27 01 2013

İLETİŞİM VE ETKİLİ DİNLEME-NOT

 

İletişim Benimle Başlar                                                 RTÜK: Ülkemizde yayın yapan tele-

İletişim: Duygu, düşünce ve bilgilerin akla ge-                   vizyon ve radyo kuruluşlarının ilkeler-

lebilecek her türlü yolla başkaların aktarılma-                     ini belirlemek, yayınları düzenlemek,

sıdır. İletişim kurarken;                                                      denetlemek ve gerektiğinde ceza uygu-

·        Jest ve mimiklere dikkat etmek                                lamakla görevli olan kurumdur.

·        Göz teması kurmak            

·        Emir cümlesi kullanmamak

·        Başka işle uğraşmamak

·        Onay ifadeleri kullanmak                                                   Başkanlık süresi 2 yıldır.

İletişimi olumlu yapan etkenlerdir. Eğer bu         

tür etkenlere önem verilmezse iletişimde ko-                                        

pukluklar oluşur.

                                                                             Üye görev süresi           RTÜK          

Empati: Kendisini karşıdakinin yerine                   6 yıldır.                                

koyarak düşünmektir.

                                                                                                   TBMM tarafından seçilen 9

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI                                                    üyeden oluşur

Kitle İletişim araçları: Kısa zamanda kitlelere

ileti ulaştırabilen iletişim araçlarına denir.                     Görevleri;

Kitle İletişim Araçlarına; Gazete, Dergi, İnter-            -- Şartları ihlal eden, kuralların dışına çıkan,

net, Televizyon, Radyo vb. örnek verebiliriz.             televizyon veya radyo kuruluşlarını uyar-

                                                                                     mak veya ceza vermek,

Kitle İletişim Araçları;                                             -- Ceza verilen sürede; eğitim, kültür, spor,

·        Dünya’da ya da ülkede yaşanan olayları                kadın, insan ve çocuk hakları ile ilgili       

en doğru ve en hızlı şekilde kitlelere iletmeye,                   programlar yayınlatmaktır.

·        Ülkede halkın sesini duyurmaya yani

kamuoyu oluşturmaya,                                                    ATATÜRK VE İLETİŞİM

·        Eşyaların tanıtımına ve satılmasına,                       Atatürk, Milli Mücadeleyi yurda yayma,

·        Haberleşmeyi eğitim verme ve eğlendir-                dış ülkelere bu mücadelenin haklı oldu-

meye,                                                                              ğunu göstermek ve kamuoyu oluştur-

·        Kültürler arasındaki iletişim alışverişini                 mak için iletişimin gelişmesine katkıda

ve bilgi aktarımını sağlamaya yarar.                                  bulunmuş ve çeşitli kurumlar açtırmış-

                                                                                       tır. Bu kurumlar;

ÖZGÜRLÜKLER                                                        --İrade-i Milliye Gazetesi Eylül 1919

                           T.C Anayasası 20 maddesi;                  --Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Ocak 1920

“Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı               --Anadolu Ajansı 6 Nisan 1920

gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.                         --Ceridey-i Resmiye (Resmi Gazete)

Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine doku-             yayına başladı.

nulamaz” denmiştir. Bu söz hiçbir kimsenin                     --Telsiz Telgraf Kanunu 1925

özel hayatına dokunulamayacağına değinil-                       --Telsiz Telgraf Kanunu 1927

miştir.                                                                              --İstanbul ve Ankara Radyolarıdır.

   Ayrıca kişi dokunulmazlığı hakkımız

da Anayasa’nın 21. maddesinde belirtilmiş-                         

tir. Bu yasaya göre “Kimseye fiziksel şiddet

edilemez, kimsenin konutuna sahibinin izni

Akış Çizelgesi: Öteki İşlem: Temel hak ve özgürlükler, seferberlik, olağanüstü hal, sıkıyönetim, kamu güvenliği veya sağlığı için kısıtlanabilir.olmadan girilemez” ifadeleri yer almaktadır.

0
0
0
Yorum Yaz