06 01 2014

6.SINIF:

1.Orta Asya'da iklim şartları çok serttir. Bu durumun, Türklerin yaşam tarzında aşağıdakilerden hangisine neden olduğu ileri sürülemez?
A) Göçebe hayat yaşamalarına
B) Hayvancılıkla uğraşmalarına
C) Yerleşik hayata geçmelerine
D) Savaşçı bir karaktere sahip olmalarına

2. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları döneminde ticari faaliyetlerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan birisi değildir?
A) Kervansarayların yapılması
B) Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesi uygulanırı ası
C) İkta sisteminin uygulanması
D) Tüccarların mallarının sigorta edilmesi


3. Tarih, geçmişte meydana gelen olayları inceleyerek günümüze ve geleceğe ışık tutar, bizlere yol gösterir. Bizden önce yaşayan insanların nerelerde ve nasıl yaşadıklarım, toplumların uygarlık alanında neler yaptıklarım anlatır. Bu yüzden kişilerin tarihle ilgili bilgiler edinmeleri, onların düşüncelerini geliştirir.
Yukarıda verilen paragrafta tarihin en çok hangi öğesi vurgulanmaktadır?
B) Sebep - sonuç
D) Belgeler
A) Yer ve zaman
C) Objektiflik


4. Çin'in Türkistan'a saldırması üzerine Türkler, Abbasilerden yardım alarak Talaş Savaşı'nda (751) Çin'i mağlup etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Talaş Savaşı'nın Türk Kültür Tarihi açısından en önemli sonucudur?
A) Orta Asya'da Çin tehlikesi sona erdi.
B) Kâğıt ve matbaa Türk dünyasında yayılmaya başladı.
C) Türkler Abbasi ordusunda görev almaya başladı.
D) Bu olay, Türk - İslam tarihinin başlangıcı kabul edildi.

5. Lidyalılar, kara ticareti ile uğraşmışlar. Batı Anadolu'da Sard şehrinden başlayıp Ninova'ya kadar uzanan Kral Yolu'nu yapmışlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kral Yolunun yapılması ile doğrudan ilişkilidir?
A) Modern tarih yazıcılığının başlaması
B) Özgür düşünce ortamının oluşması
C) Yazının bulunması
D) Anadolu medeniyetlerinin Mezopotamya medeniyetlerinden etkilenmesi
6. Orta Asya Türk devletlerinin askeri teşkilatı Çinliler. Moğollar ve Araplar tarafından örnek alınmıştır.
Böyle bir etkilenmeye aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yol açtığı savunulabilir?
A) Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasının
B) Türklerin ipek Yolu'na egemen olmalarının
C) Türk ordularının savaşlarda daha başarılı olmalarının
D) Türklerin bağımsız yaşamaya özen göstermelerinin


7. Hititlerde hak ve özgürlükler, toplumu oluşturan gruplar arasında farklılıklar göstermiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini engellediği söylenemez?
A) Demokrasi anlayışının
B) Özgür düşünce ortamının
C) insan haklarının
D) Uluslar arası ticaretin

8. Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde din ve inanç özgürlüğüne saygı gösterilirdi.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
A) Dini törenlere hükümdar ve eşinin de katılması
B) Ölülerin değerli eşyalarıyla birlikte gömülmesi
C) Çeşitli dinsel inançların Türkler arasında yayılmasına izin verilmesi
D) Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması

9. Orta Asya Türk Devletlerinin yıkılmalarında en önemli etken Çin ve diğer devletlerin Türkleri birbiri ne düşürmesidir. Bu durum sonucunda parçalanan Türk Devletleri kısa bir sürede yıkılmışlardır.
Yukarıdaki açıklamaya göre Orta Asya Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savaşçı özelliklere sahip olmaları
B) Ekonomilerinin güçlü olmaması
C) Kendi aralarında mücadele etmeleri
D) Atlı göçebe kültürüne sahip olmaları

10.   . Cilalı Taş Devri'nde
• Tarımsal faaliyetler başlamış,
• Hayvanlar evcilleştirilmiş,
• Bitki liflerinden elbiseler yapılmış,
• Topraktan çanak ve çömlekler yapılmıştır.
Bu bilgilere göre Cilalı Taş Devri île ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yerleşik hayata geçilmiştir.
B) Hayvanlardan yararlanılmaya başlanmıştır.
C) Madenler ilk kez kullanılmaya başlanmıştır.
D) Dokuma alanında gelişmeler sağlanmıştır.

11. Tarih öncesi dönemlere ait aşağıdaki gelişmelerden hangisi yerleşik hayata geçildiğinin kesin kanıtıdır?
A) Mağara duvarlarına hayvan resimlerinin çizilmesi
B) Kesici, kazıcı ve delici aletlerin kullanılması
C) Ateşin, ısınma ve yemek pişirme amacıyla kullanılması
D) Göl ve nehir kenarlarında tarımsal faaliyetlerle uğraşılması
12. Yarı göçebe yaşam tarzım benimseyen Türkler hür yaşayabildikleri toprakları yurt olarak görmüşler, hür yaşayamadıkları toprakları ise terk etmişlerdir.
Buna göre Türkler yerleştikleri bölge için öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerekli görmüşlerdir?
A) Bağımsız yaşanabilmesini
B) Hayvancılığa elverişli olmasını
C) Topraklarının verimli olmasını
D) Ticaret yolları üzerinde bulunmasını

13.    • iyonya'da Hipokrat tıp alanında önemli çalışmalar yapmıştır.
• Mezopotamya'da Ziggurat denilen tapınakların son katı astronomi araştırmalarına ayrılmıştır.
• Mısır'da din adamları aynı zamanda cerrahlık yapmıştır.
Bu durumun özellikle aşağıdakilerin hangisinin gelişmesini sağladığı söylenir?
A) Ticaretin      B) Bilimin   C) Sanatın      D) Tarımın

14. Yontma Taş Devri'nde insanların yiyeceklerini avcılık ve toplayıcılık yaparak sağlamaları bu dönemde aşağıdakilerden hangisinin henüz gerçekleşmediğini göstermektedir?                                                                                                                           A) Yerleşik hayata geçişin
B) Ateşi kullanmanın
C) Sanatsal faaliyetlere başlamanın
D) Kendilerini koruyacak silah araç ve gereçleri yapmanın

15. Tarih öncesi dönemde yaşayan insanların yaptıkları ilk aletler, taştan baltalar ve hayvan kemiklerinden mızraklardır.
Tarih öncesi dönemde yaşayan insanların hangi özelliğinin bu tip aletler yapmalarında doğrudan etkili olduğu savunulabilir?
A) Göçebe olarak yaşamaları
B) Avcılıkla geçinmeleri
C) Ateşi bulmaları
D) Mağara duvarlarına resim yapmaları

16. • Oğuzların batıya kaymasına neden olmuşlardır.
• Hindistan'da İslamiyet’in yayılmasını sağlamışlardır.
• Afgan yerlileri tarafından yıkılmışlardır.
Yukarıdaki özellikler hangi Türk- İslam devletine aittir?
B) Eyyubiler
D) Karahanlılar
A) Selçuklular
C) Gazneliler

17. Tarih, yazının icadı temel alınarak iki döneme ayrılır. Yazının icadına kadar geçen döneme tarih öncesi çağlar, yazının 'cadından sonraki döneme de tarih çağları denir.
Buna göre, Truva, Alacahöyük ve Çatalhöyük gibi tarih öncesi çağları aydınlatan kültür merkezlerinde yapılan kazılarda aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz?
A) Devlet adamlarına ait fermanlara
B) Demirden ve ağaçtan yapılmış süs eşyalarına
C) Tarım aletlerine
D) Kilden yapılmış ev eşyalarına
18. Anadolu'da, tarih öncesi çağlardan itibaren insan toplulukları yaşamaya başlamıştır. Anadolu'daki milletler tarih çağlarına Asurlu tüccarların getirdikleri yazıyla girmişler ve bu çağlarda da Anadolu'da bir çok medeniyet kurulmuştur. Bu medeniyetlerin bazıları batıdan (iyonyalılar, Frigyalılar, Romalılar) bazıları da doğudan (Hititler. Urartular, Persler) gelerek
Anadolu'ya yerleşmişlerdir.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anadolu'nun yerleşmeye uygun olduğu
B) Anadolu'da birçok medeniyetin kurulduğu
C) Anadolu'nun göç yolları üzerinde olduğu
D) Anadolu medeniyetlerinin diğer medeniyetlerden üstün olduğu

19. Emeviler Dönemi'nde Müslüman olan diğer milletler yönetim ve memurluklarda Araplar ile eşit haklara sahip değillerdi. Abbasiler Döneminde ise Araplar ile diğer milletler eşit duruma gelmişler, hatta İslamiyet’i yayma çalışmalarına katılmışlardır.
Buna göre Abbasîler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Emevilerden farklı bir politika izlemişlerdir.
B) Halifeliği saltanat haline dönüştürmüşlerdir.
C) İslam devletini imparatorluk haline getirmişlerdir.
D) Avrupa'da ilk defa fetih hareketlerine başlamışlardır.

20. Memluklarda diğer Türk - İslam devletlerinin aksine komutanlara hükümdar olma hakkı verilmiştir.
Bu durumun meydana getirdiği sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet güçsüzleşmiştir.
B) Ordunun önemi azalmıştır.
C) Ülke sınırları daralmıştır.
D) Sık sık hükümdar değişmiştir.

21. İyonyalıların;
l. Deniz ticareti ile uğraşmaları
II. Şehir devletleri halinde yaşamaları
III. Bilim, sanat ve edebiyata önem vermeleri
IV. ilkel bir demokrasi idaresi kurmaları
Durumlarından hangisi siyasi güçlerinin azalmasına neden olmuştur?
A)I      B) II      C) III      D) IV


22. Orta Asya'dan dünyanın değişik yerlerine göç eden Türkler gittikleri yerlerde büyük devletler kurmuşlardır. Ancak bazı Türk boyları Türklük özelliklerim kaybederek başka toplumlar arasında erimiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma yol açtığı savunulamaz?
A) Nüfus olarak azınlıkta kalmalarının
B) Üzerlerinde hâkimiyet kurdukları toplumların dinlerini benimsemelerinin
C) Askerliğe önem vermelerinin
D) Farklı kültür ve dilleri benimsemelerinin23. Tarih; geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarım, birbirleri ile olan ilişkilerini, kültür ve medeniyetlerini, yer ve zaman belirterek, sebep - sonuç ilişkisi içerisinde, inceleyen bir bilimdir.
Yukarıda verilen tarihin tanımında aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmemiştir?
A) insanlar arası ilişkilere
B) Yer ve zamana
C) Sebep - sonuç ilişkisine
D) Objektifliğe (tarafsızlığa)


24. Maden Devrinde sırasıyla Bakır, Tunç ve Demir devirleri yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Maden devirlerinin bu sıraya göre yaşandığının bir göstergesidir?
A) Yazının geç bulunması
B) Zamanla daha dayanıklı araçların yapılması
C) iklim koşullarının değişmesi
D) insanların dağınık halde yaşaması


25. Türklerde genel olarak sanat eserleri, Uygurlara kadar taşınabilir malzemelerden yapılırken, Uygurlardan itibaren manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde değişme göstermiştir.
Türklerde sanatta görülen bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin
B) Ticaret anlayışının değiştiğinin
C) Sanatçıların sayısının artığının
D) Farklı dinlerin benimsendiğinin


26. Orta Asya'da kurulmuş olan devletlerin hâkim olduğu yerler ve komşuları dikkate alındığında; Türklerin ilk dönemleriyle ilgili araştırma yapan bir tarihçi daha çok hangi devletin kaynaklarına Başvurmak zorundadır?

A) İran    B) Bizans      C) Arap   D) Çin


27. Uygur idarecilerinin birçoğu Mani dinini benimsemesine rağmen halk daha çok Gök Tanrı inancına sahiptir.
Buna göre Uygurlarla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Farklı kültürlerle etkileşim içerisine girmemiştir.
B) inanç özgürlüğüne sahip bîr topluluktur.
C) Bozkır kültürü etkisini kısmen kaybetmiştir.
D) Toplumda farklı inanışlar yaygındır.

0
0
0
Yorum Yaz