13 10 2007

8.sınıf örnek test

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 8. SINIF

HAZIRBULUNUŞLUK SINAVI


 

1)          Osmanlı Devleti Balkanlarda ele geçirdiği bölgelerin halklarına karşı hoşgörülü ve adaletli davranmıştır.
 Bölge halkı içinde kendi isteğiyle Müslüman olanlardan haraç ve cizye vergisi almamış, devlet memuru olmak
 isteyenlerin devlet memuru olmalarına da izin vermiştir.
 
Osmanlıların bu politikalarına göre;
 I.  Osmanlı devlet yönetiminde dini 

     anlayış etkili olmuştur.      
 II.  Osmanlılar Müslüman olmayanlara

      karşı hoşgörülü davranmıştır.
 III.  Osmanlılarda devlet memuru

       olmanın ilk şartı Türk olmaktır
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?

 

A.    Yalnız I             B.  I ve II

C.  II ve III            D.  I ve III

 

 

 

 

2)          Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti Anadolu'daki topraklarının büyük bir kısmını kaybederken Balkanlardaki topraklarını büyük oranda muhafaza etmiştir.

 Bu durumun nedenleri arasında;
 I.  Bölgedeki halkın çoğunluğunun

     Müslüman olması
 II. Osmanlı yönetiminde bölge halkının

     güvenlik içinde yaşaması
 III. Balkanlardaki halkın Osmanlı   

      yönetiminden memnun olması
yukarıdakilerden hangisi veya hangileri
gösterilemez?

A.
Yalnız I         B. Yalnız II

C.  I ve II           D.  II ve III

 

 

 

3)    Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin diğer Türk beyliklerine göre daha uzun süre yaşamasında etkili olduğu söylenemez?

A. Kurulduğu bölgenin büyümeye

          elverişli olması
     B. Bizans'a karşı cihad anlayışının

         diğer beylikler tarafından

         desteklenmesi

     C. Ordu ve devlet teşkilatlarının daha

           güçlü hale getirilmesi

     D. "Devlet hanedan üyelerinin ortak

          malıdır" anlayışının benimsenmesi

 

4)   Osmanlı Devleti’nin Kuruluş devrinde sınırların genişlemesiyle birlikte ülke içindeki Hıristiyan nüfusunun Müslüman nüfusa oranı gittikçe artmıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A.    Giderek Türk-İslam devleti haline gelinmiştir.

B.    Fetihler genellikle Hıristiyanların yaşadığı topraklarda olmuştur.

C.    Ülkede Müslüman nüfus gittikçe azalmıştır.

D.    Müslüman nüfus başka ülkelere göç etmiştir.

 

5)    Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama çalışmalarından biri değildir?

 

A.    Karesioğullarının ele geçirilmesi

B.    Anadolu Beylikleri ile akrabalık kurulması

C.    Karamanoğulları Beyliği’ne son verilmesi

D.    Timur İmparatorluğu ile Ankara Savaşı’nın yapılması

 

6)         Orhan Bey döneminde beylikten devlete geçiş süreci yaşanmış ve birçok alanda örgütlenme başlamıştır.

Buna göre,

I.divanın kurulması

II. medresenin açılması

III. ilk gümüş paranın basılması

Gelişmelerinden hangileri kültürel alanda örgütlenmeye önem verildiğinin göstergesidir?

 

   A.  Yalnız I         B.  Yalnız II     C.  I ve II                D.  II ve III

 

7)         Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethedince boş bulunan Ortodoks Patrikliği’ne atama yaparak Ortodoks Hıristiyanlara inanç özgürlüğü vermiştir.

Buna göre Fatih Sultan Mehmet;

I.       Ortodoks Kilisesi’nin hareketlerini denetim altına almıştır.

II.    Katolik Kilisesi’ne karşı bir güç oluşturmuştur.

III. Hıristiyan devletler topluluğunu bölmüştür.

IV.  Hıristiyanları Müslüman Türklerin baskısından korumuştur.

Yargılarından hangisiyle ilgili bir uygulama yapmıştır?

 

A.  Yalnız I          B.  I ve II

C.   II ve IV         D.  I,II ve III

8)         Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Dönemi'nde Osmanlı Devlet adamlarının yaptığı ıslahatların başarısız olma nedenlerinden biri değildir?

A.    Baskı ve şiddete dayalı olarak yapılması

B.    Yeniçeri ve ilmiye sınıfının karşı çıkması

C.     Islahatların köklü çözümler getirmemesi

D.    Padişahların otoriteden yoksun olması

9)         Osmanlı Devleti, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi ile Baharat Yolu’nu denetim altına almasına rağmen bu yoldan büyük bir yarar sağlayamamıştır.

Bu duruma yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A.    Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’e egemen olması

B.     İpek Yolu’ndan gelen ticari kervanların Baharat Yolu’na önem kaybettirmesi

C.     Avrupalıların Ümit Burnu’nu dolaşarak Hindistan’a ulaşmaları

D.    Akdeniz etrafındaki ticari etkinliklerin önem kazanması

 

 

 

 

 

 

 

10)    XV. yüzyılda başlayan Coğrafi Keşiflerin bazı nedenleri şunlardır: pusulanın Avrupalılar tarafından kullanılmaya başlanması, Avrupalıların Hristiyanığı yaymak istemeleri, İpek ve Baharat yollarının İslam dünyasının eline geçmesi.

Buna göre Coğrafi keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupalıların amaçlarına ulaştığının göstergesi değildir?

 

A.    Soyluların ekonomik güçlerinin azalması

B.    Yeni deniz ticaret yollarının bulunması

C.     Avrupalıların Hindistan ve Çin’e doğrudan ulaşması

D.    Avrupa’da zenginliğin artması

 

 

 

 

 

 

11)          1739 Belgrat Antlaşması'nda "Rus Çarı'nın protokolde Fransa ve Avusturya Kralları' na eşit
sayılacağı" hükmü, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

 

A.    Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasını devlet politikası haline getirdiğinin

B.     Rusya'nın hızla batılılaştığı ve Avrupa'nın siyasi yapısında söz sahibi olduğunun

C.     Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki isteklerini büyük ölçüde gerçekleştirdiğinin

D.    Rusya'nın, Ortodoksların koruyuculuğunu üstlendiğinin

 

12)    XIX. yüzyılda Osmanlıcılık politikasını kurtuluş çaresi olarak gören Osmanlı aydınları bunun bir hayal olduğunu anlamış ve çağın gereği olan milliyetçi politikaya yönelip, böylece de "Türkçülük" politikasına dört elle sarılmışlardır.
Aşağıda verilen hangi olay, bu değişikliğin temel nedenidir?

A.          Osmanlı yönetiminin Sevr Antlaşması'nı kabul etmesi

B.           Trablusgarp'ın kaybedilmesi
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması

C.          Ülkenin itilaf devletleri tarafından işgal edilmesi

D.           Balkan Savaşları'nda yenilgiye uğranılması

 

 

 

 

 

13)    Osmanlılarda devlet yöneticisi ve memuru olabilmenin ön koşulu, Müslüman olmaktı. Bu koşul, ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle değişikliğe uğramıştır?

A.          Sened-i ittifak

B.          Kanunname-i Ali Osman

C.          Islahat Fermanı

D.          1876 Kanun-i Esasi

14)     Buğday ülkemizde en fazla üretilen ve tüketilen ürünlerden bir üründür. Ancak Karadeniz Bölgesi’nde üretimi fazla yapılmamaktadır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A.    Bölgenin çok fazla kurak olması

B.    Halkın buğday yetiştirmeyi istememesi

C.    Yörenin her mevsim yağış alması

D.    Yörenin çok kuzeyde yer alması

 

 

15)    Bir yerin matematiki konumu o bölgenin iklimini, bitki örtüsünü vb. etkiler. Ekvatora yakın olan yerlerde sıcaklık fazla olduğundan buharlaşmanın etkisi ile denizlerdeki tuzluluk oranı fazladır.

 

Bu bilgilere göre;tuzluluk oranı en fazla olan denizimiz aşağıdakilerden hangisidir?                    

A.    Akdeniz      

 

0
0
0
Yorum Yaz