13 10 2007

7.sınf örnek

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7.                          SINIFLAR TEST ÇALIŞMASI

(Duraklama-Gerileme Dönemi)

 

1-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda

-Kuruluş

-Yükselme

-Duraklama

dönemlerinin ortak özellikleri arasında yer almaz?

a-Osmanlı hanedanlığının egemenliğinin sürmesi

b-Avrupada fetihlerin yapılması

c-Baskıya dayalı ıslahatların yapılması

d-Çeşitli ayaklanmaların çıkması

 

2-I.İmparatorluğun çok uluslu olması

   II.Şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasının kaldırılması

   III.Rüşvet ve torpilin artması

Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

a-Islahat hareketlerinin artmasına

b-halkın yönetime katılmasına

c-Merkezi yönetimin bozulmasına

d-veraset sisteminin değişmesine

 

3-Osmanlı duraklama döneminde yeniçeri ocağına mensup askerlerinin sayısının artması aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?

a-Askeri harcamaların artmasına

b-Ülke ekonomisinin zayıflamasına

c-Merkezi otoritenin sarsılmasına

d-Ocak devlet içindir ilkesinin yerleşmesine

 

4-XVI.yy.dan sonra Osmanlıda patlak veren ayaklanmaların nedenleri ciddi bir şekilde araştırılmadan zora başvurularak bastırılmaya çalışıldı.

Verilen bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

a-Veraset sisteminin değişmesine

b-Devlet-halk ilişkilerinin zedelenmesine

c-Ulemanın yönetimdeki etkinliğinin artmasına

d-İç sorunların tamamen çözülmesine

 

5-Osmanlı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle duraklama  döneminde elde ettiği toprakları yine aynı dönemdekaybetmiştir?

a-Vasvar-Karlofça

b-Hotin-Bucaş

c-Amasya-İstanbul

d-Ferhat paşa-Nasuh paşa

 

6-Osmanlı devleti duraklama devrinde en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

a-Denge politikası uyguladığının

b-Avrupa ile ittifaklara girildiğinin

c-Fetih politikasının devam ettiğinin

d-Islahatların başarıya ulaştığının

 

7-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının gerileme döneminin özellikleri arasında yer almaz?

a-Elindeki toprakları korumaya çalışmak

b-Yaptığı ıslahatlarla güçlenmeye çalışmak

c-Rusların sıcak denizlere inmesini önlemek

d-Milliyetçilik akımının etkisiyle çıkan ayaklanmaları bastırmak

 

8-Osmanlıda 18.yy.da görülen ıslahatlar en çok askeri alanda olmuş ve Avrupa örnek alınmıştır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a-Batıya yapılan seferlerin yenilgiyle sonuçlanması

b-Ulusçu ayaklanmaların çıkması

c-Yönetimle ilgili kurumların batılılaştırılması düşüncesi

d-Avrupalıların Osmanlının iç işlerine karışmaları

 

9-Aşağıdakilerden hangisi Gerileme döneminde Osmanlı devletinde gerçekleşen bir olay değildir?

a-İlk kez savaş tazminatı ödenmesi

b-İlk kez Avrupanın örnek alınması

c-Fransanın kapitülasyonlarının sürekli hale getirilmesi

d-İlk büyük toprak kaybına uğranılması

 

10-Osmanlı-Rus ve Osmanlı-İngiliz savaşları devam ederken Nizam-ı Cedit’e karşı olanlar Kabakçı Mustafa isyanını çıkarmışlardır.

Bu durum dikkate alındığında Osmanlının iç ve dış durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a-Çok güçlü olmadığı

b-Yenileşme çabası içine girdiği

c-Avrupalıların iç isyanları kışkırttığı

d-Rusyanın tehdidi altında olduğu

 

11-Sırp ve Yunan isyanlarının çıkmasında aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?

a-Avusturya ve Rusyanın balkanlardaki rekabeti

b-Osmanlı devletinin zayıflaması

c-Fransız ihtilalinin ilkeleri

d-Avrupa devletlerinin kışkırtması

 

12-Aşağıdakilerden hangisi Yunan isyanın bastırılmasına batılı devletlerin gösterdikleri bir tepkidir?

a-Çeşme olayı

b-Sinop baskını

c-Navarin olayı

d-Mehmet Ali paşa ayaklanması

 

13-Nizam-ı Cedit kavramı genel anlamda III.Selimin gerçekleştirdiği tüm yenilikleri kapsar

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Nizam-ı Cedit’in kapsamında yer almaz?

a-Deniz Mühendishanesinin açılması

b-Bazı Avrupa başkentlerinde sürekli elçiliklerin açılması

c-Matbaa-i  Amire adıyla ilk devlet matbaası kurulması

d- İrad-ı cedit hazinesinin kurulması

 

14-Osmanlı devletinin Orta Avrupaya çıkışında önemli bir kapı durumunda olan BELGRAD aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle Osmanlı devletinin elinden çıkmıştır?

a-Pasarofça

b-Karlofça

d-Zitvatorok

d-Bucaş

 

15-Kuyucu Murat paşa ,IV Murat ve Köprülü Mehmet paşa dönemlerinde şiddet kullanılarak ayaklanmalar bastırıldı ve otorite kuruldu.

 

Bu kişilerin ölümünden sonra benzer olayların çıkması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

a-Önlemlerin baskı ve şiddete dayandırılmasıyla

b-Yeteneksiz kişilerin göreve getirilmiş olmasıyla

c-Islahatların kişilere bağlı kalmasıyla

d-Olayların kaynaklandığı koşulların değişmesiyle

 

16-Aşağıdakilerden hangisi Sırp isyanının nedenlerinden biri değildir?

a-Fransız ihtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik fikirlerinin etkisi

b-Sırp topraklarının savaş alanı haline gelmesi

c-Etnik-i Eterya cemiyetinin faaliyetleri

d-Rusların panislavizm politikası ve Avrupa devletlerinin kışkırtması

 

17-Osmanlı devleti doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaşmasına rağmen bu dönemin’’ Duraklama devri’’ olarak tanımlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a-maliyenin bozulması

b-fetihlerin daha önceki döneme göre sınırlı kalması

c-Ordu ve donanmanın bozulması

d-Eğitime önem verilmemesi

 

18-Ortodoksların koruyuculuğu Osmanlılar dışında Rusya ya bırakılmıştır.Bu durum Osmanlı ülkesinde aşağıdakilerden hangisinin yaşanmasına neden olmuştur?

a-Kaybedilen yerlerin geri alınmak istenmesine

b-Rusyanın Osmanlıların iç işlerine karışmasına

c-Askeri ıslahatlara ağırlık verilmesine

d-Fetih politikasının eski önemini kaybetmesine

 

                             Sosyal Bilgiler Zümresi

 

 

0
0
0
Yorum Yaz