanlı Devleti’nde I. Ahmet dönemine kadar padişah olma konusunda kesin bir kural yoktu. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? A) Sadrazamların otoritelerinin artması B) Valide sultanların yönetime katılması C) Saltanat kavgalarının çıkması D) Anadolu'da isyanların çıkması E) Kapıkulu askerleri ve tımarlı sipahiler arasında çatışmalar çıkması 3. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde divan örgütünün özelliklerinden biri olarak gösterilemez? A) Devletin en önemli yönetim kurumu olması B) Gerektiğinde yargı yetkisini de kullanabilmesi C) Fatih'e kadar toplantılara padişahların başkanlık etmesi D) Padişahın egemenlik haklarını kısıtlaması E) Yükselme döneminden sonra önemini giderek kaybetmesi 4. Aşağıdakilerden hangisi divan üyelerinden kazaskerin görevlerinden biridir? A) Kadı ve müderrisleri atamak B) Ferman ve beratlara padişahın tuğrasını çekmek C) Devletin gelir ve giderleri konusunda bilgi verip bütçe hazırlamak D) Alınan kararların şer'i hukuka uygun olup—olmadığını denetlemek E) Divan toplantı... Devamı

06 01 2014

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK 1. Osmanlı Devleti'ni kendinden önceki Türk devletlerinden ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Merkezi devlet olması B) Fetih politikası izlemesi C) Çokuluslu devlet olması D) Medreseler açması E) İslam devleti olması 2. Osmanlı Devleti'nde; - Kuruluş yıllarında "ülke hanedanın ortak malıdır" anlayışı geçerlidir. - I. Murat döneminde "ülke padişah ve oğullarının malıdır." anlayışı kabul edilmiştir. - I. Ahmed döneminde "Padişahlığın hanedanın en büyük ve aklı başında olana geçmesi" kuralı getirilmiştir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisinin zamanla değiştiği söylenebilir? A) Teokratik devlet yapısı B) Dirlik sistemi C) Veraset anlayışı D) Eyalet sistemi E) Sancağa çıkma geleneği 3. Osmanlı Devleti'nde yönetim yetkisini kullanan gruplardan biri olan Seyfiyye; Silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip idi ve sadrazamdan en alt rütbedeki askere kadar uzanan bir zincir içindeki görevlilerden oluşurdu. Bu bilgilere göre; I. Yeniçeri Ağası, II. Nişancı III. Kaptan-ı Derya IV. Kadı V. Sancakbeyi gibi görevlilerden hangilerinin bu gruba mensup olduğu söylenemez? A) I ve II   B) II ve III   C) III ve IV D) IV ve V   E) II ve IV 4. Osmanlılarda şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi geleneğinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ülkeyi yönetmede kolaylık sağlamak B) Merkezi yönetimi güçlendirmek C) Şehzadeleri merkezden uzaklaştırmak D) Şehzadelerin devlet yönetiminde deneyim kazanmasını sağlamak E) Ülkenin hükümdar ve oğullarının malı olduğunu vurgulamak 5. Osmanlı Devleti'nde taşra yönetiminin bazı özellikleri şunlardır: I... Devamı

06 01 2014

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK 1. Osmanlı Devleti, kültür ve uygarlık alanında Anadolu Selçuklularından etkilenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu etkilenmenin kanıtlarından biri olarak gösterilemez? A) Divan teşkilatının kurulması B) Vakıf toprak uygulaması C) Hükümdarların sultan unvanı kullanması D) Tımar sisteminin geliştirilmesi E) Toprakların hanedan üyeleri arasında paylaşılmaması 2. Osmanlı Devleti'nde yönetimde padişahların mutlak egemenliğinin sınırlandığına kanıt olarak, aşağıdaki görev veya yetkilerinden hangisi gösterilebilir? A) Sadrazamları görevden alma B) Uygulamalarda şeyhülislamdan fetva alma C) Ordulara komutanlık etme D) Antlaşmaları onaylama E) Divanın çalışmalarıyla ilgili bilgi alma 3. Tımarın çekirdeğini oluşturan kısma kılıç tımarı denir. Sipahi olan herkes için başlangıçta çekirdek kısmı vardı. Bu bölüm zamanla büyüyebilir fakat çocuklara geçemezdi. Tımarın büyüyen kısımlarının çocuklara geçmesinin engellenmesinin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Bayındırlık çalışmalarını düzenlemek B) Vergi toplamayı kolaylaştırmak C) Tımar arazinin mülk araziye dönüşmesini önlemek D) Tarımsal çalışmaları özendirmek E) Asker sayısının artmasına engel olmak 4. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetiminin sosyal, siyasi ve askeri bakımdan büyük önemi vardı. Toprak yönetiminde dirlik sisteminin uygulanışı çok ayrıntılı bir şekilde belirlenmişti. Aşağıdakilerden hangisi, dirlik sahiplerinin görevlerinden biri değildir? A) Tımarlı sipahi yetiştirmek B) Vergi toplamak C) Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamak D) Kendi bölgesinde yaşayanları yargılamak E) Devlet otorite... Devamı

13 07 2013

2007–2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER 7.SINIFLAR

Adı-                     Soyadı:                          Sınıfı:                                No: 2007–2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER 7.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULAR A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden uygun olanları yazınız? (30 puan) “RTÜK, kitle iletişim araçları, iletişim,nüfus yoğunluğu,  televizyon , konut dokunulmazlığı” 1-) Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına ................... denir. 2-) ............................. ülkemizde TV ve radyo yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kurumdur. 3-) Bir kişinin izni olmadan evine girilmesi …………... ............................................’nın çiğnendiğini gösterir. 4-) Kişilerin görüşlerini gazete, dergi, radyo, televizyon gibi ................. ..................... ...................... ile iletmesi kitle iletişim özgürlüğü sayesinde gerçekleşir. 5-) İnsanlar arasındaki iletişim sınırını ortadan kaldıran ve en hızlı şekilde iletişimi sağlayan kitle iletişim aracı................’tir. 6) Kilometrekareye düşen insan sayısına………………………… denir. B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına( D) ,  yanlış olanların başına  (Y)  yazınız? (25 puan) 1)  (     ) Farklı fikirlerin ortaya atılması, tartışılması toplumsal bölünmelere yol açar. 2) (     ) Kitle iletişim araçları insanlar arasında bilgi alışverişini ... Devamı

13 07 2013

Sosyal Bilgiler 7 Dersi 1. Yazılı Yoklaması

Sosyal Bilgiler 7 Dersi 1. Yazılı Yoklaması  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile gösteriniz.  1-   Bireyin yüz ifadesi iletişimi olumlu ya da olumsuz etkiler………….…………….… (…)  2-   TV, İnternet  gibi kitle iletişim araçları aile içi iletişimi güçlendirir. .………….. … .(…)  3-   İletişimde dinlemek de çok önemlidir ………….………………….…..……………..(…) 4-   Devlete ait olan TV-Radyo kurumunun adı RTÜK’tür.………………..……………..(…) 5-   Anadolu Ajansı Atatürk tarafından kurdurulmuştur. …………………..……………..(…)  6-   Sanayi Tesislerinin çok olduğu yerler genelde kalabalık nüfusludur …..…………….(…)  7-   Ankara’nın nüfusu Başkent olmasından sonra hızla azalmıştır………………………..(…)  Boş bırakılan yerlere aşağıda verilen kelime veya gruplardan uygun olanı yazınız.     Eğitim-öğretim, Hakimiyet-i milliye, Fatih, II. Mahmud, yoğun, özgürlüğü, TRT, iletişim, hak  1-   İstanbul ……....... nüfuslu illerimizden birisidir.  2-   Osmanlı Devleti zamanındaki ilk nüfus sayımı padişah ……………. zamanında yapılmıştır.  3-   Ana... Devamı

13 07 2013

. 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı 7.sınıflar 1.dönem 1. yazılı

.  2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı  7.sınıflar  1.dönem 1. yazılı 1.1945 yılında nüfusta azlamanın asıl sebebidir?      A)2.dünya savası      B)kadınların iş hayatına atılması      c)Doğumdan çok ölum olması      d)kurtulus savası  2.Anadolu'nun ilk Türk Beylikleri Dönemine ait Erzincan ve Divriği çevresinde bulunan tarihi kalıntılar, hangi beylik döneminden kalmıştır? A) Saltuklular B) Mengücekliler C) Danişmentliler D) Artuklular 3. Milli Mücadele döneminde yurt işgal altında olduğu için iletişim oldukça güçlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi o dönemde iletişimi sağlayan organlardan birisidir? A) TRT B) İstanbul Radyosu C) Cumhuriyet Gazetesi D)anadolu ajansı 4..Öğüt Vermek  Göz teması kurmak - Dinlemek - Soru sormak Yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesi kişiler arasında zaman zaman iletişimsizliğe sebep olabilir? A) 1  B) 2  C) 3  D) 4   5.Antalya Bölümü'nde görülen geçici nüfus artışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarım B) Turizm C) Ulaşım D) Bitki örtüsü 6.Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki "İrade-i Milliye"dir. Gazete kongrenin yayın ve propaganda organı olarak 4 Eylül 1919'dan itibaren yayınlanmaya başlamıştır. - Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ikincisi ise Hakimiyet-i Milliye'dir. Bu gazete ulusal bağımsızlığın öncüsü olmuş, devletin sözcülüğünü yapmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bağımsızlık mücadelesinde basın destekçi olmuştur. B) Atatürk iletişim konusunda topluma öncü olacak çalışmalar yapmıştır. C) Devlet&ccedi... Devamı

13 07 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. DÖNEM 1. SINAV SORULARI

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. DÖNEM 1. SINAV SORULARI  Çaka Bey, Trakya'daki Peçeneklerle birleşip Bizans İmparatorluğu'nu ele geçirmek istemişti. Oysa Bizans, Anadolu Selçukluları'nı yanına alıp onu alt etmeyi başardı... //temsili resmi 1. Çaka  Beyliği  'nin en önemli  özellikleri nedir ? yazınız(10 P) 2)1945 yılında  nüfusumuzun azalma  nedeni nedir? yazınız.(10p) 3. Geçici Göç , Beyin Göçü ,Dış Göç  göçlerinin tanımını yazınız  ve bunlara örnek veriniz (10p) 4.  6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı bir yandan milli birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı Türk halkını uyarırken diğer yandan da Büyük Millet Meclisi'nin kararlarını günü gününe halka ileterek hükümet ile halk arasındaki bağlantıyı sağlamıştır. Parçada verilen bilgiler Anadolu Ajansı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermemiştir? A) Hükümet ile halk arasındaki iletişimi nasıl sağlamıştır? B) Günümüzde nasıl bir yayın politikası izlemektedir? C) Milli mücadeledeki rolü nedir? D) Hangi tarihte kurulmuştur?(5 puan)                        5.Milli Mücadele döneminde yurt işgal altında olduğu için iletişim oldukça güçlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi o dönemde iletişimi sağlayan organlardan birisidir? A) İstanbul Radyosu B) Cumhuriyet Gazetesi C) Anadolu Ajansı   D)Trt 6.Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki "İrade-i Milliye"dir. Gazete kongrenin yayın ve propaganda organı olarak 4 Eylül 1919'dan itibaren yayınlanmaya başlamıştır. - Atatürk tarafından ... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

1-)Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için yapılması gerekenlerden biri değildir ? a-)Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanmak . b-)Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden dinlemek. c-)Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması d-)Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar etmek. 2-)Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRK’ün kitle iletişime katkılarından biri değildir ? a-) Tercüman Gazetesi b-)Anadolu Ajansı c-)İrade-i Milliye Gazetesi d-)Hakimiyet-i Milliye Gazetesi  3-) Yazılı, sesli veya görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarına ne denir? A)Televizyon B)İnternet C)Uydu D)Kitle iletişim araçları                                                                4-).Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir? A) Anadolu Ajansını kurması B) İrade-i milliye gazetesini kurması C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması D) Cumhuriyet gazetesini kurması                                                         5-) Aşağıdakilerden hangisi  Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ? A)   İrade-i Milliye B)   Hakimiyet-i Milliye C)   Takvim-i  Vekayi D)   Ceride-i  resmiye                                         6-)   Aşağıdakilerden hangisi Ata... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

26-.Atatürk tarafından çıkarılan “İradeyimilliye”gazetesinin çıkarılma kararı nerede alınmıştır? A)Sivas Kongresi          B)Amasya Genelgesi C)Erzurum Kongresi         D)Amasya Görüşmeleri                 27-Panel:Dinleyiciler önünde seçilmiş bir konuşma grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantıdır.Buna göre hangisi panelin özelliklerinden değildir? A)Dinleyici grubunun bulunması. B)Bir konuşma grubunun olması C)Bilginin dinleyenlere zorla kabul ettirilmesi D)Bir konunun tartışılması.     28-)Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün İrade-i Milliye ve Hakimiyeti         Milliye gazetelerinin açılmasında öncülük etmesinin amaçlarından değildir? A)İşgaller hakkında halkın bilgilenmesini sağlamak. B)İşgallere karşı halkın direnişe geçmesini sağlamak. C)Milli Mücadeleye destek sağlamak. D)İşgallerin sona ermesini sağlamak.           29-Eğitim, sağlık, seyahat gibi hakların kullanıla bilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine     bağlıdır? A)Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına  B)Kişi başına düşen ulusal geliri arttırmasında  C)Yargının sağlıklı işleyişinin sağlanmasına D)Yaşama görevinin yerine getirilmesinde  30-.Kırsal alanlardan şehirlere yapılan göçler sonucunda şehirlerde bazı sorunlar ortaya        çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir? A)Okur yazar oranının artması B)İşsiz sayısının artması C)Gece kondu sayısının artması D)Alt yapı hizmetler... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

51-.Aşağıdakilerden hangisinde nüfus farklı nedenle fazladır? a)Zonguldak             b) Manisa                c) Aydın                   d) Adana   52-.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişim alanındaki çalışmaları alanında yer almaz? a)Hakimiyeti Milliye b) Son Havadis c)İradiyei Milliye d) Anadolu Ajansı 53- Temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisinde kısıtlanmaz? a)Savaş                b) Sıkıyönetim                   c) Olağanüstü  hal     d) Nüfus sayımı         54- Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususlardan  değildir? a) Dinleme           b) Vücut hareketleri             c) Ses tonu            d) İstediği zaman konuşma          55- Kamuoyunun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre daha fazla etkiye sahiptir?    a. Sinema    b. Panel    c. Gazete    d. Tiyatro              56- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    a. Basın, kamuoyu oluşmasında etkilidir.    b. Bir ülkede basın-yayın kuruluşlarının çok olması, o ülkede basın özgürlüğü olduğunu gösterir.    c. Basın-yayın kuruluşlarının temel amaçlarından biri de halkı bilgilendirmektir.    d. Toplumun hür ve doğru haber alması için basın özgürlüğünün olması gerekir.    &nbs... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

76-Aşağıda ifade edilen davranışlardan hangisi bir iletişim engelidir? A) Empatik bir yaklaşım kullanmak B) Eleştirel yaklaşımla konuşmaya başlamak C) Gülümseyerek anladığını belli etmek D) Karşımızdaki kişi ile göz teması kurmak        77- Osmanlı Devletinin Rumeli’de aldığı ilk toprak parçası hangisidir? a)Keşan      b)Malkara      c)Balayır      d)Çimpe                                   78-  I.Bakır      II.Krom      III.Demir      IV.Taşkömürü Yukarıdaki madenlerden hangilerinin üretiminde Karadeniz bölgesi ilk sırayı alır? a)I-II         b)II-III         c)III-IV      d)I-IV 79-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi başlatma ifadelerinden biri değildir? A)Bugün nasılsın        B)Merhaba,Kolay gelsin            C)Günaydın              D)Yarın görüşürüz                           80-*Zonguldak’ta ………........sayesinde nüfus yoğundur.     *Tuz Gölü çevresinde ise……………nedeniyle nüfus seyrektir.   Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilebilir A) Yağış miktarı-Yükselti                      ... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

101-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında gösterilebilir? a) Gazete b) Uçak c) Tren d) Gemi 102-.I.RTÜK    II.Anadolu Ajansı    III.Hakimiyet-i Milliye Gazetesi    IV.İrade-i Milliye    Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncelik ettiği iletişim araçlarına örnek gösterilemez? a.)   I         b.)   II   c.)   III      d.)   IV       103-   Aşağıda verilenlerden hangisi yalnızca işitsel kitle iletişim araçlarına örnektir? a.)Televizyon            b.)Radyo       c.)   Gazete   d.)Bilgisayar 104 -Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nüfus yoğunluğunun  fazla olmasının nedenlerinden        değildir ? a) Sanayinin gelişmiş olması     b ) ılıman iklime sahip olması c) Turizm merkezi olması       d) Yer şekillerinin dağlık olması 105- Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanacağı durumlardan değildir? a) Sıkı yönetim     b) Savaş hali    c) Seferberlik hali  d) Seçim 106-Yüz ifadeleri de etkili bir iletişim parçasıdır.Buna göre;      I-Güler Yüzlü      II-Şaşkın      III-Kızgın yüz ifadelerinden hangisine sahip olan kişilerle iletişim kurmak daha zordur ? A) Yalnız I     B) II ve III     C) I,II ve III      D) Yalnız III 107-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kurulmasına önc... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesinde en çok üretilmez? a-Çay                          b-Mısır                               c-Fındık                              d-Pamuk 2. Aşağıdaki Akarsulardan hangisi kaynağını dışarıda alır? a-Ergene                     b-Meriç                               c-Sakarya                          d-Susurluk 3. Aşağıdaki yerlerden hangisi daha az nüfuslanmıştır? a-Gediz Ovası             b-Menteşe Yöresi               c-Aydın Ovası                  d-Menderes Ovası 4. Cumhuriyet Döneminde ilk şeker fabrikası hangi ilimizde kurulmuştur? a-Aydın                       b-Bursa                               c-Uşak                              d-Muğla 5. Aşağıdaki geçitlerden hangisi İskendorun Körfezini Amik Ovasına bağlar? a-Belen Geçidi             b-Sertavul Geçidi               c-Çubuk Geçidi                d-Gülek Geçidi 6. Akdeniz hangi savaşın sonunda bir Türk Gölü haline gelm... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

151-  I-Türkiye’nin nüfusu 1927 sayımında 13 milyon iken, 1990 sayımında 57 milyona yükselmiştir.        II- Köy nüfus oranı 1927’de %81 iken, 1990’da %40’a  düşmüştür.    Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? a) Şehir nüfusu artmıştır. b) Büyük oranda iç göç vardır c) Nüfus yaklaşık dört kat artmıştır d) Sanayileşme artmıştır.       152-) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde köyden kente göçün sonuçları arasında yer almaz ?    A-) Sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içinde kalması    B-) Tarım alanlarının genişlemesi    C-) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması    D-) Tarım alanlarının iş gücü eksikliği     153-) Aşağıda haçlı seferlerinin sonuçları sınıflandırılmıştır hangi eşleştirme yanlış yere verilmiştir?    A-) Doğu- Batı ticareti gelişti Akdeniz limanları önem kazandı   → ekonomik    B-) Barut matbaa gibi buluşlar Avrupa’ya götürüldü → teknik    C-) Kilise ve din adamlarına güven azaldı → dini    D-) Skolastik düşünce zayıfladı → siyasi 154-)  – Bizans’ın Türklere karşı saldırılarını sona erdiren Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır       -  Bu savaştan sonra Anadolu Selçuklu devleti iyice zayıflamış ve Moğol himayesine girmiştir    Yukarıdaki savaşlar hangi seçenekte doğru verilmiştir    A-) Malazgirt → Mirya kefalo    B-) Pasinler     →  Yassı çemen   &nbs... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

176)Haçlı seferleri ile kağıt, matbaa,    pusula ve barut gibi teknik buluşlar Avrupa’ya yayılmaya   Başlamıştır.  Sadece bu durum seferlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığının  Göstergesidir? A) Akdeniz ticaretinin gelişmesine  B) Kilise’nin  etkinliğinin  artmasına  C) Kültürel etkileşim yaşanmasına  D) Ekonominin tarıma dayanmasına                                                                                              177)Türkiye Selçukluları,  yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar Hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu   Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir? A)   Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak B)   Ülke sınırlarını genişletmek  C)   Ticari faaliyetleri geliştirmek  D)    Haçlılara karşı güç oluşturmak   178)Birinci  Haçlı Seferi  sırasında düşmana karşı başarılı  bir savunma  örneği  gösteren  Anadolu  Selçuklu Sultan’ı aşağıdakilerden hangisidir? a)Alpaslan    B)I.Kılıçarslan      c) Çağrı Bey        d)Melikşah                                                                     &nb... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

 201-  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından  biri değildir. A)   Hakimiyeti milliye gazetesi B)   Anadolu ajansı C)   İradeyi milliye gazetesi D)   Türkiye radyo ve  televizyon kurumu                             202- İletişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarından biri değildir? a)   SSK b)   BAĞ-KUR c)   TSK d)   EMEKLİ SANDIĞI                   203.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin medreselerinde öğretilen bilim dalları arasında yer almaz.? a)   Kelam b)   Matematik c)   Astronomi d)   Jeoloji                             204.İletişimle ilgi aşağıdakilerder hangisi yanlıştır.?     A) İletişimde karşımızdaki kişinin görüşlerine de saygı duymalıyız.     B) Konuşmak kadar dinlemeye de önem vermeliyiz.     C) Arkadaşlarımızı kırmamak için ne isterlerse yapmalıyız.     D) Biriyle konuşurken başka şeylerle meşgul olmamalıyız.                                         205- Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlış bir iletişim şeklidir?     A) Ali'nin sınıf arkadaşlarına her sabah "günaydın" demesi     B) Ahmet'in iş arkadaşlarına her gün "... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

  226-Türkler Anadolu’ya gelirken yerleşme amacıyla gelmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu’ya yerleşmek istemelerinin nedenlerinden biri değildir? A-Anadolu’nun uygun iklim şartları B-Önemli ticaret yolları üzerinde oluşu C-Tarım ve hayvancılık faaliyetleri için uygun oluşu D-Topraklarının engebeli oluşu                              227.Türkiye’de nüfusun dağılışı farklılıklar gösterir.  Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını en az etkiler? A)iklim             B)sanayi              C)yeryüzü şekilleri            D)bitki örtüsü                                                                                             228. I.Haçlı seferi sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti ,başkent İznik ve Batı Anadolu’yu kaybetmiştir. Aşağıdakilerden hangisi  I.Haçlı seferinin sonucu değildir? A) Anadolu Selçuklu devletinin başkenti Konya’ya taşınmıştır B) Anadolu Selçuklu devleti yıkılma sürecine girmiştir C) Anadolu Selçuklu devletinin sınırları daralmıştır D) Batıya doğru Türk ilerlemesi durmuştur.                 &n... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

276.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu da kurulan ilk Türk Devletidir? A)Saltuklular       B)Karamanoğulları      C)Mengücekliler    D)Artuklular                                                                                                277- Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk Türk halkının doğru bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? a) Amasya Genelgesini yayınlamıştır   b) Coğrafi keşifleri başlatmıştır c) Saltanatı kaldırmıştır         d) Anadolu Ajansını kurmuştur 278- Aşağıdakilerden hangisi yerleşim yeri seçilme sebeplerinden değildir? a) Sınırların değişmesi         b) Sanayinin gelişmesi d) Ulaşım imkanlarının olması      d) İklimin elverişli olması                                             279-   Aşağıdakilerden hangisi  iletişimsizliğe neden olan faktörlerden değildir? A) Etkili dinlememe                                                        B) Dinlerken konuşmama C) Dinlerken karşısındaki kişiye bakmama                    D)   Etkili konuşma becerisine sahip olmama   280-   Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun özellikleri arasında gösterilemez? a-   Genç nüfus oranının faz... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

301.Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün İrade-i Milliye ve Hakimiyeti Milliye gazetelerinin açılmasında öncülük etmesinin amaçlarından değildir? A)İşgaller hakkında halkın bilgilenmesini sağlamak. B)İşgallere karşı halkın direnişe geçmesini sağlamak. C)Milli Mücadeleye destek sağlamak. D)İşgallerin sona ermesini sağlamak. 302.Atatürk tarafından kurularak Milli mücadelenin öncüsü ve devletin sözcülüğünü yapan gazete aşağıdakilerden hangisidir? A)İradeyi Milliye   B)Ceride-i Resmiye   C) Hakimiyet-i Milliye   D)Cumhuriyet 303.Bir ülkede nüfusun dağılışında aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi yoktur? A)İklim özellikleri   B)yer şekilleri     C)yönetim şekli   D)sanayinin gelişmesi 304.Kentleri    fonksiyonlarına göre ayırdığımızda aşağıdakilerden hangisi tarım kentleri arasında yer almaz? A)   Konya B)   Rize C)   Kocaeli D)   Manisa 305-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişimin gelişmesi için yapılan çalışmalardan değildir? a)İrade-i Milliye gazetesinin kurulması b)Tercüman-ı Ahval gazetesinin kurulması c)Anadolu Ajansı’nın kurulması d)Hakimiyeti milleye gazetesinin kurulması 306.Türkiye’de yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfus artış hızı en az 1940 ile 1945 yılları arasında görülmüştür. Bunun en önemli sebebi nedir? a) İkinci Dünya Savaşı’nın olması b)Devletin nüfus planlamasına büyük önem vermesi c) Gençlerin eğitim için yurt dışına gitmesi d) Ekonomik yetersizlikler 307.Yüz ifadeleri de etkili bir iletişim par&cce... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

326.Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele yıllarında halkın gelişmeleri öğrenebilmesi  ve takip edebilmesi için kullanılan kaynaklardan en eski alandır? A-Anadolu Ajansı   B-İrade-i Milliye       C-İstanbul  Radyosu  D-Telsiz –Telgraf  vericileri 327. Kamuoyunun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre daha fazlaetkiye sahiptir?               A) televizyon                    C) gazete               B) panel                           D) tiyatro 328.Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kurduğu gazetelerden biridir?               A) Takvim-i Vakayi                C) Tercüman-i Ahval               B) Hürriyet                       D) İrade-i Milliye 329.Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim yollarından biri değildir?    A) Karşıdaki insanı ilgiyle dinlemek    B) Önyargılı olmamak    C) Hoşgörülü davranmamak    D) Eleştirilere açık olmak 330.Yerleşimi etkileyen etmenlerin hepsi aynı yerde bulunmayabilir.Bir yerde bir, başka bir yerde birden fazla  etmen bulunabilir.      Buna göre , Kocaeli’de yerleşmelerin tercih edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?      A) İş imkanlarının fazla olması      B) İklim koşullarının elverişliliği      C) Yer altı kaynaklarının zenginliği      D) Tarımsal faaliyetlerin gelişmişliği 331.   İnsanların kendilerini doğru ifade edebilmeleri i&ccedi... Devamı

31 01 2013

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KARMA TESTLER

351. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlere yardımcı bilim dallarından biri değildir ?            A)Kimya                                      B) Arkeoloji            C)Coğrafya                                  D) Tarih         352..Aşağıdaki açıklamalardan hangisi özgürlükler kelimesinin içerdiği kavramlar içinde yer alır? A)Her istediğimizi istediğimiz zaman yapabilmek B)Başkalarının haklarını göz önünde tutarak davranışlarımızı biçimlendirmek C)Herhangi birisinin kontrolü altında yaşamak D)Kendi haklarımız için başkalarını haklarını çiğnemek 353.Bir yerin yerleşim merkezi olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? A)İş imkanlarının çokluğu B)İklim şartlarının uygun oluşu C)Nüfusunun fazla oluşu D)Hizmet sektörünün gelişmiş oluşu 354.  Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının görev ve sorumlulukları arasında yer almaz? a- Dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri hızlı ve doğru bir biçimde topluma aktarmak b- Toplumsal sorunların çözülmesine katkı sağlamak c- Bireylerin temel hak ve sorumluluklarını öğrenmesine yardımcı olmak d- Toplumun nasıl yönetileceğine karar vermek 355. Basın ve yayın organları bir haberi hazırlarken haberin niteliği ile ilgili aşağıdakilerden  hangisine dikkat etmek zorunda değildir?  a- Gerçek olmasına b- Popüler olmasına c- Toplumu ilgilendirmesine d- Kamu yararı bulunmasına 356.-Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedenlerinden biri olamaz? A-   İş i... Devamı