06 01 2014

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK

OSMANLI DEVLETİ-KURUMLAR, KÜLTÜR ve UYGARLIK
1. Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur."
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek olarak gösterilemez?
A) Mekkelilerin İslamiyet’in yayılmasına karşı çıkması
B) Göçebe Türklerin yerleşik yaşama geçmeyi kabul etmemesi
C) Yeniçerilerin batı türü eğitime tepki göstermesi
D) Ulema sınıfının fesin zorunlu başlık olarak kabul edilmesine tepki göstermesi
E) Osmanlılarda "ülke hanedanının ortak malıdır." anlayışının benimsenmemesi

2. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıl başlarına kadar padişahlığın babadan oğula geçmesine karşın, hangi şehzadenin padişah olacağı konusunda kesin kuralların olmaması taht kavgalarına neden olmaktaydı.
Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek olarak gösterilemez?
A) II. Bayezid-Cem mücadelesi
B) Şehzade Selim'in II. Bayezid'e karşı mücadele etmesi
C) Fetret devrinde yaşanan şehzadeler mücadelesi
D) I. Mehmet döneminde çıkan Şeyh Bedrettin ayaklanması
E) II. Murat döneminde yaşanan Şehzade Mustafa olayı

3. Osmanlılarda sadrazam olabilmek için belirli bir kuralın olmaması aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
A) Devşirme sisteminin uygulanmamasının
B) Divan örgütünün yetkileri sınırlandırmasının
C) Taht kavgaları çıkmasının önlenmesinin
D) Dirlik sisteminin yeniden düzenlenmesinin
E) Yetenekli olan herkese yönetimde görev alma hakkı verilmesinin4. Osmanlı Devleti'nde divan üyelerinden bazıları şunlardır:
I. Veziriazam
II. Vezir
III. Defterdar
IV Nişancı
V Kazasker
Bunlardan hangilerinin sayısı, sınırların genişlemesine paralel olarak artırılmıştır?
A) I, II ve III      B) II, III ve V                                      C) II, IV ve V
D) I, III ve V      E) III, IV ve V 5. Osmanlı Devleti döneminde görülen;
I. Fethedilen yerlere merkezden yönetici gönderilmesi
II. Has ve zeametlerin miras olarak bırakılamaması
III. Divan toplantılarına padişahın katılmaması
IV. Kadıların verdiği kararların ancak Divan-ı Hümayun' da görüşülerek değiştirilebilmesi
gibi uygulamalardan hangileri, yerel unsurların güçlenmesini önleme amacına yöneliktir?
A) I ve II   B) II ve III   C) III ve IV
D) I ve IV   E) II ve IV6. Osmanlı Devleti'nde;
I. İlk defa tımar alanlar mutlaka padişahın huzuruna çıkardı.
II. Tımar miktarının artırılması padişah fermanıyla olurdu.
Bu uygulamaların amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Tımarlı sipahilerin sayısını azaltmak
B) Kapıkulu askerlerini denetim altına almak
C) Dirlik sahiplerini kontrol altında bulundurmak
D) Üretim artışını sağlamak
E) Tarımsal çalışmaları yönlendirmek


7. Osmanlı Devleti döneminde görülen;
I. Vergilerin artırılması
II. Toprağın üç yıl boş bırakandan alınıp bir başkasına verilmesi
III. Saliyaneli eyaletlerde vergilerin iltizam yoluyla toplanması
gibi uygulamalardan hangilerinin tarımsal üretimi artırma amacına yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III
D) I ve II   E) II ve III


8. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde halk arasında din ayrımı yapılmadığına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Müslüman olmayanlardan haraç ve cizye vergisi alınması
B) Müslüman olmayanların medreselerde eğitim görememesi
C) Müslüman olmayanlara da ticaret serbestliğinin tanınması
D) Devlet memuru olabilmek için Müslüman olma şartı aranması
E) Azınlıkların askere alınmaması
9. Osmanlı Devleti'nde Lonca teşkilatının;
I. Çırak-kalfa-tısta yöntemiyle eleman yetiştirilmesi
II. Sadece Müslümanların üye olarak kabul edilmesi
III. Üyelere kredi sağlaması
IV. Kalitesiz üretim yapanların meslekten çıkarılması
gibi uygulamalarından hangilerinin nitelikli eleman yetiştirme amacına yönelik olduğu söylenebilir?
A) I ve II   B) I ve IV   C) II ve IV
D) III ve IV   E) I ve III


10. Osmanlı Devleti'nde görülen
I. Pençik sisteminin uygulanması
II. Devşirme yasasının hazırlanması
III. III. Murat döneminde devşirme yasasına aykırı asker alınması
IV. Dirlik sisteminin bozulmasıyla tımarlı sipahilerin sayısının azalması
gibi uygulamalardan hangileri, orduda huzursuzluk çıkmasında daha etkili olmuştur?
A) Yalnız III   B) I ve III   C) Yalnız IV
D) II ve III   E) I ve IV

11. - Osmanlı Devleti'nde çiftbozan vergisi toprağı boş bırakan veya terkeden köylülerden alınırdı.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu vergi j ile sağlanmak istenen amaçlardan biri olduğu söylenemez?
A) Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak
B) İç göçü denetim altına almak
C) Mültezimlerin halka baskı yapmasına engel olmak
D) Üretim-tüketim dengesinin bozulmasını önlemek
E) Vergi gelirlerinin düşmesini engellemek

12. XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti'nde görülen bazı gelişmeler şunlardır:
I. Dış ticaret açığı hızla büyümüştür.
II. Ekonomi, tarımsal ürünlerin ihracı, sanayi ürünlerinin ithaline dayanmaktadır.
III. Ulusal ayaklanmalar giderek artmıştır.
IV. Merkezi otorite zayıflamıştır. i
i Bunlardan hangileri, Avrupa'da yaşanan Endüstri
Devrimi'nin Osmanlı Devleti'ne yansıması olarak
kabul edilebilir?
A) I ve II   B) I ve III   C) II ve III
D) III ve IV   E) II ve IV


CEVAP ANAHTARI________
1. E 2. D 3. E 4. B 5. A 6. C 7. B 8. C 9. B 10. A 11. C 12. A

0
0
0
Yorum Yaz