10 04 2008

Karahanlıların Özellikleri

Karahanlıların Özellikleri

1)Orta-Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir.

2)Türkçe’ye önem vermişler ve resmi dil olarak kullanmışlardır. Alfabeleri Uygurca’dır.

3)Türk dilini ve kültürünü devam ettiren Karahanlılar ilk Türk - İslâm eserlerini ortaya koymuşlardır.En önemli eserleri, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig ve Kaşgarlı Mahmut’un Divan’ı Lügati’t Türk adlı eserleridir.

4)Türk – İslâm tarihinde ilk medreseleri kurarak eğitime önem vermişlerdir.

5)Türk tarihinde “ Ribat” adıyla ilk kervansarayları kurarak ticareti geliştirmişlerdir.

6)Devleti oluşturan boylar iç işlerinde serbest olduğundan, devlet konfederatif bir özellik göstermiştir.

7)Kadılık, muhtesiplik (din kurallarına göre esnafı denetleyen, belediye hizmetleri ve güvenlik işlerine bakardı) ve cihat konularında İslam müesseselerini benimsediler.

8)Hakimiyet anlayışı,saray teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile askeri teşkilatta Türk özelliklerini korudular.

9)Ordu ise; Saray muhafızları (Kapıkulu ve Hassa), Eyalet askerleri ve Türk boylardan savaşa katılanlardan oluşmaktadır

10)Karahanlı Devleti, Türk tarihinde tam manasıyla köprü bir devletti. Hem Türklerin İslâmiyet’e geçişlerinde, hem de Türklerin Ön Asya'ya gelişlerinde köprü vazifesi görmüştü.

11)Karahanlılar’ın başkentlerine Ordu denilirdi

12)Hükümdarlar, kendilerine hükmetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanmışlardı.

47358
0
0
Yorum Yaz