13 10 2007

7.sınf örnek

ADI-SOYADI:                              NO:                       ALDIĞI NOT:                    

2006-07 EĞ.ÖĞ.YILI 2.DNM 7/A-7/B  SINIFI  SOS. BİL. DERSİ 3.YAZILISI


 

1-Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sonucunda Kutsal Emanetler İstanbul’a getirildi.  Hicaz emiri Mekke ve Medine’nin anahtarlarını Osmanlılara teslim etti. Baharat Yolunun denetimi Osmanlıların eline geçti. Ayrıca Mısır ve Suriye, Osmanlı topraklarına katıldı.Bu bilgilere göre aşğ. yargılardan hangisine

ulaşılamaz? (2006 OKS)

a) Uzun süren savaşlar Osmanlı ordusunu

zayıflatmıştır.

b) Osmanlı sınırları genişlemiştir.

c) Osmanlı Devleti İslam dünyasının lideri olma

konumuna yükselmiştir.

d) Osmanlı Devleti’nin gelir kaynakları artmıştır

 

2-Kanuni Sultan Süleyman döneminde;

• Roma Germen İmparatorluğu’nun tehdidi

karşısında Fransa’ya yardım edildi.

• Macaristan’ın büyük bölümü Osmanlıya

bağlandı.

• Avusturya, Osmanlı’nın üstünlüğünü tanıdı.

• Akdeniz’de haçlı donanmasına karşı büyük bir

zafer kazanıldı.

Verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin aşğ. hangisini amaçladığı söylenemez? (2004 OKS)

a) Avrupa Hıristiyan birliğinin oluşmasını önlemeyi

b) Akdeniz’e hakim olmayı

c) Avrupa’daki reform hareketlerini engellemeyi

d) Orta Avrupa’da siyasî ve askerî üstünlük

sağlamayı

 

3-Genç Osman yönetimde olduğu dönemde,

• İçki içenleri cezalandırmak,

• Gereksiz harcamaları kısıtlamak,

• Şeyhülislamın yetkilerini azaltmak,

• Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak istemiştir.

Buna göre Genç Osman, Osmanlı Devleti’nde

meydana gelen aksaklıkları gidermek için

öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir? (1999 OKS)

a) Halkın yönetime katılımını sağlamayı

b) Bozulan düzeni yeniden kurmayı

c) Avrupa’daki uygulamalardan yararlanmayı

d) Devletin yönetim yapısını değiştirmeyi

 

4-Tanzimat Fermanının ilan edilmesiyle Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? (DPY 2003)

a)   Kanun üstünlüğü

b)   Halkın yönetime katılması

c)   Avrupalıdan borç para alınması

d)   Yönetim şeklinin değiştirilmesi

 

5- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda devlete ait gelirler arasında yer almaz?

a)Gümrük, maden gelirleri

b)Vakıflardan elde edilen gelirler

c)Savaşlarda elde edilen ganimetlerin 1/5’i

d)Hristiyanlar’dan alınan Haraç ve Müslümanlardan alınan Öşür Vergisi

 

 

 

 

 

6- Aşağ. hangisi İstanbul’un Fethi’nin (29 Mayıs 1453)  sonuçlarından biri değildir?

a-Anadolu ve Trakya topraklarımız birleşti                               b-Orta Çağ kapandı Yeni Çağ açıldı

c-Feodalite yıkılmaya başladı.

d-Sultan Abdülhamit başa geçti    

 

7-Birinci Dünya Savaşı sonunda;

I- Avusturya - Macaristan imp. ’nun parçalanması ve toprakları üzerinde yeni devletlerin kurulması

II- Almanya’da krallığın yıkılarak cumhuriyetin ilan edilmesi

III- Avrupa haritasının yeniden çizilmesi

IV- Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti’nin kurulması

         durumlarından hangisi veya hangileri, savaştan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir göstergesidir?    (2006 OKS)

a) I      b)II       c) I ve III     d) III ve IV

 

8- Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Divanda alınan kararları Şeyhülislam onaylar.

b)Tarımda çalışan halk reaya adını alır.

c)En önemli eğitim kurumları medreselerdir.

d)Büyük ülkelerde sömürgecilik yapmıştır.

 

9- Fransız ihtilali sonucu yaygınlaşan milliyetçilik hareketlerinden etkilenip Osmanlıya karşı isyan eden ilk millet aşağıdakilerden hangisidir?  (DPY 2001)

a)Yunanlılar             b)Bulgarlar

c)Sırplar                 d)Macarlar

 

10- I. Dünya Savaşı’nı başlatan neden olarak Avusturya- Macaristan İmparatorluğu veliahdının öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilmektedir.

Bu paragrafta verilen bilgilere göre, aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?  (2002 OKS)

a) Toplumun içinde bulunduğu koşullar anlaşılmadan olaylar anlaşılamaz.

b) Olayların görünen nedenleri dışında başka nedenleri de vardır.

c) Benzer olaylar benzer sonuçlara neden olurlar.

d) Küçük olaylar birikerek büyük olaylara yol açarlar.

 

11- Aşğ. hangisi Tımar Sistemi’nin, Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar arasında yer almaz?

a)Askerlik masraflarını azaltması

b)Toprağın işlenmesini sağlaması

c)Arazilerden daha iyi yararlanılmasını sağlaması

d)Taht kavgalarını önlemesi

 

12- 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonunda imzalanan Ayestefanos Antlaşmasının uygulanmaması üzerine Ermeni meselesinin de ortaya çıktığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?     (DPY 1997)

a)Paris                             b) Berlin

c)Londra                          d)Hünkar iskelesi

 

 

 

 

13- Genel olarak tarım ürünleri, aynı iklim özelliklerine sahip olan illerde benzer iken, değişik iklim özelliklerini gösteren illerde farklıdır. Buna göre aşağıda eşleştirilen illerden hangilerinde yetiştirilen tarım ürünleri daha çok benzerlik taşır? (2006 OKS)

a) Muş – Rize                   b) Konya - Kayseri

c) Trabzon – Diyarbakır       d) Adana - Sivas

 

14- Bahçe ve tarlaların cam veya naylon örtülerle kapatılmasıyla oluşturulmuş yerlere sera, buralarda çeşitli tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine de seracılık denir. Özellikle İzmir’in güneyi ile İskenderun Körfezi arasında kalan sahil kuşağında yoğunlaşan seracılık zamanla yurdumuzda önemli bir ekonomik faaliyet hâline gelmiştir. Böylece yazın yetişen ürünler kış aylarında da tüketilebilmektedir.

Metinden yararlanarak seracılık ile ilgili aşğ. hangisi söylenebilir? (2006 OKS)

a) Seracılıktaki asıl amaç ihracat yapmaktır.

b) Seraların tamamı güney kıyılarımızda bulunur.

c) Seralarda üretim maliyetleri düşüktür.

d) Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yaygındır.

 

15-Deri ve deri ürünleri fabrikası kurmak isteyen iş adamı yatırım için Kars ilini tercih etmiştir. İş adamı bu kararı alırken, sanayi tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan aşğ. şartlardan hangisini daha çok göz önünde bulundurmuştur? (2006 OKS)

a) Enerji teminini

b) Ulaşım imkanlarını

c) Hammaddeye yakınlığını

d) Pazarlama kolaylığını

 

16-  İç Anadolu Bölgesi’nin Türkiye’nin az yağış alan yerlerinden biri olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? (2006 DPY)

a) Etrafının yüksek dağlarla çevrili olması

b) Plato alanlarının geniş yer kaplaması

c) Güneyinde büyük bir kapalı havzanın olması

d) Ortalama yükseltisinin 1000 m civarında

olması

 

17- Türkiye’nin başkentinde görev yapan Bora Öğretmen, tatilini değerlendirmek için önce Bursa’daki anne ve babasını ziyaret etmiş,buradan Pamukkale’ye geçerek bir süre tatil yapmıştır. Tatilinin bitiminde Konya’daki arkadaşına uğrayarak, tekrar başkente dönmüştür. Bora Öğretmen, başkentte başlayıp başkentte biten seyahati boyunca, sırasıyla hangi ana yönlerde hareket etmiştir? (2005 OKS)

a) Doğu - Batı - Kuzey - Güney

b) Güney - Batı - Kuzey - Doğu

c) Batı - Güney - Doğu - Kuzey

d) Kuzey - Güney - Batı – Doğu

 

18- Aşğ. hangisinde en büyük ve en küçük bölgelerimiz  sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

a)Ege-Doğu And       b) Karadeniz-Akdeniz 

c)Ege-Marmara        d) Doğu And.-Güneydoğu And

 

 

 

 

 

 

 

19-Linyit en önemli yer altı kaynaklarındandır.

• Batıdan doğuya doğru gidildikçe iklim

karasallaşır.

• Üzüm ve incirin en fazla yetiştirildiği

bölgemizdir.

Yukarıda özellikleri verilen coğrafi bölgemiz hangisidir?  (2006 DPY)

a) Marmara             b) Akdeniz

c) Ege                            d) Karadeniz

 

 

20- Aşğ. hangisi Yunanistan    ile  aramızdaki  sorunlarımızdan biri  değildir?

a)Ege Adaları                              b)Avrupa Birliği          

c) Sözde Soykırım              d) Kıbrıs

 

 

 

21- Aşağıdaki ülkelerin başkentlerini yazınız.

Türkmenistan :…………………….

Bulgaristan    :………………….…

Gürcistan      :……………………..

Fransa          :………………………

ABD              :………………………

 

 

 

22-Aşağıdaki başkentlerin ülkelerini yazınız.

Taşkent        :……………………..

Tahran                   :………………………

Şam             :………………………

Lefkoşa         :………………………

Bakü             :……………………..

 

 

 

23-Aşağıdaki unsurları harita üzerinde gösteriniz.

a-Konya-Iğdır

b-Ağrı Dağı-Uludağ

c-Eğirdir Gölü- Manyas Kuş Gölü

d-Fırat Nehri-Kızılırmak

e-Ergene Ovası-Çukurova

 

NOT: 23.sorunun doğru cevabı 10 puan

        21.-22.sorular 5’er puan,

        diğerleri 4’er puandır.         

 

 

BAŞARILAR DİLERİM

 

0
0
0
Yorum Yaz