31 01 2013

1. Ünite İnkılap Tarihi Test 400 Soru

 

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

 1. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir?

A) İngilizler B) Ermeniler C) Rumlar D) FransızlarCEVAP:B2. Türk halkı Urfa, Antep, Maraş’ta aşağıdaki devletlerden hangisine karşı mücadele etmiştir?

A) Fransa B) İngiltere C)Yunanistan D) İtalyaCEVAP:A


3. Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

A) Fevzi Çakmak B) Rauf Orbay C) Kazım Karabekir D) Ali F.Cebesoy

CEVAP:C


4. Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır?

A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D)Yunanistan

CEVAP: D


5. Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?

A) Kars Antlaşması B) Moskova Antlaşması

C) Gümrü Antlaşması D) Brest Litowsk Antlaşması


CEVAP:B


6. Kars Antlaşması

Moskova Antlaşması

Ankara Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında TBMM’nin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkili olmuştur?

A) Fransa B) İngiltere C) Yunanistan D) İtalya


CEVAP:C7. Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyeti ilan etmek B) Anadoluyu düşman işgalinden kurtarmak

C) Anadolu halkını örgütlemek D) Hilafet ve saltanatı kaldırmak


CEVAP:B8. Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisinin arasında problem olmuştur?

A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Yunanistan


CEVAP:A9. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantına katılmamıştır?

A) Romanya B) Bulgaristan C) Yugoslavya D) Yunanistan


CEVAP:B10. Bulunan yer altı kaynaklarını işlemek amacıyla Cumhuriyet Döneminde kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sümerbank B) İş Bankası C) Zıraat Bankası D) Etibank


CEVAP:B

 
Soru 1.   Kurtuluş savaşında Kuva yi milliye hareketi ilk olarak hangi cephede ortaya çıkmıştır? 

   A)  Batı         B)  Güney

   C)  Doğu         D)  İstanbulSoru 2.   Kuva yi milliye güçleri hangi savaştan sonra düzenli orduya katılmıştır?  

   A)  I. İnönü         B)  İkinci İnönü

   C)  Sakarya         D)  Başkomutanlık


Soru 3.   Hangisi Kuva yi milliye güçlerinin yararlarından değildir? 

A)   Yunan ilerleyişi yavaşlatma
B)   Türk köylerini baskınlardan koruma
C)    Düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırma
D)   Osmanlı Devletinin Anadolu’daki gücünü temsil etme.   
Soru 4.  Atatürk Samsun’a ayak bastıktan sonra ilk kez hangi şehre giderek milli bilincin uyanması için çalışmalarda bulunmuş ve miting düzenlemiştir ?

   A)  Amasya         B)  Havza

       C)  Erzurum                      D)  Sivas
  
   
   Soru 5.   Sivas’ta milli kongre düzenleme kararı nerede ilan edilmiştir ?

        A)  Sivas Kongresi      B)  Erzurum Kongresi

       C)  Amasya Genelgesi      D)  Havza Tamimi

Soru 6.   Hangi toplantı öncesi Atatürk Osmanlı Devletine ait tüm görevlerinden istifa etmiştir ?

A)   Amasya görüşmesi
B)   Sivas kongresi
C)   Erzurum kongresi
D)   TBMM’nin açılışıSoru 7.  Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşı merkezinin Ankara olmasının  nedenlerinden değildir ?

A)   İstanbul ile ulaşımın kolay olması
B)   Güvenli bir yer olması
C)   Batı cephelerine yakınlığı
D)   Tarihi bir şehir olmasıSoru 8.  Türk yurdunun sınırlarını belirleyen Misak-ı Milli nerede kabul edilmiştir ?

A)   Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
B)   İlk TBMM’de
C)   I. Meşrutiyette
D)   II. Meşrutiyette

Soru 9.  Atatürk ilk meclise hangi ilden milletvekili seçilmiştir ?

A)   Ankara              B)  Konya

C)   İstanbul              D)  Samsun
Soru 10.  TBMM hükümetine karşı olan ayaklanmaları önlemek için hıyanet-i vataniye kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun uygu-lanması için kurulan mahkemelere ne ad verilir ?

A)   Devlet Güvenlik Mahkemesi
B)   İstiklal Mahkemesi
C)   Asliye Hukuk Mahkemesi
D)   Yargıtay
Soru 11.  Batı cephesinde Yunanlılarla olan savaşlarda başarılı olamayan Ali Fuat Paşa’nın yerine kim batı cephesi komutanlığı-na atanmıştır?

       A)  Rafet Bele                      B)  İsmet İnönü

       C)  Kazım Karabekir           D)  Fevzi Çakmak

   
   
   

Soru 12.   Doğu cephesindeki savaşı sonlandıran ve TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarıyı simgeleyen antlaşma hangisidir?

       A)  Moskova antlaşması
       B)  Ankara antlaşması
       C)  İstanbul antlaşması
       D)  Gümrü antlaşması
Soru 13.   Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçla-rından değildir?

        A)  Londra konferansına TBMM hükümetinin çağrılması
        B)  Milli mücadeleye olan inancın artması
        C)  Yunanlıların Anadolu’dan atılması
        D)  İtilaf devletlerinin politikalarını gözden geçirmeleri

Soru 14. Hangi savaştan sonra Atatürk gazilik ve mareşallik unvanını almıştır.

       A)  I. İnönü         B)  II. İnönü

      C)  Sakarya          D)  Büyük Taarruz

Soru 15.   Kurtuluş savaşından sonra Trakya toprakları hangi antlaşma ile yurda katılmıştır?

     A)  Mudanya            B)  Mondros

     C)  Moskova              D)  Sevr
Soru 16.   Yunanlılar hangi savaş ile kesin yenilgiye uğrayıp Anadolu’yu terk etmişlerdir?

    A)  Sakarya              B)   Başkomutanlık

    C)  II. İnönü         D)   KütahyaSoru 17.   Lozan barış antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

A)   24 Temmuz 1921   
B)   24 Temmuz 1922
C)   24 Temmuz 1923
D)   24 Temmuz 1924


Soru 18.   Aşağıdakilerden hangisi Lozan barış antlaşması ile ilgili değildir?

A)   Kapitülasyonların kaldırılması
B)   Ülkemizin bugünkü sınırlarının belirlenmesi
C)   Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Tür-kiye’ye vermesi
D)   Osmanlı devletinin borçlarının üstlenilmesi
Soru 19.   Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan antlaşmasına taraf olarak katılmamışlardır?

        A) İngiltere                    B) İran

       C) Yunanistan         D) Fransa
Soru 20.  20 Ekim 1921 tarihli Ankara antlaşması hangi devlet ile imzalanmıştır?

         A) İngiltere             B) Rusya

         C) Fransa            D) Yunanistan
 

 
1-I.Dünya savaşı nedenlerinden sayılan sanayi inkılabı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

A)Almanya 
B)Fransa 
C)İngiltere 
D)İtalya


2-Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri aşağıdaki olayların hangisinde kararlaştırılmıştır?

A)Mondros ateşkes antlaşmasında 
B)I.Dünya savaşında 
C)Paris Barış Konferansı’nda 
D)Amasya Genelgesi 

3-aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçlarından biri değildir?

A)Ayrı devlet kurmak 
B)Padişah ve halifeye bağlılık göstermek
C)Amerikan mandasını istemek 
D)İngiliz mandası istemek


4-M. Kemal’in İstanbul’dan ayrılarak Anadolu’ya geçmek istemesinin temel amacı nedir?

A)Müdafaa-i hukuk cemiyetini birleştirmek 
C)Kurtuluş savaşını başlatmak 
B)Askeri birliklerin dağılmasını sağlamak 
D)Kuvayi milliyeyi oluşturmak


5-Amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sivas kongresi 
B)Havza kongresi 
C)Amasya genelgesi 
D)Erzurum kongresi


6-Kurtuluş savaşının amacı gerekçesi ve yöntemi nerede belirlenmiştir?

A)Erzurum kongresinde 
B)Amasya genelgesinde 
C)Sivas kongresinde 
D)Amasya görüşmesi


7-Türk medeni kanunu hangi devletin kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

A)İsviçre 
B)İsveç 
C)Almanya 
D)Fransa 


8- Türk Tarihi ve Türk Dil kurumlarının kurulması hangi Atatürk ilkesinin zorunlu bir sonucu dur?

A)Laiklik 
B)Halkçılık 
C) Milliyetçilik 
D)İnkılapçılık


9-Mondros Ateşkes A nlaşmasından sonra işgal edilen ilk Türk toprağı hangisidir?

A)Adana 
B) Musul 
C)Gaziantep 
D)İstanbul


10-Ermeni sorununu sona erdiren anlaşma hangisidir?

A)Mudanya 
B)Gümrü 
C)Paris 
D)Ankara ant. 
1- Doğu Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Trabzon Müdafa-i Hukuk Cemiyeti 
b) Mavri Mira 
c)Kilikyalılar Cemiyeti 
d)Pontus Rum Cemiyeti


2- “Mustafa Kemal’in kendinden sonra ........................ ve ........................ isimlerinde iki kardeşi daha doğdu.”

Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde M. Kemal’in kız kardeşlerinin isimleri doğru olarak verilmiştir?

a) Makbule – Necmiye 
b) Necmiye – Naciye 
c) Makbule – Naciye 
d) Makbule – Zübeyde

3- Çanakkale Savaşları’nda M. Kemal, 19. tümen komutanlığı, Arıburnu kuvvetleri komutanlığı ve Anafartalar grup komutanlığında görev alarak büyük başarılar kazandı. Ummadıkları bir direnişle karşılaşan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale Ruhu Millî Mücadele ruhunun da başlangıcı oldu.

Yukarıdaki bilgilere göre Çanakkale Savaşları’nın sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a) Emperyalist güçler ağır bir darbe almışlardır. 

b) M. Kemal’in askerî dehasını bütün dünyaya göstermiştir. 

c) Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı bir süreliğine de sona ermiştir. 

d) Bağımsızlık mücadelesinin başlamasına etkili olmuştur.


4- Aşağıdaki hangi cephede Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım için savaşmış olup, kendi sınırını korumak amacı taşımamıştır? 

a) Kanal 
b) Makedonya 
c) Çanakkale 
d) Kafkas


5- Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu fikirlerden hangisi imparatorlukların yıkılmasına zemin hazırlamıştır. 

a) Hürriyetçi 
b) Milliyetçi 
c) Eşitlik 
d) Laiklik


6- TBMM’nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir?

a) TBMM’nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu.

b) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu.

c) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu.

d)Osmanlı Devleti’nin devamlılığı sağlanmış oluyordu .

7- Atatürk’ün bir çok alanda gerçekleştirdiği inkılaplar onun hangi özelliğini gösterir? 

a)Eğitimciliğini 
b)Çok Yönlülüğünü 
c)Rehberliğini 
d)İdareciliğini


8-Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?

a-Fransız-Alman düşmanlığı

b-Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması 

c-Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet

d-İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması


9- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir?

a-Uşi 
b-Berlin 
c-Ayastefanos 
d-Versay


10- Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu 

a) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte bulundu.

b)Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.

c) Osmanlı Devleti’ne, aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.

d) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazilik ünvânı verdi.
1. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Antlaşması ile çözümlenememiştir?

A) Türkiye – Irak sınırı 
B) Yeni Tür Devletinin Bağımsızlığı
C) Osmanlı Borçları Sorunu 
D) Kapitülasyanların Kaldırılması


2.Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmaksızın sınırlarımıza katılan yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatay 
B) Onikiada 
C) Doğu Trakya 
D) Bursa


3. Ermenilerin Doğu Anadoluda’ki isteklerinden vazgeçmek zorunda kaldıkları antlaşma hangisidir?

A) Berlin 
B) Gümrü 
C) Moskova 
D)Brest-Litovsk


4. Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” Emrini verdiği savaş hangisidir?

A) Çanakkale 
B) Baş Komutanlık 
C) Sakarya 
D) Trablugarp


5. Kurtuluş Savaşı döneminde en uzun süren muharebe hangisidir?

A) Sakarya 
B) Büyük Taarruz 
C) I. İnönü 
D) II. İnönü


6. TBMM Hükümeti hangi savaş sonrasında İtilaf Devletlerince siyasi bir güç olarak tanınmıştır?

A) I. İnönü 
B) II. İnönü 
C) Sakarya 
D) Büyük Taarruz


7. Milli Mücadele döneminde Fransa ile yapılan ve Hatay dışında bugünkü Suriye sınırını çizen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara 
B) Gümrü 
C) Kars 
D) Moskova


8. Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerin hangisinde yaptığı savaşlarla İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım etmesini engellemiştir?

A) Goliçya 
B) Çanakkale 
C) Kafkasya 
D) Filistin


9. Aşağıdaki Antlaşmalardan hangisi imzalandığı halde uygulamaya konulmamıştır?

A) Mudanya 
B) Sevr 
C) Gümrü 
D) Montrö


10. Misakkı-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi 
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi 
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Soru 1.   Kurtuluş savaşında Kuva yi milliye hareketi ilk olarak hangi cephede ortaya çıkmıştır? 

   A)  Batı         B)  Güney

   C)  Doğu         D)  İstanbulSoru 2.   Kuva yi milliye güçleri hangi savaştan sonra düzenli orduya katılmıştır?  

   A)  I. İnönü         B)  İkinci İnönü

   C)  Sakarya         D)  Başkomutanlık


Soru 3.   Hangisi Kuva yi milliye güçlerinin yararlarından değildir? 

A)   Yunan ilerleyişi yavaşlatma
B)   Türk köylerini baskınlardan koruma
C)    Düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırma
D)   Osmanlı Devletinin Anadolu’daki gücünü temsil etme.   
Soru 4.  Atatürk Samsun’a ayak bastıktan sonra ilk kez hangi şehre giderek milli bilincin uyanması için çalışmalarda bulunmuş ve miting düzenlemiştir ?

   A)  Amasya         B)  Havza

       C)  Erzurum                      D)  Sivas
  
   
   Soru 5.   Sivas’ta milli kongre düzenleme kararı nerede ilan edilmiştir ?

        A)  Sivas Kongresi      B)  Erzurum Kongresi

       C)  Amasya Genelgesi      D)  Havza Tamimi

Soru 6.   Hangi toplantı öncesi Atatürk Osmanlı Devletine ait tüm görevlerinden istifa etmiştir ?

A)   Amasya görüşmesi
B)   Sivas kongresi
C)   Erzurum kongresi
D)   TBMM’nin açılışıSoru 7.  Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşı merkezinin Ankara olmasının  nedenlerinden değildir ?

A)   İstanbul ile ulaşımın kolay olması
B)   Güvenli bir yer olması
C)   Batı cephelerine yakınlığı
D)   Tarihi bir şehir olmasıSoru 8.  Türk yurdunun sınırlarını belirleyen Misak-ı Milli nerede kabul edilmiştir ?

A)   Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
B)   İlk TBMM’de
C)   I. Meşrutiyette
D)   II. Meşrutiyette

Soru 9.  Atatürk ilk meclise hangi ilden milletvekili seçilmiştir ?

A)   Ankara              B)  Konya

C)   İstanbul              D)  Samsun
Soru 10.  TBMM hükümetine karşı olan ayaklanmaları önlemek için hıyanet-i vataniye kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun uygu-lanması için kurulan mahkemelere ne ad verilir ?

A)   Devlet Güvenlik Mahkemesi
B)   İstiklal Mahkemesi
C)   Asliye Hukuk Mahkemesi
D)   Yargıtay
Soru 11.  Batı cephesinde Yunanlılarla olan savaşlarda başarılı olamayan Ali Fuat Paşa’nın yerine kim batı cephesi komutanlığı-na atanmıştır?

       A)  Rafet Bele                      B)  İsmet İnönü

       C)  Kazım Karabekir           D)  Fevzi Çakmak

   
   
   

Soru 12.   Doğu cephesindeki savaşı sonlandıran ve TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarıyı simgeleyen antlaşma hangisidir?

       A)  Moskova antlaşması
       B)  Ankara antlaşması
       C)  İstanbul antlaşması
       D)  Gümrü antlaşması
Soru 13.   Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçla-rından değildir?

        A)  Londra konferansına TBMM hükümetinin çağrılması
        B)  Milli mücadeleye olan inancın artması
        C)  Yunanlıların Anadolu’dan atılması
        D)  İtilaf devletlerinin politikalarını gözden geçirmeleri

Soru 14. Hangi savaştan sonra Atatürk gazilik ve mareşallik unvanını almıştır.

       A)  I. İnönü         B)  II. İnönü

      C)  Sakarya          D)  Büyük Taarruz

Soru 15.   Kurtuluş savaşından sonra Trakya toprakları hangi antlaşma ile yurda katılmıştır?

     A)  Mudanya            B)  Mondros

     C)  Moskova              D)  Sevr
Soru 16.   Yunanlılar hangi savaş ile kesin yenilgiye uğrayıp Anadolu’yu terk etmişlerdir?

    A)  Sakarya              B)   Başkomutanlık

    C)  II. İnönü         D)   KütahyaSoru 17.   Lozan barış antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

A)   24 Temmuz 1921   
B)   24 Temmuz 1922
C)   24 Temmuz 1923
D)   24 Temmuz 1924


Soru 18.   Aşağıdakilerden hangisi Lozan barış antlaşması ile ilgili değildir?

A)   Kapitülasyonların kaldırılması
B)   Ülkemizin bugünkü sınırlarının belirlenmesi
C)   Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Tür-kiye’ye vermesi
D)   Osmanlı devletinin borçlarının üstlenilmesi
Soru 19.   Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan antlaşmasına taraf olarak katılmamışlardır?

        A) İngiltere                    B) İran

       C) Yunanistan         D) Fransa
Soru 20.  20 Ekim 1921 tarihli Ankara antlaşması hangi devlet ile imzalanmıştır?

         A) İngiltere             B) Rusya

         C) Fransa            D) Yunanistan
 

 

Bir Kahraman Doğuyor

37 Klasik test

 

1.      Mustafa Kemal Atatürk, ….. yılında ….. Koca Kasım Paşa Mahallesi, Islahhane Caddesi’nde bugün

müze olan evde doğdu.

http://www.cakacaytepeilkogretim.k12.tr/sosyalbilgiler/dosyalar/8_TC_ink_bir_kahraman_doguyor_dosyalar/image001.gif

1839 doğumlu olan babası ….. aslen Manastır’a bağlı Yukarı Debre’dendir. Milis subaylığı, evkâf kâtipliği ve kereste ticareti yapan babası, 1871 yılında …..’la evlendi.

 Yukarıda boş bırakılan yerlere, aşağıdaki-lerden hangileri sırayla getirilmelidir?      

        

A) 1879 – Manastır – Mustafa Bey – Makbule Hanım

B) 1882 – Üsküp – Ali Rıza Bey – Zübeyde Hanım

C) 1881 – Selanik – Ali Rıza Efendi – Zübeyde Hanım

D) 1881 – Sofya – Hafız Mehmet Efendi – Naciye Hanım

 

 2.      Mustafa, 1893 yılında Askeri Rüştiye’ye girdi. Bu okuldaki matematik öğretmeni Mustafa Bey adına “Kemal”i ilave etti. Askeri Rüştiye’yi 1895 yılında bitirdikten sonra, Mustafa Kemal Manastırdaki Asker İdadiye girdi. 1899 yılında Manastır Askeri İdadisini bitirip, 3 Mart 1899’da İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına kaydoldu. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisi’ne devam etti. 11 Ocak 1905’te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi tamamladı.          

               Bu parçada, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 

         A) Öğrenim yaşamına

         B) Kemal adını almasına

         C) Subay oluşuna

         D) Edebiyata düşkünlüğüne

 

 3.      Mustafa, öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi’nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti. Ancak Mustafa Kemal babasını küçük yaşlarda kaybetti (1888). Bu nedenle okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Mustafa ve annesi, dayıları le birlikte yaşamak üzere taşraya Rapla Çiftliği’ne gittiler. Onu annesi büyüttü. Mustafa çiftlikte çalışmaya başlamış, ancak annesi okula gitmemesi nedeniyle endişelenmeye başlamıştı. Sonunda, annesinin Selanik’teki kız kardeşi ile birlikte yaşamalarına karar verildi. Böylece Mustafa, Selanik’e dönüp okulunu bitirdi. Selanik Rüştiyesi’ne kaydoldu.

              Bu parçada Mustafa Kemal’e ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

         A) Öğrenim yaşamı

         B) Babasını kaybetmesi

         C) Çiftlik yaşamı

         D) Giyim kuşama düşkünlüğü

 

4.       

http://www.cakacaytepeilkogretim.k12.tr/sosyalbilgiler/dosyalar/8_TC_ink_bir_kahraman_doguyor_dosyalar/image002.gif

          Mustafa Kemal, gençlik yıllarından itibaren ülkenin sorunlarıyla yakından ilgilendi. Sürekli okuyup, araştırarak sorunlara karşı bakış açısını genişletiyordu. Sorunlara etkili ve kalıcı çözümler bulmaya çalışıyordu.

           Bu parçada, Mustafa Kemal’in hangi özelliğine değinilmemiştir?

        

A) Herkesi okumaya teşvik etmesi

B) Sorunlar karşısında çözümler üretmesi

C) Kendini sürekli yenilemeye çalışması

D) Kendini ülkesine adaması

 

 5.      Mustafa Kemal, aile hayatına önem veren birisiydi. Ona göre aile, toplumun temel çekirdeği idi. Toplumun huzur ve geleceği ailenin de huzurlu olmasına bağlıydı.

           Bu parçada, Mustafa Kemal’in hangi özelliği vurgulanmıştır?       

            A) Ülke sevgisine

B) Bayrak sevgisine

C) Aileye verdiği öneme

D) Toprak bütünlüğüne

 

 6.      Mustafa Kemal, özel hayatında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923’te Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk, Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Abdurrahim Tunçak’ı manevi evlat edindi. Mustafa ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir gelecek hazırladı.

           Bu parçada, Mustafa Kemal’in hangi özelliğine yer verilmemiştir?         

        

A) Sade bir yaşam sürmesine

B) Yurt gezilerinden hoşlandığına

C) Evliliğine

D) Çocukları çok sevmesine

 

 7.           İnsancıl bir zeytin dalı taşıyorsam eğer;

Ve biliyorsam dünya insanlarını kardeşim gibi,

Seviyorsam ulusumu, yurdumu

Sendendir Ata’m sendendir.

                                    Cevdet Yalçın

           Şair bu dizeleriyle Atatürk’e neler borçlu olduğunu vurgulamıştır?        

           

 

  A) İnsan ve yurt sevgisini

B) Okumayı

C) Çocuklara olan düşkünlüğünü

D) Yoksullara yardım etmeyi

 

 8.      … İngiltere Kralı Edward İstanbul’a geldiği zaman, yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı’na gelmişti. Deniz dalgası olduğu için kralın bindiği motor, dalgalar nedeniyle inip çıkıyordu. Kral rıhtıma çıkmak istediği sırada eli yere değdi ve tozlandı. O sırada Atatürk de kralı almak üzere kıyıdaydı. Kral elini silmek isteyince Atatürk, “Vatanımın toprağı temizdir; elimi ve elinizi kirletmez!” diyerek elinden tutup kralı rıhtıma çıkardı.

           Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği vurgulanmıştır?       

      

A) Vatanseverliği

B) Konuğa olan saygısı

C) Motora binmeyi sevmesi

D) Konuklarını yalnız bırakmaması

 

 9.      General Mc Arthur, Atatürk için şunları söylüyor: “Asker, devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri sağlamıştır. O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.”

 

http://www.cakacaytepeilkogretim.k12.tr/sosyalbilgiler/dosyalar/8_TC_ink_bir_kahraman_doguyor_dosyalar/image003.gif

 

General, bu sözleriyle Atatürk’ün hangi özelliğine değinmemiştir?        

             A) Milletine güven verdiğine

B) Büyük bir lider oluşuna

C) Büyük bir asker ve devlet adamı oluşuna

D) Okumayı çok sevdiğine

 

 10.        Daralsam nabzımdan vuruyor kanın;

Sapıtsam, önüme engel çıkıyor.

Işığın düşüyor yoluma her gün,

Her gece özlemin beni yakıyor.

                                    Behçet Kemal Çağlar

                                           (Atatürk’e)

           Şair bu dizeleriyle Atatürk’e olan hangi duygusunu dile getirmiştir?     

        

A) Sıkıntısını

B) Yurt sevgisini

C) Özlemini

D) Saygısını

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.     

http://www.cakacaytepeilkogretim.k12.tr/sosyalbilgiler/dosyalar/8_TC_ink_bir_kahraman_doguyor_dosyalar/image004.gif     

Yukarıdaki öğrencilerin hangisinin dizelerinde, Türk Ulusunun, bağımsızlığına olan tutkusuna değinilmemiştir? 

         A) 1.          B) 2.          C) 3.          D) 4.

 

 12.    Aşağıdaki eserlerden hangisini Atatürk yazmamıştır?

             A) Nutuk

B) Cumalı Ordugahı

C) Geometri

D) Kurtuluş Savaşı Destanı

 

 13.    Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk hastalık belirtisi 1937’de ortaya çıktı. 1938 yılı başlarında Yalova’da bulunduğu sırada ciddi olarak hastalandı. Buradaki tedavi olumlu sonuç verdi. Fakat tamamen iyileşmeden Ankara’ya yaptığı yorucu yolculuk, hastalığının artmasına sebep oldu. Bu tarihlerde Hatay sorunun gündemde olması da onu yormaktaydı. Hasta olmasına rağmen, Mersin ve Adana’ya geziye çıktı. Kızgın güneş altında askeri birliklerimizi teftiş edip tatbikat yaptıran Atatürk, çok yorgun düştü. Ülkü edindiği milli dava uğruna kendi sağlığını hiçe saydı. Güney seyahati hastalığının artmasına sebep oldu. 26 Mayıs’ta Ankara’ya döndükten sonra tedavi ve istirahat için İstanbul’a gitti. Doktorlar tarafından siroz hastalığı teşhisi kondu. Bu durumda bile ülke sorunlarıyla ilgilenmeye devam etti.

           Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği özellikle vurgulanmaktadır?        

        

A) Askeri teftişlere önem vermesi

B) Vatanı uğruna sağlığını hiç önemsememesi

C) Ülke gezilerinden hoşlanması

D) Hastalığına teşhis konulması

 14.    Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün ebedi istirahatgahıdır?

        

A) Anıtkabir

B) Dolmabahçe Sarayı

C) Etnografya Müzesi

D) Anadolu Müzesi

 15.    Atatürk’ün ideali, milli birlik ve beraberlikle bütün güçlükleri yenmekle birlikte Türk milletini modernleştirmek ve çağdaşlaş-tırmaktır. “Memleket kesinlikle modern, medeni ve refah içinde olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.” sözleriyle Atatürk, Türk milletinin yükselmesi için tüm fedakarlığı yapacağını da belirtmiş ve bunu bir hayat meselesi olarak görmüştür.

           Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği üzerinde durulmamıştır?    

        

A) Barışı, savaşa yeğlemesi

B) Ulusal bütünlüğü sağlamak istemesi

C) Çağdaş ve uygar bir toplum yaratmak isteği

D) Hiçbir özveriden kaçınmayacağı

 

16.

    http://www.cakacaytepeilkogretim.k12.tr/sosyalbilgiler/dosyalar/8_TC_ink_bir_kahraman_doguyor_dosyalar/image005.gif

  

Şair, bu dizelerde geçen “ışık” sözüyle Mustafa Kemal’in hangi özelliğini vurgula-mıştır?

        

A) Önderliğini             B) Yaratıcılığını

C) Fedakarlığını          D) Çalışkanlığını

 17.    Çanakkale ve Sakarya Savaşlarında ortaya koyduğu savaş taktikleri onun ne kadar kabiliyetli olduğunu gözler önüne sermektedir. Sakarya Meydan Savaşı’nda verdiği; “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır!... Vatanın her karış toprağı, vatandaş kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” emriyle Atatürk, savaş tarihine yeni bir taktik hediye etmiştir.

 

          Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği vurgulanmıştır?        

        

A) Devlet adamlığı

B) Siyasi kişiliği

C) Askeri dehası

D) Tarihi bilgisi

 18.     

http://www.cakacaytepeilkogretim.k12.tr/sosyalbilgiler/dosyalar/8_TC_ink_bir_kahraman_doguyor_dosyalar/image006.gif

Ulu çınarın konuşmasından, Atatürk’ün hangi özelliğini saptamak mümkündür?     

        

A) İleri görüşlülüğü     

B) İslam toplumlarına yakınlık göstermesi

C) Ezilen uluslara destek vermesi

D) Komşularıyla iyi geçinmek istemesi

 

 19.    Atatürk, sabır ve üstün bir disiplin anlayışına sahiptir. Atatürk hiçbir konuda acele etmez, önce düşünür, araştırır ve ondan sonra kararını verir ve bu kararı uygulardı. “Hayatın her çalışma safhasında olduğu gibi, özellikle öğretim hayatında da disiplin, başarının esasıdır.” diyen Atatürk, her işin temelinde disiplinin bulunduğuna inanırdı.

 

          Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliğine değinilmemiştir?   

        

A) Disiplinli oluşuna

B) Bir karar vermeden önce iyice düşünüp taşınmasına

C) Düşüncelerini başkalarıyla paylaşmasına

D) İşleri oluruna bırakmamasına

 20.    Atatürk, sanata, özellikle de güzel sanatlara pek düşkündü. Sanatçıya büyük değer veren Atatürk: “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz… Fakat sanatkar olamazsınız.” sözleriyle …… ;

“Sanat, güzelliğin ifadesidir; bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, bina ile olursa mimarlık olur … Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözleriyle de …… verdiği önemi açıkça ortaya koymuştur.

           Yukarıda boş bırakılan yerlere, aşağıdakiler-den hangisi getirilmelidir? 

        

A) milletvekillerine – mimarlara

B) bakanlara – ressamlara

C) sanatçıya – sanata

D) Cumhurbaşkanına – bestekârlara

21.    Keskin mantık ve zeka gücüne sahip olan Atatürk, bütün hayatı boyunca “akıl ve mantık”a büyük değer vermiştir. “Akıl ve mantığın halletmeyeceği mesele yoktur.” görüşüne sahip olan Atatürk’ün kişiliğine üstünlük kazandıran ve onu evrensel devlet adamı yapan yönü, akıl ve mantık kurallarına sıkı sıkıya uymasıdır. Atatürk, ülke sorunlarında mantık ve bilinçle hareket etmek gücüne sahipti. “Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek, en belirgin özelliğimizdir.” Sözü onun hayat felsefesini özetlemektedir.

 Parçaya göre Atatürk’ün yaşam felsefesi, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmelidir?

        

 

A) Duygusallıkla

B) Akıl ve mantıkla

C) Savaşla

D) Galip gelmekle

 22.    Mustafa Kemal, yapılan işleri, elde edilen başarıları asla kendine mal etmez, hiçbir zaman kendini övmezdi. Her zaman: “Türk milleti başardı.” derdi.

           Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği vurgu-lanmıştır?       

        

A) Kararlılığı

B) Yurt sevgisi

C) Alçak gönüllüğü

D) Sabrı

 23.    Çocukları çok severdi. Sık sık okullara gidip çocukların arasına karışarak onlarla birlikte ders dinlemekten ayrı bir zevk alırdı. Bir gün gittiği okulda sınıfların birine girdi. İşlenen konu “Kurtuluş Savaşı” idi. Öğrenci tahtada konuyu çok iyi anlattı. Atatürk öğrenciye övücü sözler söyledikten sonra sordu:

– Bir şey söylemeyi unuttun, Türk milletini kim kurtardı?

– Atamız kurtardı!

Atatürk bu cevaba katılmadı, şöyle dedi:

– Hayır çocuğum, Türk milletini kendi kanı kurtardı.

           Bu parçada, Atatürk’le ilgili olarak, aşağıda-kilerden hangisine değinilmemiştir?     

        

A) Çocuk sevgisine

B) Eğitime verdiği öneme

C) Ait olduğu Türk ulusunun yüceliğine

D) Karalı ve disiplinli oluşuna

 24.    “Büyük kararlar vermek kafi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lazımdır.”

 

          Bu sözler, Atatürk’ün hangi özelliğini vurgulamaktadır?     

        

A) Karar almakta güçlük çekmemesi

B) Çok cesur oluşu

C) Düşüncelerini kararlılıkla uygulaması

D) Karar vermek için gerekli cesaretinin olması

 25.     

http://www.cakacaytepeilkogretim.k12.tr/sosyalbilgiler/dosyalar/8_TC_ink_bir_kahraman_doguyor_dosyalar/image007.gif

           Yukarıdaki sözleri, Atatürk’ün hangi yönünü vurgulamaktadır?    

        

A) Ölüm karşısındaki direncini

B) Cesaretini ve korkusuzluğunu

C) Savaşmaktan memnunluk duyacağını

D) Düşmanlardan yaptıklarının hesabını soracağını

 26.     

http://www.cakacaytepeilkogretim.k12.tr/sosyalbilgiler/dosyalar/8_TC_ink_bir_kahraman_doguyor_dosyalar/image008.gif

           Atatürk’ün bu sözleri, aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?    

        

A) Dürüstlükle

B) Cesaretle

C) Sevgiyle

D) Birlik ve beraberlikle

 27.     

http://www.cakacaytepeilkogretim.k12.tr/sosyalbilgiler/dosyalar/8_TC_ink_bir_kahraman_doguyor_dosyalar/image009.gif

 

          Atatürk’le ilgili verilen sözlerden hangisinin karşısındaki yorum yanlıştır?     

        

A) 1.          B) 2.          C) 3.          D) 4.

28.     

http://www.cakacaytepeilkogretim.k12.tr/sosyalbilgiler/dosyalar/8_TC_ink_bir_kahraman_doguyor_dosyalar/image010.gif

 

          Atatürk’ün gözleri niçin dolmuştur?        

        

A) Mehmetçiğin güreşmekten kaçması

B) Mehmetçiğin tüm rakiplerini yenmesi

C) Mehmetçiğin gerçekçi bir yaklaşımla Atasına iltifat etmesi

D) Mehmetçiğin çok güçlü olması

 29.    İzmir’de hazırlanan o alçakça suikastın sonuçsuz kalmasından sonra bir gün bize şu olayı anlatmıştı:

 

– Ziya Hurşit’in beni öldürmeleri için görev verdiği iki zavallı vardı. Sorguları yapıldıktan sonra bunların birisini yanıma çağırdım. Odada kimse yoktu. Kendisine sordum:

– Sen Mustafa Kemal’i öldürecekmişsin, öyle mi?

– Evet, dedi. Ben yine sordum:

– Mustafa Kemal ne yapmış ki onu öldüre-cektin?

– Fena bir adammış o. Memlekete çok fenalık yapmış. Sonra bize onu öldürmek için para da vereceklerdi.

– Sen Mustafa Kemal’i tanıyor musun?

– Hayır.

– O halde tanımadığın bir adamı nasıl öldüre-cektin?

– Geçerken işaret edecekler, Mustafa Kemal işte budur, diyeceklerdi. Biz de öldürecektik.

O zaman cebimdeki tabancayı çıkartarak kendisine uzattım.

– Mustafa Kemal benim, haydi al eline tabancayı, öldür, dedim.

 

Herif benden bu karşılığı alınca yıldırımla vurulmuş gibi oldu. Bir süre şaşkın şaşkın yüzüme baktıktan sonra diz üstü kapana-rak hüngür hüngür ağlamaya başladı.

 

          Atatürk’le ilgili bu anıyla aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?     

        

A) Atatürk’ün cesareti 

B) Atatürk’ün hoşgörüsü

C) Atatürk’ün bağışlayıcılığı

D) Atatürk’ün nefreti

30.    İzmir kurtuldu, çok tatlı bir yorgunluk, Ankara’ya hareket edecekler. Ertesi gün kompartımanın kapısını çalar yaveri, kapıyı açar. Yorgun, bitkin, kravatını yıkamaktadır Atatürk.

 

Yaveri “Ya paşam bu ne hal! Hiç uyumadı-nız herhalde, niye böylesiniz?” der.

 

“Ya çocuk, kompartımanıma yastıkla batta-niye koymayı unutmuşsunuz. Kolumu yastık yaptım, ağrıdı; setremi yastık yaptım üşüdüm, ben de uyumadım kalktım” der.

 

Yaveri; “Aman Paşam! Birimize haber verseydiniz, hemen size bir yastıkla batta-niye getirirdik.” der.

 

Ve bir ülke kurtarmaktan dönen komutan, ona şu tarihi cevabı verir: “Geç fark ettim. Hepiniz en az benim kadar yorgundunuz. Hiçbirinize kıyamadım. Önemli olan benim değil milletimin uyuması.”

 

          Atatürk’le ilgili bu anıda aşağıdakilerden hangisi özellikle vurgulanmıştır?

        

A) Atatürk’ün insan sevgisi ve duygusallığı 

B) Atatürk’ün barışseverliği

C) Atatürk’ün hoşgörüsü

D) Atatürk’ün uykusuz kalmaya alışık olduğu

 31.    Atatürk’ün demokratik bir yapılanmadan yana olduğunu gösteren çalışması, aşağı-dakilerden hangisidir?

        

A) Samsun’a çıkması 

B) Düşmanı denize dökmesi

C) TBMM’yi açması

D) Savaşları kazanması

32.     

http://www.cakacaytepeilkogretim.k12.tr/sosyalbilgiler/dosyalar/8_TC_ink_bir_kahraman_doguyor_dosyalar/image011.gif

17 Mart 1923’te Tarsus’a gittiğinde, çete giysili bir kadın, onun yolunu keserek ayağına kapandı.        

 

Gözyaşlarıyla şöyle haykırıyordu:

 

– Bastığın toprağa kurban olayım Paşam!

Mustafa Kemal onu yerden kaldırmak için eğilirken kulağına bu kadının Kurtuluş Savaşı’nda cephelerde çarpışmış olan Adile Çavuş olduğunu fısıldadılar.

 

Gözlerinden iki damla yaş düşen Mustafa Kemal, bu güneşten yüzü yanmış kadının elinden tutup ayağa kaldırdı ve ona şöyle seslendi:

 

– Kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın.

 

          Bu parçada Atatürk’ün hangi özelliği vurgu-lanmıştır?        

        

A) Türk kadınına verdiği önem

B) Gezilerden hoşlanması

C) Duygusallığı

D) Vatan toprağına verdiği önem

 33.    Atatürk “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” derken, aşağıdakilerden hangisini kabul etmeyeceğini bildirmiştir?

        

A) Himaye ve mandayı               

B) Özgür ve bağımsız yaşamayı

C) Ulusal egemenliği

D) Ulusal bağımsızlığı

 34.    Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı yıllarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-şunu ve 1927 yılına kadar gerçekleştirdiği devrimler anlatan eseri,  aşağıdakilerden hangisidir?

        

A) Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal   

B) Vatandaş için Medeni Bilgiler

C) Cumalı Ordugahı

D) Nutuk

 35.    Silmeye gücü yetmez tarihin

Sınırlarım ne kadar parlak

Daha da ak zaferler şehitlerimle

Türk alınlar

22081
0
0
Yorum Yaz