06 01 2014

2. Ünite Test

Her insanın ait olduğu bir grup vardır. Bu grubun bir tarihi olduğu gibi içinde yaşadığı çevrenin de bir tarihi vardır. Biz bu tarih içinde yaşarız ama bunun farkın¬da olmayız. Bunun farkında olmanın birçok yararı vardır. Farkında olmak araştır¬macı, merak eden ve soru soran bir anlayışa sahip olmak demektir.
(1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız).
1.    Yukarıdaki metne göre her insanın içinde yaşadığı çevrenin geçmişini açıklayan ve insanlarla birlikte yaşayan aşağıdakilerden hangisidir?
A.   tarihi
B.   ekonomisi
C.   coğrafî yapısı
D.   bitki örtüsü

2.  İçinde yaşadığımız çevrenin geçmişiyle ilgili bilgilere ulaşmada aşağıdakilerin hangilerinden yararlanamazız?
A.  çeşme yazılarından
B.  kale duvarları ve eski binalardan
C.  kuşlardan
D.  eski giysi ve kaplardan

3.    Bir yerin tarihinin farkında olmayı aşağıdaki ifadelerin hangisi ile daha doğru açıklayabiliriz?
A.   o yer hakkında inceleme yapmak
B.   o yeri sevmek
C.   o yerde geçimini sağlamak
D.   oradan daha güzel yerler aramak

4.    Merak eden insanın özelliklerine aşağıdakilerden hangisi uymaz?
A.   Oturduğu yerin tarihiyle ilgili kaynakları okur.
B.   Oturduğu yerin binalarını, çeşmelerini inceler.
C.   Oturduğu yeri sever ve orada yaşar.
D.   Oturduğu yerin doğal ve zenginlik kaynaklarını araştırır.

5.   Bir yerin geçmişini araştıran insan aşağıdaki sorulardan hangilerini sorar?
A.   kim, ne zaman, nerede, niçin, nasıl
B.   kaça, ne kadar, nelerle, kimlerle
C.   ne aldı, kaça aldı, kime verdi, ne ekti
D.   kimden, kime, hangisine, var mı"Yassıhöyük (Gordiaon, Ankara'ya yaklaşık 90 km uzaklıkta bir yerdir. Yakınından Sakarya nehri nazlı bir gelin gibi çevresini emzirerek akmaktadır. Frigya'nın başkenti olan bu şehir hâlâ canlılığını korumaktadır. Höyükler, mozaik¬ler, mühür ve sikkeler önemli buluntularıdır. Bunun yanında, Kördüğüm ve Midas'ın Kulakları adlı efsaneleri de vardır."
(6 ve 7. soruları metne göre cevaplayınız.)

6.    Yassıhöyük'le ilgili buluntular aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A.   Sakarya, nazlı gelin, Ankara
B.   kördüğüm, Midas, Midas'ın Kulakları
C.   mozaikler, mühürler, sikkeler
D.   yerdir, kilometre, buluntular, efsaneler

7.   Yukarıdaki metne göre o yerin başkent olmasında sizce aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A.   savunma, saklanma kolaylığı
B.   sulama ve verimli topraklar
C.   güneşin bolluğu
D.   Ankara'ya yakınlığı

8. "Kral Gordios arabasının ucunu, belirsiz bir yere çözülemeyen bir kördüğüm¬le bağlar. Kral, "Bu düğümü çözen buraların fatihi olacaktır." der. İskender bu düğümü kılıcıyla keserek çözmüştür.
Kral İskender'in yaptığı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A.   İskender düğümü çözmüştür.
B.   İskender düğümü çözememiştir.
C.   İskender'in kılıcı keskindir.
D.   İskender Gordion'a gitmemiştir.

9. Çocukluğumda ayaklarım yaralanmıştı. Köyde ve yakın yerlerde doktor yoktu. Bunun için ninem bana değişik tedavi yolları uyguluyordu. Bunlardan birisi de yanan ateşe sarmısak kabukları, kükürt, mısır unu atarak beni dumanından atlatmaktı.
Bu tedavi yöntemi için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
     A.   Geçerli ve güvenilir bir tedavi yoludur.
     B.    Türklerin Asya'dan getirdiği şamanik bir tedavi yoludur 
    C.Geçerliliği olmayan bir tedavi yoludur 
    D.Bu yöntemin kullanılması hastalığın devamını sağlar.

10. Aşağıda verilmiş tarihsel mekânlarla iller eşleştirilmiştir. Yanlış olan eşleştirme hangisidir?
A.   Truva-Çanakkale
B.   Sumela-Trabzon
C.   Çifte Minare-Erzurum
D.   Nemrut Harabeleri-Van

11. Aşağıdakilerden hangisi insanların duygularını, düşüncelerini, belli bir ezgi eşliğinde anlatan kültürel değerlerdir?
A. türküler                      B. masallar
C. bilmeceler                 D.  öyküler

12. Aşağıdakilerden hangisi insanların bir arada yaşaması, üretmesi ve
tüketmesi ile ilgilidir?   %
A.   dil                      B.   kültür
C.   ekonomi                 D.   coğrafya

13.   "Kul olayım kalem tutan ellere,
Kâtip arzuhalim yaz yâre böyle" şeklinde söylenen bir halk türkümüzde, aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?
A.   kalemle yazı yazılmasının önemi
B.   yazı yazan kişiye minnattarlığın önemi
C.   çok sevilen birisine duygularını anlatabilmenin önemi
D.   insanın kalemi eliyle tutmasının önemi

14.   "Cumhuriyetten önce ülkemizde okuma yazma oranı yüzde yedilerdeydi.Şimdi bu oran yaklaşık yüzde doksan ikilere çıkmıştır."
Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A.   yazı değişikliğinin önemi
B.   okuma yazma artışındaki başarının büyüklüğü
C.   okuma yazmanın tam olarak çözüldüğü
D.   okuma yazmanın tam olarak çözülemediği

bilim        :   
giyim kuşam :   
seçim      
anayasa :   
15.   Yukarıdakilere hangisi eşleşirse Atatürk'ün yaptığı yeniliklerle tutarlılık
sağlanmış olur?
A.   milliyetçilik inkılâp, ölçü
B.   üniversite, kılık kıyafet, demokrasi, hukuk
C.   deney, mağaza, sandık, kitap
D.   uzman, dokuma, aday, meclis
16.  Atatürkçülüğün ilkelerinden biri olan cumhuriyetçiliği aşağıdaki ifadeler den hangisi doğru olarak açıklamaktadır?
A.   ekonominin devlet eliyle yapılması
B.   din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması
C.   yönetimin halk eliyle halk tarafından yapılması
D.   yeniliklerin takip edilerek değişikliklerin anında yapılması

17.   Atatürk'ün en büyük projelerinden birisi, dilde birliğin sağlanması, üzerinde yaşanan topraklara sahip çıkılması ve korunması, ortak hedeflere doğru koşul¬ması, aynı acı ve tatlı günlerden ders alınması olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki açıklamalar, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A.   laiklik      B. devletçilik
C.   inkılâpçılık   D.milliyetçilik

18.  Atatürk dilimizin ve tarihimizin geliştirilmesi için özel bir çaba göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi tarihle ilgili çalışmalarının bir sonucudur?
A.   Türk Dil Kurumu'nun kurulması
B.   Türk Tarih Kurumu'nun kurulması
C.   Konservatuvarların açılması
D.   Sümerbank fabrikasının kurulması

19.   Atatürkçülüğün ilkelerinden biri olan cumhuriyetçiliği aşağıdaki ifadeler¬
den hangisi doğru olarak açıklamaktadır?
A.   ekonominin devlet eliyle yapılması
B.   din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması
C.   yönetimin halk eliyle halk tarafından yapılması
D.   yeniliklerin takip edilerek değişikliklerin anında yapılması

20.   Atatürk'ün en büyük projelerinden birisi, dilde birliğin sağlanması,üzerinde yaşanan topraklara sahip çıkılması ve korunması, ortak hedeflere doğru koşul¬ması, aynı acı ve tatlı günlerden ders alınması olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki açıklamalar, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A.   laiklik              B.   devletçilik
C.   inkılâpçılık           D.   milliyetçilik

0
0
0
Yorum Yaz