19 10 2007

coğrafya

1)            Denizden esen rüzgarların yazın serin, kışın ise ılıman                        olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?                                            A) Denizlerde bir değişme olmayıp karalarda öyle his-                             sedilmesi                                                               

                B) Denizlerin karalara göre geç ısınıp geç soğuması                             C) Denizlerin yazın alçak basınç alanı olması                                      D) Denizlerin karalara göre erken ısınıp erken soğuması                           E) Karaların farklı yükseltilere sahip olması                                                                       

 2)           Kuzey yarımkürede güneyden, güney yarımkürede ise

                kuzeyden esen rüzgarlar ılıtıcı etki yapar.Bu durum sı-

                caklıkla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir.

                A)Yerşekli                 B) Enlem          C) Basınç

                D) Yükselti                E) Bakı

                                                                                                                            

  3)          Bir bölgede dağların güneye bakan yamaçları daha sı-                          caksa bu bölge için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle                           doğrudur?                                                             

                A) Orta kuşaktadır.             B) Dönenceler civarındadır.                      C) Kuzey yarımkürededir.    D) Güney yarımkürededir.                     E) Ekvatordadır.                                                        

                                                                             

  4)          Bir merkeze gelen güneş ışınlarının yere değme açıla-                          rında;                                                     

                I.Nem oranı     II.Arazinin eğimi                                                           III.Bitki örtüsü   IV.Yaşanan mevsim                                                   gibi faktörlarden hangileri etkili değildir?                                     A) I - II       B) II - III      C) III - IV      D) I - III     E) II - IV                                                                                          

  5)          Alçalıcı hava hareketinin görüldüğü bir yer için aşağıda-                      kilerden hangisi söylenemez?                                                A) Yüksek basınç alanıdır.       B) Yağış oluşmaz.                              C) Havanın nem açığı büyüktür.                                                           D) Bağıl nem oranı düşüktür.   E) Alçak basınç alanıdır.                                                           

                                                                             

6)          Aşağıdakilerden hangisi alçalan bir hava kütlesinin (normal koşullarda) özelliği olamaz?

                A)Sıcaklığın artması              B) Basıncı azalması

                C) Bağıl nemin düşmesi        D) Nem açığının büyümesi

                E) Doyma noktasından uzaklaşması                                                                                                  

  7)          Güneş ışınlarının geliş açısını aşağıdakilerden hangisi                           etkilemez?                                                            

                A) Mevsimin çeşidi     B) Günün saati      C) Bakı                              D) Nem oranı               E) Arazinin eğimi                                                                                                                         

  8)          Bir merkezde güneyden esen rüzgarların havayı ısıtma-                      sına karşılık kuzeyden esen rüzgarların havayı soğuttu-                      ğu görülmektedir.Buna göre bu merkez için aşağıdaki-                              lerden hangisi doğrudur?                                                      

                A) Kuzey yarımkürededir.     B) Güney yarımkürededir.                    C) Orta enlemlerdedir.        D) Dönenceler civarındadır.                      E) Ekvator civarındadır.                                                            

               

  9)          Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi dinamik basınç merkez-                       leri arasında eser?                                                 

                A) Alizeler   B) Musonlar     C) Batı rüzgarları                                   D) Kutup rüzgarları         E) Meltemler                                              

 

 

 10)         Atmosfer basıncının değişmesinde;

                I.Yükselti    II.Toprak çeşidi    III.Soğuma    IV.Bitki örtüsü

                gibi olaylardan hngileri daha çok etkilidir?

                A) I - II       B) II - III      C) III - IV     D) I - III     E) II - IV

 

 11)         Kışın karalar üzerinde yüksek basınç yazın alçak basınç

                oluşmasında rol oynayan temel faktör aşağıdakilerden

                hangisidir?

                A) Sıcaklık    B) Enlem      C) Bitki örtüsü

                D) Yağış biçimi            E) Bakı

 12)         Aynı basınca sahip yerleri birleştiren eğrilere ne ad verilir?

                A) İzohips           B) İzobat             C) İzobar

                D) İzoterm               E) İzoyet

               

 13)         Atmosferin herhangi bir yerdeki ağırlığına ne denir?

                A) Cephe         B) Basınç         C) Hava kütlesi

                D) İklim            E) Hava durumu

               

 14)         Bir bölgede iki merkezde farklı basınçların oluşması

                öncelikle aşağıdakilerden hangisini etkiler?

                A) Yağış        B) Rüzgarı        C) Nemliliği

                D) Sıcaklığı           E) Yükseltiyi

               

15)         I.Meltemler   II.Alizeler   III.Musonlar   IV.Kutup Rüzgarları Yukarıdakilerden hangileri sürekli rüzgarlar arasında yer alır?

                A) I - II      B) II - III      C) III - IV     D) I - III      E) II - IV

               

 16)         Aşağıdakilerden hangisi fön rüzgarlarının özellikleri arasın-

                da gösterilemez?

                A) Hava sıcaklığını artırırlar.

                B) Havanın nem açığını büyütürler.

                C) Kar erimelerine neden olurlar.

                D) Geldikleri yerin sıcaklık özelliklerini yansıtırlar.

                E) Yağış getirmezler.

               

 17)         I.Basıncın düşmesi       II.Nem açığının büyümesi

                III.Bulutlanma                IV.Bağıl nemin azalması

                Yukarıdakilerden hangilerinin yükselici hava hareketlerinin

                bir sonucudur?

                A) I - II        B) II - III      C) III - IV    D) I - III     E) II - IV

               

 18)         Bir bölgede bulutluluk oranı fazla ise o bölge için aşağıda-

                kilerden hangisi yanlıştır?

                A) Yağış ihtimali fazladır.      B) Bağıl nemi yüksektir.

                C) Nem açığı fazladır.       D) Hava basıncı düşüktür.

                E) Hava doyma noktasına yakındır.

               

 19)         İklim olayları atmosferin hangi katında oluşur?

                A) Stratosfer        B) Ozonosfer         C) Troposfer

                D) İyonosfer         E) Ekzosfer

 

 20)         Havanın taşıyabileceği nem miktarı daha çok aşağıdakiler-

                den hangisine bağlıdır?

                A) Sıcaklığa

                B) Basınca

                C) Denizden uzaklığa

                D) Bitki örtüsüne

                E) Enleme

 

21)          Aşağıdakilerden hangisi troposferin özelliklerinden biri

                değildir?

                A) Kalınlığının her yerde aynı olması

                B) Çeşitli gazlardan oluşması

                C) Yüksekliğe bağlı olarak yoğunluğunun azalması

                D) Daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınması

                E) Meteorolojik olaylara olanak sağlaması

               

 22)         Güneş ışınlarının düşme açısı aşağıdakilerden hangisine

                göre değişiklik göstermez?

                A) Enlem             B) Yükselti               C) Bakı  

                D) Mevsim           E) Günün saati

               

 23)         Aşağıdakilerden hangisi iklim elemanlarından değildir?

                A)Sıcaklık   B)Yerşekilleri   C)Rüzgar   D)Bulut   E)Basınç

               

 24)         Alçalan hava kütlesinin yağış meydana getirmemesinin

                nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

                A) Mutlak nemin azalması

                B) Basıncın azalması

                C) Isınmanın artması

                D) Hava yoğunluğunun artması

                E) Rüzgarın azalması

0
0
0
Yorum Yaz