06 01 2014

5.SINIF

DERS: SOSYAL BİLGİLER                      ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE 
ADI SOYADI:…………………………………………………..            ÇALIŞMA TEST- 6
 
1.   I. Geçmiş yaşantılara ait izler taşır. 
II. İnsanların yediği yemekler hakkında bilgiler verir.
III. Yapıldıkları dönemi yansıtırlar.
IV. Geçmişten geleceğe köprü olurlar. 
Yukarıdaki bilgilerden hangileri tarihî mekanlar için doğrudur?

A. I, II, III          B. II, III 
C. II, III, IV          D. I, III, IV2.Atatürk, Avrupa devletleriyle ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak için aşağıdaki inkılâplardan hangisini gerçekleştirmiştir?

A Latin harflerinin kabulü
B. ağırlık ve uzunluk ölçülerinin kabulü
C. Soyadı Kanununun kabulü
D. saltanatın kaldırılması3, "Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kül¬türü ile dolu olursa cumhuriyet de o ka¬dar kuvvetli olur."
Atatürk'ün yukarıdaki sözü hangi ilke¬siyle doğrudan ilişkilidir?

A. laiklik         B. devletçilik 
C. milliyetçilik      D. inkılapçılık4.Dini inanışın serbest olması, din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması aşa¬ğıdaki ilkelerden hangisine temel oluşturur?

A. devletçilik       B. laiklik
C. cumhuriyetçilik       D. halkçılık5. Aşağıdakilerden hangisi Türk kadın¬larının dünya kadınlarından daha önce elde ettiği haklardandır?

A. seçme seçilme hakkı
B. soyadı alma hakkı
C. boşanmada söz sahibi olma hakkı
D. tek eşle evlilik hakkı

6.Aşağıdakilerden hangisi kültürle ilgili bir unsur değildir?

A gelenek ve görenekler
B. düğünler
C. yemekler
D. ekonomik yapı7.Seramik sanatının bir kolu olan bu sanat cami, medrese ve sarayları süslemede kul¬lanılmıştır. İznik ve Kütahya bu sanatla ünlüdür.
Yukarıda sözü edilen sanat aşağıdakiler-den hangisidir?

A. oymacılık       B. minyatür 
C. çini          D. hat8.   I. inkılâpların temel kaynağı olma 
II. aklı ve bilimi öne çıkarma 
III. kişisel çıkarları gözetme  
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Ata¬türk ilkeleri için söylenebilir?

A. yalnız I          B. yalnız III 
C. I ve II          D. I ve III


9.Vatandaşlar ülkeyi yönetecek kişileri kul¬landıkları oylarla kendileri seçerler. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A. devletçilik       B. halkçılık
C. cumhuriyetçilik    D. milliyetçilik


10.    I. bankaların açılması 
II. fabrikaların açılması 
III. yeni yolların yapılması 
Yukarıdaki yenilikler aşağıdaki alanlar¬dan hangisinde yapılmıştır?

A. eğitim alanında
B. hukuk alanında
C. askerlik alanında
D. ekonomik alanda
11. Aşağıdaki Atatürk inkılâplarından hangisi ülkemizde okuma yazma oranının art¬masına neden olmuştur?

A. yeni Türk alfabesinin kabulü
B. Türk Tarih Kurumunun kurulması
C. tekke ve zaviyelerin kapatılması
D. ölçü sistemindeki değişiklikler
12. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede kültü¬rel varlıkların korunduğunun göstergesidir?

A. müzelerin çok olması
B. tarihî eser kaçakçılığının yaygın olması
C. tarihî mekânların yıkılıp yerine bina¬ların yapılması
D. tarihî mekânların gelişigüzel kullanıl¬ması13.Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Türk toplumunun her yönüyle gelişmesi¬ni, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çık¬masını amaçlamaktadır?

A. milliyetçilik       B. devletçilik 
C. inkılapçılık       D. laiklik

14.    I. medreselerin kapatılması
II. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
III. saltanatın kaldırılması
IV. fabrikaların açılması 
Yukarıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardandır?

A. IV      B. III      C. II      D. I15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılâpları sonucunda ülkemizde görülen deği¬şikliklerden değildir?

A. Türk devleti çağdaş bir niteliğe kavuştu.
B. Ülkemiz saltanatla yönetilmeye de¬vam etti.
C. Huzur ve güven ortamı doğdu.
D. Ekonomide gelişmeler yaşandı.


16.    I. doğal varlıkların, doğadaki olaylar sonucu oluşması
II. kültürel varlıkların insanlar tarafın¬dan oluşturulması
III. bir ülkenin mirası olmaları
IV. bir ülkenin turizmini geliştirmeleri 
Yukarıda verilenlerden hangileri doğal varlıklar ile kültürel varlıkları ayıran özelliklerden değildir?

A. I ve II          B. II ve III 
C. I ve IV          D. III ve IV17.   I. Troya Atı -Çanakkale 
II. Efes Antik Kenti- İzmir
III. Düden Şelalesi- Kayseri
IV. Peri bacaları- Ürgüp 
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yan¬lıştır?

A. I   B. II      C. III    D. IV


18.    Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar Ciğerim yanıyor yar yar 
Gözlerim ağlar ....

Yukarıdaki dizeler kültürel varlıklarımız¬dan hangisine aittir?

A. mani          B. türkü 
C. destan          D. masal

19.    I. Nasrettin Hoca fıkraları 
II. Dede Korkut masalları
III. halk türküleri
IV. atasözleri
Yukarıdakilerden hangileri kültürel var¬lıklarımız içinde yer alır?

A. I, II ve IV          B. II, III ve IV 
C. I ve IV          D. I, II, III ve IV


20. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılâplarından değildir?

A. cumhuriyetin ilan edilmesi
B. Hatay'ın anavatana katılması
C. medreselerin kapatılması
D. saltanatın kaldırılması
 

0
0
0
Yorum Yaz