25 01 2015

ÜNİTE-2 YERYÜZÜNDE YAŞAM

ÜNİTE-2 YERYÜZÜNDE YAŞAM     Konu Başlığı HARİTALARIN DİLİ (1Ders Saati) Kazanım Ünite ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların,okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar   Verilen Bilgiler   *DÜNYANIN ŞEKLİ Dünya’nın kutuplardan basık Ekvatordan şişkin kendine özgü şekline GEOİD denir.   *PARALELER Ekvatora paralel olarak uzanan ve dünyayı çepeçevre dolanan dairelere paralel denir.   Özellikleri: ♦         90 Tane Güney yarımkürede 90 tane de Kuzey yarımkürede olmak üzere toplam 180 tanedir. ♦         Kuzey yanmküredeki 90 tane paralel dairesine kuzey paralelleri, Güney yanmküredeki 90 tane paralele Güney paralelleri denir. ♦         En uzun paralel dairesi EKVATOR’dur. ♦         Paralellerin uzunlukları Ekvator’dan kutuplara doğru azahr. 90° Kuzey ve 90° Güney paraleli nokta şeklindedir.Paralellerin uzunluklannın azalmasına bağlı olarak Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe Dünyanın çizgisel hızı azalır. ♦         Paraleller arasındaki uzaklık dünyanın her yerinde eşit olup 111 kilometredir. Aynı paralel dairesi üzerinde; 1-     Güneş ışınlarının geliş açısı 2-     Gölge boyu 3-     Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızı 4-     Yerçekimi kuvveti 5-     Gece ve gündüz süresi eşittir. Bazıözel paralel daireleri (enlemler) vardır; &nb... Devamı

06 01 2014

6.SINIF YERYÜZÜNDE YAŞAM ÇÖZÜMLÜ:

1.   Mezopotamya, dünya medeniyetleri içinde tarih çağlarına giren ilk medeniyettir. Pek çok konuda öncü sayılabilir. Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya medeniyetine ait değildir? A)    İlk yazının kullanılması B)    İlk defa yazılı kanunlara rastlanması C)    Uzay ile ilgili ilk araştırmaların yapılması D)    İlk demokratik yönetimin kurulması E)    İlk imparatorlukların görülmesi Çözüm: -    İlk yazı, Sümerler tarafından kullanılmıştır. -    İlk yazılı kanunlar sümer kralı Urgakina tarafından oluşturulmuştur. -    Ay ve güneşin hareketleri Sümerler ve Babiller tarafından hesaplanmıştır. -    İlk imparatorluk Akadlar tarafından kurulmuştur. -    İlk demokrasi hareketleri Yunanlılarda görülmüştür. Buna göre, cevap "D" seçeneğidir. 2.   Sümerler çeşitli gök varlıklarına taptıklarından, tapınaklarından uzay cisimlerini gözleyerek, önemli astronomi bilgilerine ulaşmışlardır. Bir tür rasathane haline gelen bu tapınaklara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? A)    Piramit    B)    Sunak    C)    Patesi D)    Agora    E)    Ziggurat Çözüm: Sümerler çok tanrılı dinlere inanmışlar, ibadet ettikleri yerlere de Ziggurat adını vermişlerdir. Zigguratlar ayrıca rasathane(gözlem evi) görevi de yapardı. Buna göre, cevap "E" seçeneğidir. 3.    I.    Asurlar II.    Frigler III.    Urartular IV.    Fenikeliler V.    İyonlar Yukarıda verilen İlk Çağ medeniyetleri içinde, ticari faaliyette en ileri olanlar, aşağıdakilerden hang... Devamı

12 07 2013

ÜLKEMİZ VE DÜNYA

Ülkemiz ve DÜnya Doğru Yanlış Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika yani Eski Dünya Kıtaları olarak bilinen üç kıtanın birleşme noktasıdır.                       Doğru Dünyadaki kara parçalarına insanlar aynı oranlarda yerleşmiştir. Yanlış  Bazı yerlerde hiç nüfus yoktur.    Doğru   Türkiye zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahiptir. Doğru Ortadoğu'nun en önemli iki akarsuyu Fırat ve Dicle nehirleri Türkiye'den doğmaktadır. Doğru Türkiye Asya ile Avrupa arasında, ekonomik bakımdan gelişmiş Avrupa devletleri ile petrol bakımından zengin Orta Doğu ülkeleri arasında doğal bir köprü görevi yapar. Doğru Ülkemiz tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bunların geleceğe aktarılmasını sağlamıştır. Doğru Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle dört mevsimin yaşandığı ender ülkelerden birisidir. Doğru Ülkemiz hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılığın yaygın biçimde yapıldığı bir yerdir. Doğru Dünyada bazı yerlerde nüfus yoğunluğu az, bazı yerlerde çoktur. Doğru İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için en uygun olmayan sahaları seçmişlerdir. Yanlış Dünyada insanların yoğun yaşadığı alanlar, ılıman iklimlere sahip, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yapmaya elverişli ve sanayi için ham madde ihtiyacını giderecek madenlere sahip alanları olmuştur. Doğru Dünyanın en yoğun nüfuslu alanları ilk yerleşim yerlerinin kurulduğu alanlarda toplanmıştır. Doğru Avrupa özellikle dünya otomotiv ve eczacılık ürünleri sanayisinde dünyanın en önemli ülkelerindendir. Doğru Avrupa sanayisinin hızla gelişmesi nedeniyle sanayi... Devamı

12 07 2013

ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

TİCARET Üretilen mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına ticaret denir. İç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İç Ticaret Ülke sınırları içinde, bölge ve bölümler arasında yapılan ticarete iç ticaret denir. Türkiye’de çok canlı bir ticaret vardır. Bunda etkili olan faktörler şunlardır: •   Sanayi kuruluşlarının dengesiz dağılımı  •   Bölgeler arasında yetişen tarım ürünlerinin farklı olması  •   Nüfusun dengesiz dağılımı  •   Hayvansal maddelerin her yerde üretilememesi  Ülkemizde bazı il merkezleri ticaret şehirleri özelliği kazanmışlardır. Bunlar, İstanbul, Bursa, İzmit, İzmir, Denizli, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Malatya gibi illerdir. Bu merkezlerde ticaretin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmalarının büyük etkisi olmuştur. İhracat (Dış satım): Bir ülkenin başka ülkelere yaptığı satışlardır.  İthalat (Dış alım): Bir ülkenin başka ülkelerden aldığı mallara denir. 2. Dış Ticaret Bir ülkenin başka ülkelerle yaptığı alışverişe dış ticaret denir. Dış ticaretin para karşılığına dış ticaret hacmi denir. Gelişmiş ülkelerde dış ticaret hacmi fazla, gelişmemiş ülkelerde düşüktür. Yine, gelişmiş ülkelerde ihracat, genelde ithalattan daha fazladır. Bu ülkeler dışarıdan daha çok hammadde alıp dışarıya işlenmiş sanayi ürünleri satarlar. Az gelişmiş ülkeler ise dışardan daha çok işlenmiş sanayi ürünleri alıp, dışarıya tarım ürünleri veya ham maddeler satarlar. TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET Türkiye’de, Cumhuriyetin ilk yıllarında çok az olan dış ticaret hacmi, artan nüfus ve canlanan ekonomi... Devamı

10 05 2013

ÜNİTE.7: ELEKTRONİK YÜZYIL

  ELEKTRONİK YÜZYIL      YAŞAMIN İÇİNDE SOSYAL BİLİMLER Ø       İçinde insan olan ve topluma ait olan bü­tün unsurların incelendiği bilim dalına sosyal bi­limler denir. Ø       Sosyal bilimler; tarih, coğrafya felsefe, psikoloji, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, ekonomi ve siyaset gibi birçok bilim dalınıiçine alan genişbir bilimdir. Ø       Sosyal bilimler hayatımızın her alanında vardır. İnsan, hayatında yaşadığıdeğişim ve ge­lişimleri anlatabilmek için sosyal bilimlerden ya­rarlanmak zorundadır.       SOSYAL BİLİM DALLARININ TOPLUMHAYATINA OLAN ETKİLER Ø       Tarih: Toplumu etkileyen hareketlerden do­ğan olayları, zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişki ve bağlantılarıortaya ko­yan bilim dalıdır. Ø       Tarih bilimi, geç­mişe ait bilgiler sunarken aynızamanda geçmiş­te yaşanan olayların neden ve sonuçlarınıdeğer­lendirme fırsatıda verir. Ø       Sosyoloji: Bir toplumun örfünü, âdetini, ya­şam biçimlerini, toplumsal olay ve kurumlarınıin­celeyen bilim dalıdır. Sosyoloji, törelerimizi, ina­nışve düşüncelerimizi kısaca kültürümüzüince­lemektedir. Ø       Sosyoloji ile uğraşan bilim insanlarına ise sosyolog denir. Sosyologlar, toplum içindeki de­ğerleri araştırır. Ø       Coğrafya: İnsanın içinde yaşadığıçevrenin doğal özelliklerini, insan ile doğa... Devamı

10 05 2013

6.ÜNİTE DEMOKRASİNİN SERÜVENİ

DEMOKRASİNİN SERÜVENİ Demokrasi: Halkın kendi kendini yönetmesine denir. Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer. Bu hakkını milletvekilleri seçerek kullanır. Belli bir süre için milletvekillerini seçer milletvekilleri mecliste halk adına ülkeyi yönetir. — Türk toplumunun, ruh ve karakter yapısına en uygun yönetim biçimi demokrasidir. Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlığıyla bütünleşen bir yönetimdir. İnsan haklarının en iyi korunup gelişebileceği yönetimdir. **Demokrasinin Temel İlkeleri: 1.Milli egemenlik 2. Hürriyet ve eşitlik 3. Siyasi partiler. a.Milli Egemenlik: Demokraside egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını temsilcilerini kullanarak seçer. Yönetenler, gücünü milletten alır. b.Hürriyet ve Eşitlik: Hürriyet; başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir. Eşitlik; hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır. c.Siyasi Partiler: Siyasi partilerin çok olması demokrasinin daha iyi işlemesini sağlar. Farklı düşüncedeki insanlar kendi fikirlerine uygun partilere üye olabilir. Ve istedikleri partiyi destekleyebilirler. Atatürk demokrasinin tam anlamıyla gerçekleşe bilmesi için çok partili hayata geçilmesinin şart olduğunu belirtmiştir. — Ülkeyi yöneten partilere “İktidar partisi” diğer partilere de “muhalefet partisi” denir. Eğer bir parti tek başına iktidar olamazsa başka partilerle anlaşarak iktidar olur. Bu birleşmeye “koalisyon” adı verilir. — Çoğunluk ilkesi ise halkın çoğunluğunun istediğinin olmasıdır. Ancak çoğunluğu sağlayan parti diğer insanları ezmez ya da baskı uygulamaz. Çünkü demokraside İnsan haklarına saygı ön plandadır. — Genel oy prensibi ise halkın y&oum... Devamı

10 05 2013

.SINIF DEMOKRASİNİN SERÜVENİ ÜNİTESİ HANGİ YÖNETİM DAHA DEMOKRAT

  6.SINIF DEMOKRASİNİN SERÜVENİ ÜNİTESİ HANGİYÖNETİM DAHA DEMOKRATİK   HÂKİMİYETİN KAYNAĞINA GÖRE YÖNETİM BİÇİMLERİ Monarşi Oligarşi Teokrasi Cumhuriyet   •Tüm yetkilerin ve güçlerin tek kişide toplanmasıdır. •   Seçim dışıyöntemler kullanılır. •   Yetki, genellikle miras yoluyla (babadan oğula- saltanat) geçer ve tek bir kişide toplanır. Bu kişi kral,  prens, padişah, çar olabilir •   Bu kişinin emirleri tartışılmaksızın kabul edilir. •   Yasama, yürütme ve yargıyetkileri bu kişinin elindedir. Kimseye hesap vermez.  Geçmişte monarşi ile yönetilen ülkeler; Roma İmparatorluğu, Rusya, İngiltere Osmanlı Devleti, Fransa.  Günümüzde ise Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri,Ürdün, İngiltere, İspanya, Hollanda, Japonya monarşik devletlerdir. •   Belli bir sınıfın, grubun ya da küçük bir azınlığın egemenliği ve yönetimi altında tutulan yönetim şeklidir. •   Asiller meclisi vardır. Bu meclis krala yaptırım uygulayabilir. •   Meclisin kararlarına uymayan kral görevden alınabilir •   Kral yetkilerini bu meclisten alır   Geçmişte oligarşi(aristokrasi) ile yönetilen ülkeler; Eskiçağ’da Roma Yunanistan Günümüzde Cezayir, Irak ve Suriyegibi ülkeler oligar­şik devletlerdir ... Devamı

10 05 2013

5.ÜNİTE ÜLKEMİZ VE DÜNYA

ÜLKEMİZ VE DÜNYA •   Dünyanın her yerinde nüfus dağılımı eşit değildir. Nüfusun Dağılışını Etkileyen Etmenler: 1.   İklim ( en önemlisi ) 2.   Ulaşım 3.   Toprak 4.   Yeraltı Zenginlikleri 5.   Sulak alanlar 6.   İş imkanları     Nüfusun Yoğun ( kalabalık) Olduğu Alanların Özellikleri: •   Ilıman iklimlerde •   Ulaşımın kolay olduğu yerlerde •   Kıyı ovalarında •   Sulak alanlarda •   Sanayi ve teknolojinin geliştiği yerlerde •   İş imkanlarının olduğu yerlerde •   Zengin yer altı kaynaklarının bulunduğu yerlerde nüfüus yoğundur. ÖRNEK: Orta kuşakta: Avrupa, Kuzeydoğu Amerika, Hindistan, Çin, Japonya gibi Asya ülkelerinde yoğundur. Nüfusun Seyrek ( az ) Olduğu Alanların Özellikleri: •   Çok soğuk ve çok sıcak iklimlerde •   Ulaşımın zor olduğu yerlerde •   Dağlık ve engebeli alanlarda •   Kurak bölgelerde •   Sanayi ve teknolojinin gelişmediği yerlerde •   İş imkanlarının az olduğu yerlerde •   Doğal kaynaklar bakımından fakir olan yerlerde nüfus seyrektir. ÖRNEK: Kutuplar, Antartika, Alaska, Gröland, Çöller Not: Dünyada en fazla nüfus Asya kıtasında yaşar. Not: 1 milyar 300 milyona yaklaşan nüfusuyla Dünya’nın en kalabalık ülkesi Çin’dir. Doğal Nüfus Artışı: Doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olmasıdır. Böylece dünya nüfusu sürekli artmaktadır. KİM NEREDE ÇALIŞIYOR? •&nb... Devamı

10 05 2013

Ünite.5: 6. SINIF ÜLKEMİZ VE DÜNYA

  6. SINIF ÜLKEMİZ VE DÜNYA                            DÜNYA'NIN NERESİNDEYİZ    Sınırları belirli bir alan içinde yaşayan in­san sayısına nüfus denir. Bu alan Dünyanın ta­mamı olabileceği gibi kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy veya daha dar bir alan da olabilmektedir.     İnsanların eseri olan ya da doğal çevre­den elde edilen, işletildiğinde gelir getiren zengin­likler ekonomik kaynak olarak adlandırılır. Ekono­mik kaynakların işleniş şekillen, mal ve hizmet et­kinlikleri ile bu etkinliklerden doğan ilişkilerin bü­tününe de ekonomik faaliyetler denir.     Nüfus ve ekonomik faaliyetler yeryüzüne eşit ve dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Bunun nedeni yeryüzündeki her alanın aynı özellikleri taşımamasıdır.     Dünya üzerinde nüfusun ve ekonomik fa­aliyetlerin dağılışının düzensiz olmasında çeşitli faktörler etkilidir. Bunlar; Fiziki Faktörler 1. Yeryüzü şekilleri 2.İklim özellikleri 3.Bitki örtüsü 4. Toprak verimliliği 5. Su kaynakları 6. Kara ve denizlerin dağılışı 7- Coğrafi konum 8.  Yer altı kaynakları 9.  Bakı Beşerî ve Ekonomik Faktörler 1.Ulaşım 2.Sanayileşme 3.Ticaret 4.Tarım 5.Yer altı zenginlikleri 6.Turizm 7 Tarihî faktörler 8.Göçler   Ø       Arazinin engebeli olduğu yerlerde ulaşım, iş olanakları ve tarım alanları kısıtlı olur. Bu ne­denle dağlık ve engebeli alanlar nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Dünya nüfusunun yaklaşık onda dokuzu ova ve... Devamı

10 05 2013

4.ÜNİTE: Ülkemizin Kaynakları

  6.SINIF 4. ÜNİTE DERS NOTU DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ Ekonomi:İnsanların yaşayabilmek için üretme,ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütününe ekonomi denir.                 Sanayi , hizmet sektörü , tarım insanların yaşamını sürdürmek için yaptıkları bazı ekonomik faaliyetlerdendir. EKONOMİYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1.                Coğrafi Özellikler :   Ülkemizde Yer Alan; A)        Düz , geniş ve verimli ovalar tarımın, B)        Farklı iklimlerin görülmesi tarım ve turizmin, C)        Üç tarafın denizlerle çevrili olması deniz ticareti, balıkçılık ve kıyı turizminin, D)        Yüksek ve dağlık alanlardaki gür otlaklar hayvancılığın, E)        Ormanlar ise mobilya ve kâğıt sanayinin gelişmesinde etkili olmuştur. 2.                Doğal Kaynaklar ;Toprak,su ,orman ve madenler başlıca doğal kaynaklardır.Demir ve taşkömürü yatakları demir-çelik sanayisinin ,bor,krom ve bakır madenleri elektrik,elektronik ve metal sanayisinin , hızlı akan çok sayıda akarsuların varlığı elektrik üretiminin , zengin taş ve kum yatakları cam ve inşaat sanayisinin gelişmesini sağlayan faktörlerdir. 3.                Teknolojik Gelişmeler ; Uçuş teknolojisi,elektirik-elektronik teknolojisi, ulaşım teknolojisi,haberleşme t... Devamı

10 05 2013

( Madenler ve Enerji Kaynaklan)

  6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( Madenler ve Enerji Kaynaklan)   MADENLER   Maden: Yeraltından çıkarılan ve ekonomik değeri olan maddelere  “maden” denir. Bir madenin işletilebilmesi için gerekli şartlar şunlardır: 1.          Büyük sermaye (para), 2.          Teknik olanaklar (bilgi, araç-gereç), 3.          Cevherdeki maden oranının yüksek olması (madenin kalitesi), madenin değeri, 4.          Madenin, zengin ve uzun süre işletilmeye elverişli olması (rezerv=madenin miktarı), 5.          Madenlerin yeryüzüne yakın olması, bölgenin ulaşıma müsait olması. Cumhuriyet dönemi ile birlikte madencilik alanında yapılan çalışmalar şunlardır: 1.        Bilimsel çalışmalara başlandı. 2.        Etibank, 1935 yılında yapılacak çalışmalar için gerekli olan sermaye için kuruldu. 3.        1935 yılında yer altı maden kaynaklarımızı araştırmak için MTA kuruldu. 4.        Yatakların işletilebilmesi ve değerlendirilebilmesi için “Maden Kanunu” çıkarıldı  (1950). Madenlerimizin bir kısmı enerji kaynağı, bir kısmı ise çeşitli sanayilerin hammaddesi olarak değerlendirilir.   Kullanıldığı Alan ve İşletmeler Çıkarılan Yerler DEMİR:Demir-çelik sanayisinin temel hammaddesidir. Rezervde: 10 Demir-çelik fabrikaları:Karabük, Ereğli ve İskenderu... Devamı

10 05 2013

6. SINIF 4. ÜNİTE: ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

  6. SINIF 4. ÜNİTE: ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI KAYNAKLARIMIZ KAZANCA DÖNÜŞÜYOR   TÜRKİYE’DE TARIM   İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak ama­cıyla toprağıişleyerek ürün elde etmesine denir. Bu faaliyet, topraktan çeşitli ürünlerin elde edilmesinin yanısıra hayvancılık ve ormancılık fa­aliyetlerini de kapsar. Ülkemizde nüfusun yaklaşık yarısı(% 48,4) geçimini tarımla sağlamaktadır.         Cumhuriyet döneminde ta­rım olanaklarınıartırmak için; ·         Sulama, gübreleme, tohum ıslahına önem verildi. ·         Tarımda makineleşme ile birlikte modern tarım yöntemleri uygulanmaya başlandı. ·         Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu. ·         Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile Fı­rat ve Dicle nehirleri üzerinde barajlar, hidroelek­trik santralleri ve sulama tesisleri yapıldı.   Tarımda Verimi Etkileyen Faktörler 1- Toprak ve bakımı: Topraktan en verimli şekilde yararlanmak için teknolojik yeniliklerin uygulanmasıgerekir. Toprağın bakımı; toprağın sürülmesi, çapalanması, yabancıotlardan ayıklanması, erozyonla mü­cadele ile sağlanır.   2- Sulama:Su, bitkiler için en önemli besin maddesidir. Toprağın uygun zamanlarda ve yete­rince sulanmasıgerekir. Ülkemizde özellikleİç Anadolu, Güneydoğu Anadoluve Doğu Anadolu bölgelerinde sulama sıkıntısının fazla olma­sısebebiyle tarım alanlarınadasa bırakılmakta­dır. Nadas, yarı kurak bölgelerde tarlanın sürüle­rek, suyunu... Devamı

27 01 2013

1.ÜNİTE Sosyal Bilgiler sayesinde

Sosyal Bilgiler sayesinde..... 1-) Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel ögeleri ve sürüçleri kavrarız  2-) Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı olarak vatanımızı ve milletimizi sever haklarımızı bilir ve kullanırız 3-) Atatürk İlke ve İnkılaplarını Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal kulturlerı ve ekonamık kalkınmasındakı yerını kavrarız  4-) Sosyal bir birey olarak fiziksel ve duygusal özelliklerimizin:ilgi,istek ve yeteneklerimizin farkına varırız 5-) Yaşadığımız çevrenin ve dünyanı corefi özelliklerini tanıyarak insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açiklaya biliriz 6-) Ekonominin temel kavramlarını anlayarak kalkınmad ve uluslar arası uluslar arası ilişkilerde , ulusal ekonomini yerini kavrarız 7-) Harita vb şeylerin nasıl yapıldığını anlarız  8-) Meslekleri tanıyarak nelere yardımcı olacağını anlarız 9-) Farklı yöreleri anlar tanır ve biliriz 10-) Bilim ve teknolojinin hayatımızdaki yerini anlar ve biliriz 11-) Bilimsel ve mantıklı düşünmeyi öğreniriz 12-) Devlet işlerini anlarız 13-) Herkesin farklı kişilikleri olduğunu ve farklı fikirlere sahip olduklarını anlar bilir ve kavrarız  14-) Tarihimizi keşfederiz  15-) İnsanlığın bir parçası olduğumuzu biliriz... Devamı

27 01 2013

1.ÜNİTE Olgu ve Görüş

OLGU: Doğruluğu kişiden kişiye değişme­yen ve herkes tarafından kabul edilen, varlığı de­neyler ve bilimsel verilerle kanıtlanabilen bilgilere denir.   GÖRÜŞ: İnsanların kişisel fikirlerini yansı­tan ve doğruluğu kişiden kişiye değişen bilgilere denir.       1 Yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi’dir.  Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en güzel böl­gesidir.   Bir futbol takımı sahada on bir kişi ile mücadele eder. Dünyanın en iyi futbol’ takımı İtalya’dadır.   Türkiye’nin güney kıyıla­rında deniz suyu sıcaklı­ğı   kuzeye  göre  daha fazladır Türkiye’de tatil yapılabi­lecek en güzel kıyılar güneyde yer almaktadır. Uludağ’ın yükseltisi 2543 metredir. Dünyadaki en ilgi çekici kayak merkezi Ulu­dağ’dır.   2006  Eurovision  şarkı yarışmasında birinci olan ülke Finlandiya’dır. 2006 Eurovision şarkı yarışması Türkiye’nin katıldığı en güzel orga­nizasyondur.   OLGUDAN GENELLEMEYE Olgu: Herkesin bildiği ve kabul ettiği şeylerdir. Bir olgunun genelleştirilmesi için tümevarım ve tüm­dengelim kavramlarını bilmek gerekir.   Tümevarım: Parçadan bütüne varmaktır.  Yani küçük olgu ve olaylardan, asıl konuya, öze ulaş­maktır.  Tümevarım yöntemini kullanmak doğru yoldan bilgiye ulaşmamızı daha da kolaylaştırır.   Günümüzde özellikle okula yeni başlayanlar için, tümevarım yöntemi kullanılmaktadır. Bundaki amaç öğrenmeyi kolay ve sürekli hale getirmektir.   Örnek:   Ülkemiz... Devamı

27 01 2013

1.ÜNİTE Sosyal Bilgiler Öğreniyorum=Bir Olayın Çok Boyutluluğu

BİR OLAYIN ÇOK BOYUTLULUĞU: Çevremizdeki bir olay yaşamın bir çok alanını etkiler.  Örneğin mahallemize açılan bir okul o çevrede eğitimi (kültürel),etkiler, orada iş kollarının gelişmesini sağlar (ekonomik), insanların yaşamını  etkiler (sosyal). Meydana gelen ya da ortaya çıkan hâl, iş veya du­ruma olay denir. Her gün çevremizde birçok olay yaşanmaktadır. Bu olayların bir kısmına doğrudan tanıklık yaptığımız gibi, bir kısmını çevremizdeki in­sanlardan ya da televizyon ve gazete başta olmak üzere çeşitli iletişim araçlarından öğreniriz.  Evde, okulda, sokakta yaşanan olaylardan bazıları­nın içinde kendimiz de yer alabiliriz. Bu olaylardan bir kısmı ilgimizi çeker bir kısmı ise ilgimizi çekmez. İlgimizi çeken olaylar hakkında bilgi sahibi olmak isteriz. Olayın nedeni, kimler arasında yaşandığı ve sonucu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırız. Ör­neğin, Avrupa kupalarında mücadele eden futbol kulüplerimizin kimlerle maç oynayacağını bilmek ve seyretmek hepimizin ilgi duyduğu olaylardır. Mahallede çıkan bir yangın hepimizin ilgisini çeker. Bu olay karşısında üzülürüz, ama yangının neden çıktığını öğrenmek istemeyebiliriz. Eğer yangın, ta­nıdığımız insanların evinde çıkmış ise bu olay daha çok ilgimizi çeker. Yaralanan olup olmadığını, yan­gının neden çıktığını öğrenmeye çalışırız. Olayların Çok Boyutluluğu Yaşadığımız olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. Çevremizde meydana gelen bir olay, yaşa­mın bir çok alanını içine alan etkilerde bulunabil­mektedir. Bu duruma olayın çok boyutluluğu denil­mektedir. Örneğin erozyonun başlıca nedeni, toprağı koru­yan bitki örtü... Devamı

27 01 2013

ÜNİTE - 1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

  ÜNİTE - 1    SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM BİR OLAYIN ÇOK BOYUTLULUĞU:  -Çevremizdeki bir olay yaşamın birçok alanını etkiler. Dünya üzerinde birçok olay meydana gelmektedir. Hiçbir zaman bir olayın oluş ve sonucu tek taraflı değildir.  - Her olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir ,buna OLAYLARIN ÇOK BOYUTLULUĞU denir.  Örneğin mahallemize açılan bir okul o çevrede eğitimi (kültürel) etkiler, orada iş kollarının gelişmesini sağlar (ekonomik), insanların yaşamını etkiler (sosyal). OLAY:Ortaya çıkan durum, oluşum demektir. Örnek: Trafik kazası, sınıflar arası bilgi yarışması, okul camının kırılması, evimizin soyulması gibi. OLAYLARIN ÖZELLİKLERİ: 1. Her olayın bir ve birden fazla nedeni olabileceği gibi, bir ve birden fazla sonucuda olabilir. 2. Toplumsal olaylar her zaman aynı sonucu doğurmaz. Her toplumsal olayın farklı sonucu vardır. 3. Toplumsal olaylara kişilerin tepkileri farklı olabilir. 4. Toplumsal olayların sonuçlarından bazı kişiler zararlı çıkarken bazıları kazançlı çıkabilir. (Trafik kazasında eczacı, tamirci vb.) ÖRNEK OLAY Örneğin; bir trafik kazasını ele alalım, bu olayın nedenlerini ve sonuçlarını düşünelim. Nedenleri; 1. Sürücü hataları ( dikkatsizlik, alkol, uykusuzluk, acemilik vb.) 2. Yolcu hataları ( konuşkan, dikkat dağıtıcı vb. ) 3. Yol hataları ( eğim hataları, çukurlar, çıkıntılar vb. ) 4. Araç hataları ( fren, lastik vb. ) 5. Trafik hataları ( trafik lambası, trafik levhası vb. ) Sonuçları; Sonuçları iki aşamada ele alırız. Doğrudan sonuçlar, olay anında ortaya çıkan sonuçlardır. Dolaylı sonuçlar, olay sonucunda etkilenenlerin olması. Doğrudan Sonuçları; 1. Can kayıpları 2. Yaralanma ve engelli ka... Devamı

27 01 2013

1.ÜNİTE Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM: BİR OLAYIN ÇOK BOYUTLULUĞU, ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ: Dünya’da ve çevremizde meydana gelen hiçbir olay tek boyutlu, tek yönlü değildir. Hem Dünya’da hem de çevremizde meydana gelen her olay yaşamın birçok alanını etkiler. Yaşadığımız olayın sadece kendimizi ilgilendirdiğini düşünmek de doğru değildir. Birçok olay bizimle birlikte annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı da etkilemektedir. Hastalandığımızda sadece kendimiz değil yakın çevremiz de bu durumdan zarar görür. Bu durumu biraz daha genele yayacak olursak 17 Ağustos 1999’da Gölcük (Kocaeli/İzmit) merkezli deprem sadece İzmit’i değil beraberinde Marmara bölgesini dolayısıyla aynı zamanda tüm Türkiye’yi, hatta tüm Dünya’yı etkilemiştir. Etkileme-etkilenme durumunu sadece varlık boyutunda da düşünmek doğru değildir. Meydana gelen olaylar aynı zamanda içerik açısından da değişik boyutlar, yönler ortaya çıkarabilirler. Olaylar beraberlerinde sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, dinsel gibi değişik yönlerden de etkilenmeleri beraberlerinde ortaya çıkarabilirler.  Örnek: Mahallemize açılan yeni bir okul sadece bizi değil, aynı zamanda bütün mahalleyi, şehrimizi ve ülkemizi etkiler. Bunun yanı sıra o çevrede eğitimi (kültürel yönden)etkiler, orada iş kollarının gelişmesini sağlar (ekonomik yönden), insani ilişkiler yönünden insanların yaşamını da etkiler (sosyal yönden).  OLGU: Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir. Olgu kişiden kişiye değişmez.   Örnekler: Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Türkiye’nin başkenti Ankara&r... Devamı

27 01 2013

1.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

  SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM OLGU:Doğruluğu kişiden kişiye değişme­yen ve herkes tarafından kabul edilen, varlığı de­neyler ve bilimsel verilerle kanıtlanabilen bilgilere denir. GÖRÜŞ:İnsanların kişisel fikirlerini yansı­tan ve doğruluğu kişiden kişiye değişen bilgilere denir.     OLGU GÖRÜŞ 1 Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin   en   büyük bölgesi  Doğu  Anadolu Bölgesi'dir. Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin en güzel böl­gesidir. 2 Bir futbol takımı sahada on bir kişi ile mücadele eder. Dünyanın en iyi futbol' takımı İtalya'dadır. 3 Türkiye'nin güney kıyıla­rında deniz suyu sıcaklı­ğı   kuzeye  göre  daha fazladır. Türkiye'de tatil yapılabi­lecek en güzel kıyılar güneyde yer almaktadır. 4 Uludağ'ın yükseltisi 2543 metredir. Dünyadaki en ilgi çekici kayak merkezi Ulu­dağ'dır. 5 2006  Eurovision  şarkı yarışmasında birinci olan ülke Finlandiya'dır. 2006 Eurovision şarkı yarışması Türkiye'nin katıldığı en güzel orga­nizasyondur.     OLGUDAN GENELLEMEYE   Olgu: Herkesin bildiği ve kabul ettiği şeylerdir. Bir olgunun genelleştirilmesi için tümevarım ve tüm­dengelim kavramlarını bilmek gerekir. Tümevarım:  Parçadan... Devamı

27 01 2013

2.ÜNİTE Anadolu Uygarlıkları

KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ? HİTİTLER (MÖ 1200-MÖ 200) •   Başkentleri Hattuşaş'tır (Çorum-Boğazköy). •   M.Ö. 1700'lerde Kızılırmak yayı içerisinde kurulmuşlardır. •   Devleti krallar yönetirdi, fakat Pankuş adı verilen meclis ise krala yardımcı olmaktaydı. Gerektiğinde bu meclis kralın işlerini denetlerdi. •   Tavananna adlı kraliçelerde yönetimde etkiliydi. •   Anal, adı verilen kral yıllıkları bulunmaktaydı. •   Medeni hukuk gelişmişti. •   Ekonomileri tarım ve hayvancılığa dayanmaktaydı. •   Çok tanrılı dinlere inanmışlardı •   Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşmasını Mısır ile M.Ö 1280'de imzalamışlardır. •   Frigyalılar tarafından yıkılmışlardır. •   Hitit kralları hem başkomutan, başrahip ve baş yargıç idi. Askeri, dini ve hukuki otoriteye sahiptiler. •   Halk yöneticiler, rahipler, hürler ve köleler gibi sosyal sınıflara ayrılmıştı. •   Hititlerde din çok tanrılıdır. Hitit ülkesine “Bin tanrı ili” denirdi. •   Çivi ve hiyeroglif (resim) yazıları olmak üzere iki çeşit yazı kullanmışlardır. İYONLAR (MÖ 1200-MÖ 700) •   Şehir devletleri halinde yaşamışlar¬dır. En önemli şehir devletleri, Efes, Milet, Foça, Bodrum ve İzmir'dir. Kurulan şehir devletlerinde sırası ile krallık, oligarşik ve demokratik yönetim şekilleri görülmüştür. Kurulan şehir devletleri arasında siyasi bir birlik yoktur. •   Demokratik ve özgür ortam geliş¬miştir. •   Bilim ve felsefede... Devamı

27 01 2013

2.ÜNİTE ANADOLU MEDENİYETLERİ

  Uygarlık HİTİTLER FRİGYALILAR LİDYALILAR Yaşadığı Dönem (M.Ö2000 -1200) (M.Ö1200-M.Ö600) (M.Ö700 - M.Ö546) Kurulduğu Bölge Kızılırmak çevresinde Çorum, Kayseri, Yozgat civarında kurulmuştur. Başkentleri Hattuşaş'tır. Orta Anadolu'da Sakarya Nehri çevresinde kurulmuştur. Başkentleri Gordion (Polatlı) dır. Gediz ve Menderes ırmaklarıarasına yerleşmişlerdir. Başkentleri Sard' dır. Sosyal ve Ekonomik Hayat Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır. Özel mülkiyet ve ailenin korunmasına önem verilmiştir. Tarım, hayvancılık, madencilik ve ticaret, ekonomik faali­yetlerin temelini oluşturmuştur. Halk, tarım ve hayvancılıkla uğraşmıştır.Tarım ve hayvancılığıkorumak amacıyla ağır yasalar hazırlanmıştır. Öküz kesen ve saban kıran ölümle cezalandırılmıştır. Dokumacılık, madencilik ve ticaret gelişmiştir. Tarım, hayvancılık ve ticaret başlıca geçim kaynaklarıolmuştur. Lidyalılar, başta altın olmak üzere zengin maden yataklarına sahiplerdi. Ulaşım nok­talarında olmaları, onların ticaretle uğraşmalarına sebep olmuştur. Yönetim Ülke krallıkla yönetilirdi. Kraldan sonra en yetkili kişi Tavananna denilen kraliçeydi. Ülke yönetiminde kralın yanında soylulardan oluşan Pankuşmeclisi yer alırdı. Ülke krallıkla yönetilirdi.  Halkın yönetime katılmasına izin verilmemiştir. Krallarına Midas unvanıverilmiştir. Ülke krallıkla yönetiliyordu. ... Devamı

27 01 2013

2.ÜNİTE Yeryüzünde yaşam(Türkiye'deki İklimler)

  AKDENİZ İKLİMİ ·         Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyıları ile Marmara Bölgesi’nin güney kısımlarında              ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin  batısında görülür. ·         Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen iklim türüdür. ·         En sıcak ay ortalaması 28-30 °C , en soğuk ay ortalaması 8-10 °C dir. ·         Yıllık sıcaklık ortalaması 18 °C dir. ·         Kar yağışı ve don olayı çok ender görülür ·         Ege ve Marmara Bölgesi’ne doğru gidildikçe sıcaklık düşer. ·         Sıcaklığın 0 derecenin altına inmemesi ve don olaylarının görülmemesi seracılığın gelişmesini sağlamıştır. ·         En fazla yağış kışın , en az yağış yazın düşer. ·         Cephesel yağışlar en fazla bu ikimde görülür. ·         Sıcak ve soğuk havanın çarpışması sonucunda yüksen hava kütlesinin soğuyarak yağış bırakmasına “cephesel yağış” denir. ·          Yıllık yağış miktarı  Ortalama 600-1000 mm arasındadır. ·         Bitki örtüsü maki'dir. Maki yaz kuraklığına dayanabilen; mersin, defne, kocayemiş, zeytin, zakkum, keçiboynuzu gibi kısa bodur ağaççı... Devamı

27 01 2013

2.ÜNİTE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Mezopotamya:İlkçağda Anadolunun güneydoğusundan Basra Körfezine kadar uzanan Dicle Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye denmiştir.Verimli topraklara ve yaşamaya uygun iklime sahip olması nedeniyle bir çok topluluk buraya yerleşmiştir.  Başhca Mezopotamya Uygarlıkları Babilliler, Asurlular, Sümerler,Akadlar ve Elamlılardır SÜMERLER Sümerler MÖ 3500 yıllarında Mezopotamyaya yerleşmişler şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Önce Akadların hakimiyeti altına girmişler daha sonra Elamlılar Tarafından yıkılmışlardır. (MÖ 1500 Özellikleri *Sümerler mezopamya uygarlıklarının kurucusudurlar. *Tarhte ilk kez yazıyı kullanmışlardır.Böylece -Tarih çağları başlamıştır. -Bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaşmıştır. -Eğitim ve öğretim faaliyetleri kolaylaşmıştır. *Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümerler tatafından yapılmıştır. *Sümerler matematik ve Astronomide ileri gitmişler ayın hareketlerine takvim yapmışlardır ASURLULAR *Yukarı Mezopotamyanın Fırat ve Dicle  nehirleri çevresi ile Anadolunun güneyi İran bölgesinde kurulmuşlardır *Kral yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yaptılar .Kurdukları ticaret kolonileri ile Anadoluya kulladıkları çivi yazısını getirdiler.Böylece Anadolunun Tarih çağlarına girmesini sağladılar. -BABİLLİLER *Babil krallığı Arabistandan Mezopotamyaya gelen Amurrular tarafından kuruldu *Merkeziyetçi bir krallıkla yönetilmişlerdir. *En güçlü dönemlerini Hammurabi döneminde yaşamışlardır.Hammurabi eski kanunlardan yararlanarak Hammurabi Kanunlarını oluşturmuştur... Devamı

27 01 2013

2.ÜNİTE

     İLK İNSANLARIN YASANTISI - İlk insanlar mağaralarda veya ağaç kovuklarında yasıyorlardı. - Daha sonra saz veya dallardan örülmüş kulübeler yapmaya başladılar. - Üretim yapmayı bilmediklerinden avcılık yapıyor ya da hazır besinleri (meyve, vb.) toplayarak yiyorlardı. Bu nedenle hazır besin ve hayvan bulunan ormanlarda yasıyorlardı. - Tastan yonttukları aletleri silah olarak kullanıyorlardı. - İklimde meydana gelen değişimler ve av hayvanlarının azalması insanları göce zorladı. - Bu devirde yasayan insanlar yaşantılarını mağara duvarlarına çizmişlerdir. Yerleşik Hayat: - Tarımla uğraşıp hayvanları evcilleştirmeyi öğrenen insanlar yerleşik hayata geçtiler. - Anadolu’da MO 6300-5600 yılları arasında yerleşim yerleri kurulmaya başlandı. - Yerleşik hayata gecen insanlar suyu, toprağı bol, iklimi uygun yerleri seçtiler. - Kerpiçten evler yaptılar. - Kilden çanak- çömlek ve bitki liflerinden dokuma yaptılar. - Günlük hayatta yaptıkları isleri evlerinin duvarlarına çizmeye devam ettiler. Not: Bu devirde Anadolu’da bulunan yerleşmeler şunlardır: 1. Çatalhöyük (Konya) 2. Alacahöyük (Corum) 3. Hacılar (Burdur) 4. Alisar (Yozgat) İnsanlar zamanla ihtiyaçlarından fazla üretmeye başladılar ve bu fazla malları değiş-tokuş yaparak ilk ticaret faaliyetlerini başlattılar. (takas) para icat edildikten sonra ticaret de gelişti. Daha sonra fabrikalar kurulup şehirler  büyüyünce insanlar şehirlere göç ederek orada nüfusun artmasına yol açtılar. Çok katlı binalar yapıldı. Nüfusu milyonları bulan büyük şehirler (metropol) ortaya cıktı. İstanbul, İzmir, Ankara böyle şehirlere örnektir ... Devamı

27 01 2013

Geçmişten günümüze yerleşme

  Geçmişten günümüze yerleşme Anadolu toprakları birçok uygarlığın kesişme noktası olmuştur. Anadolu'nun tarih boyunca önemli bir yer­leşim bölgesi olmasında şu faktörler etkili olmuştur: a.        İkliminin insanların yaşayışına uygun olması b.        Jeopolitik konumu, c.        Tarım, hayvancılık ve ticarete uygunluğu, d.        Zengin madenlere sahip olması, e.        Ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması, f.         Akarsu ve denizlerin çokluğu       g.        Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlaması   Devamı