25 12 2008

BRANŞ ĞRETMENLERİNİN DENETİMİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

BRANŞ ĞRETMENLERİNİN DENETİMİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

(Sınıf Öğretmenleri de ortak hususları dikkate alabilirler.)

 

1.Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar

2.Zümre Öğretmenler Kurulu Tutanakları

3.Yazılı Sınav Örnekleri ve cevap anahtarları(Kazanımlara uygun ve sınav planı ile birlikte soru hazırlanıp hazırlanmadığı ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinden yararlanıp yararlanılmadığı, sınavların müfredat mantığına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı, güvenirlilik, geçerlilik ve kullanışlılık yönlerinden incelenmesi.)

4.Proje alan ve ürün dosyası hazırlayan öğrenciler listesi. Ürün Dosyası İçerikleri ve Ürün Dosyalarının amacına uygun olarak hazırlanıp kullanılması.

5.Proje Danışmanlık Kayıtları

6.Proje Ödevi İçin Dereceli Puanlama Anahtarları

7.Performans Görevleri Dereceli Puanlama Anahtarları

8.Ortak Sınav çalışmaları(Birden fazla aynı branştan öğretmenin çalıştığı okullarda)

9.Ders İçi Performans Notu için kontrol listeleri veya puanlama anahtarları

10.Sınıf veya Şube Rehber Öğretmenleri için Sınıf Rehberlik Çerçeve Programı ve etkinlik örnekleri

11.Öğrenci Kulübü dosyası (Yıllık Çalışma Planı, Karar defteri ve tutanaklar, Belirli Gün ve Haftalar ile ilgili çalışmalar))

12.Toplum Hizmeti Çalışmaları (Proje Öneri Formları, Proje Konuları Listesi, Proje takvimleri ve sonuç raporları)(Öğrenci kulübü veya Sınıf bünyesinde planlanacak)

13.Yazılı Sınavlara girmeyen, ödev veya görevini zamanında teslim etmeyen öğrencilerle ilgili resmi işlemlerin takibi.

14.Öğrenci Çalışma Kitaplarının program doğrultusunda ve ders kitaplarıyla paralel doğrultuda kullanılıp kullanılmadığı sınıfta yapılması gereken etkinliklerin öğretmen gözetiminde gerçekleştirilip gerçekleştirilemediği)

15.Öğretmen Kılavuz kitapların etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, kılavuz kitaplarındaki etkinliklerin öğrenci seviyesi ve çevreye göre uyarlanıp uyarlanmadığı, gerektiğinde yeni etkinlik hazırlanıp hazırlanmadığı,

16.Derslerde eğitim teknolojileri çevrenin ve okulun imkânlarına göre kazanımlarla ilgili kullanılıp kullanılmadığı

17.Öğrenci çalışmalarının pano, etkinlikler köşesi, sosyal bilgiler gazetesi veya duvar gazetesi, yılsonu sergisi ve sunumları şeklinde sergilenip sergilenmediği

18.Sınıf kitaplığı oluşturulup etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, okunan eserlerin milli eğitim bakanlığınca tavsiyeli ve 100 temel eserlerinden de seçilip seçilmediği okunan kitaplarla ilgili öğrencilerin değerlendirmelerini kaydetmeye özendirilip özendirilmediği (Şube Rehber öğretmenleri için)

19.Veli Toplantıları gündemleri ve karar tutanakları

20.Sınıflardaki problemli öğrencilerle ilgili okul rehberlik servisi ve rehberlik araştırma merkezi ile işbirliği yapılıp yapılmadığı. Kaynaştırmaya tabi öğrenciler için o ders için BEP planı hazırlanıp hazırlanmadığı

21.Öğretmeninin görev aldığı komisyonlarla ilgili çalışmaları düzenli bir şekilde yürütüp yürütemediği,

22.Sınıftaki öğrencilerin okul meclisi, okul öğrenci kurulu ve diğer etkinliklerde düzenli ve dengeli bir şekilde görev almalarını sağlayıp sağlamadığı(Şube Rehber öğretmenleri için)

23.Öğrenci dosyaları, sınavlar ve öğrencilerle ilgili diğer bilgilerin e–okul sistemine düzenli bie şekilde işlenip işlenmediği

24.Yöneltme yönergesi doğrultusunda 6–8.sınıf şube rehber öğretmenlerinin sınıf ve öğrenci gözlem formlarını zamanında doldurup doldurmadığı,

325.Mesleğindeki gelişmeleri, tebliğler dergisi ve resmi yazıları, mesleğindeki yenilikleri  elektronik ortamda takip edip etmediği

26.Şube öğretmenler kuruluna katılıp sınıfındaki öğrencilerle ilgili ayrıntılı değerlendirme yapıp yapmadığı,

27.6.7.ve 8.sınıflarda SBS sınav sorularının ve öğrencilerin geçen yılda aldığı SBS sonuçlarının branşlar bazında ayrıntılı analizinin yapılıp yapılmadığı ve elde edilen sonuçlara göre gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı,

28.Derslerin müfredat doğrultusunda ağırlıklı olarak öğrenci merkezli etkinliklerden seçilip seçilmediği, çoklu zekâ ve farklı öğrenme stillerine uygun öğretim yapılıp yapılmadığı,

29.Gerekli derslerde sınıf seviye tespitinin yapılıp yapılmadığı, Sosyal Bilgiler dersine ait sene başı ve sene sonu tutum ölçeklerinin uygulanıp uygulanmadığı,

30.Öğretmen kılavuzunda ve programda belirtildiği şekliyle Ders İçi İlişkilendirme, Diğer derslerle ilişkilendirme, Ara disiplinlerle ilişkilendirme ve Atatürkçülük konularına yeri geldiğinde yer verilip verilmediği,

0
0
0
Yorum Yaz